Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 07 November, 2015

Saturday, November 7, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
Thangliansiam thina thuah protest rally le public meeting nei
CCPur: October 6, 2015- a Pangjawl le Thingkangphai khuo inkara Mr Thangliansiam s/o (L) Thonson of College Veng, New Lamka ringhla um taka a thisaa hmu a nina le inzawma tuolthattu hai man le hremna pe dinga ngenna in zani zingkar 6:00AM-6PM inkar sung khan YPA GHQ chun CCPur district-ah bandh an thaw bakah protest rally DC Office chena nei dingin Public Ground-ah mipui an fekhawm a, DC Office chen protest rally nei dinga ti  nisienkhawmMs Mannuamching, IAS i/c DC,CCPur le L. Mangkhogin Haokip, IPS, SP/CCPur han Public Ground-a mipui pungkhawm hai an va pan lem lei in rally hi tuibuong tieng an tlung ta nawh. 
    

Public Ground a mipui inkhawm hi 11:00AM in tan a ni a, Chinngaihpau, President YPA GHQ, Mannuamching, i/c DC/CCPur, L. Mangkhogin Haokip, IPS, SP/CCpur; Langkhanpau Guite, Chairman ADC; Thangkhosuanmung Guite, EM, ADC/CCpur; YPA New Lamka block le YPA Lamka block president han thuhrilna hun an hmang.
    
Ms. Mannuamching chun, rapthlak taka inthatna hi mitinin thiemnaw ei inchangtir a, District Administration khawmin thiemnaw an changtir a nih tiin a hril a, Ni 3/ 4 bak DC i/c a chel tanaw ding thu hrilin DC a hungtlung huna thil umdan tha taka report a pek ding thu hrilin hiengang inthatna hi ei rama tlung ta ngainaw sien a nuom thu a hril.
    
L. Mangkhogin Haokip chun, Thangliansiam thina thuah tuolthattu hai man tumin theitawp suo a ni a, eini mi le district mi a ninaah theitawpa hma la a ni thu a a hril. Police han thil an sui huna India dan (law) zui ding a um a, chuong dan hai chu bawsiet thei a rem ngai nawh; investigation hi mipui duthusam anga inhmaw taka thaw thei a ninaw leiin mipui hai khawm hriethiem dingin a ngen a, Police in mi an man hai hin thil an hrildawk zung zung ngainaw a, nasa taka sawisak el a thei bawknaw thu hrilin hi tuolthatna le inzawm hin Police chun mi 2 an man ta thu a hrilin midang khawm an la man pei ding thu a hril. Tuolthattu hai man vawng an ni theina dinga Police hai thangpui dingin mipui a ngen.
    
Langkhanpau Guite chun, hienganga inthatna  le inthuoihmangna um nawk tanaw sien a nuom thu hrilin Security hmalakna thlawp dingin mipui hai a ngen.
    
Hi huna hin DC le SP/CCPur hai kuomah Mr Lianmuanthang Valte, Secy. YPA New Lamka Block chun YPA GHQ aiawin Memorandum a pek. Memorandum a chun, Thangliansiam thina le inzawma tuolthattu hai ni 10 sunga mi man an um naw leia YPA GHQ in kuoma tuolthattu hai an hnu taka Oct. 28, 2015 chena man dinga thu an pekna thu; SP ngenna leia YPA GHQ in an nghak hun bo hnunga ringhla 1 chau man a ni leia protest rally le bandh an puong a ni thu; tuolthattu hai an rang thei anga mana hremna pe dinga an ngenna thu hai an zieklang.
    
Bandh lei hin CCPur khawpui sung a chun motor inlawn hmu ding an um naw bakah Schools le Colleges hai khar an nih.

Tribal Martyrs ralna
CCPur: Zanikhan District Hospital, CCPur­a JPO kutah Tribal martyrs ralna le thangpuina mi 3 haia inthawk Rs. 500/­ le maibal pum 7 a lut. A petu hai chu Haungai of Kanaan Veng, New Lamka in Maibal pum 4; Chiinthang of Kanaan Veng, New Lamka in maibal pum 3; Kaizamang of New Checkon, Tribal Colony, Imphal in Rs.500/­ hai a nih. Vawisun Dist. Hospital a thingpui inlumtu ding HYA ning an tih.

Hmar Inpui inrawinain Joint meeting nei
Guwahati/CCPur: Hmar Inpui (HI) General Headquarters inrawinain November 5, 2015 zantieng 5PM khan Guwahati khawpui sunga Paltan Bazar­a Hotel Kiranshree hmuna joint meeting nei a ni a, hi huna hin Mizoram, Barak Valley (Assam), N.C. Hills (Assam), Guwahati le Meghalaya haia Hmar hnam thuoituhai an thang. Joint meeting huna hin Mizoram le Assam State haia Hmar hai Political movement le hmasuon mek hai hriltlangna an nei.
(LRS Puruolte).

Assam­ah Congress MLA 9 han zanikhan BJP an zawm
Guwahati:  Assam­a chun zanikhan Congress MLA 9 han BJP an zawm a, BJP leader le Assam Affairs in­charge Ram Madhav in a lo lawmlut. Lawmlutna hun hi Guwahati­a BJP office a nei a ni a, State BJP unit President Sidhartha Bhattacharjee bakah Congress strongman lo ni hlak, Assam Congress MLA hel hai hotu tak le BJP lo zawm tah Himanta Biswa Sarma le party leaders hai khawm an thang.
    
Zanita Congress MLA BJP zawm hai chu­ Bolin Chetia (Sadiya), Pradan Barua (Jonai), Pallab Lochan Das (Behali), Rajen Borthakur (Tezpur), Pijush Hazarika (Roha), Kripanath Mallah (Ratabari), Abu Taher Bepari (Golakganj), Binanda Saikia (Sipajhar) le Jayanta Mallah Barua (Nalbari) hai an ni a, formal taka BJP an zawm na ding hin September thla khan BJP National President Amit Shah New Delhi­ah an lo inhmupui ta a nih.
    
Hieng MLA 9 hai laia Jayanta Mallah Barua, Pijush Hazarika, Pallab Lochan Das le Pradan Barua hai chu Assam Congress President Anjan Dutta in August 30, 2015­a party­a inthawk a lo suspended ta le Abu Taher Bepari, Kripanath Mallah, Rajen Borthakur, Binanda Kumar Saikia le Bolin Chetia hai hi party kal zawnga thil an thaw leia show cause notice a lo pek ta an nih.
    
BJP leader Ram Madhav chun, BJP in mipui nasa takin a hip mek a, Congress sawrkar­ah mipui an lungawi tanaw a nih tiin MLA 9 hai lawmlutna huna a hril a, BJP zawm nuom taphawt lawmlut zing an ni thu a hril. Assam CM Gogoi chun Congress an hrat tanaw ding a hriet leiin AIUDF khawm thangruol pui dingin a lo fiel ta thu a hrillang sa bawk.
    
Himanta Sarma chun, December­January thla haiah Assam­a Congress leaders 80 percent velin BJP an la hung zawm nawk ding a nih tiin a hril.
    
Hieng laizing hin Congress leader Anjan Dutta chun, MLA 9 han BJP an zawm hin um thara Assam Assembly Election hung um dingah Congress in a chau pha naw ding thu a hrilin, Congress chun tuta inthawk kum 100 chena rorelna an la chel ding a nih tiin a hril. Congress hin Tarun Gogoi hnuoia term 3 a zawnin sawrkarna an siem mek a, Himanta Biswa in inbanna a pek hnungah Assam Assembly member 126 umnaah MLAs 76 an la um a, tuta 9 tiem lovin Congress chun MLAs 69 an la um leiin Assam Congress sawrkar chu a la sukhning chuong naw ding a nih.

Nuhmei naupai lai nunrawng taka that
Imphal: Zani zingkar khan Waikhong Police station huop sung Thoubal District­a Wangoo  Nongyai Khong Maril (river) ah nuhmei thla 6 mi naupai lai rapthlak taka that tui chunga hung inlangdawk hmu le lakdawk a nih. Nuhmei thisaa hmua um hi Yumlembam Ongbi Sorodhoni (37) W/o Y. Sanjoy of Tokpa Ching, Lamlai, Nungpakthabi leikai a ni a, a kut le ke hai hruia khuop/khit a nih. Ms Sorodhoni hi ni 3 vel liemtaa kha a umna hriet lova i nhmang ta niin a sung hai chun an hril. A ruong hi postmortem thaw dingin JNIMS Morgue­a sielut a ni a, Police chun suizuiin tuolthattu an zawng mek.

Drugs Rs. 1.88 crore manhu raw hmang
Imphal: Custom Division, Imphal Officials hai chun O/o, Commissioner of Customs (Preventive) NER, Shillong­a inthawk thupek an dawng angin inruithei (drugs) Rs. 1.88 crore (Rs 1, 88, 90,590 ) manhu hun hran hrana man hai Nongmaiching hill, Irilbung, Imphal East tlangah an raw hmang vawng. Drugs raw hmanga um hai lai hin Ganja packets 166 le gunny bag a thun kg. 3276, Rs. 1,63,80,000 manhu a thangsa a, a dang hai chu­ Corocold mum (48 strips), Nimusud (120 strips), Nimol Cold (11 strips), Nimol Cold (loose tablets) (610 tabs), Altiva­D (234 strips), Coscold (192 strips), Specold (1012 strips), Levocet D (240 strips), Lazine (D) (21 strips), Efipress Injection (9 Ampuoles), Action­Cold (6 strips), Action­Cold (loose tablets) (4000 strips) a rengin kg. 19.260 a rik le  Rs 31, 590 manhu a nih.

Imphal BSNL thawktu hai an la nuor zing
Imphal: J. Lunkim, General Manager, Manipur SSA (BSNL) sawnhmang dinga Imphal­a BSNL office thawktu han pen down strike an nei chu an la sunzawm pei a, zani kha a ni hnina a ni tah. BSNL Unions/Association chun, GM hin tuta tum chau ni lovin tuta hma khawmin thawktu hai vawi tam tak a lo sawisak ta hlak niin an intum. Oct. 28, 2015 khan thawktu pakhat L. Roben Singh chu a office chamber­ah thil chite leiin a sawisak hrep tia intuma badge dum bela  nuorna hi an nei a nih. An nuorna lei hin sin sin nasa takin a sukbuoi pha.

PLA/RPF cadre pakhat man
Imphal: 16­ Assam Rifles chun November 5, 2015 khan Keibi Village­ah PLA/RPF cadre Cpl. Athokpam Naaoba @ Naren (25) s/o A. Ibohanbi Singh of Keibi, Imphal East District chu 7.62mm silaimu 5 leh an man a, Sagolmang Police station­ah an peklut.
    
Chun, 40­Assam Rifles han Nov. 5, 2015 khan Singjamei COB­ah Ex­servicement meet an buotsai a, ex­servicement han an harsatna an intlun bakah Ex­servicemen hai ta dinga hamthatna tum tum hai hrilhrietna nei a nih tiin PRO Assam Rifles thusuok chun a hril.

OROP thuah an Medal hai pekkir an tum
New Delhi: Armed Forces veterans hai chun, One Rank One Pension (OROP) Scheme hmang ding thua sawrkar thlungpuiin tuchena thusuok a la siem naw leiin an sinthaw that leia medals an dawng hai karthar November 10 & 11, 2015 ah an pekkir ding thu zanikhan an puong. Sawrkar thlungpui chun OROP thua notification Bihar Assembly election zovah insuo dingin tuta hma akhan a lo puong ta a nih. Bihar Assembly Election­a vote tla hai tiemna hi November 8, 2015 a nei ding a ni a. OROP hmang dinga notification November 9, 2015 insuo dinga nawrnaa medal pekkir hi an tum a nih.

India Economy that tieng a pan pei:PM
New Delhi: Prime Minister Narendra Modi chun, Centre­a NDA in sawrkarna an hung chel hnungah Indian Economy chu inkhina lien tak hmanga bukin that tieng a pan pei tiin zanita Delhi Economic Conclave, New Delhi­a a hawng huna a hril. India ram thil siemsuok a pumpui Gross Domestic Product (GDP) a pung pei leiin thil man kaisang dang thei a nih tiin a hril a. GDP, sum indainawna le Sie (tax) lut zat thlirkin India Economy chu that tieng a pan pei a nih tiin a hril.

Nitish Kumar CM ning a tih: Lalu
Patna: Bihar Assembly Election 2015 zo a ni le inzawma chanchinbumi hai indawnna dawnin RJD Chief Lalu Prasad chun, Grand Alliance in sawrkarna siem thei khawpa hratna an hung chang a ni chun RJD in JD(U) neka seat an lo lak rawn lem a ni khawmin JD(U) Chief Nitish Kumar chu Bihar Chief Minister hung ning a tih tiin a hril. Deputy CM post an inchu ding le dingnaw thua indawnna ruok chu, result hung suok phawt sienla chu hnunga ngaituo dan um a tih tiin a hril.

Chhota Rajan hung thuoitlung, CBI­ Interpol kutah a um
New Delhi: October 25, 2015 nia Bali hmuna man suomhmang le thil khapa sumdawngtu  Chhota Rajan chu zani zingkar inhmatak khan Australia ­a inthawk New Delhi hung phurtlung a  ni tah.
    
Chhota Rajan hi New Delhi­a CBI Headquarter tieng thuoi phawt a ni a, CBI chun thu indawnna tha taka an nei theina dingin formal taka an custody­a um dinga ngenna siem an tih. Rajan hung thuoitlung ding lei hin CBI headquarters le a sevel chu venghimna khau taka thaw a ni a, Delhi airport­a inthawk CBI headquarters chena hin SWAT Commandos han venghimna sin an thaw.  An khingpui Dawood Ibrahim rawi (gang) hai laka a him lem theina dingin CBI in custody an ngenna dinga legal proceedings hai chu video conferencing fethlenga thaw ning a tih.
    
Maharashtra sawrkarin Chhota Rajan le inzawma trans­border crimes hai CBI kuta an pekdawk bakah Delhi Police khawmin Chhota Rajan chunga case an kawl haiah suizuina sunzawm dingin CBI kuta an pekdawk ta a nih.
    
Rajan hi tuolthatna, tuolthat tumna, mi thuoihmangna hai thangin cases 80 chuong awr mek a ni a, hi laia case 7 chu Delhi Police a registered a nih.
    
Chhota Rajan hin Mumbai Police thenkhat le Dawood Ibrahim han inzawmna an nei thu hrilin chu lungril pai zinga thu indawn dingin a phut a, tuta hma khan Mumbai Police han nasa takin an lo suknawmna ta niin an tum bawk.

Sushma le Dr Mahesh Sharma hai Hornbill Festival­ah
Kohima: Union External Affairs Minister Sushma Swaraj le Union Minister of State for  Tourism & Culture and Civil Aviation Dr Mahesh Sharma hai chun December 1, 2015 nia ni 10 sung aw ding Hornbill Festival hawngna hunah Chief Guest le Guest of Honour­a an hung thang thei ding thu an sukfel tah. Hornbill Festival 2015 hi Naga Heritage Village, Kisama hmuna hmang ding a nih. Anni bakah hin Union Minister for Human Resource and Development Smirti Zubin Irani khawmin hi festival hung sim ve a remti bawk. Hornbill Festival­a hin ABBA tribute band hai December 2, 2015 in an perform ding bakah Detroit, Michigan­a Halloween heavy metal band hai khawm December 7, 2015 khin an perform ding a nih.

Mizoram Byelection­a candidate hai pawisa neizat
Aizawl: November 21, 2015 a Mizoram­a Aizawl North ­III a byelection hung um dinga chun candidates 3­ Lal Thanzara (Congress); K. Vanlalvena (MNF) le Lalduhoma (NDA­ZNP) an um a, anni laia hausa tak chu Congress Candidate Lal Thanzara a ni a, Rs 72,05,891.75 a nei. Ama dawttu chu NDA candidate Lalduhoma niin Rs. 19,27,487/­ a nei a, MNF candidate K. Vanlalvena in 481,112.9 a nei.
    
Lal Thanzara hin sumfaiin Rs. 7,00,000 a kawl a, SBI ah Rs 20,85,765, HDFC­ah Rs 4,60,920, Vijaya Bank­ah Rs 3,85,880, ICICI­ah Rs 9,95,250, Rural Bank­ah Rs 4,75,580 le Axis Bank­ah Rs 1,42,87 a nei.
    
Lalduhoma chun sumfaiin Rs 70,000 a nei a, SBI­ah Rs 4,56,487, Apex Bank­ah RS 3,00,000, Axis Bank­ah Rs 4,00,000, Mizoram Co­operative Apex Bank­ah Rs 1000 a nei bawk.
    
K. Vanlalvena chun sumfaiin Rs 3,00,000 a kawl a, SBI­ah Rs 8,421.90, Mizoram Co­operative Apex Bank­ah Rs 3,691, Mizoram Rural Bank­ah Rs 1,01,000 a nei a nih.

Professor kut tanbawngnaa mawphurtu tak an surrender
Kochi:  July 4,2010­a Professor TJ Joseph changtieng kut tanbawngna le inzawma mawphurtu taka intum, kum 2010 a Professor kut tanbawng a ni zo inthawk inbihmang MK Nazer chu zanikhan Kochi Court hmaah an pe (surrendered). Professor TJ Joseph hi Newman College, Thodupuzha a student hai question a siem naah Prophet Mohammed hmusit zawngin question a siem tia intuma PFI activist han a kut hi an tanbawng pek a nih. Professor kut tanbawngna thua hin NIA Court chun mi 13 thiemnaw an changtir ta a, hienghai laia 10 hai chu kum 8 sung jail intang ding le 3 hai chu kum 2 sung jail intang dingin tukum May thla khan Kochi­a NIA Trial Court in an chungthu a lo rel ta a nih.
----------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Chaponaa chun inkhingna a suok a, Thurawn thataka ruok chun varna a um. Teplo mei meia hausakna hmu chu kiem a ta, Sinrima la khawmtu chun a pung hmung a tih.  Thuvarhai 13:10­-11


Editorial
Ngirhmun a khir, tawngtai nasat a ngai
Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Assembly­a Anti­Tribal Bills 3 an passed hai dodalna leia mi 9 zetin hringna an channa le inzawma Manipur­a tlangmi han Tribal Movement ei fepui mek hin hun khir tak a tawng mek a, ra hlimum le tribal hai po po himna le damna ding a hung rasuok ngei theina dinga mimal le Kohran mipui han nasa taka tawngtaia Pathien thangpuina a ei ngen mawl mawl a tul takzet.
      
Tribal Customary Law hnuoiah thupha chawi dinga JAC in an phutna angin November 2, 2015 khan Mr JC Ramthanga, IAS, Principal Secretary (Home), Govt. of Manipur inrawinain State sawrkar aiaw han KKL Complex, CCPur­ah JAC; Tribe Leader­hai, Inpui hai, Student Organisation thuoituhai­Philanthropic Organisation thuoituhai le Women Organisation thuoituhai hrietpuinain Bawng pakhat thatin, Tribal Martyrs 9 hai ruong Puon in an lo tuom ta a. Tuta ei hmabak chu sawrkar le inbiek ding a nih. State sawrkarin thupha a hung chawi ta lei hin ei buoina an kieng duok a ninaw a, an tan ding chau a ni lem. 3 Bills haia hin chu ei buoi naw a, Separate Administration Or State hran thuah Charters of Demands induongna kawngah ngaidan  le ditdan a lan phir ni dingin an lang a, Charter of Demands chungthua inlungruolna (consensus) a um thei vatnaw chun state sawrkar le inbiekna hi tan el thei a ni naw ding a nih. Hi lei hin  Manipur tlangmi hnam tum tum cheng hai inlungruolna Charter of Demands induong fel vat a hung ni a, sawrkar le inbiekna tan vat a ni theina dingin Kohran mipui han tawngtainaa nasa taka thuoitu hai ei san an tul a nih. Sawrkarin thupha a hung chawi nia JC Ramthanga in rawtna a lo siem dan chun November 7­9, 2015 inkar sung inbiekna hi tan thei nisien ti a ni a, vawisun hi November ni 7 a nita a, sienkhawm Charter of Demands induong fel a la ninaw leiin sawrkar le inbiekna nei ding hun hi ei la hriet nawh.
    
Anti ­Tribal Bills 3 lakkhir/hnukkir dinga ei nawrna khela roinrelna hran ei phutna kawnga hin a ramri keihek zawng, entirna in a State hran ngen zawnga thang ei khaw a ni chun phairam mi hai hin iengtika khawm an remti ngainaw ding bakah Manipur sawrkarin awlsam takin aw paw ngainaw nih. State sawrkarin a remtinaw chun State hran hi nuom ela inpiengtir thei a ni nawh ti ei hriet a tul. Hi lei hin a ramri keihek zawng ni lo, ei ram le leilung hai phaimi han zalen tak le an nuom a ninga an mi lakpek thei nawna ding le ei chunga thuneina an hung nei thei nawna dinga roinrelna hran (Separate Administration/Autonomy) phut chu tu le tua dinga awm tak a nih.
    
Manipur phairam mi han ramri keihek zawnga thilthaw an theida zie chu Naga Peace Talk­a Centre Interlocutor RN Ravi Imphal­a November 4 le 5, 2015 hai chama a hung inzin huna UCM, AMUCO, CSSK hai tawngkam­a inthawk khawm khan chieng taka hriet thei a nih. Hieng pawl tum tum pathum hai chun, Naga Peace Accord hnuoiah an Manipur ramri keihek zawnga Centre sawrkarin thil a thaw vai chun India sawrkar chu Manipur le indo dinga inpei dingin an hril tawp el a ni kha! Lungril lien tak puta an ngirhmun ei hang inchan chun ramri keihek zawng Centre in thil a hung thaw leia an lungril nat dingzie hi hrietthiem pui an um em em a nih. Tuta hma khawm khan mi 18 zetin an lo thipha ve ta a ni kha!
    
JAC le State sawrkar han inbiekna neia, ei harsatna an hmatienga chingfel a hung ni theina dingin tribal hnam tum tum haia laia Charter of Demands chungthua hun khir tak ei tawng mek hi sukfel a, inlungruolna (consensus) a hung um vat theina ding bakah; Tribal Unity meipui sukchawk zing a ni theina dingin Kohran le mipui han tawngtaina nasa nawk zuola ei nei a tul a nih. Charter of Demands leia mani hnambil dit dan fepui tumna a hung rasuok a ni vai chun ei thil phut le ngen hai hi kawk bo inchang a ta, ei ni le eini sungah buoina intluntu a hung inchang lem hlau hi inlau a um takzet a nih. Hiengang hun khir taka um ei ni lei hin Pathienin thuoitu hai varna le remhrietna tha a pek theina ding; zaidaw le inphahnuoi a tul huna inphahnuoi theina lungril an nei theina dingin tawngtaipui mawl mawl ei tiu.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate