Responsive Ad Slot

HYA GHQ thuoituhai medical camp anla nei zawm pei; Sipuikawn le Tipaimukh inkarah lampui thatnaw leiin an intang

Tuesday, December 12, 2017

/ Published by VIRTHLI
Pherzawl: Tarik 5, 2017, 5AM khan HYA GHQ thuoitu Upa Laldawnlien Varte, Gen. President le team hai chun Medical Kid thahnem tawktak leh Tuithaphai, Churachandpur District  anthawk Pherzawl District panin anin thawkdawk a. Tarik 6/12/2017 khan Parbung ah HYA Hmarram Joint Hqrts inthlangna nei puiin, Dr Jire L. Pudaite, Treasurer, HYA GHQ inrawinain Lungthulien, PHC Senvon le hmun dang dangah Free Medical Camp nei pei anih. Tarik 9/12/2017 (Sat) khan Thingkal khuo-ah HYA Vangai Joint Hqrts election khawm an neipui bawk anih. 

Lampui thatnaw leiin Tipaimukh le Lungthulien inkar motor a tlan thei tanaw a, fak le dawn laklut le zawrsuokna kawngah mipui an chiai hle thu ei dawng a. Ei Hotuhai motor chu  Sipuikawn le Tipaimukh inkara intang ani a, sawrkar kuoma ngen le intlun ani angin an motor lasuok pektu dingin sawrkar hmalaknain Parbung a’nthawk JCB tir mek a nih. Tuhin Sipuikawn ah an cham mek a, damnaw a tul tul an ensa mek zing a nih.


Chun, Addhaar Card enrolment thawtu dinga fe Government staffs hai khawm village tinah, a hmun hmuna fe loin an um ti hriet ani leiin Pherzawl DC, Shri A.Tombikanta Singh leh inhrepawin Addhaar Card enrolment thawtuhai hin village tinah an fe ngeina dingin hma an hung lak mek bawk. A hmuna felo hai chu an chungah action na takin lak an tum thu le Manipur Health Department hmalakna le inzawma Immunization/Vaccination thaw ding chungchang a awareness campaign khawm khawtinah an hung thaw sa pei thu ei dawng.

SDO Office, School le Health Center hai khawm a hmun ngeiah an va kan a, thawktu a tamlem a hmuna felo/umlo an nih ti an hriet ani leiin pawi anti takzet a, hmatieng peiah a tul angin hmalak an tum thu le mani sinthawna hmuna umlo hai chungchang la ngaituo ani ding thu an hrilsa bawk. Pherzawl District sunga khuo hieng Taithu, Damdei, Tinsuong le Pherzawl-a hai khawm Medical Camp la nei pei an tum thu ei dawng bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate