Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 03 April, 2016

Sunday, April 3, 2016

/ Published by VIRTHLI
Bomb sem an lar: Dr DK Mang chengnain bomb hmu nawk 
CCPUR: Churachandpur town a chun tulai hin bomb sem an lar hle; March 31, 2016 zan dar 7 vela Khumujamba Meitei Leikai, CCPur­a In hran hran pahni haia bomb denglut le bomb pakhat a puok zo April 2, 2016, 7:30AM khan Hebron Veng, New Lamka­a Dr D.K. Mang chengnain Veranda­a Tata Safari MN02A­4848 driver seat hnuoiah bomb (Grenade) la puok lo hmu nawk a nih. Bomb hi DK Mang nuhmei Domthianmung in zingkara a va hmudawk a ni a, a bul chun fakthei iemani sawnin ke tatna (doormat) hmangin a zuk sun tawl a, tha taka a hang enfel leh thir tak a nih ti a hrietsuok a, a pasal zingkar walking fe a hung kir huna thil umdan a lo hril a, chu huna China siem Hand Grenade a nih ti hrietsuoka hung um a nih.Police­a report pek nghal a ni a, 7­Assam Rifles han an hung bawzui nghal bakah SI James Vaiphei, 2nd OC CCPur PS inrawinaa Police hai chun zingkar dar 9:20 khan an lakhmang. Bomb expert hai ko hran lovin SI James Vaiphei hin kutlawngin bomb hi a lak hmang a nih. Bomb hi a safety pin a tla a, sienkhawm striker lever a tla naw leia puok lo niin a hril. Hi chungthua hin Police chun FIR No. 20 (4) CCP­PS U/S 307/34 IPC & 4 Explosive Substance Act an registered a, thil umdan an suizui mek.

Dr DK Mang hi MDC election huna khan BJP ticket­a lo ngir ta a ni a, sum ngenna (demand) a dawngnaw thu le vauna iengkhawm a hmunaw thu hrilin a chunga lungawinawna nei an um chun tawngkama inbiekrempui a nuom thu a hril. September 30, 2015 khawm khan a in tuola a sie Tata  Safari a hnungtieng glass dengkawi pek a lo nita thu, January 2, 2016 khawm khan suksiet pek nawk a ni thu hrilin tuta tum hi vawithum bei a nina a nita thu a hril.

Hotel Venus New Lamka­ah nuhmei inkhaihlum saa hmu
CCPUR:  Zani zantieng dar 5:00PM vel khan  Hotel Venus, New Lamka, Room No. 204­ah  birthroom sungah nuhmei pakhat Pampa Rai (32) d/o Bar Bahadur of 2nd MR Imphal chu saruok­a  inkhaihlum saa hmu a nih. A ruong hi Police han an va lak a tuhin District Hospital, CCPur Morgue­ah sie a nih.

Ei thu dawngnain a hril danin Pampa Rai hi pasal pakhat Jamson Singh s/o Tikendrajit Singh of Langjing Achouba Leikai, Sagolband, Imphal leh zani (April 2, 2016), 10:00AM vel khan Hotel Venus Room No 204 a hin an um a; zani zantieng khan a pasal pa hin Room kawtkhar chabi­a kalin a suoksan a, hi zo sawtnawte hnungh zantieng 5PM vel khan CCPur Police han report an dawng dungzuia va bawzuiin a ruong hi an va lak thlak a nih.

Mr Jamson Singh hi zanikhan Bishnupur Police Station­ah an pe (surrendered) niin ei thu dawngna chun a hril. Jamson Singh hi Bishnupur Police Station­a in surrender a ni leiin Pampa Rai hi ama le ama inkhaihlum am Jamson singh hin a that hnunga a tlansan ti hi thu ei sut chena hin hriet theina ei la nei nawh.

14th Convocation service hmang
CCPUR: Trinity College and Seminary (TCS), Sielmat, CCPur chun zani 11:00AM khan Rev Chawnga Memorial Chapel, Sielmat, CCPur­ah ‘14th Convocation Service’ an hmang. Hi huna hin Diploma in Theology 8, Bachelor of theology 16, Master of Divinity (M.Div) 19 hai Rev. John L. Pudaite, President, TCS in Degrees inhlanna a nei a, Dr Mawii Pudaite, Co­Founder, BFTW in graduates hai ta dinga tawngtaipekna nei a tih.Chun, Rev. Dr J. Huoplien Neitham, Moderator, EFCI in awards semna nei bakah Mr Thanglura Darlong, IFS, Officer on Special Duty, South Asian University, New Delhi in Convocation address a nei.
(Photo: Nick Inbuon)


Winger tukver darthlalang an vuokkawi
CCPUR: Zani zingkara Dr DK. Mang chengnaina bomb hmu a ni dodalnain zanikhan All Tribal Women Union, All Tribal Movement Lamka chun Lamka town sung bandh an thaw thut leiin mipui nasa takin a sukbuoi. Bandh hi zani sun dar 11­a inthawk thaw tan a ni a, bandh volunteer han Police station bul lai CCPur­Imphal inkara service Tata Winger MN06L­6517 tukver darthlalang an vuokkawi. Zanikhan YPA Hall, New Lamka hmuna mipui an pungkhawmin an dem thu an puong bawk.

Thangpuina Rs. 14,050 le Buhum an pek
CCPUR: Hinkho Lamhil (Facebook Group) chun zani 7:00AM khan Bijang­a Sangnga Muon In an va kan a, thangpuinain Rs. 14,050 le Buhum bag 2 an inhlan. Lhingnu Touthang, Director Sanga Muon In chun kum 1992­93 laia Naga le buoi huna nu le pa in an thisan naupang hai hmakhuo ngaina leia Kuki Women Union hmalaknaa Oct. 15, 1998 a indin a ni thu le hi hmun hi hawng a ni thu a hril a, thangpuina petu Hinkho Lamhil chunga lawmthu a hril.


Lok Adalat April 9­ah nei ding
CCPUR: Churachandpur District Legal Services Authority chun National Legal Services Authority le Manipur State Legal Services Authority hai guide­nain April 9, 2016, 10:30AM khin CJM Court, CCPUr hmunah One Day Lok Adalat buotsai an tih. Family le labour law cases rel fel ding nei han April 6, 2016, 12:00noon chenin Chairman/ Secretary, CcPur Legal Services Authority, CJM, CCpur­ah ziekin hnina pek thei ning a tih.

Supdt. a inthawk  AO in a kaisang
CCPUR: Autonomous District Council, CCPur hnuoia Superintendent sin chel lai mek Ms Lalengmawi chu Account Officer (AO), (Headquarter), Autonomous District Council, CCPur in a kaisang. A kaisangna hi ei Chanchinbu chun a lawmpui hle. A pay scale chu Rs. 9300­34800 with grade pay Rs. 5400/­ per month ning a tih.

CO 7-AR in Handloom showroom a hawng
CCPUR: Colonel Aditya Verma, CO 7­Assam Rifles chun zani 10:30AM khan Family Lane, Bijang­a Widows Welfare Association Asia (WWAA) Handloom and Handicraft Exclusive Showroom a hawng.

Col. Aditya Verma chun, WWAA showroom hi lien naw sienkhawm mi tam tak ta dinga employment petu a ni leiin lawmum a ti thu a hril.

Rev. Dr Nengpi Singson chun, hmeithai a tamlem sum le pai tamlem an lamsuok thei ding beiseia showroom hi hawnga um a ni thu a hril.  CCPur district­ah hmeithai (widows) 10,000 vel an um a, anni thangpuinaa ngaia Showroom a thil an zawr hai inchaw pek hlak dingin mipui hai a ngen.

LATSEA in an hrietthiem nawh
CCPUR: Hrillawk um si lova zani sun dar 11 a intahwka bandh thawa um chu tha an ti naw thu, hriettiem harsa an ti thu le an dem thu LATSEA information & Publicity Dept. chun zanikhan thusuok an siem. Tuta hnung chu hiengang bandh, strike le shutdown thaw an um nawk leh an dodal ngei ding niin an hril bawk.

Mi 4413 thisen enfel
CCPUR: District Malaria Department, CCPur chun January­March 2016 inkar sung khan damnaw mi 4413 hai thisen lain an enfel a, February, 2016  thla sungin Malaria Positive PV 2 an hmu a,  Malaria positive dang hmusuok an nei nawh.

Crusade a um ding
CCPUR: Grace  Evangelical Ministry, CCPur hmalaknain April 4­10, 2016 inkar sung khin G.E.M. Hall, Pu Kamzathang Building, Beulahlane, Central Lamka­ah zantin Crusade um a ta, Speaker in Evan Simon Hualkhuma le Evan C. Rohmingliana hai ning an tih. A nuom taphawt thang dinga fiel an nih.

Sin hmu thar
CCPUR: Nk. Juliana Lalchawngmawi, d/o Jonathan F. Tuollai, Rengkai chun United Bank of India hnuoiah PO sin a hmu thar bakah Anthony Hrangrohlun Hrangate, s/o Songneikhum, Ngurte chun UCO Bank hnuoiah clerk sin a hmu thar. Chun, Tv. Roger L. Faihriem, S/o Pu Sumhrilthang Faihriem of Muolhoi, Dima Hasao chun Union Bank of India hnuoiah Specialist Officer (Marketing) sin a hmu bawk.


HSA Office hawng

CCPUR: Zani zingkar dar 7 khan HSA Campus, Reng-kai-ah HSA Tui\haphai Jt. Hqrts. Office-cum-Informa-tion Centre chu Pu Lalhos-san, Vice Chairman, ADCC in a hawng a, Pro. Pastor Solomon Tuolor in inhlanna a nei. Hi huna hin ZSF HQ President le KSO, CCPur President hai bakah Pu  Hrila, MDC le  HSA GHQ thuoituhai khawmin an uop.T.N.Haokip in MPCC President sin a chel tan; 
CM, Dy.CM le MPCC President hai April 4-ah New Delhi an pan ding
IMPHAL:  Zani zing dar 9:30 vel khan Congress Bhavan, B.T. Road, Imphal­ah Dy. CM in MPCC sin Telsing Ngamjang Haokip (T.N. Haokip) kuomah an hlan a, zanita inthawk khan T.N. Haokip chun MPCC President sin a chel tan. T.N. Haokip hi MPCC President 22­na a nih. Kum 1990 a inthawk khan T.N. Haokip hi Saikawt A/C a inthawk MLA a thlangtling tan a ni a, term 4 zet tling ta le Cabinet minister, Devpt. of Tribal and Backward Claasses, Sericulture le PHED hai lo chel ta bakah Speaker, Manipur Assembly sin lo chel ta a nih.MPCC President sin inhlanna hunsera hin CM. O.Ibobi Singh;  Dy. CM Gaikhangam; Health & FamilyWelfare Minister Phungzathang Tonsing; Parliamentary Secretaries, Dissident MLAs, Congress party thuoituhai le workers hai an thang tawl a, Cabinet ministers 9 hai ruok chu an thang ve nawh tiin ei thu dawngna chun a hril.

Hi huna T.N. Haokip in thu a hrilnaa chun, Congress party sukhratna ding, Imphal Municipal Corporation Election hung um ding le kum thara Assembly election hung um ding haiah Congress party in hratna an chang ngei theina dingin hma lang ka tih. Thil liemta hnung thil hai chu theinghil le inngaidamtuoin hmatieng fe pei ei tiu. Ministry sawidanglam ding le ding naw thu chu AICC President Sonia GAndhi le CM O.Ibobi Singh hai kuta um a nih. April 4, 2016 khin CM, Dy. CM le kei Imphal suoksanin New Delhi pan kan ta, AICC President thangsain Congress high Command thuoituhai zun hmupui kan ta, hi zova hin ministry sawidanglam a ni ding le dingnaw hung chieng a tih tiin T.N. Haokip chun a hril.

Hieng laizing hin dissident pawl chun ministry reshuffle hi April 9, 2016 a um dingin an inbeisei niin ei thu dawngna chun a hril.

Acting GS dingin R.K. Imo Singh
IMPHAL: MPCC President thar T.N. Haokip chun zanikhan MPCC Acting General Secretary dingin R.K. Imo Singh, MLA a ruot. Zanita MPCC President charge inhlan zova TN Haokip in Chanchinbumihai an hmupuinaa chun, Assembly election hung um dinga hin hratna chang nawk a ni theina dingin tuta Manipur a Congress thuoina sawrkar hi reshuffle a mamaw takzet a nih tiin a hril. Charge inhlanna hunsera hin Dr Th. Meinya, MP; Thangso Baite, MP; Senir MLA Y Irabot, L. Nandakumar, N. Biren, K. Ranjit, Y. Surchandra, Ng. Bijoy, Chairman, MPCB; Parliamentary secretaries Prithviraj, Amin Shah le K. Meghachandra hai khawm an thang.

Khuo pahni buoinaah mi 3 an hliem
IMPHAL: April 1, 2016 zan dar 9 vel khan Senapati district, Sapermeina Police station huop sung Singda Erang le Singda Kuki hai inkara ram inchubuoina leia inbeituona tlungah Singda Errang khaw mi 3, Hokison (18) s/o  M.L. Adang, Wisdam (22) s/o (L) Ningthoujam Sarat hai kap hliem an ni a, RIMS panpui an nih. Singda Kuki khaw mi han April 1, 2016 a  Singa Erang khawsunga In bawl thar pakhat an suksiet a, in an suksietna san an van dawn huna inselbuoina a suok a, chu fe peia inbeituona hi tlung niin ei thu dawngna chun a hril.

MCPM in an ni pawl thaw niin
IMPHAL: Zani hmasa zana RIMS Compound sunga Prof. M. Abuba Medical Supdt., RIMS quarter bula bomb sukpuoktu kha keini kan nih tiin Maoist Communist Party, Maipur (MCPM) thusuok chun a hril. Fakruk a thaw nasa leia that an tumnaa bomb hi an sukpuok niin Comrade Nonglen Meitei, Secretary, Publicity & Propaganda, MCPM chun a hril.

Temporary market bawl an khap
IMPHAL: Tombisana High School lo um hlaka temporary market bawla um mek sin thawna chu znita inthawk khan JCILPS han an ban (khap) in an sukchawl. Hi sin thawna a hin migrant workers 30 ruoi an ni a, lekha pawimaw an nei tawl naw leia sinthawna hi an inchawltir niin JCILPS Convenor Ratan Khomdram chun a hril.

Police 47 thiemnaw inchangtir
LUCKNOW: July 12, 1991­a Pilibhit hmuna fake encounter­a Sikh pilgrims 11 zet kap hlum an nina le inzawma inrawlna neia intum Uttar Pradesh Police 47 hai chu CBI Court Judge Lalloo  Singh chun zani hmasa khan thiemnaw an changtir. Police 47 laia Court a inlang 20 hai chu jail­ah a thun a, court­a inlang ve lo a dang 27 hai chu bail thei lo ding arrest warrant an suo khum. Hrem dan ding thua hearing April 4, 2016 khin rel ning a tih.

VAWISUN THUPUI
I rikphur chu Lalpa chunga innghat la; chuongchun, amain sukhrat a che, Mi fel chu iengtika khawm sukhning phal naw nih.  ­ Sâm 55:22

Editorial: Manipur ngirhmun le hmakhuo

Tulaia Manipur ngirhmun hi ei en vang vang chun a thanaw hle niin an lang. Ei ram sawrkar a buoi a, Law & Order a thanaw a, sum le pai ngirhmun khawm a tha naw a, khawlaia pawisa inleng vel a tlawm a, sawrkar thawktu le thawktu nawhai khawmin harsatna ei tuok pha a, bata thil lak le zawr hi a fe hle. Hiengang tho hin ei hmakhuo ding khawm a eng chuong naw a, an thim map el niin an lang.  Ei state sawrkar hlak chun law & order, sum le pai haratna hai nekin an ministry buoi, an party le Assembly election hung um nawk ding thu hai an buoipui lem a. Tulak tak hin chu ram le mipui hmasawnna ding tienpang chu an ngaituo bek ring a um nawh. Tulaia ei ngirhmun anga ei fe pei a ni chun harsatna chi tum tum ei la tuok ding niin an lang.

Law & Order ngirhmun khawm a hma nekin tulai hin a hung se zuol a, Manpur phairam le tlangram biel haiah bomb puok thu le bomb hmu thu a hung inzing nawk ut el tah. Churachandpur district­a khawm a ralmuong chuong ta nawh. Feb. 29, 2016 zan khan D.K. Thangboi, MCS of K. Salbung chengna In huong sungah bomb dengpuok a ni a. Hi hnung March 31, 2016 zan khan Khumujamba a Ningthoujam Abung le Heman Momocha hai In huongsungah bomb deng puok a hung ni nawk a, April 2, 2016 zingkar khan Hebron Veng, New Lamka­ah Mr D.K. Mang chengnain huongsung­a a motor hnuoiah Grenade (bomb) hmu nawk a ni a, hi zo hin khawlai hmun am bomb a hung puok nawk ding? Himna le muongna chun a min hlat tiel tiel a nih. Mipui le an thil neihai venghimna ding, law & order siem thatna ding thil haiah state sawrkar in hma hung la nasa zuol sienla nuom a um.

Nuhmei le naupang chunga suolna le nunrawngna khawm re nekin zuoltieng a pan a. Nitin deu thawin nuhmei naupang le nuhmei suolluina thu hai hriet ding a um el ta khawm hi a pawi a, thil beidawng um takel a tling a nih. Hiengang bawk hin suolna chi tum tum, inrawk, insuom, inthuoihmang, pawisa inlaklui pek, inthat, insuol, khuo le khuo inbeituona hai khawm a tlung zing bawk. Hieng thil haia intahwk hin Manipur ngirhmun chu a tha naw a, law & order ngirhmun chu a se hle ti chieng takin an lang. Hieng hi ei state ngirhmun a ni leiin state sawrkar chu law & order siem that le thununna ding kawngah theitawp suo a hma a hung lak hi a pawimaw hle. Law & Order a tha naw chun an sawrkar khawm  him chuong naw nih ti hi  sawrkar cheltu han an hriet tlat a, hma an hung lak nghal nuom a um.

Chief Minister le a thlawptuhai an ministry buoi leia lu hai taka an um laizingin Joint Committee on Inner Line Permit  System (JCILPS) chun an thil ngenna le inzawmin hma an hung lak thar nawk ding thu an hril a. Class X &  XII exam student hai hmakhuo ngaina leia khang chen an hmalakna (movement) an chawlsan hri niin an hril. JCILPS chun zanita inthawk khan Special Drive against migrant labourers an ti chu an sunzawm tan nawk a, hi hmalakna hin state sawrkar ta dinga buoina le harsatna ienganga nasa am a hung intlun nawk ding ti hi ngaituo tham a tling a nih. Migrants workers, Inter­state migrant workmen (Regulation of Employment and condition of services) Act, 1979 dungzuia Manipur a sin thaw theina or phalna (licences/permit) neinaw hai chu zawngsuok le man a, Manipur­a inthawk tirdawk an ni ding a nih tiin JCILPS Convenor Khomdram Ratan chun a hril.

Hi chau hi a la ninaw a, Imphal Municipal Corporation (IMC) election hung um dinga hin non­local/migrant hai chu an ngir phal ninaw ni a, non­local hai hi voter list­ah an hming a lo um a ni chun peihmang dinga hmalak ning a tih tiin Kh. Ratan hin a hril bawk. Hieng a ni chun ienganga harsatna le buoina am a la hungtlung ding ti hi ngaituo tham a tling a, ei state hmakhuo chu a eng nekin an thim tiengpang chu a ni tamlem a nih. Anti­Tribal Bills 3 chungthu khawm chingfel a la ninaw bawk. Harsatna le buoina ding ruok ei hmatiengpanga hun la hung um dinga hin an khang hnerhnur el a nih.

Sawrkar thlungpuiin 7th Pay Commission Recommendation dungzuia June/July thla vela inthawk sawrkar thawktuhai (Central Govt. Employees) hlaw hung sukpung nawk a ta. Hi dungzui hin thil man hung kaisang a ta, chu huna harsatna tuor dinghai chu mi naran le pasiehai an hung ni ding a nih. Hi huna hin state sawrkar hnuoia thawktu han an hlaw 7th Pay commission recommendation dungzuia sukpung hung ngen nawk an ta, state sawrkar an sukluhai hne hle ring a um. Hi chau hi a la ni nawh. pawl hran hran hai chun an thil ngen nawrnain Bandh le Economic Blockade ti dam la hung thaw nawk an ta, ei hmakhuo hi a eng naw a, a sain an thim tieng a hung ni pei el a nih. Hiengang ngirhmuna ei um laia ei state sawrkar a la hang buoi nawk hi a pawi a, bei a sukdawng hle a nih. Buoi nekin state sawrkar ta ding chun chingfel tul hai chingfel zung zung hun a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate