Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 31 March, 2016

Thursday, March 31, 2016

/ Published by VIRTHLI
(L) Darliensang ruong an khuo phur tlung
CCPUR: March 22, 2016­a Madurai, Tamil Nadu­a misuol kut tuora thi ni dinga ring, lampui sira a thisaa hmu Tv. Darliensang ruong chu hnam thuoitu hai le mi inphal han sum ei thawlawm tawl diet dietna leiin March 30, 2016, sun dar 12:30 vel khan an khuo Tuisen, Manipur phurtlung a ni tah tiin ei thu dawngna chun a hril. A ruong hi Tamil Nadu­a inthawk Silchar chen Vuongnaa phur a ni a, a ruong phurna dinga sum seng hai hi Kolkata Hmar Welfare in an lo pek a, mi inphal han sum an dengkhawm hai hmangin thungkir an ni ding a nih.

Wheelchair le Stretcher Trolly inhlan ding
CCPUR: SBI, CCPur le SBI Tuibuong Branch chun Corporate Social Responsibility Activity hnuoiah March 31, 2016,  9:30AM khin District Hospital, Conferene Hall­ah District Hospital/CCPur, Sielmat Christian Hospital & Research Centre le Centre for Community Initiative hai kuomah Wheel Chairs 5 le Stretcher  Trolley 5 seng inhlanna nei an tih. Hi huna hin Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC/CCPur khuollienin thang a ta, Wheelchair le Trolley hai inhlanna nei a tih. Hmangruo semdawk ding hai hi Pastor M.T. Khanlal, Local Pastor, EBCC Zenhang Lamka in tawngtainain in hlan a tih.

Gun licence Data Entry thaw mek
CCPUR: Ministry of Home Affairs, Govt of India hnuoia National Database of Arms Licence (NDAL) thupek dungzuiin CCPUr District­a Gun licence hai Data entry thawna sin chu DC/CCPur Office­ah a fe mek a, zani chen khan 4800 vel thunlut zo a nitah. Sawrkar thusuok dungzui chun March 31, 2016 chena Data entry hi zo dinga ti a nih.

Vawk that le Rs. 3 lakh pek dinga inbiekrem
CCPUR: March 29, 2016 nia nuhmei suolluia intumna leia mipui lungsen insumzolo han Muolvaiphei khuoa an mipui kut tuor lova Mr Lalkhumlien (28) s/o Songkhogin Gangte of Lailong (L) village, Henglep Sub­Division thina le inzawmin zani 8AM a inthawk khan MPC Sub HQ Zone­I President Thangpao inrawinain YMA Chiengkon Branch,  Chiengkonpang V/A, Hmar Inpui GHQ, HYA GHQ thuoitu han inbiekna an nei a, pi le pu danin Vawk that  a ni bakah mithiruong puondum a tuom in mithi ralna Rs. 3 lakh April 9, 2016 chena pek ding tiin an inbiekrem. Inbiekrem a nita lei hin tukhawmin buoina suksuok thei ding zawnga thil thaw ta lo ding ti a nih. Joint Press release ah Thangpao, President MPC Sub HQ Zone­I le Joseph Lalrothang, President Hmar Inpui GHQ han hming an ziek.

Inbiekrem a nita lei hin Doctor le Police han a ruong Postmortem an thaw zoin ruong hi a sunghai kuta inhlan a ni a, zani zantieng khan YMA thlanmuol, Chiengkonpang­ah vuiliem nghal a nih. Lalkhumlien thina le inzawm hin Police chun FIR No.17 (3) 2016 CCP­PS U/S 302/34 IPC an registered.

Block level YC Award sem ding
CCPUR: March 31, 2016, 11AM hin BRGF Hall, DC Office, CCPur­ah Block Level Youth Club Award semna um a ta, Mr Lunminthang Haokip, DC, CCPur chun Award semna le thuhrilna hun hmang bawk a tih. H. Doungel, DYC, NYK, CCPur in welcome address hril a ta, Khampu Guite, Chief Functionary, RUDRA, Member Selection Committee, BLYCA in thuhrilna hun hmang bawk a tih.

Block Level YC Award dawngtu dinga thlang hai chu­ Sangaikot Block­ah first Hita Hengjol YC; second Sangaikot YC; Singngat­ah first S. Phaiza YC le second Singngat  Thadou Veng YC; Thanlon­ah first Alpha Multipurpose CS Ltd; second Tallian YC; Saikawt­ah Saikawt YC le second Lenruol Duoilo Val FC; Samulamlan­ah first Khoirentak YC; second Kulbunb YC; Henglep­ah first Henglep Hqs. YC le second Kukimin YC; Tuibuong­ah M. Songgel YC le second Kholunphai YC; Lamka ah N. Lamka YC le second Neihsial Veng YC; Tipaimukh­ah Parbung YC ning an tih. First han Rs. 8000/­ le second han Rs. 4000/­ le certificate dawng an tih.

Thabal Chongba neina hmuna bomb a puok
IMPHAL: March 29, 2016, zan dar 10:30 vel khan Utlou Polo Ground, Utlou hmuna ‘Thabal Chongba’ neina bul hnai lai tu ti hrietlo in Hand Grenade a dengpuok a, sienkhawm  thi le hliemna tuok an um nawh. Bomb dengpuokna hmun hi BJP Manipur Pradesh President Th. Chaoba chengna in­a inthawk hnaite chau ani a hril a nih. Bomb puok lei hin Thabal Chongba­a thang mipui hai chu tithawngin an tlandar chum chum a, Thabal Chongba hmanga um khawm suktawp nghal a nih.

Darkar 24 General Strike
IMPHAL: State sawrkarin an thil ngen a sukpuitling pek naw chun March 31, 2016 zanrila inthawk April 1, 2016 zanril chen, darkar 24 sung Manipur pumpui huopin General Strike thaw an tum niin All Manipur Police Constable Male (AMPCM), 2013 batch a an President  Konthoujam Johnson in zanita Manipur Press Club, Imphal­a Chanchinbumihai an hmupui huna a hril. Hi pawl chun Viva­Voce la nei lo hai chu March 28, 2016 chena Viva Voce inneitir dingin state sawrkar an ngen a nih. Darkar 24 General Strike an thaw sunga an thil ngen sukpuitling pek an la ninaw rawp chun hun tiemchin umlo Economic Blockade an la thaw ding niin an hril.

Sharmila Court in thiem an changtir
IMPHAL/NEW DELHI: Zanikhan Irom Sharmila Chanu chu Delhi Court hmaah an lang nawk a, Court chun thiem an changtir. Sharmila (42) in Manipur pumpuia AFSPA hlip dinga bungheia nuorna Jantar Mantar­a a nei leia mani inthat tum tia case hi siem khum a nih. AFSPA hlip dinga bungheia nuorna a nei hi kum 16 zet a tling ta a nih.

AR Havildar ama le ama an kap hlum
IMPHAL: March 29, 2016 zing dar 8 vel khan 2­Assam Rifles a Havildar Jitenkumar Singh (40), s/o Kedarnath of Mhow District, Madhya Pradesh, tuta Chandrakhong, Thoubal District chu a service AK­47 Rifle hmangin ama le ama an kap hlum. A khak takah an kap a, a hmai po po a vuong dar vawng nia hril a nih. Hiengang thil a thaw el nasan hriet a ni nawh.

April 10 chenah hriet thei ding
IMPHAL: O.Ibobi Singh Chief Minister nina hnuoia Manipur a Congress sawrkar sawidanglam (reshuffle) a ni ding le ding naw chu April 10, 2016 chenah hriet thei a hung ni el thei tiin ei thu dawngna chun a hril. MPCC President thar dingin T.N. Haokip ruot nita sienkhawm dissident Congress MLA hai chu an lung a la awi chuong naw a, Ministry sawidanglam dinga an hmalakna an la fepui pei ding thu le a tul a ni chun Delhi­ah fein Congress High Command hotuhai zun hmupuiin ministry sawidanglam dingin an zu nawr nawk ding niin dissident MLA­hai laia thang MLA pakhatin a hril.

Uttarakhand Floor Test ding hun High Court in a la cheltang; 
Hi case a hearing April 6 ah nei ning a tih
NAINITAL: Zani hmasaa Uttarakhand High Court single bench in Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat Assembly­a majority a command zo le zonaw March 31, 2016 a inentir (floor test) dinga a ti chu sawrkar thlungpuiin zanikhan Uttarakhand High Court Division Bench­aah a khinglet a, Divisional bench chun floor test nei ding hi a la sukchawl hri bakah hi case le inzawma hearing chu April 6, 2016 a nei dingin a la khek hri. Sawrkar thlungpui aiawin Attorney General Mukul Rohtag a ngri a, Assembly suspended animation­a sie le President Rule um laia floor test hi nei thei a ni ding am a nih tiin indawnna le kalna a siem. Sawrkar thlungpui chun April 4, 2016 ah Affidavit a peklut ding thu a hril.

A hma chun Floor test hi majority command le command naw enna hmun indik tak a nih tiin Uttarakhand High Court Single Gench chun a lo hril a nih. Uttarakhand a Congress MLA nuor pawla mi 9 hai khawmin an Assembly Speaker in a disqualify an challenge­na Uttarakhand High Court single bench­ah march 29, 2016 khan petition an file ve a nih. Uttarakhand Assembly Suspended Animation a sie zo hnung le Uttarakhand  State President Rule hnuoia sie a ni hnunga an Assembly Speaker in a disqualify chau a ni leiin Speaker action hi an challenge thei niin dissident Congress MLA 9 hai chun an hril.

Chhattisgarh­a Bomb puokah CRPF 7 an thi
RAIPUR: Zani zantieng dar 4 vel khan CRPF­hai chuongna Tata­709 (Mini­Truck) in Chhattisgarh state­a Dantewada district huop sunga Melawada khawah Maoist helpawl hai bomb phum a chilpuok a, CRPF sipai 7 an thi. CRPF sipai thi hai hi 230th Battalion a mi an nih. CRPF­hai hi motor pathuma inzui an ni a, an rengin mi 30 vel an nih. Motor 3 hai laia motor pakhata chuong hai chu an thi vawng a nih.

Hi thil tlungna hmun hi Melawada village­a Basaras­Kuakonda lai a nih. Bomb hi lampui lailung blacktop/pucca sungah var taka an thupruk, chu chu an chuongna motor in a chil puok a nih. Bomb hi a hrat hle a, lampui ft 4 vela inthuk takin a ngawr kuo a, a chilpuoktu tak motor hi an dar vawng bakah a sunga chuong CRPF personnel hai khawm hmun tinah an indar nengnung el a nih. Hi bomb sukpuokna dinga thilpuokthei an hmang hi kg. 20 deuthawa rik ni dinga ring a nih. CRPF thi 3 hai chu an an hmel hriet theilo hiel khawpin an taksa an dar a nih. Hi motor­a chuong hai hi uniform inbel lo, chawl hmang zo kir nawk deu hlim an nitawl tiin ei thu dawngna chun a hril.

Bomb puoka thi tak hi mi 5 an ni a, pahni hai chu silaia an kapzuinaa an kap hlum niin ei thu dawngna chun a hril. Hi thil tlungna hmuna hin sipai tamlem tirlut le dappui nasa taka thawzui a nih.

Telangana MLA hlaw 250% chuonga sukpung
HYDERABAD: Telangana Legislative Assembly chun MLA hai hlaw 250% a sukpungna ding zani hmasa khan Assembly­ah lungruol takin an passed. Telangana Assembly in  Payment of Salaries and Pensions and Removal of Disqualifications (Amendment) Bill 2016 bill an passed le inzawm hin MLA le MLC hai thlakhat hlaw Rs. 1.25 lakh ni hlak chu Rs. 2.75 lakh a hung ni ta ding a nih. Thil man nasa taka a kaisang leia MLA hai hlaw hi sukpung dinga an rel a ni a, hi thil lei hin Telangana sawrkar chun Rs. 42 crore a seng belsa ding a nih.

Tripura in State University thar
AGARTALA: Tripura in State University thar nei a ta, hi Universty academic session hmasa tak chu August, 2016 a inthawk tan ning a ta, Vice Chancellor dingin Kolkata­a Jadaipur University a Professor sin thaw lai mek Gautam Bose ruot a nih tiin Tripura Education Minister Tapan Chakraborty chun a hril. Tripura state chun tuhin Central University pakhat, private University pakhat, degree colleges 22, Medical Colleges 2, professional le technical colleges 16 a nei mek a nih.

Christians han venghimna pe dingin an ngen
ISLAMABAD: Tulai hnai el Eastern Sunday nia Pakistan rama terrorist han Christian hai bei tumnaa bomb hrat takel an sukpuok le inzawm khan Pakistan­a Christian hai chun hima an inngai tanaw in an ralmuong naw hle a, hi thua hin Kristien hai venghim dingin sawrkar an ngen. Christ Church vicar, Irshad Ashnaz chun, Pakistan mihriem 190 million umnaa hin Christian sakhuo zuitu 2 million vel an um a, tuta hma khawmin Christian hai hi bei an lo ni rawp tah a nih tiin a hril. March 27, 2016 nia Pakistana Masih’s Christ Church le a bul hnaia bomb sukpuok a ni tum khan mi 70 chuong zet an thi a, thi hai lai khan Kristien sakhuo zuitu 17 an thangsa a nih. Bomb sukpuoktua inpuong Taliban hai khan Kristien hai beinaa sukpuok niin an hril a, sienkhawm a vangneia siemin mithi tamlem kha Muslim sakhuo zuitu an nia hril a nih.

4th Nuclear Security Summit vawisun tan ding
NEW DELHI: Vawisun March 31, 2016 a inthawk hin Washington DC, United State­ah 4th Nuclear Security Summit­2016 tan ning a tih. Hi huna hin khawvel rambung tum tum 53 haia thuoituhai bakah UNO, International Atomic Energy Agency (IAEA) hai thangin international organisations 5 hai thang an tih. Nuclear Security Summit hi ni 2 sung aw ding (April 1, 2016 chen) a nih. Hiengang Nuclear Security Summit hi tuta hma kum 2010 khan Washington, kum 2012 in Seoul khawpui le kum 2014 khan The Hague, Netherlands haia  nei a lo ni tah. Nuclear Security Summit huna hin  nuclear thil hai hrim hrim misuol/terrorist hai kuta a um nawna dinga hmalak dan ding, him lema nuclear thil hmang a ni theina dinga training centre indinna dinga Nuclear Safety Fund indin dan ding hai le thu pawimaw tum tum hriltlang ning a tih. Hi Summit­a thang ding hin PM Narendra Modi khawm vawisun hin Washington DC tlung a tih.

VAWISUN THUPUI
Mi a umdanin Lalpa a suklawm chun, A hmelmahai ngei khawm ama le inrem dingin a siem. Indiklona leia hlawkna nasatakhai nekin Felna leia tlawmte chu a tha lem. ­Thuvarhai 16:7­8

Editorial: Hlawtlingna

Hlawtlingna hi mihriemhai thiltum tak pakhat a nih. Hlawsamna amani beidawngna a hungtlungin ei sin thawna hmun an hawi ngai naw a, sungkuo a ei chengpuihai bula um khawm a rinum hlak. Chuleiin, hlawtlingna chang le nei ding chun lungril nguina le zawmthawna ei peihmang a ngai a. Hi huna hin a nawrtu ding le a sukphurtu ding ei mamaw em em el hlak a nih. Hieng laizing hin hlawtling khawm tum chuong lo, mani um dan ang anga dittawk, hmasawn le hmatieng pan tum chuong lem lo, sienkhawm mihai ta dinga phurna le thathona ding hril pei vieu si hin umzie a nei nawh. Ei ram hi inhawi ei ti a, sietni le thatniah ei inlawmpuiin ei intuorpui a. Ei Pathien biekah ei chieng lei amani ding hi hnuoia hin rinum le harsa takin hlim taka leng dingin ei inring a, ei thla a muong hle niin an lang.

A hmasa takin halwtlingna nei ding chun tumna le ngaituona kha mi pangngai ngaituona naran  chunga an vawr kai dawr phawt ngai a tih. Hlawtling ding chun inrim phawt a tul. Chun, hlawtling tumna kha hriet chieng a tul. Chu chun taimaklna le tumruna a hung inneitir ding a nih. A thaw peina lampuia chun iem a tha a, a tha naw a ti a thlir thiem a, a hmu thiem a tul bawk. Hlawtlingna hi a thlawna van a inthawka hung tla tla chawr chi a ni nawh. Inrimna ra tak tak a nih. Pathien thu khawmin inrim taka thaw dingin a min chuktir a nih.

Ieng hnam le ieng mi khawm ni inla, a tul hmasa chu taima taka thaw rawp pei mi ni a ngai. Thaw pei lo chu nei tlak le hlawtlingna hmu tlak a ni nawh a; ei Bible chun ‘a fak khawm fa naw raw seh” a ti tawp el a nih. Chu bakah hlawtling ding chun mawphurna huoisen taka kenkaw mi ni a ngai bawk. Mi hlawtlinghai hi an hlawtlingna thuruk hang indawn inla, an mi dawnna chu, taima takin an thaw a, huoisen takin mawphurna an lak a, ringum takin an thil thawna haiah an fe pei hlak ti ning a tih. Hlawtling ding chun taimak el chau ni lovin tumru hle a ngai bawk.

Khawvela mi hlawtlinghai le ei ni Zohnathlakhai laia mi hlawtlinghai khawm hi hang sui chiengin, hang belchieng inla, mi taima, mi tumru, mi huoisen, mani mawphurna fe tlangpui mi, mi ringum le indik taka thil thaw hlak mihai an ni vawng. Mi thabo, mi zawmthaw le zawi hnip hnepa thil thaw hlak hai hrim hrim ieng thila khawm an hlawtling ngai nawh. Hi lei hin hlawtlingna chang ding chun takchapa tia, kampet meua thang lak tak tak hi a tul takzet a nih. Upa hai chun rak ei ti leh rak ei fak a, dawl ei ti leh dawl ei fak an ti hlak. Hi thu hi umzie inthuk tak nei a nih. Thaw dil del han fakkhawp an hmu ngai nawh.

Mi thabo, mi dawizep chun, sawl tak le rorum taka a hma hlen hang tum hlak sienkhawm, a lai laklawah a tlanse rawp hlak. Chun, hlemletna leia hlawtlingna a um thei bawk. Hiengang zawnga mi hlawtlinghai hi, hlemletna lei dam, rukrukna lei dam le kuttlinglo taka hausa le hlawtling an ni leiin, mi han mi hlawtling tak takah an tiemsa ngai naw a, hun sawt an dai ngai bawk nawh.

Ei rama ngei khawm thaw lo bill la dam, thaw lo hlaw la dam, indiklo taka sum hmu dam, thamna la dam, faru dam hril le hriet ding tam tak an u m hlak. Hienganga hausa le hlawtlinghai hin hun sawt an dai ngai naw a, hriet naw Karin an hung tlase nawk el hlak. Thenkhat lem chu mihai ti thei dingin natna tibaium tak tak damin an hung damnaw nuom hlak. Hi lei hin indik naw taka hausakna le hlawtlingna hai hi hnawl ngam a tul a nih. Inrim tak le indik taka thaw a, hausakna le hlawtlingna changhai chu mihai inza le mihai ngaisang an ni hlak. Hiengang hlawtlingna le hausakna hi inhnar a um hle a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate