Responsive Ad Slot

Hmar hnam thuoitu hai Delhi ah

Tuesday, November 10, 2015

/ Published by VIRTHLI
New Delhi, November 10, 2015 (Virthli News): Hmar Inpui President Dr. John Pulamte inrawina in Hmar hnam thuoitu thenkhat hai chu Delhi ah an cham mek. Ei hnam issue chidang dang hai central sawrkar thuoitu hai inhmupuiin an intlun a nih. Zanikhan Joint Secretary le Deputy Secretary (NE) hai inhmupuiin hohlimna hun hai an neipui bakah NSCN-IM General Secretary Pu Thuingaleng Muivah khawm hohlimpuina an nei.  Hienghai bak a hin central sawrkar a thuoitu thenkhat hai khawm an inhmpui a nih. An cham sung hin Manipur Tribals Forum, Delhi in a huoihawt Relay Rally le 4th Northeast Choral Competition hai khawm an va uop bawk a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate