Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 16 April, 2016

Saturday, April 16, 2016

/ Published by VIRTHLI
Parvachawm­a Pa hme leia damnaw sungkuo pakhata mi 4 hai an thi vawng tah:NE bielah Pa hme leia mihriem thina tuok 15 an tling tah.
CCPUR: Parvachawm, Tipaimukh Sub­Division, CCPur district, Manipur­a sungkuo pakhata mi 4 han rama an lak Pa an hme le inzawma damnaw enkawla la um sun Pi Laltlankim (37) w/o Benjoy Hrangchal chu zani zingkar dar 7:15 vel khan a thi nawk. Hi lei hin Parvachawm­a Pa hme leia damnaw sungkuo pakhata mi 4 hai chu damzo lovin an thi vawng ta a nih. April 10, 2016 khan Ms Lalnipui (9) le Ms Vaninmawi (6) hai an thi a, April 12, 2016 khan Master Obedia (12) hai chu an lo thi ta a nih. An pa tak Benjoy Hrangchal le a naupasal pakhat Tv. Isak hai chu rama riek an ni leiin anni pahni chau hi an him a nih.

Nu in nau a hmangai em em hai, khawp le tlai; hring le dama an um theina dinga fakding a siem, dam le thatpui ta neka an hang thipui rip el hi lungril a na hle a; lusun sungkuo pa tak ta ding lem chun a nuhmei le a nauhai pathum zet a ruola a hang chan el hi a hrilhai ding zie chu ngaituo phak a ni naw a, fak le dawn zawng el khawm a harsa hle ring a um. A lusunna hi ei tuorpui hle a nih.

FHG (Facebook Hmar Group) chun lusun sungkuo hai sawmdawl le thangpuina pek theina dingin kawt a hawng a, lusun sungkuo hai thangpuina dinga mani phal ang tawk tawk pe nuom hai ta dingin Mr Lalramsiem @ ElarEs (9089866134) Props. Ger & Emma Hardware Store (HYA Gen.Hq Info Centre), annawleh Tv. Alan Famhoite (+91 9862016963) kuta ralna sum pek thei ning a tih. Chun, Bank Accout­a thun nuom han: SBI Churachandpur Branch Code No: 6182 (Name: Alan Zonunsang); IFSC CODE: SBIN0006182; Account No: 30707139186 ah pek thei ni bawk a tih.
   
Tulai hnaia India hmarsakbiel (NE) a Manipur, Mizoram le Meghalaya haia rama Pa hme leia damnaw, damzo lova thi chu mi 15 an tling tah. CCPur­ah Pa hme leia thi hi sungkuo pakhata mi 4 an ni a; Mizorama Pa hme leia thi hi sungkuo pakhata inthawk bawkin mi 5 an nih. Chun, Meghalaya­a Pa hme leia damnaw pakhat a thi belsa nawk leiin sungkuo pakhata inthawk mi 6 an thi ta a, an rengin hieng NE state 3 haia Pa hme leia tulai hnaia mihriem thina tuok chu 15 an nih. Tuhin Mizoram­ah 2 le Meghalaya­ah Pa hme leia damnaw enkawl mek an la um bawk.

TSA Cultural Festival fe hai lawmlutna
CCPUR: Thadou Students Assn. (TSA), CCpur chun zani zantieng 1:00PM khan Sadar Hills­a Ngahmun­a 1st Thadou Cultural Festival 2016 a va thang hai lawmlutna hun an hmang. Hi huna hin YT Thadou, President, Thadou Inpi, GHQ khuollienin a thang a, Guest of honor in Vahchin Thadou, President, Thadou Women Assn. GHQ le Functional President in James Haokip, Gen. Secy. TSA, GHQ a thang. Hi huna hin Mr Thadou Thangkhanlal Haokip of Lhungtin village, Sadar Hills, tuta Kanan Veng, Tuibuonga um le Miss Thadou title latu Esther Nengpihlhing Haokip of M. Sonngel hai khawm an thang.

Ministry of H&FW official 2  an hung
CCPUR: Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India­a inthawk Mr Rajesh Nallar Otue le Sustain Agarwal hai chu zanikhan CCPur­ah an hung inzin a, faina tiengpanga District Hospital, CCPur ngirhmun, hmangruo nei hai le thil dang dang an enfel. Central palai hai hi Dr T. Nengkhanmang, Dy. Medical Supdt, Dist. Hospital in a lo thangpui a, District Hospital Ward tum tum le Blood Bank bakah Operation theatre­a hmangruo hai an enfel.Ngursanglur Sanate in a biel a fang
CCPUR: Ngursanglur Sanate, Ex­Minister le a rawi han an biel sunga khaw tum tum hai an fang kuol a, an biel fang hi hlawtling taka zoin an in tieng sengah an inlawi ta a, Ngursanglur Sanate khawm zani chawhnungtieng khan Parbung suoksanin Tui­thaphai/Churachandpur a pan tiin Lalropui Songate of Parbung chun report a hung pek.

Father of Farmers title an inhlan
CCPUR: Pu Paulienvung, EO/AAO Agriculture a inthawka pension chu zani 11:00AM khan CCPur district sunga District Social workers, Dist. Farmers Research Assn; NGOs 8, Farmers Club 35 le Widow/Women Minority group hai fekhawmin “Father of Farmers” title/award an inhlan. Hi huna fekhawm Dist., Block le area dang danga mi hai chun ditsaknain puon chi tum tu m 23 insiltirna an nei a, prog. hmang zo zantieng thlaithleng an awttlang bawk.

Maruti Van in mi 3 a baw hliem; naupang kum 8 mi a thi
CCPUR: Police a inthawk ei thu dawngnain a hril danin zani 11:00AM vel khan Torbung leilak thlang met lai Maruti Van MN02­B­2817 chun lampuia fe lai mi 3 a baw hliem a, inrang taka District Hospital panpui an ni hnungin hliem hai laia nuhmei naupang kum 8 mi Niangdoihkim @ Kim Jolly (8) d/o (L) Hau David of S. Kotlian le Ms Hoihthiannei @ Thiante chu damzo lovin a thi.


Hliemna tuok dang pahni hai chu Mrs. Hoihthiannei @ Thiante (32) w/o (L) Hau David of S. Kotlian, tuta Torbung­a Children Treasure H/S a teacher sinthaw le a naunu Uniky Neithiankim (6), Class I inchuklai mek hai an nih. School tina an nureng­a in pana an hung lai meka Van hin an hnungtienga inthawk a hung baw niin an hril.

Motor neitu hi a tlan hmang bakah a motor khawm hi lam thlangah a tlanliem a nih. Hi thil tlung an hriet le inruolin CCPur Police chun accident tlungna hmun an pan nghal a, Maruti Van hi mipui lungsen han lung le thingtum hmangin a glass hai an lo suksiet sa hman. Motor hi Police han lain Police Station­ah an sie.

Mithiruong hi Police han Morgue­ah an sie a, zani zantieng dar 2:30 chen khan Ms Hoihthiannei hi inbiekpui thei a la ninaw a, Uniky Neithiankim hi a pang hai na tiin a tap zing bawk. Van Driver hi a driving Licence­a chun Letkhosei s/o Ngamkhosei of Phaijol village, CCPur ti an ziek.

Mithi sunghai le mi baw hlumtu tieng han zanikhan inbiekna an n ei nghal a, mithiruong Thado puon Saipikhup in an inkhum a, April 19, 2016 zan inthim hma ngeiin luongman Rs. 2,50,000/­ an pek ding ti le hliem inenkawlna dingin April 17, 2016, 10AM hma ngeiin Rs. 50,000/­ an pek ding tiin an inbiekrem. Inremna thuziek a hin mi thi sung tieng mi 3 le mi bawhlumtu tieng mi 3 han hming an ziek bakah Zillai GHQ; YVA GHQ, VPC Kangvai village, Zillai Kangvai Block le khuo lal hai hrepuitua  thangin hming an ziek bawk.

Sit­ in ­Protest sunzawm
CCPUR: Anti­Tribal Bills 3 hai dodalna le inzawma CCPur Police station tuola sit­in­protest neia um chu April 12, 2016 a inthawk ni 3 sung chawlsan a ni hnungin zanikhan Rengkai, Kawnpui le Hebron Veng,  N. Lamka a mi hai inthungin sunzawm nawk a nih.

MNF in inremna a um theina dingin Mizoram sawrkar le HPC (D) inbie dingin a phut: SHDC term keisei a nih
AIZAWL:  Mizoram Opposition Mizo National Front (MNF) chun zanikhan Mizo Hnam Run ah inkhawmna an nei. Hi huna MNF party senior Vice Presient Pu Tawnluia in thu a hrilnaah, Mizoram sawrkar le HPC (D) hai chu inremna lampui dap ding le inbiekremna a um theina dinga dawkan kil tlang dingin a phut a; HPC (D) tiengin inbiek a nuom khawmin Mizoram sawrkar tiengpangin hrilchier an nei hlak leiin inbiekna a um thei ngainaw a nih tiin Pu Tawnluia chun an tum. Hi chungthua hin MNF chun Mizoram sawrkar chu remhrietnaw tlak an ti thu; inbiekna um hmasa phawt a ta, chu hnunga inremna lampui a hung inhawng lem ding a nih tia hrilin Congress sawrkar chu hmarsak biel mipui hai himna ngaitha in an tum.

Pu Tawnluia in a hril peinaa chun, HPC(D) Demand Area chu Mizoram sawrkarin ‘Ram buoi’ (Disturbed Area) a puong a lo tum ta thu a hril a. MNF chun hi thil a ditnaw a, Mizoram hmartieng biel sum siemnaa hmang a remtinaw leia nasa taka a dodal leiin Congress sawrkar chun a fethlengpui ngam tanaw a nih tiin a hril. MNF sawrkar hun lai khan helpawl han hran MAIDA, HRF, BNLF, BLFM, ZSF le pawl dang dang hai khawm nundan pangngai an hraw theina dingin an lungril a hmet mit a, khuo le tui pangngaiah a thuoilut lem a nih tiin a hril bawk. Khuo 31 haia VC election buotsai tum a nina thuah lawmum a ti thu hrilin, inthlangna felfai le thienghlim taka nei a ni theina dinga Law & Order tha taka enkawl dingin state sawrkar a ngen.

Hieng laizing hin Mizoram Governor Lt. General Nirbhay Sharma chun zanikhan Sinlung Hills Development Council (SHDC) hun term chu June 1, 2016 a inthawk May 31, 2017 chen, kum khat sunga dingin a keisei nawk. Hi le inzawm hin SHDC Chairman le member hai term khawm hi hun sunga dinga keisei nghal a ni bawk.

Mayang Imphal­ah boruok a la sosang
IMPHAL: Mayang Imphal area sungah buoina boruok a la sosang hlea hril a nih. Activa motor inruka intum leia April 7, 2016 a mi 2 vuok h lum an ni leia buoina hi suok a ni a, hnam thil ang deuva buoina hi a fe leia boruok hi a sosang niin ei thu dawngna chun a hril. Zani khawm khan mipui lungsen h an Mayang Imphal Police Station an va tawng a, mana um Activa neitu insuo dingin an va ngen.

Hnina lekha la pelut lo han peklut thei
IMPHAL: Manipur Judicial Service Rules, 2015 siem that a ni leiin Manipur Judicial Service Grade­I sin post 3 lakna dinga hnina lekha chu 30­04­2016 chenin peklut thei a la nih. A hma a hnina lekha lo pelut tasa hai ta dingin a thara hnina lekha peklut a tul tanaw nih. Hi sin lakna dinga written examination chu June 11 & 12, 2016 haiah nei ning a tih. Application form le thu chieng lem High Court of Manipur website: http://hcimphal.nic.in ah hmu thei ning a tih tiin Registrar, High Court of Manipur chun inhriettirna a siem.

Ravi Shankar a hung inzin ding
IMPHAL:  Art of Living indintu Ravi Shankar chu Imphal­ah hung inzin a tum a, April 17,  2016, 2:30PM in Imphal hungtlung a ta, Imphal­a a cham sungin Maipur Press Club, Imphal­ah Chanchinbumihai le mi dang dang inhmupui a tih. A hungtlung ni 3PM ah CM O.Ibobi Singh inhmupui a ta, hi zo hin “Harmony in  Diversity” ti thupui hmangin Civil organisation hran hrana hotuhai inpawlpui a ta, zan dar  9:30­10:30PM inkar sung Impact TV in interview neipui a tih tiin Radhabinod Koijom, Chairman, Reception Committee of Ravi Shankar’s visit chun a hril.

NPF in Imkong L. Imchen an hnawtdawk
DIMAPUR:  Nagland­a Naga Peole’s Front (NPF) chun Koridang Assembly  Constituency­a NPF MLA ni lai mek Imkong L. Imchen chu tulai hnaia party kal zawnga thil a thaw leiin NPF active le primary member a a ninaa inthawk a hnawtdawk. NPF a inthawka hnawtdawk nina thusuok hi NPF President Dr Shurhozelie Liezietsu in an suo a nih. Hi thua hin NPF chun tukum February thla khan Show cause notice a pek a, dawnna khawm a pek ngei a, sienkhawm a dawnna a fie tawknaw leia March thlaa NPF a Disciplinary Action Committee in  meeting neia parimary le active member a ninaa inthawk hnawtdawk dinga a rel anga hnawtdawk (suspended) a nih. Mr Imchen h i kum 2002 a NPF zawm niin NPF leader seanior pawl tak pakhat a ni a, tuta hmain Home, Medical and Education porfolio hai lo chel ta a nih.

India’s Earthquake prone list 
NEW DELHI:  March 16, 2016 a India sawrkarin India earthquake prone list an suo a chun towns le cities 81 zet belsa a nih. Hienghai lai hin Jorhat, Sadiya & Tezpur, Assam; Bhuj, Gujarat; Dharbhanga, Bihar; Imphal, Manipur; Kohima, Nagaland le Mandi, Himachal Pradesh hai an thangsa. Hiengang hmun hai hi “Very severe intensity” or Zone V tia inbuk an nih.

Mizoramah In 273 a suksiet
AIZAWL: Zani zingkar  inhma tak khan Mizorama West Phaileng, Khawhai le Tuirum hai chu ruo, thli le riel inthuoin a nuoi a, In 273 a suksiet a, mihriem thi le h liem ruok chu an um nawh.West Phaialeng ah In 170 a sukseit a, hienghai laia In 40 hai chu hluo zui tlak lo khawpin a suksiet. Hi laia In 10 hluo zui thei ta lovin a um a, Turum­ah In 33 a suksiet a, In 2 hluo zui thei lovin a u m bakah In tluin naupang a del hliem. West Phaileng a riel tla hi Artui tiet tiet a lien an nih.

Election neina state haiah Rs. 60 crore man
NEW DELHI: Assembly Election nei zo ta le la nei ding mek states, Tamil Nadu, Assam, West Bengal, Kerala le Puducherry haia chun pawisa thienghlim lo Rs. 60 crores man ni tain Election Commission of India thusuok chun a hril. Tamil Nadu ah Rs. 24 crore, Assam le West Bengal haiah Rs. 12 crore ve ve, Kerala ah Rs. 10 crore le Puducherry ah Rs. 66 lakh man niin ECI thusuok chun a hril.

AIBA Ambassador dingin Mary Kom
NEW DELHI: International Boxingn Association (AIBA) huoihawtna hnuoia World Championships hung um dinga hin AIBA chun M.C. Mary Kom chu AIBA Ambassador dingin a ruot. AIBA hin Ambassadors 8 a ruot a, chuonghai lai chun M.C. Mary Kom a thang ve a nih. World Championship hi May 19­27, 2016 inkar sungin Astana, Kazakhstan ah a um ding a nih.

WB second phase vote campaign thei hun a tawp
KOLKATA:   April 17, 2016 nia West Bengal­a Assembly seats 56 um haia second phase Assembly Election hung um dinga candidate hai vote campaign theina hun chu zani zantieng khan a tawp tah. Second phase a hin Alipurduar, Jalpaiguri, Darjeeling, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Malda le Birbhum districts haia inthlangna a um ding a ni a, seats 56 inchu dingin candidates 382 an um a nih.

BJP in candiates 53, Congress in 55 le BSP in candidates 43 an nei a, Independent candidates 162 le registered unorganized parties han candidates 113 an nei bawk a, TMC chun seat po poah candidate annei vawng.

Second phase a hin Trinamool Congress ticket in Indian Football Icon Bhaichung Bhutia khawm Siliguri bielah a ngir ve. Ama hi second phase a candidates hai laia hausa tak niin a hausakna chu Rs. 17 crore niin affidavit a peklut­a chun a zieklang.

Sikkim NIT­ah Supercomputer hawng
GANGTOK: Sikkim Governor Srinvas Patil chun zanikhan South Sikkim District­a Ravangla hmuna National Institute of Technology (NIT) Sikkim campus­ah ‘Param Kanchenjunga’ ti a ko Supercomputer a hawng. Hi Supercomputer hi India rama NITs 31 haia supercomputer um laia thilthaw thei tak le hrat tak a nih. Rs. 3 crore zet senga Pune­based Centre for Development of Advanced Computing ‘C­DAC’ le NIT Sikkim han thangruola an siem a nih. Hi Supercomputer hin North eastern region­a engineering education le research tiengpangah nasa takin a thangpui beisei a nih.

CBI Additional Director sin a chel tan
PUNE: Mr Rakesh Asthaana, 1984 batch Indian Police Officer (IPS), Gujarat cadres chun April 12, 2016 a inthawk khan Central Bureau of Investigation (CBI), New Delhi­a Additional Director sin a chel tan. Hi sin a chel hmain Mr Rakesh Sharma hin Gujarat­ah Additional Director General (armed Units) sin a lo chel a nih. Khawpui dang dang haia joint commissioner of Police le Inspector General of Police, Vadodara; DIG, CID (crime), SP le Dy, Commissioner of Police sin hai lo chel ta a ni bawk.

Japan­ah simkhawlei inhning leiin mi 9 an thi
TOKYO: Zani hmasa zana simkhawlei richter scale 6.5 a hratin Japan ram a sawihning lei khan mi 9 in thina an tuok bakah midang za iemanizatin hliemna an tuok. Simkhawlei inhning in a sawina hmun hi Kyushu Island­a, Kumamoto city bul lai a nih. Thawkhni zet, a hmasa lem 5.7 a hrat in a sawi zo minutes 40 hnunga hung inhning nawk a nih. Simkhawlei inhning hin in thahnemtawk tak a sukchim a, mihriem iemanizat in chim hnuoiah an intang a; mi tam tak chengna ding in nei lo le electric meivar nei lovin an um pha bawk a nih.

VAWISUN THUPUI
Thenkhatin tawlailir an ring a, thenkhatin sakawrhai an ring a, Keini ruok chun Lalpa kan Pathien hming chu lam lem kan tih.  ­ Sam 20:1

Editorial: Simkhawlei inhing laka him dan ding

Manipur a khawm Simkhawlei inhning hi an zing ta hle. Thla 3 le a chanve sungin vawihni an hning ta a nih. Tu kuma dingin a vawikhatna chu January 4, 2016 khan an hning a, kha huna a hrat dan chu simkhawlei inhning hrat dan inkhina richter scale 6.7 a ni a, kha tum khan mi 9 zetin thina an tuok bakah sawrkar building thangsain  building thahnemtawk tak a sawi siet le a sawi kak a um. Tu kum bawk April 13, 2016 zan khan an hning nawk a, hi tuma simkhawlei inhning hrat dan hi 6.9/6.8 nia hril a nih. Hi tuma simkhawlei inhning hin chu mihriem thina tuok pha an um hriet a ninaw a, sienkhawm hliemna tuok 30 chuong an um bakah In thenkhat a sawichim le a sawi kak nuol a um thu hriet a nih. Simkhawlei inhning hrat dan a la kaisang pei chun ienganga sietna am ei la tuok ding ti hi ngaituo tham takel a nih.

January 4, 2016 a simkhawlei an hning tum khan epicentre Tamenglong District a ni a, tuta tum ruok hin chu epicentre hi Myanmar a nih. Simkhawlei inhninga building a sawi kak, a sawi chim le a sawikak a tamlem chu sawrkar building bawl hai an nih. Mimal in le building neka sawrkar building bawl hai iengleia a tawkpawi lem hlak am a na? ti hi state sawrkarin a suizui thil tul takel a nih. Mimawl ngaidana chun mimal in bawlhai chu a thain a det indo lem a, sawrkar in bawl hai chu a det indo naw lem an naw ding maw tiin ngaidan a hung um. Hi lei hin sawrkarin uluk taka Govt. building bawla um hai hi a enfel a, bawl dan dinga ti anga bawl lo contractor­hai chungah action a lak ngam a tul a nih.

Manipur a hin building hlui le upa tak tak, building tawp le derthawng em em, mitlawnga hang en khawma a hmangruohai a awngrawp ta leia chim le tluse el thei ding tam tak a u m a. Hiengang building le In h ai hi chu mihriem chengna dingin a him naw leiin state sawrkarin hiengang building le In hai hi chu thiek ta dingin a neitu hai thu pe el ta sienla a tha naw ding maw? Simkhawlei inhning chau ni lovin thlipui hrang khawmin a mut thluk le a mu chim thei an ni ta leiin ei state sawrkarin hiengang building le In hai hi ngaimaw sienla nuom a um khawp el. Thina, hliemna le siet tuok theina laka ei him theina dinga ei lo invenglawk hi a tul a nih. Thil hrim hrim an khel hnung le an hnuk hnunga thaw hin tangkaina a nei nawh. Chuleiin an hnuk hma le sietna ei tuok hma hin a pumpel dan ngaituo a hma ei lak a tul a nih.

Ei hriet seng angin Manipur state khawm simkhawlei hrat tak inhning theina biel (seismic zone) a um ei ni a. Simkhawlei inhning hrat takel a hung um huna ei invenghim thei dan ding lampui ei inhrilhriet (awareness) a tul a, hiengang tiengpang awareness campaign hi ei state sawrkarin hung uor zuol sienla nuom a um. Hieng kawnga awareness campaign thawna ding hin Chanchinbu, TV le Radio hai khawm ei state sawrkarin tuta nek hin hung hmang tangkai  zuol sienla nuom a um. Chun, ei mithiemhai khawmin an thiemna le hrietna h ai mipui sawr tangkai thei dingin simkhawlei inhning laka inveng dan ding thuhai Chanchinbu haiah hung ziek hlak hai sienla nuom a um. Mipui tiengpang khawmin chanchinbu, TV le Radio tiem, en le ngaithlak hi taima zuol inla, siet rup hungtlung huna um dan ding le lo inveng dan ding insuo, puong le tiema u m hai lem hi chu ngaipawimaw zuol nawk inla ei ta dinga tha ning a tih. Chancinbua zieka um hai lem chu dehawn el lova sie that hlak ding a nih.

Simkhawlei inhning hun sung hi tawite sung, second iemanizat chau dam, a sawt takah a minute dam a ni hlak a. Zal lai le imut lai chun insunga inthawka tlan suoka himna hman ding a um naw leiin mani umna hmuna lo inveng kha a tha lem niin thil chinchang hre hai chun an hril. Lu pawp annawleh hliem leia thi hi a awlsam bik leiin veng that bik a ngai zuol. Hi lei hin lu hi lukham annawleh blanket haia inkhum hlak ding a nih. Chun, lut theina ding a um chun khum, dawkan le thungna hnuoi haia lut khawm a pawina a um nawh. Insunga inthawk lamlienah tlan suok la khawm, lamlien sira building chimin a del hlum thei tho che ti kha hriet tlat a, in le building um nawna hmunawl annawleh ram ruok pan hlak ding a nih.

Ei in le building bawl dan hai hlak chu inmat le intawk deu vawng, khawmkar um ta lo an ni leiin tlansuoka himna ding hi a vang khawp el. Kawmkar um theina haia chun him theina chance a um nia hril a nih. Simkhawlei inhning laka ei him theina ding chun ei khum bul hnaiah a tla kawidar thei thil hrim hrim sie lo a tha. Tuta inthawk hin chu Seismic Zone a um ei nih ti hriezing a, nu le pa han mani nauhai, a bikin inveng dan ding la hre lo naupangtehai, simkhawlei inhning huna um dan ding, thil thaw dan ding nghawk lova hril rawp ding a nih. Tu kuma ei rama simkhawlei inhning inzing dan a inthawk hin inveng fimkhur chu a tul hle a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate