Responsive Ad Slot

Pu Hrila EM in Farmer hai lai Urea Subsidy in a sem

Thursday, July 6, 2017

/ Published by VIRTHLI
SAIKOT/CCPUR, July 6, 2017, Virthli (ONP): July 6, 2017 zing dar 8:40 AM khan Pu Lalhrillien
Zote @Hrila, EM, ADCC le Saikot bieltu MDC chun a chengna In ah a biel sung le biel puo a mi hai thangin Losinthawtu (Farmers) hai lai hnuoithatna dawr rate neka man tlawmlem (subsidy) in semna a nei. Pu Hrila chun Urea hi concern Agriculture Minister Pu V. Hangkhanlian le inhriepaw a sem a ni thu a hril a, hieng anga Urea Manipur sawrkar a'nthawk a hmu le lakdawkna ding hin Eastern Khuga Farmers' Association (EKFA) leh khawm an thawtlang thu le tuta tum hin Urea hi bag 200 lakdawk phawt a ni thu le a tul dan ang peia la lakdawk nawk thei le semdawk nawk pei thei dinga um a ni thu a hril bawk.


Urea hi tulai CCPur a dawr rate a chun bag ah Rs. 600-650/-  dama an zawr niin hril a nih. Tuta mi hi bag ah Rs. 400/- chauh a semdawk a nih. Tuta hma khawm khan ama hin mipui ta dinga sin tam tak thawin Losinthawtuhai lai Sprayer le a biel sunga pek awm hlie hlie hai lai Rangva khawm a lo semdawk rawp ta hlak. Losinthawtu hai harsatna chu hriein EKFA le khawm tuta hma khan Khuga Right Side Canal chu sawrkar kut kher nghak loin an lo siem a, a biel sunga khuo tum tum hai chu kawng tum tum hai ah hmasawnna a um theina dingin a hma lakna tasa sunzawm peiin hma a lak thu le kawng tum tum hai ah a biel mipui tadinga sinthawin hmatieng pei ah nasa nawk zuola sin thaw pei a tum thu a worker hai chun an hril bawk.

   


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate