Responsive Ad Slot

Aithing le Hmunphi man thatnaw leiin mipuiin harsatna an tuok

Sunday, August 20, 2017

/ Published by Simon L Infimate
Pherzawl, August 19, 2017 (HT): Kum 2016-a Hmarbiel mipui fakzawngna tak Aithing le Hmunphi man thatnaw leiin biel mipui han kawng tum tumah harsatna an tuok mek a, Aithing zawr thei lo hai hi a tlangpuiin an inkhumhlun tir tawl a nih.

Aithing le Hmunphi hai hi Hmarbiel mipui tamlem fakzawngna le sum lamsuokna a ni leiin tukum lem chu Aithing man hi a that ring leiin an ching nasa zuol a. Parbung khuo sunga Pu Darletthang in survey a thaw dungzuiin Parbung khuo sunga ringawt khawm sungkuo (In) 431 velin tukum hin an in kumhlun tir thang lovin Aithing bags 9135 (9135 X50kgs=456756Kgs) zet an ching phak a nih.

Survey hi Hmarbiel pumpuia thaw ninaw sienkhawm an ching rawn hle a. A ram-a hin Bu a tha thei rak tanaw leia Aithing le Hmunphi ching hi nasa taka an uor a ni a. Hieng thil hai chinga theitawpa intodel tuma thang an lak laiin tulai hin an Aithing ching hai an tâm nasa hle leiin Aithing chingtu mipui hai chu an beidawng hle. Hieng kara hin lampui thatnaw leiin Aithing le thlai zawr dawk ding an nei hai khawm duthusamin an zawr theinaw leiin Hmarbiel mipui chun harsatna namenlo an tuok mek a nih.

Sawrkara inhnemna ding an neinaw leiin Hmarbiel mipui chun Aithing le Hmunphi hai hi naupang school fee, fak le dawn le sil le bil le mamaw dang dang haia an hmang tak le an innghatna a nih. - (Lalnunthang Songate)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate