Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 13 March, 2016

Sunday, March 13, 2016

/ Published by VIRTHLI
NEC fund hmanga Khuga Dam Water Supply sin thawna a tamlem zo a nitah: Th. Baite
CCPUR:  North Eastern Council (NEC) fund hmanga Khuga Dam a inthawk CCPur khawpui tui supply­na dinga sinthawna a fe mek a, zani 9:00AM khan Mr Th. Baite, EE/PHED inrawinain department staff han sinthawna hmun an hang enfel. Tuchena hin a tamlem zo a nita a, NEC in fund a hun taka a hung release chun tukum May/June thla sung hin sin la zo lova um hai zofel vawng ning a tih tiin Th. Baite, EE/PHED chun a hril.Th. Baite chun, Khuga Dam a inthawk tui hi Flow Cool Clarifier­ah lut a ta, Clarifier a inthawk Rapid Sand Filter­ah lut nawk a ta, hi taka inthawk pumping sum le Master cleaner water reservoir a lutin mipui kuomah tui semdar a ni ding a nih tiin a hril.

Khuga Dam­a inthawka tui supply na ding hin Department chun SPF fund hmangin tuilawng phum a ni a, PHED Campus, Bijang le CCPur Govt. H/S reservoir haiah tui tha takin a lut thei ta a; department in pipe  hai a ni ding ang taka an siemfel zo pha water testing khawm tan ning a tih tiin a hril.

D. Phailien, Chiengkawn le HQ veng area hai tui supply­na dingin CCPur Govt. H/S reservoir a inthawk IB Reservior ah tui pump lut ding le PHED campus, Bijang­a inthawk command area haiah tui hnienghnar taka pek PHED chun tumin hma a lak a nih. Thil tul hai zo vawng a ni pha Department chun Sielmat Water Reservior chen tui a lut thei dan ding lampui dap a ta, a lut thei chun Sielmat Reservior a inthawk Vengnom saka Khaijang Veng­a water reservoir chen tui pek ning a ta, Tuibuong area –a 50% han tui hnienghnar takin an hmu ding a nih tiin Th. Baite chun a hril bawk.

Tui pump­na ding hin department chun pumping set hai hmang el thei ding (ready) in a sie ta a, sienkhawm electric department a inthawk  transformer in­thut dinga November 2015 a phalna an ngen chu tuchen hin sukfel a la ninaw leiin duthusamin tui supply thei a la ninaw a nih tiin Th. Baite chun a hril a. Sielmat le Bijang leilak bul haia pipe–a inthawk tui te suok hai kha department in tui a luong thei le theinaw an ensin (test) lei a ni thu hrilin department in mipui kuoma tui indaitawk an pek vat theina dingin department sin thawna tukhawma sukbuoi lo dingin Th. Baite chun a ngen.

Dr H.T. Sangliana an inhmupui
CCPUR: HSA CCPur Joint Headquarters thuoituhai chun March 12, 2016 zantieng khan Dr H.T. Sangliana, IPS (Retdd) le Ex­MP chu CCPur­a a chengnainah an inhmupui.

Pu  Dr H.T. Sangliana chun, kum 2016­17 sung HSA Member All India Service (Civil Services) inziek tling an um chun, HSA CCPur Jt. Hqrts fethlengin lawmpuinain Rs. 1,00,000/­ (nuoi khat) a pek ding thu HSA CCPur Jt. Hqrts thuoituhai kuoma a lo hril.Hi huna hin HSA thuoitu hai chun lawmthu hrilinain Pu HT Sangliana hi Hmar Thangsuopuon insiltirna an nei nghal bawk.

Dr HT Sangliana (Hmar Tlawmte Sangliana) hi Karnataka Cadre IPS Officer niin Bangalore Police Commissioner lo nitah, a sinthaw that leia inlar em em, a chanchin khawm Film pathum zet siem tah ‘Super Cop’ tia ko hiel a nih. A pension hnungin 14th Lok Sabha election a khan BJP ticket in  Bengalore  North­a inthawk MP dinga thlangtling a nih. US President dinga Barack Obama thlangtling a ni hun kum 2008 a Barack Obama in thlaithleng awtpui dinga khawvela miropui/milien 160 a fiel hai laia thang phak ve ngat a nih.

A birthday puolin thisen a pek
CCPUR:  Ms Lalumpui Khawbung chun zanikhan a piengchampha (birthday) le inzawmin District Hospital, CCPur­ah thisen mamaw hai ta dingin a thisen a pek (donate). Entawn tlak tak a nih. Thisen mamaw hai hmang dingin iengtik huna khawm thisen hi pek thei zing a nih.

Album tlangzar
CCPUR: EOC Central Choir in Gospel Music Video an siem chu zani 10:30AM khan Hill Town­a EOC Central Church­ah Alfred Jamlallun Khaute in khuollien ni pumin a tlangzar a, Rev.  Dr Kh. Khaizakham in tawngtainain an hlan.

One Day Seminar
CCPUR: Ladies Prayer Fellowship le Dist. Hospital Management hai thangruola huoihawtnain March 16, 2016, 10:00AM khin Nurses hai ta dingin District Hospital, CCPur­ah “My Duty place is my Mission Field” ti thupui hmangin One Day Seminar buotsai an tih. Hi huna hin Rev. Dr Kh. Khaizakham le Mrs Ngaihnem hai resource person in thang an tih.

Mrs Khawlpi Joute Lungdaw hawngna
CCPUR: Rengkai khaw Lal, J.C. Chongkhawlien nuhmei (L) Mrs Khawlpi Joute hrietzingna lungdaw le a hming chawia In thar bawla um hawngna hunser March 19, 2016 khin nei ning a tih. Hi ni 11AM­12:30PM inkar sung Rengkai Cemetry hmuna hun hmang ning a ta, 1:00PM­4PM inkar sung Lal In compound­ah hung hmang ning a tih.

Pa siem dan training zo
CCPUR: Good Samaritan Foundation (GSF) le NYK/CCPur hmalaknaa March 8, 2016 a inthawka Pa siem dan (cultivation of Mushroom) training neia um chu zanikhan zo le training­a thang mi 17 h ai kuoma Certificate inhlanna zani 11AM khan nei a ni a, Mangsei, Chief of Down Town Valley, Tuibuong in certificates inhlanna a nei.


Lok Adalat nei
CCPUR: Chief Judicial Magistrate (CJM) complex, Tuibuong­ah zani 10:30AM a inthawk khan National Legal Servives Authority, New Delhi le Manipur State Legal Services Authority thupek dungzuiin Churachandpur Dist.Legal Services Authority chun nikhat sung aw ‘Lok Adalat’ an buotsai. Hi huna hin bank, civil le revenue tienga case tum tum rel fel dinga lut hai ngaituo le rel a ni a, mi an tam hle.

Sub ­Post office sawn leiin harsatna
CCPUR:  Hrillawkna iengkhawm um lova January 27, 2016  a Thanlon Sub­Post Office Ningthoukhong a sawn a ni leiin hi Post Office hnuoia  Branch 18 haia customer, a bikin  saving account neihai chu sum sielut ding le laksuokna ding nei lovin an buoi pha hle niin a biel mipuihai chun an hril.  Hi thu hi MDC le MLA hai hmalaknain Director kuoma intlun a nita a, sienkhawm tuchen hin ngaisak a la hlaw naw niin an hril bawk.

B. Tlangtinkhuma IAS khuollienin a thang
CCPUR: Zani zantieng 1:00PM khan Bethel ECA Sunday School campus­ah Carpentry inchukna lekhabu tlangzarna hun hmang a ni a, Pu John B. Tlangtinkhuma, IAS, Director (Commerce & Industry) chu khuolliena thang­in lekhabu hi a hawng a, Dr  T. Lalkholen, Dy. Secy. MPSC in lekhabu a siem nasan le a buotsai dan a hril.

Loneitu han tui harsatna thua meeting an nei
CCPUR: Zani zingkar khan Ngathal YMA Hall­ah New Lamka­Saikawt inkar leilet neitu Saikawt Irrigation Committee inrawinain joint meeting an nei a, tui harsatna chungthua hmalak dan ding an hriltlang.


Saikot Irrigation Committee a Chairman N.Chinkhanlian chun, kum 1940 vela inthawk Tiddim Road saktienga Lanva vadung­a inthawk canal hmangin leilet pari 200 chuonga lien ding tui a supply hlak a,  sienkhawm New Lamka Bazar siem a hung ni leiin nidanga JCB hmanga canal an huot hlak chu JCB a lut thei tanaw niin a hril a; Lanva vadung­a inthawk tui an lak theinaw chun tukum hin Vengnuam, New Lamka le Tuithapui vadung inkara leilet haia chun bu ching thei a ninaw ding thu a hril.

Tui lakna thua harsatna an tuok le inzawmin CT Lian MDC le M. Gouzamang, MDC han theitawpa hma lapui dinga an intiemna thuah Saikawt Irigation Committee Secretary Pu Lalhrietzing le Chairman Chinkhanlian h ai chun lawmthu an hril.

BJP Manipur Pradesh President Th.Chaoba in a la chel zawm pei ding
IMPHAL: Th. Chaoba, President, BJP Manipur Pradesh chun BJP Manipur President sin a la chel zawm pei ding niin ei thu dawngna chun a hril. Th. Chaoba hun hi a tawp ta a, sienkhawm BJP National leaders han Th. Chaoba hi President sin la chel zawm pei dingin an dit a, President election um lovin BJP National leaders han direct in President thar ding hi an hung ruot el ding niin ei thu dawngna chun a hril. President Election um sienla chu Dr H. Borobabu, Ksh. Bhabananda le S. Tiken hai ngir an tum nia hril a nih. Th. Chaoba hi Ram Madhav, National General Secrtary, BJP in a ditsak nia hril a nih.

March 19, 2016 khin New Delhi­ah BJP NMational Executive meeting nei ning a ta, chu huna chun Th. Chaoba chu term khat dang President, BJP Manipur President la chel nawk dinga ruot a nina thu BJP National leaders han an puong ding nia hril a nih. Th. Chaoba khawm BJP National Executive meeting­a thang dinga fiel a ni angin March 14, 2016 khin Imphal suoksanin New Delhi pan a ta, March 20, 2016 chen New Delhi­ah cham a tih. National Executive meeting­a thang dinga fiel midang hai chu zanikhan Imphal suoksanin New Delhi an pan tawl tah. An ni hin BJP National leader­hai lo inhmupui an ta, an party chungchang le an hmalak pei dan ding hai lo hriltlang an tih.

NH­37 ah hun tiemchin um lo bandh
IMPHAL: Ngamthanjang Rongmei village mi 3 mana an um le inzawma indin JAC chun March 12, 2016 zanrila inthawk hun tiemchin um lovin National Highway No. 37 (Imphal­Jiribam Road) ah bandh an thaw tum thu an puonglang.  Police in mi 4 an man hai insuo dinga an ngenna le inzawma bandh hi thaw an tum niin JAC thusuok chun a hril. Hi bandh hin nitin mamaw phurtu motor­hai chu huomsa naw nih tiin JAC thusuok chun a hril.

Minorities Commission Chairman thar
IMPHAL: Dr Syed Burhan Uddin chu Manipur State Minorities Commission Chairman thar dinga ruot a nih. Minorities Development Forum, Manipur, All Muslims Development Organisation, Buddhist’s Couuncil, Manipur le All Manipur Meitei Christians Charitable Trust han hi sin chel dinga ruot a ni lawmpuina zanikhan Press Club­ah an nei.

DGAR Cycle Expedition vailiem
IMPHAL:  Maj.  Gen. V.S. Sreenivas, VSM**, IG, Assam Rifles (South) chun zanikhan Mantripukhri­a IGAR(South) Hqrts­ah DGAR Cycling Expedition a vailiem. Hi huna hin Military commanders le civil   Govt. officials hai khawm an thang. Cycle Expedition hi March 24, 2016 nia Assam Rifles 181st Raising Day ding le inzawma buotsai a nih. IGAR (South) hnuoia Manipur­a Assam Rifles cycle expedition team hin Kohima­a IGAR (North) team zuk fin an ta, HQ DGAR, Shillong pan an tih.

Expedition team hin sawrkar schemes ‘Swachh Bharat’, Beti Bachao le Jan Dhan Yojna programmes  chungthu haia khawm awareness campaign  buotsai pei an tih tiin Zanita PRO, Assam Rifles thusuok chun a hril.

Naga Meet 2016
IMPHAL: Naga Students’ Welfare Committee le Naga students of Manipur University chun ‘Learning Promote Strength’ ti thupui hmangin zanikhan Manipur University Centenary Hall­ah Naga Meet 2016 an huoihawt. Hi huna hin Dy. CM Gaikhangam khuollienin a thang.

Dy. Army Chief dingin Lt. Gen. NPS Hira
JAMMU:  Chief of Army Northern Command, Lt. Gen. NPS Hira chu  Deputy  Chief of Army Staff dingin zanikhan ruot a ni a, a sin thar hi March 14, 2016 a inthawk chel tan a tih. Lt. Gen. NPS Hira hi Udhampur­a Chief of Staff Northern Command chel lai mek a a nih. March 14, 2016 khin Army Headquarter, New Delhi­ah Dy. Chief of Army Staff chel tan a tih tiin Defence Spokesman Col SD Goswami chun a hril.

India le IMF in agreement an ziek
NEW DELHI:  India le International Monetary Fund (IMF) chun macro­economic le financial issues haia officials hai training –na ding South Asia Regional Training and Technical Assistance Center (SARTTAC) indinna dingin zanikhan agreement an ziek. Hi thua Memorandum of Understanding (MoU) chu Finance Minister Arun Jaitley le IMF Managing Director Christine Lagarde han zanikhan PM Narendra Modi hrietpui le hmuin an ziek a nih. SARTTAC chun SAARC rambung 6 haia policymakers hai ta dingin course hran hran hawng ding a nih.

India ramah HIV positive 21.17 lakh an um
NEW DELHI:  India rama chun HIV positive mi 21.17 lakh an um a, khawvel rambung tum tum hai laia HIV postive tamna tak pathumna a nih tiin Union Health Minister JP Nadda chun zani hmasa khan Lok Sabha­ah a hril.  Khawvela HIV positive tamna tak chu South Africa niin HIV Positive 68 lakh an um a, a dawttu Nigeria niin 34 lakh an um tiin JP Nadda chun a hril. HIV dona sukhrat zuolna dingin sawrkar chun National AIDS Control Programme siemthat a tum. Tuchena hin India ramah ART centres 524 hawng le link centres 1,094 a um tiin JP Nadda chun a hril.

Sakei in mi pakhat a se hlum
UDHAGAMANDALAM:  Tamil Nadu­a Devarsolai a chun zani hmasa zan khan thingpui huona sinthawtu Magu (53) chu Sakei in a se hlum niin forest department official thusuok chun a hril. Magu hi Jharkhand mi a nih. Zani hmasa zan khan a sinthaw zo In an lawinaw leiin a sunghai le a thawk chanpui han nasa takin an zawng hnunga zani zingkar khan a thisain a ruong an hmu a nih A ring le taksa haia thil sena be hmu a ni a, Sakei habe ni ngei dinga ring a nih ti in Police chun an a hril.

Maoist hai le inkaptuonaah BSF 2 an thi
KANKER:  Zani zingkar khan Chhattisgarh­a Kanker district  sunga Pakhanjoor hmuna BSF le district Police han dappui an thawnaah Maoist helpawlhai leh nasa takin an inkaptuo a, inkaptuonaa hin BSF constable 2 an  thi bakah BSF constable dang 6 an h liem. Maoist hai hin Bechghat bul Chote Betia area lai an lo lambun leia inkaptuona hi tlung a nih.

Rail lampuiah bomb hmu
KOLKATA: West Bengal­a Nadia huop sung Shantipur le Phulia station inkar Rel lampui­a chun zani hmasa zantieng dar 3 vel khan bomb pathum zet hmu a nih. Bomb hi Phulia level crossing gate No. 60R laia gateman K. Banamali in a hmu a ni a, inrang takin control room an hriettir a, hi lai lampuia tlan ding Rel services hai chu sukchawl nghal a ni leiin sietna nasa tak tlung ding pumpel pha a nih. Railway Protection Force (RPF) le Police han bomb hai hi an va lakdawk a, zani hmasa zantieng 5:23PM khan a pangngain Rel service infetir tan nawk a nih.

Haryana in LED bulb a mantlawm in
CHANDIGARH: Haryana sawrkar chun electric power hmangral suktlawm/sukhnuoina dingin DISCOMs  circles hnuoia electric latu (domestic consumers) nuoi 44 hai kuomah a mantlawm (highly discounted prices) in LED bulbs sem a tum. Hi thil hi Energy Efficiency Programme hnuoia thaw ding a nih. Haryana Chief Minister Manohar Lal in Ujala (LED bulbs) scheme a hawngnaa thu a hrilna hunah, LED bulbs sem ding hin kum khatah state sawrkarin electric power 1165.76 Million Units a hum phak ding a nih tiin a hril. Hi Scheme hnuoia hin consumer hai chun warranty kum 3 nei LED bulbs 10 pei Rs. 85/­ in an inchawk thei ding a nih tiin a hril.

Phensedyl le Corex thangin damdawi 350 ban
NEW DELHI: Health Ministry chun inkhul/hriltlang damdawia hmang Phensedyl le Corex hai thangin Fixed Dosed Combination (FDC) drugs 350 hai a ban (khap). Hieng damdawi hai hi a thatnawna um lei le mi tam takin an hmang suol leia siem le zawr khap a nih tiin health ministry official thusuok chun a hril. Hieng damdawi hai hi health ministry chun khap (ban) dingin remtina nei ta sienkhawm gazette notification insuo a  la ninaw a, Thawtanni khin insuo hman beisei a nih. FDC hi damdawi pahni le a neka tam sukpawla single dose a siem hai an nih.

N. Korea Submarine an hmang
SEOUL:  US le South Korea han  joint military drills/exercise an nei leia North Korea in nitin deuthawa vauna a siem laizingin North Korea Submarine (tuihnuoi lawng) chu a umna chin hriet lovin an hmang niin report chun a hril. South Korean defence ministry chun hi thil hi a suizui mek tiin a hril. Submarine hi tui sunga pilhmang am annawleh thil dang lei ti chieng taka hriet a la ni nawh. US Naval Institute (USNI) news chun submarine hi a pilhmang ni dinga an ring thu an hril.

Philippine sawrkarin inbiekpui a tum nawh
MANILA:  Nikum September thlaa Filipino nuhmei pakhat le ramdangmi (foreigners) pasal 3 hai beach resort­a inthawk thuoihmanga, intlansuokna ding thil ngentu Islamist helpawl hai chu Philippine sawrkar in inbiekpui a tum nawh tiin military spokesman Brigadier­ General Restituto Padilla chun zanikhan a hril. Mi thuoihmang le hrentangtuhai hi al Qaeda le inzawmna nei Abu Sayyaf helpawl hai an ni a, an mi thuoihmang hai hi Jolo Island­a ramhnuoiah an sie ring a nih. Hi lai hmun hi Abu Sayyaf hai hratna hmun a nih.

Arab League in Hezbollah terrorist group in
CAIRO: Arab League chun Lebanese movement Hezbollah chu terrorist in a puong. Hi thil hi zani hmasaa Egypt khawpui Cairo hmuna the Arab League Foreign Ministers meeting nei huna sukthluk a nih.Gulf Cooperation Council khawmin zani hmasa lai el khan Hezbollah hi terrorist in a lo puong ta bawk a nih. Hezbollah hi Shia political organisation­a armed wing niin thenum Syria rama President Bashar al­Assad thlawptu an nih.

Naxalites helpawl 56 an inpe
RAIPUR: Chhattisgarh­a Baster district­a chun zani hmasa khan Naxalites cadres 56 zet Jagdalpur district headquarters­a Police le government officials hai hmaah an inpe. Naxals inpe hai lai hin Janmilitia Dy. Commander 2, Janmilitia Commanders 3, Maoist frontal outfits Dandakaranya Adivasi Kisan Majdoor Sangthan (DAKMS) 12, DAKMS Chief 1, janmilitia members 19, sangham members 18 an thang tiin Baster  Superintendent of Police RN Dash chun zanikhan a hril. Maoist inpe hai hi consolation Rs. 10,000 seng pek an ni bakah surrender policy hnuoiah hamthatna pek ning an tih. Thla 3 liemta sung khan Baster district­a ringawt hin Naxal cadres 182 an inpe ta niin Dash chun a hril bawk.

VAWISUN THUPUI
Fahrain fe san naw ning cheu; in kuomah hung nawk ka tih. Sawt nawte hnungah khawvelin mi hmu nawk ta naw ni, nisienlakhawm, nangni chun mi hmung in tih; kei ka hring leiin nangni khawm hring in tih. ­ Johan 14:18­19

Editorial: Ei inthunun zo ta nawh

Hmasawnna le changkangna a nasa po leh mi remhriethai kuoma um an hawi a, mi hawihai naw bula um ruok chun buoina a suok nasa hlak. Mivar bulah chun var amani inti ve el khawm a awl a, mi invet bulah ruok chun ei ngha vul el hlak. Ram inthanglien mek ei ni ang ngeiin tuta hmaa ei tawng ngai lo, awlsamna siper ei dawng ve tan a, ei awlsam pha am ti ruok chu mimal ngaidan nita sienla. Mihai thil thaw that entawn hi a suolna le an dik nawna a um der naw a; sienkhawm, chu thil entawn ding chun ei tlak (qualify) am ti ruok chu ei inennawn rawp tul hleng a tih. Mi var le tha hai bula um an hawi ang bawkin mi inthunun thei hai bula um chun inthunun thei a nih. Hi lei hin ruol pawlna kawngah ei fimkhur hle nuom a um. Inthunun hi an tak a, inthunun zo nawna leiin thil tha lo le suol hi ei thaw rawp hlak niin an lang.

Nu le pa hai khawmin ei nauhai ei thunun zo ta nawh. Ei tinaw dan le ei ditnaw ang angin an um a, fak lo ding, hawp lo ding, dawn lo ding le hmuom lo ding ei ti hai khawm an thaw tho tho leiin harsatna le buoina tam tak ei tuok pha hlak. Ei nauhai seng hi thunun zo inla chu khawvela hin suolna hi um naw ni a, inhawi hleng a tih. Inthunun zonawna leiin suol hi thawin a hung um hlak. Mi inthunun zo hai hi mi tha le fel, mi hlawtling le suolna suoka intang ngai lo an nih. Thaw ding nei lo hi inthunun thei nawna bulpui pakhat a nih. Hi lei hin inthunun zo mi ni ei nuom chun thaw ding hi a zawnga zawng ding a nih.

Ei hril rawp hlak a, sienkhawm a harsa hle ning a tih, nu­tling le pa­tling inti meu hai khawm hi ei inthunun zo ngai naw leiin ei nauhai, ei tu le tehai thaw dinga ei dit lo le thaw lo dinga ei hril le inchuktir hlak thil hai khawm hi ei va thaw, ei va dawnin ei va fak nawk el hlak. Mani le mani inthunun zo inla chu hiengang thil hai hi tlung ngai naw nih. Ei thlatu Adam le Evi hai khawm kha an inthunun zonaw ni ngei a ta, Pathienin fak lo dinga a ti theira kha an fak el a ni kha! Adam khan suonlam siem a tum a, ka umpui dinga i mi pek Evi in a mi pek leia ka fak el a nih a ti a, sienkhawm Pathien chun a suonlam siem kha a pawm pek naw a, tawngsie an phur lem hlau a nih. Dam sunga sin inrum taka thaw a, hlo le buor laia sin thaw a, fak zawng ta dingin tawngsie an phur a nih. Inthunun zo nihai sienla hiengang tawngsie hi inphur ninaw nihai.

Ei rama khawm bandh le blockade inzing taka thaw a ni hlak. Bandh le blockade thawtu pawla hotu le thuoitu han an volunteer­hai an thuhne naw leiin buoina le harsatna tam tak ei tuok pha hlak. Bandh huoihawttu pawla thuoituhai ti lo le an hrietpui lova volunteers han thil suksiet lo ding an suksiet a, thil thaw lo ding an thaw a, an hril hlak leiin a chang chun hotu le thuoitu han ngaidam an inhni pha hlak. A chang lem chun hnam le hnam intheida theina ding chen khawm a tlung hlak. Inthunun thei le inthunun zo ni inla chu hieng thil hai hi tlung ngai naw nih. Ei inthunun zo tanaw a ni deu tak.

Ei inthunun zonaw leiin internet, mobile phone, computer le a dang dang hai ei hmang suol pha a, insel le inhal tul nawna ding haiah ei inselin ei inhal pha a, ei ni le ei ni khawm ei inthunun zo ta nawh. A chang leh thuvuongva indiklo le thu belchiengdawllo ei insuo a, a mi siem thatu nekin a mi suksetu a hung ni hlak. Hieng thil hai hi tha hle sienkhawm hmang suol chun sietna, buoina le harsatna a min tlun pha hlak. Tulaia Churachandpur­a ei thil tuok mek le thil ngenna kawnga khawm hin harsatna le buoina an tlun pha niin an lang.

Khawvela milien le milal hai khawm an ni le anni an inthunun zonaw leiin hming sietna le an lalthungpha a inthawk damin peithlak an ni pha hlak. Ei ni lai hin chu mimal le pawl, mihai thunun hne zo tak tak an um meu ta nawh. Ei hnam sunga pawl chi tum tum um hai laia a mi thunun theitu tak, mitinin ei ti le inza chu Kohran Pawl tum tum hai hi an nih. Kohran khing ngam le Kohran thil thaw sawisela do ngam hiel ei la um nawh. Mi suol le mi tha lo hai thununna ding kawngah Kohran hi a pawimaw a, a thuneina hi a lienin an sang hle a nih. Hieng a ni lei hin mi um tha nuomlo, misuol le mi hnawksakhai thununna ding kawnga hin Kohran pawl hran hran hai hin hma hung la nasa zuol pei hai sienla nuom a um. Kohran hi mihai lungril thunhne theitu tak an ni leiin an mawphurna an sang hle.

EMPLOYMENT NEWS
1. TERRITORIAL ARMY: March 21­23, 2016 inkar sung khin Manipur mi pasal hai ta dingin   Territorial  Army­a Home and Hearth Battalion a dingin recruitment Rally Koirengei (Old Air Field) ah um a tih tiin Press Information Bureau (PIB) Defence Wing thusuok chun a hril. Pasal kum 18­42 inkar,  dung insang zawng minimum 158 cm, Class X passed; ST  le Chef category a dingin Class VIII passed chin hai khawm thang thei ning a tih.  Inhnikna nei hai chu March 21, 2016, zing dar 8 (AM) ah recruitment neina ding hmun tlung seng dinga inhriettir an nih. Document chawi tul hai ­ Educational Certificate (marksheet), Birth Certificate, Domicile,  Character  Certificate from Village head countersigned by concerned OC le passport photo (color) 10, Tribe/Caste certifiate & unmarried certificate thawi ding a nih.

2. ASSISTANT COMMANDANT: Union Public Service Commission (UPSC) chun June 26, 2016 khin Central Armed Police Forces (CAPF)  hnuoia ­ Border Security Force (BSF), Central Reserve Police Force (CRPF), Indo­Tibetan Border Police (ITBP) le Sashastra Seema Bal (SSB) haia Assistant Commandant (Group A) lakna dingin Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination, 2016 huoihawt a tih.

Post ruok dan chu­ (i) BSF ­28; (ii) CRPF ­97; (iii) ITBP ­87; (iv) SSB­ 58) a nih. Inhnikna neihai ta dingin thu chieng lem www.upsc.gov.in ah hmu thei ning a ta, Application hi online chau in peklut thei ninga ta,   April 8, 2016, 11.59PM chenin www.upsconline.nic.in ah peklut thei ning a tih. Hi hnunga chun khar (disable) ni tang a tih.

Nuhmei le pasal hai ta dingin apply thei ve ve a ni a, applicant chu kum 20 tling chin,  August 1, 2016 chena kum 25 la tling lo a ni ding ti a nih. Amiruokchu, Schedule Caste/ Scheduled Tribe hai ta dingin   kum 5 chen ngaithiem (relaxable) a nih. Imphal khawm Exam Centre pakhata ruot a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate