Responsive Ad Slot

Entawn tlak: Facebook hmang thiem Nk. Lawmnakim Hrangate

Sunday, June 3, 2018

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, June 3, 2018 | Virthli (ONP): Facebook hmang hlak tam tak um inla khawm Nk. Lawmnakim Hrangate in May 20, 2018 zan dar 7:00 PM-a a hmang thiem dan kha entawn tlak le inpak um tak a nih. Kha hun a khan Facebook-a a ruolhai Tag-in electric ban tlu el thei ding le ṭiṭ thawng um tak el chu a thlalak (still le video) hai leh felfai takin hrilfiena (caption) leh thuneitu haiin hmala vat dinga a dit thu a post a. Hi taka inthawk pei hin a i Tag ve laia mi chanchinbu inlar tak palai khawmin lo hmu ve in, Hmasawnna Thar (An Independent Daily Newspaper) Jt. Editor inhriettir a ni a, Dt. 21/05/2018 issue a khawm front page, a chungtak, zuk en a vawi tiengpang ah suk suok (published) a nih. A Tag hai laia mi hai khawma hi le inzawmna nei, thuneitu le hmalapui thei ding awm an hriet ang ang an zuk mention bawk a, hieng anga hmalakna a inthawk pei hin thuneituhaiin hung hriein DC, CCPur le Electricity Dept. chun electric ban hi May 25, 2018 khan an hung siem ṭha tah a nih.

Kum la naupang tak el, Nk. Lawmnakim hin Electricity Department (MSPDCL) le DC, CCPur hai kuomah 'Mihai hringna sanhimtu in nih' tiin lawmthu a hril kir nawk. Ama ngei khawm hi mihai hringna sanhimtu le mipui tadinga hmalatu a hung ni ve a nih. Nang khawm Facebook/WhatsApp hmangin kawng tum tum hai ah mihai tadinga hlu le ṭha deu i thaw pekin hma i lak thei ve a nih, ti hrie rawh. Nk. Lawmnakim umdan hi India khuo-le-tui (citizen) ṭha um dan ding tak a nih. Suong a umin entawn tlak tak a nih.

Ama hi Zomi Idol India 2015 le mi langsar ve tak, 'Aw Ṭhalai' ti hla phuoktu le hlasak thiem le puipung ni khuo haia khawm host/compere a hmang lar, English le hnam dang dang ṭawng khawm thiem a ni bawk.

A thlalak leh, Hmasawnna Thar a inziek dan:

Electirc ban pakhat tlu thei zing ngirhmuna um

CCPur: Churachandpur khawpui sunga mipui le mihriem bubit ve na pawl tak pakhat Light House Lane, Lower Lamka, CCPur a Prava Jewellery zawna 400/230 Volt High Tension electric ban chu a bul a ngharek leiin an kuo tlang a, sut meta tlu el thei ding ngirhmuna a um. A bul vela cheng le motor a tlan hai ta dingin a him naw hle.


Hi Electric ban hi motor hrat rak loin a sut met khawma tlu el thei ding ngirhmuna um a ni leiin a himnaw hle tiin Nk. Lawmnakim Hrangate a inthawk ei chanchinbu palai in report a dawng. Hi lei hin thuneitu han an rang thei anga ngaivenin an rang thei angin electric ban hi hung thlakthleng hai sien thil ṭha le mipui himna ding ni ngei a tih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate