Responsive Ad Slot

HPC-D, Assam Region I-Day inserin ngaiven a hlaw hle: ADGP (SB) in a'npak

Wednesday, August 16, 2017

/ Published by Simon L Infimate
Guwahati/Haflong, Aug. 16, 2017, Virthli (ONP): India rama helpawl/militant ha'n Indian Independence Day an inser ti chu la um ngai zen zen lo khawm ni ngei a ta, HPC-D Assam Region in I-Day an inser ve chungchang chun Social Media tum tum hai ah inpak le a sawisel zawnga comment a hlaw hle a. Thil danglam ve tak el khawm a ni hrim a nih. Hienglai zing hin sawrkar tieng hai na chen khawm a deng a, Tripartite Talk a Assam sawrkar aiawa thang hlak ADGP (SB) chen khawmin lo hmu ve in ropui a ti thu HPC-D, Assam Region Secretary Pu David L Hmar kuomah vawisun khan a hril a nih. ADGP (SB) hin telephone in lawmthu hrilin 'excellent' in thaw tha, lawm in um tiin a hranpa takin a zuk hril thu Virthli in chanchin ei dawng a nih.


HPC-D in I-Day an inser chungchang thu ah printed media pakhat a Special Correspont in HPC-D, Assam Region hotu hai a'n pawlpuina a chun hieng ang hin an hril, Hmar People Convention- Democrat (HPC-D), Assam Region chun an Chairman inrawina hnuoiah Retzawl Designated Camp hmun a India Flag keiphar a  I-Day an lo hmang vena chu India ram mi vawng ei nih a, kan inlak hran naw a, ei ram zalenna dinga hringna lo inhlantuhai chu kan inza a, ngaisangum kan ti a, an hnungzui dinga inpei zing khawm kan ni ve zie kan suklangna a nih. Assam a Hmar hnam hai ta dingin rorelna fellem hniin, sawrkarin kan thil ngen mi sukpuitling pek an tiem leiin Assam le Central sawrkar hma ah kum 2012 khan silai lo intung tah kan nih a, Tri-Partite talk hai khawm vawi iemanizat nei tah le October 2017 chena ding SoO agreement signed lai mek kan nih tia hrilin Mizoram le Manipur Region khawm umin an hmalakna hai a fetluong tawl pei thu le India Independence Day, Assam Region in an inser ve hin India ram pumpuiah inunauna, inremna le muongna hung intlun sien an nuom thu le Assam rama Hmar hnam hai chengna ram chu rorelna hmunkhata a hung um vat tah beisei a um hle thu hai an hril a, an cadre hai popo thlalakna ah an inlang vawng a rem naw thu an hrillangsa bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate