Responsive Ad Slot

Ṭek denghlum mi 2 sunghai Manipur Govt. in Ex-gratia ₹ 4 Lakhs ve ve Sumfaiin a'nhlan

Thursday, February 1, 2018

/ Published by Simon L Infimate
IMPHAL, Feb. 1, 2018 (Virthli ONP): May 13, 2017 sun dar 12 vel a Damdiei Village, Pherzawl District, Manipur a (L) Pu Lalhlimum Hrangate @Uma (42) s/o Pu Hluta le (L) Tv. Hrangkapvel @Kapvel (32) s/o Upa Laltharlien hai pahni Pu Uma lo/Aithing bil-a sin thaw-a fe, ruosur leia ṭu a an chawl laitak vangduoithlak taka ṭekin a denghlum hai chu an sunghai kut ah Manipur Govt. in ₹ 4 Lakhs ve ve vawisun Feb. 1, 2018 khan Imphal hmun ah a'nhlan.

Hi Ex-gratia Manipur Govt. a'nthawka dawngtu sungkuo, an pa hai Upa Laltharlien le Pu Hluta hai chun ex-gratia an dawng theina dinga lo buoipuitu Pu V. Hangkhanlien, Minister Agri., Vety & AH, Govt. of Manipur; Pu LT Hmar Social Worker/Working Chairman, HPC-(D) le Damdiei Village Authority member Pu Vanlalruot le mi dang dang hai chungah lawmthu an hril.


Damdiei Village hi Pherzawl District sung District Headquarters Pherzawl a'nthawka 10 KMs Hmartienga um, Block le Sub-Division a chun Tipaimukh a um niin MLA biel/Assembly Constituency a chun Thanlon A/C a um nawk dei a nih. Hieng a ni lei hin CCPur District ah a um lai dei ta khawm khan harsatna neu neu an lo tuok rawp ta hlak a. Hieng anga Ex-gratia an hang hmu thei dam hi a lo buoipuitu hai chunga hin siettuok sungkuohai chau niloin a khuo mipui khawm an lawm hle a nih.

Ex-gratia an i dawng hi a sumfaiin an dawng a nih. A chang chun a hmu an lo um ve khawmin Cheque a pek hlak a ni tlangpui a, sum lakdawkna kawngah harsatna a um nawk hlak bawk. Tuta ṭum a hieng anga sumfai a nuoi tel inhlan a um thei hi Bank um nawna tlangram a ding lem chun a hluin a dawngtu ta ding chun lawm a um zuol hle ring a um.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate