Responsive Ad Slot

JNV ah insuknawmnatna (ragging) nasatak le inzawmin Class 8 inchuklaihai an tlansuok

Wednesday, August 31, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | Virthli (ONP): Aug. 30, 2016 zanril dar 12 AM khan Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School, Tuinom, CCPur a Class 8 inchuklai pasal 27 hai chu hi JNV School a Class 11 inchuklaihaiin vawi tam tak an lo suknawmnat (ragging) hlak tuor lovin an tlansuok a. Anni hai hin anni enkawltu/humhim theitu/an nu-le-pa hai belin an thil tuok an inhriettir a, chuchu Aug. 31, 2016 zingkhawvar hlimin anni hai ngaisaktu haiin hmalain student thuoituhai an inhriettir a, sun dar 12:40 PM in thil umdan a hmun ngeia ngaivenin Mr. Richard Laltanpuia Asst. Gen. Secy., HSA GHQ; Mr. Jeffrey Saihmang Gen. Secy., HSA JHQ, CCPur le Special Correspondent, Hmasawnna Thar (Daily News) & Chief Admin, Virthli (Online News Portal) hai chun Principal Mr. S. Sanamacha Singh chu an inbiekpuia. Principal chun hiengang thil a tlung chu pawi a ti thu hrilin, chingfel ngei a nuom thu a lo hril a. An sunghai (guardian) hai zantieng dar 3 PM ah hi chungchang thu ah ka kokhawm a nih. Inhmukhawm phawt kan ta, chingfel a ni theina dingin hma ei lak tlang ding a nih, tiin annihai chu chanchin inhrietpawna ding tiin a contact no. khawm a pek nghe nghe. Hieng student țhuoituhai hin an student țhuoitu chanpui organisation tum tum a mi hai khawm hi thil hi inhriettirin an ngaimaw hle thu an hrila, tosan mei mei an tum naw thu an hril.


Principal hin a sin hi July 4, 2016 a kha a zawm (joined) țan a ni a, ama Principal ni hma hun sawttak liem tah a inthawk khan JNV a hin hiengang insumnawmnatna (ragging) hih, hi school a pawl insang/senior deu haiin anni neka pawl inhnuoi/junior deu hai chungah an lo ching rawp ta hlak a hril a nih. Hun liemtah khawm khan hienganga suknawmnat an tuok hlak leiin an sunghaiin enhlain, an laksuok a, an inkai tir ta naw tawp tawp khawm an um thu hriet a nih. Principal Mr. S. Sanamacha Singh ngei khawmin JNV a a sin a zawm hnung hin hiengang thil a tlung hi hriein, ngaimawin a vengtu (watchman) ding a sie a, ama pa ngei khawm an ți chuong nawa, an lo vuoka, an lo vau (warning) thu hai a hril. Hiengang bawk hin inchuklai/naupang tlansuokhai an sunghai an hmupui huna khawm a lo hrillangsa nawk a nih.

Principal hin Class 8 hai an sunghai kuoma chun Class 11 hai an sunghai chu Sept. 1 hin chawhma dar 11 AM in JNV Tuinom hmuna koin hi chungchang thu hi hrilpui dingin an tiem a, chu zo ah suknawmnatna tuortu Class 8 hai le suknawmnatu Class 11 hai chu an sunghai ve ve chu Principal rawiin hi thu a hin an la'n hmukhawm nawk ding niin Class 8 hai an sunghai chun ei indawnna dawnin Principal le an inhmuzo hin an hril.

Hi JNV School managing board a Chairman chu District a Deputy Commissioner niin chanchin ei dawng. India Govt. in hiengang insuknawmnatna (Ragging) le inzawm hin hremna dan khau tak el an duonga, hienganga Govt. school pakhat ni ve bawk si a, ragging kum tam tak liem tah a inthawka a lo um vet hi an ngaimaw hle thu mi tamtakin an hril. Inchuklai naupanghai chun an harsatna hi an warden hai khawmin mit ngeia hmuin, an hrieta chu an warden/watchman in an san ngam naw niin an hril. Principal in a hril pei dan chun inchuklai naupanghai umna (dormitory) le an warden hai in/umna kar inhlat leiin hiengang thil hi a lo tlung thei hlakin a hril a. Thil umdan tak nia inlang ruokchu kum tam tak liemtah a inthawka hienganga insuknawmnat/ragging hi an lo thaw ching ta laklaw a ni leiin an hung inthlasawng ta pei niin an lang. Tuta tlansuok Class 8 hai khawm hi Class 11 haiin an vuokna hnuhma hmu thei a ni a, an thil tuok ei indawn huna chun an thuomhnaw an insawplui tir tum le an lo in sawplui tir rawp ta hlak zie hai khawm hriet thei a nih. Hieng a ni lei hin District Administration tieng khawmin hma hung la sienla an phutawk ang hiengang chinghai chungah hremna, dan le thupek a hung kengkaw vat naw chun buoina lienlem JNV School le Class 11 hai hin an la hung tuok ding niin an lang. Class 11 hai hin Class 6, 7, 8 hai chu an lo suknawna/ragging zing zing a nih. Aug. 30 zan hin an suknawmnatna (vuokna) tuorzo lova a tawp a tawpa tlansuok anni thu an hril.

Aug. 30, 2016 zanril dar 12 AM a tlansuokhai hi CCPur khawpui sung le a sevel a mi el baka CCPur a inthawka KM 25 vela hla Moirang mi dam le khuo hla tak tak a um an ni tawl. An ruolhai in ah dam tlanlutin Aug. 30 zan kha thlavai takin hun an hmang a nih. Anni hai hi fahra dam an ni a, lungsiet an um tak zet a nih. Lekha thiem thei tak tak zing huna ram le hnam la hung țhuoitu dinghai dam an ni a, an harsatna hi students bodies/organisation, sawrkar le mipui aiawtu țhuoitu haiin an rang thei anga an ngaiven vat chu thil țha le makmaw a nih. An nu-le-pa țhenkhat chun hi School, JNV hi School țha a ni a, kan ringzo leia kan nauhai kan inkaitir a ni a, hiengang ding a ni chun kan sie kan sie nuom ta nawh, tiin an hril a, a țul chun case file khawm an nuom hiel thu an hril bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate