Responsive Ad Slot

Hmar Inpui (Hmar Supreme House) a inthawka lawmthu

Wednesday, May 18, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | May 18, 2016: LRS Puruolte Jt. Secy., (Info. & Media), Hmar Inpui (Hmar Supreme House) chun May 16 : Hmar Martyrs' Day khawvel hmun tum tum haia inser a nina le inzawmin Hmar Inpui aiawin lawmthu a hril.

Khawvel hmun tum tum hai ah May 16: Hmar Martyrs' Day inkhuongruol taka inser a ni theina dinga Hmar Inpui 8th Assembly in Hmar Inpui, Gen. Hqrs kuta a lo sie chu thei ang anga bawzui a ni a, HI in thusuok a siem lo inzain mani remchang ang peiin hi ni hi ursun taka inser in a um a. HI GHQ chun hi ni inza le ursun taka lo insertuhai popo kuomah lawmthu a vel a velin a hung hril nawn nawk a nih.

HI in thusuok a lo siem tah angin hi ni inserna report khawm Hmar Inpui Head Office, HSA Campus, Rengkai, CCPur (Manipur) annawleh, email-hmarinpui@yahoo.com / fb- Hmar Inpui Ghq a pe dingin a ngen a. Hi ni inserna Social Media tum tum an hming hril senglo haia report le thlalak hai hmu theia suklangin a umma thu ah Media tum tum hai chungah lawmthu a hril bawk.

Ei Hnam Pasalthahai kha ei inzain ei ngaisang a, Hmar hnam damna dingin Hmar-nauhai chau ni loin unau hnam tum tum hai laia mi khawm an hringna lo inhlan iemanizat an lo um ve, ti vawisunni a į¹­hangthar hai hin ei hriet tlat nuom a um. Thangruol hi hratna a ni leiin sunzawm zing ei tiu tiin hnam mipui hai a ngen.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate