Responsive Ad Slot

KHANGHMUK

Saturday, March 25, 2017

/ Published by VIRTHLI
Ramthienghlim Varte

Sik le sa danglam  peiin thlasik boruok chuh nipuiin a hungthlak a; Thing le Ruo, thlaihna ;chitinreng hung inderin thlaichi ei thlakhai khawm a hung mawng tan mek a. Chuong ei huon thlaichinghai laia ei suklang nuom tak chuh ka farm a ka thlaiching a ra ka sik mek a ni bawk leiin KHANGHMUK chanchin hi a nih. A der Bazaarah an zawr hmu ding a um tan ta bawk leiin an hnik ti ringawt ni lovin hriselna ding khawma damdawi chikhat a lo nizie ei hriet tha dingin ka ring a; hme dinga inchawk pha hriet zing ding tlawmte hei suklang inla tha awm a nih.

Scientific name – Acacia Pennata,
Common (English) name - Climbing Wattle le Fabaceae
Kingdom – Plantae le Fabaceae
Family     -  Fabaceae
Local name - Khanghmuk

A zung le derhai hih damdawi tha tak a ni a. A der thar hlawk rak khat (100gms) vela hin energy-57 kilo-calories, Fibres-5.7 gms, Calcium - 58 mg., Phosphorus- 8mg., Iron-4.1 mg., Vitamin A -10066 IU, Thiamine (Vitamin B1)-0.05 mg., Riboflavin (Vitamin B2)- 0.24, Niacin (Vitamin B3)-1.5 mg. le Vitamin C-58 mg. a um thei a nih. An hnik ringawt an nawh, hriselna ding khawma damdawi tha tak a lo nih.

Luna ber bur, khawsik ser serhai, hritlang, awmna le asthma natna neihai ta dingin damdawi tha em em a na;  taksa sunga thil tirdakum le tui thalo pai le inhnawkhai sukfaitu a ni a, phingpui hratnaw invawihai tading khawmin a tha a, zingkar toilet hun hmang khawm a suk zangkhai em em a nih. Chun, Nga le tuia chengchi sa faksuol damdawi le Rul i chukhai chen khawm a tur a that thei leiin SOS damdawi an ti a. A der vuoi sukphitin Bawngne ne leh a tui a siemin naupang phingpui hratnaw le inzun thathei naw ta ding khawmin damdawi tha a nih. Ha ni inthi (bleeding Gum) hlakhai ta ding le taksa cholestoral insanghai sukhnuoina dinga damdawi tha a nih an ti bawk. 


A rimse deu sienkhawm damdawi tha tak a ni bakah tlangmihai chun ei hmeruo ngaisang em em el, man tam tak takin Bazara an zawr ei inchawk a, Hmar nupuiin Sathu leh a keihruoitu ding tlang hmarcha hring, Manta leh inhuom bawt a ei hei suong hin chuh bu fak kar khah ei nghak hla zak el hlak a; Khasi (Bakthakhai) TUNGRUNGBAI le Meiteihai IRONBA ei ngai bik nawh. In khatpa zurui tle bawr bawr, hrang puma hunglut pa khawm khah a hei hme chie chuh a re tawt el hlak an ti leiin hrangre/hrangse damdawi khawm ti thei a ni hmel chuh. Ta lawm lawm ah.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate