Responsive Ad Slot

Hmar laia hlapawl Krismas Album hmasatak ding

Sunday, November 29, 2015

/ Published by VIRTHLI
Nov. 30 zan Blessed Choir Album Vol-VI “Hlimna Krismas” Tlangzar ding
CCPUR: Nov. 30, 2015 zan 7:00 PM hin Blessed Choir chun an Office, Venglai, Rengkai, CCPur (Manipur) hmunah an Music Video Album Vol-VI “Hlimna Krismas” ti, Hmar laia Krismas Hlapawl Album la umsun a hriet le a hmasatak ding, Tlangzarna Rev. S.K. Songate Moderator, I.C.I in nei a tih. Copy khat ah Rs. 150/- a zawr ning a ta, Choir haiin Tuithaphai laia chun invakpuiin an zawr ding thu an hril. Hi Album a hla hai hi Rev. Zothanghrim, (L) Pastor Thangngur le (L) Pu Buonglienkung hai Pathien-in Krismas hla mawi tak tak a pek hai an ni tawl.
Hun danghai ang bawka mi tam tak ta dinga malsawmna an hung ni nawk ngei ei beiseiin, ei ditsak. Pathien kuoma ei tawngtainaa hai lo san hlak ei tiu.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate