Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 19 October, 2016

Wednesday, October 19, 2016

/ Published by VIRTHLI
Bu hrik in nasa takin bukung a suksiet 
CCPur:  Tukum van ruotui ei dawng ha leia Loneitu han kum hat kum, bu tharsuok rawn kum ni dinga an lo inbeisei laiin CCPur khawpui sunga leilet/tuilo haia Bu kung hai chu bu hrik in nasa taka a se siet leiin loneitu henkhat chu an beidawng hle.
   
Bu hrik in bu kung a suksiet hai hi a par (bupar) la takchang hman lo dam, a hen chu hmin iei iei ta dam an ni a, Lo henkhat hai chu Sangngam 3/4 a lien dam Buhrik hin a suksiet niin ei thu dawngna chun a hril. Bu hrik in bukung a suksietna hai hi Saikawt zau, Ngurte le Muolbem pheia Leilet/tuilo a mi hai an nih. Buhrik in an beina bukung hai hi a hmawn thla pei el nia hril a ni a, damdawi kap ve tho hai sienkhawm buhrik hai hin an pawpsa naw hle niin loneitu henkhat haia inthawk ei thu dawngna chun a hril.
           
Hieng laizing hin Bu an hma deu hai chun tulai hin an leilet­a bu hai an at mek ta bawk.

Police han theitawpin hma an lak zing
CCPur: Oct. 13, 2016 chawhnungtienga ElScism a kai nuhmei student pathum Diesel Autorickshaw Driver in phurhmang/huoihmang a tum nia intumna le inzawm khan Police chun mi huoihmang tumtu Driver hi man tumin nasa takin an suizui zing a, Diesel Autorickshaw 400 hai kei khawmin an thla hai an lak a, sienkhawm hi lai hin naupang phurhmang tumna Auto chu a la hang nawh.
   
Hi le inzawm hin Auto fienriel deua ringhlaum deua um hmu hai chun an rang thei anga report pe dingin Mr Rakesh Balwal, IPS, SP, CCPur chun mipui hai a ngen a. Naupang phurhmang tumtu man a ni theina dingin Organisation tum tum, civil society le mipui hai chu Police hmalakna thlawp dingin SP chun a ngen.

NLTS, NMMS & STS Exam Nov. 6­ah
CCPur: National Talent Search Examination (NLTS), National Means­cum­Merit Scholarship Test (NMMS) le State Talent Search (STS) Examination, 2016­17 chu November 6, 2016, 10AM khin Phungkhothang H/S­ah nei ning a tih. Hieng exam haia hang ding canidate hai chun Oct. 25­ November 3, 2016 inkar sungin ZEO CCpur Office­ah Admit Card lak thei ning a tih tiin ZEO, CCPur chun inhriettirna a siem.

Dist. Level Science Exhibition
CCPur:  ZEO/CCPur chun XXXVII District Level Science Exhibition, 2016 huoihawt a tum a. Student Govt. and Private school Class IX­ XII inchuklai hai hang thei an tih. A hang nuom hai chun October 28, 2016 chen khin ZEO Office­ah hming peklut thei ning a tih.

SSDC in an bandh thaw tum an hul 
CCPur: Saikot Sub­Division Demand Committee in an thil ngen sukpuitling dinga an ngenna sawrkarin a ngaisaknaw leia nuornaa October 19, 2016, zing dar 6 a inthawk zantieng dar 5 chen Churachandpur khawpui sunga Bandh/Shutdown thaw an tum chu Kohran huoitu, Hnam huoitu, student pawl tum tum le Philanthropic Organisations tum tum hai ngenna leiin an la hul hri phawt niin zanita SSDC in thusuok an siema chun an ziek. SSDC chun Saikot SDO hung sie ding le office ha taka a function theina dinga thawktu indaitawk Oct. 15, 2016 chena hung pe/sie dinga an ngenna Manipur Chief Minister kuoma Memorandum an lo pek ta a nih. An hmalakna thlawptu mipui hai chunga SSDC chun lawmthu an hril a, CM kuoma memorandum an lo pek ta anga an thil ngen a hung hlawtling theina dinga an hmalakna mipui han an thlawp zawm pei an beisei thu an hril bawk.

Lekhabu thar pahni 
CCPur: Pu L. Ruoivel Pangamte in an nupa innei kum 40 tlingna le inzawmin lekhabu HLING LE ZUM KÀRAH ti hming chawia Part I & II ­a a sut, tiem manhla  em em el chu inchawk thei dingin a sut zo tah. A sunga thu um hai le tekhi chun a man hi a tlawm hle. Mitin, a chin a lien, nupui­papui, nuhmei­pasal la hung nei ding hai ta dingin tiem a, zawm ve dinga ha hlie hlie an nih. Bu khat hi Rs. 50/­ chau a ni a, a pahniin Rs. 100/­ man chau a nih. A dit  hai ta dingin ­Pu Zamkhanthang Joute, Hmarveng, Pu H. Zaneisang Building, Rengkai; Pine Hill Agency, Opposite, CCPur Police Station ; T.K.Medico, Opposite UBI, CCPur le a ziektu  chengnain Rengkai Road, CCPur haiah hmu thei ning a tih.

Martyrs hai b<k siem thar hawngna
CCPur: Joint Action Committee Against Anti­Tribal Bills (JACAATB) huoihawtnain Hiangtam Lamka, CCPur hmuna um Tribal martyrs hai sunna hmuna hmang Tribal martyrs hai b<k siemhat le bawl thar zoa um tah hawng le inhlanna Oct. 21, 2016, 6:00PM in nei ning a tih. Hi huna hin Pu Joseph Lalrothang, President, Hmar Inpui in ribbon cheptanin hawng a ta, Martyrs sungkuo hai le tribe leaders han Martyrs hai kuong (lem) ah par inhlanna nei an tih. Rev. Vanmawia, Secretary, Christian Goodwill Council in dedication & extortion speech nei a ta, H. Mangchinkhup, Chief Convenor, JACAATB in keynote address hril a tih.
           
Chun hi huna hin Pu James YT Thadou, President, Thadou Inpi Manipur; Pu Joseph Lalrothang, President, HI; Pu Lalrinliana, President, Mizo People Convention le Pu B. Dongzalian Simte, Chairman, Zomi Council han thuhrilna hun hmang an ta, Pastor D. Kamchinmang, EBCC Hiangtam Lamka in hun khar awngaina nei a tih.

Dr Kim Simte in Joining report a pek
CCPur: CMO/CCPur thar dinga ruot Dr Kim Simte, Dy. Medical Superintendent, Dist. Hospital, CCPur chun zanikhan CMO/CCPur kuomah joining report a pek. Amiruokchu, CMO Office­a NHM a District Manager Baryaudin damnaw leia a kai theinaw leiin CMO Dr Thangchinkhup chun Dr Kim Simte kuomah CMO/CCPur charge a la pek thei nawh. Dr Thangchinkhup Guite, CMO/CCPur hi Additional Director, Family Welfare dinga sawn a nih.

MGNREGA Mela le SIRD complex hawngna
CCPur/Imphal: October 20, 2016, 10AM hin SIRD Complex, Imphal East­ah Department of Rural Development & Panchayati Raj, Govt. of Manipur hmalaknain MGNREGA Mela le SIRD Complex, Porompat, Imphal East hawngna um a tih. Hi huna hin CM O.Ibobi Singh khuollienin hang a ta,  M. Okendro, Minister, RD & PR, Manipur le Sumant Singh, IAS, Secretary, RD & PR, Govt. of Manipur hai chu functional president le guest of honour in hang antih.

Sin nei lo hai sin ding ngaipawimaw hmasa tak ding; Ningol Chakkouba le Kut hmain hlaw sem ning a tih: O.Ibobi Singh
Imphal: Ka sawrkar chun ei state a unemployment problem hi a ngaipawimaw hle a. Manipur Assembly election hung um dinga hin Manipur mipui han mi lunginsiet le mi ringzo a sawrkar siem le chel thei dinga an mi sie nawk a ni chun ka sawrkar ngaipawimaw hmasa tak ding (top priority) chu ei state a sin nei lo hai sin ding siem pek ning a ta, a pahninaa chun tui dawn ding ning a ta, kum 2020 chenah In tinah tui pek ning an tih. Ka sawrkarin electric a ngaipawimaw a, tuhin electric ei nei ha ta a, state danghai khawmin ei thaw dan hi ha an ti a, entawna an rama thaw ve an tum thu an mi hril. Health Sector khawm a ha a, lawmman ei dawng phak hiel a nih. Law & Order khawm hat tieng a pan pei ta a nih tiin CM O.Ibobi Singh in zanita All India Radio (AIR), Imphal palai le an inpawlnaah a hril.
           
O.Ibobi Singh in a hril peinaa chun, ka sawrkar chun AFSPA chungthu khawm a ngaipawimaw a, sawrkar thungpuiin CM ka ninaa inthawka an mi pei khawm pawi ti lo hielin Greater Imphal area sunga Assembly segments 7 haia inthawk AFSPA hlip a nih. Manipur ram humhimna khawm ka sawrkarin a ngaipawimaw a, Manipur ram hedar nawna dingin hang nasa takin a lak a nih. Centre a BJP sawrkar le NSCN (IM) han Framework Agreement an ziek a, a sung thu mipui hriet dingin an la hrillang naw a, hi thil hi ngaimaw um takel a nih. Chuleiin, hi thu hi mipui hriet dingin Centre a BJP sawrkarin a puonglang vat a ul a nih. Ka sawrkar chun Utilization Certificate Centre sawrkar kuomah peklut lo a nei nawh. State sawrkar hnuoia thawktuhai DA le hlaw khawm ngaipawimaw a nih. October, 2016 hlaw khawm Ningol Chakkouba le Kut hma a sem ning a tih. Hlaw chungchanga hin thil ul hai thaw dingin thuneituhai kanhril vawng ta a nih tiin O.Ibobi Singh chun a hril.

DGP hlui in Gate­ah bomb hmu
Imphal: Zani zingkar dar 6 vel khan Manipur DGP hlui Y. Joykumar of Naoremthong DC Leikai In Gate bulah bomb (Hand Grenade) hmu a ni a, Police han an va lak hmang a, sienkhawm Police chun hiengang thil hi a tlung naw niin an hril. Chun, zani zing dar 9 vel khan Tata Motor Showroom, M.G. Avenue, Imphal bula Hand Grenade hmu a ni a, sienkhawm Police chun hiengang thil hi hmu ni lovin an hril.

RBC meeting nei a ni ding
Imphal:  9th Regional Border Committee (RBC) meeting a hang dingin zanikhan Myanmar Army team a members 19 hai chu zanikhan Imphal an hungtlung a, RBC meeting hi IGAR(S) Complex, Mantripukhri ah nei a nih. Myanmar Army team hi Brig. Gen. Thet Pone le Brig. Gen. Aung Thu Oo han an hung inrawi. Meeting a hin Indian Army team chu Brig. V.S. Tomar (Int) HQ 3 Corps, Brig. M.S. Sidhu, Commander 7 Sector AR le Brig. Rajesh Kumar, Commander 28 SEctor AR han an inrawi. Myanmar Army team hi Oct. 20, 2016 khin Bodha Gaya, Bihar ah inzin an ta, October 21, 2016 in Imphal hung kir nawk an ta, hi ni ma hin an ram tieng kir nawk an tih.

Lethod Shell sietu MCPM  
Imphal:  Manipur Legislative Assembly Speaker, Th. Lokeshore Singh og Sagolmang  chengna In a Lethod Shell va sietu chu kei ni kan nih tiin Maoist Communist Party Manipur (MCPM) chun  thusuok ansiem. Congress party an dodalnaa Lethod Bomb Shell hi an va sie niin an hril. An pawl chun Manipur­a inthawk Congress party nuoibo chu an thiltum pakhat niin an hril. Oct. 15, 2016 khan MCPM chun Congress party an boycott thu an lo puonglang ta  a nih.

Sharmila in Political party thar
Imphal: Irom Chanu Sharmila chun zanikhan Manipur Press Club, Imphal­ah Political party thar an din a, a party thar hmingah People’s Resurgence and Justice Alliance (PRJA) ti an buk. Hi party thar Convenor in Erendro Leichungbam, Co­Convenors in Phumdreimayum Nazma, Irom Chanu Sharmila le James Mayengbam hai an hang a, James Mayengbam ti lo po hin chu Assembly Election hung um dinga hin ngir an tum. Phumdreimayum Nazma hi a ngir chun Manipur a Muslim nuhmei Assembly election a ngir hmasa tak ding a la nih. PRJA chun MLA election hung um dinga hin candidates 20 vel nei an tum thu an hril. An party innghatna chu indikna, inhrietthiemna, hmangaina le inremna niin an hril. Chun, AFSPA hlip dinga nawrna khawm an la sunzawm pei ding niin an hril.

NPUI in an dem thu an puonglang
Imphal: Zani hmasa zan dar 7 vela Clement Singlei of Tangkhul Avenue, Imphal In a bomb sukpuoktuhai chu an dem hle thu Naga Peoples Union, Imphal (NPUI) chun an puong. Hi bomb puoka hin Mawai village, Kasom Block, Ukhrul district mi vawng nuhmei 3 han hliemna an tuok a, hospital panpui an nih. Clement Singlei hi Special Contractor le Tangkhul Naga Contractors Association a President sin chel lai a nih.

Manipur mi Gorkha tlangval a thisaa hmu
Imphal: Manipur mi Gorkha tlangval Nawaraj Thapa (31) s/o (L) Tek Bahadur Thapa chu Oct. 16, 2016 khan Uttar Pradesh­a Bareilly hmuna hmelse taka sukhlum saa hmu a nih. Nawaraj Thapa hi Gurgaon­a Ambience Mall­a Customer Service Representative (CRS) sin thaw lai a ni a, a sunghai le Durga Puja hmang tlang dinga New Delhi­a inthawk Manipur a hung pan huna misuol kut a tuor ni dinga ringhla a nih.

Kut le Ningol Chakkouba hmain 
Imphal: All Manipur Trade Union’s Council (AMTUC) chun Kut le Ningol chakkouba hma ngeia October, 2016 hlaw sem dingin Chief Minister O.Ibobi Singh kuomah ngenna lekha (Memorandum) an pek. Tu kum hin Ningol Chakkouba hi Kut hmang Ni (November 1) leh an ruol a nih. State sawrkar chun hi ni hi General holiday­a a lo puong ta sa a nih.

Manipur mi Gorkha tlangval a thisaa hmu
Imphal: Manipur mi Gorkha tlangval Nawaraj Thapa (31) s/o (L) Tek Bahadur Thapa chu Oct. 16, 2016 khan Uttar Pradesh­a Bareilly hmuna hmelse taka sukhlum saa hmu a nih. Nawaraj Thapa hi Gurgaon­a Ambience Mall­a Customer Service Representative (CRS) sin thaw lai a ni a, a sunghai le Durga Puja hmang tlang dinga New Delhi­a inthawk Manipur a hung pan huna misuol kut a tuor ni dinga ringhla a nih.

ATSUM in Oct. 20 ah total shutdown 
Imphal: All Manipur Tribal Students’ Union, Manipur (ATSUM) in thusuok ansiem thar nawk dan chun October 19, 2016 ni lovin October 20, 2016 zingkar dar 1 a inthawk October 21, 2016 zingkar dar 1 chen, darkar 24 sung Total Shutdown an thaw lem ding ti a nih. Total Shutdown sunga an thil ngen State sawrkarin a sukpuitling naw chun  Oct. 21, 2016 in Chandel; Oct. 22, 2016 in Ukhrul; Oct. 23, 2016 in Tamenglong le Oct. 25, 2016 in CCPur haiah rally nei ding bakah rally zo hin Economic Blockade le National projects haiah sin thaw dangchat ding ti hai ATSUM chun an rel.

VAWISUN THUPUI
Thu hanaw hrim hrim in bauah suok naw sien la, a ul zie  ang peia siem ha dingin  thu ha suok  lem raw se, a ngaituhai dingin lunginsietna a hung ni theina dingin.                                                ­ Ephesi 4:29

Editorial: Ram le hnam hmangaituhai hi

Hnam changkang taphawtin mani ram le hnam hmangaina chang an hriet a, ei ni Zohnathlakhai ngei khawmin changkang tieng ei pan ruol ruolin hnam var lemhai hniekhnung ei zui ve pei a nih. Ram le hnam hmangaina kawnga ei thaw thei tawk an chen naw a, sienkhawm ei phak tawk sengah hin thaw thei, angkaina le pawimawna ruok chu ei nei seng a nih. Ram, hnam le khawtlang changkangna ding chun a sunga cheng sungkuohai an pawimaw a, chuong sungkuohai khai ngir ding chun mimal an pawimaw nawk hlak. Mimal hmasawn tumna nei der lo umkhawm hai lai chun iengtin khawmin ram, hnam le khawtlangin hma a sawn thei ngai nawh.
   
Ram le hnam hi Politics a inthawk chauva hmangai ding an naw a, ei sin thawna senga inthawka hmangai ding ei nih. Lekha inchukhai khawmin mani mimal le sungkuo ta ding chau ni lova mani ram le hnam huopzo dinga lekha ei inchuk a ul. |hanghluihai lai khan sawrkar officer lien tak tak an um a, ei ram le hnamin a sawr angkai tawl hle. Kha thil kha hriezinga hangthar huna halaihai khawma ei ram le ei hnam angkai thei ding zawng ngaituo  pum zinga lekha ei inchuk nuom a um.
   
Nun le lungril tak taka ram le hnam hmangai hi a hain a hlu em em el a nih. Inlalna ding le thuneina dit lei chauva ram le hnam hmangai anga che hi an um rawp hlak. Hiengang mihai hi ram le hnam huoitu dinga ei thlang sung chu ei ram le ei hnamin mihai hnung hnawt hlak a tih. Hmasawn le inhanglien nekin hnungtawl ei ta, mihai hmusit le sirde hung ning ei tih. Politics a inthawka ram le hnam hmangai tum hai nekin nuna ram hmangaina inlangtir tumtu ei tam lem huna ei ram le ei hnam khawm hi  inchen tlanga khaisangin a um thei chau  ding a nih. Nuna ram le hnam hmangaitu hi ei dit el chau ni lovin ei mamaw a nih.
   
Ei ramah Assembly Election a hung hnai a, ram le hnam hmangai inti an hung suok uk uk a, an la hung suok pei ding a nih. Election tawma ram le hnam hmangai intihai po po hi ram le hnam hmangai an ni vawng chuong ngai nawh ti hi chu tlang hriet a nih. |henkhat chu inlalna, thuneina, inlarna, sum le paihmangai an ni hlak. Hiengang chau a ram hmangaitu hi chu ei dit nawh. Ei mamaw chu Politician hmathlir nei ha, Politician ringum, indik le suol nghatsan ngam, ei ram le ei hnam nuna hmangaitu ei mamaw a nih. Ram huoitu ha naw chun ropuina le hausakna a ngaituo a, hangtharhai ta dingin mangangna, beidawngna le harsatna a hung intlun hlak.
   
Ram le hnam hmangaitu, ram le hnam huoitu hai ta dingin ngaituona hmang thiem a pawimaw hle. An hmang thiem naw chun hangtharhai mangangna le harsatna a hung ni ding a nih. huoituhai ditzawng le ha ti zawng hi ram le mipui ta dingin a ha pei dim ti hi ngaituo pei a ul. Politicians, hnam le ram huoituhai hin ram le mipui hatna ding an ngaituo sa a ul. Ka sum laklut dan a thienghlim a, ka thilpek le ka thaw hlak hi Pathienin iengtin am a ngai ti hi ngaituo chet chet hlak ding a nih. Ei inhlan thienghlim hi Pathienin thienghlimah a pawm dim ti chen uluk taka  ngaituo chet chet a ul a nih.
           

Ram le hnam hmangaitu intihai chet dan hi an ang naw thei hle. India Prime Minister hmasa tak le ropui tak ti thei Jawaharlal Nehru khan hlaw nei lova um kha a duthusam a ni a, sienkhawm danin a ni thei sinaw a, thla khatah chengkhat hlawin an siem pek hlak an tih. India PM tho Lal Bahadur Shastri kha Russia ram Taskent­a a hang thi khan an sungkuo khawsakna ding hrim hrim sum a nei  ta der naw a, a Bank Account­a chun Rs. 3/­  a lo bat belsa ta lem tia hril a nih. Tulai ei rama Ministers, MPs le MLAs hai leh chun tekhi chi an ni nawh. Ram hmangaituhai hi an lo inang naw khawp el.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate