Responsive Ad Slot

HPC (D) Assam Region Designated Camp a ding thuomhnaw pek

Monday, May 23, 2016

/ Published by VIRTHLI
Muolhoi/Retzawl | May 23, 2016 (VIRTHLI): Assam sawrkar chun vawisun khan HPC (D) Assam Region Designated Camp Retzawl hmuna hmang dingin khum (bed), lukham (pillow) le a cover, mattress, thosilen (mosquito net), blanket 56 pieces a peka, chun an tulnaa hmang ding computer set khawm a peksa bawk. Lampui that naw leiin Retzawl tieng phur thei a la ni naw leiin Muolhoi ah sie phawt a la nih tiin ei Palaiin HPC (D) hotuhai an biekpui huna chun an hril.A hril pei dan chun HPC (D) Assam Region hai hi kum 2012 khan Assam Sawrkar le Union Home Minsiter hmaa an ralthuom hai lo intungin, sawrkar hrietpuina in Peace Camp/Designated Camp chu Retzawl, NC Hills hmuna siem a ni a, sawrkar intiemkam angin hi camp a ding hin ration le an nitin mamaw hai chu pek mumal an ni ngai naw leiin Cadre hai khawm ti angin camp ah an um thei ngai naw thu le thlatin stipend cadre pakhat a ding Rs. 3,000/- an hmu bak chu iengkhawm an hmu ngai naw thu hai a hrilsa bawk.

HPC (D) Assam Region hin Assam a District pahni- NC Hills le Cachar District keikawpin Hmar hai ta dingin Satellite Council nei chu sawrkar thlungpuia a thil ngen chu a ni a, hi demand le inzawm hin Tripartite talks hai khawm tum iemanizat nei a lo ni ta a nih. Hienglaizing hin hiengang thangpuina hi an vawikhat hmuna a nia, sawrkawr tieng pang khawmin kawt a hung hawng mek niin an lang.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate