Responsive Ad Slot

CCPur a JAC le Student Ṭhuoitu ha'n Delhi an pan

Wednesday, October 7, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR/DELHI: Oct. 7, 2015 khan Manipur-a Tribal Movement fe mek le inzawmin JAC CCPur a inthawk Pu Mangchinkhup Convenor, JAC; Pu Lalkhohao Chongloi Secretary, JAC; CCPur-a Student ṭhuoitu - Pu Richard Laltanpuia President, HSA JHQ, CCPur; Pu Lalkhohao Haokip President, KSO, CCPur; Pu K. Vanllalian President, ZSF; Pu Paul Lalchhanhima President, MZP; Pu Thangzamuan Tombing Convenor, ATSUM le Pu Joseph R. Hmar Co-Convenor, ATSUM hai chun CCPur suoksanin Imphal-Guwahati-New Delhi vuongna'n an pan a. Zantieng dar 4PM khan Delhi tluongtakin an tlung. Hmalakna fe lai mek chu hratlem le ṭhalem a hmalak dan ding ngaituoa inzin niin ei thu dawngma chun a hril a. Delhi a an cham sungin Lawyer le mi pawimaw dang dang hai an in hmupui ding niin chanchin ei dawng. Hieng ṭhuoituhai hi Pathien kuoma ṭawngṭainain mitamtak chun an san zing bawk.


Hienglaizing hin zan hun a hung tlunga dar 7 PM an ri ainthawk chun Manipur Dy. CM Pu Gaikhanngam chu Delhi ah an zin ti an hriet le in ruolin MTFD inrawinain Delhi-a Tlangmihai chu Manipur Bhavan, SP Marg, Chanakyapuri, New Delhi tuol ah Dodalna (Protest) hunser an huoihawt a. Hi zan hin boruok a sosang ding vengnain Delhi Police chun an thei ang tawkin mipui pungkhawm hai chu an thunun niin chanchin ei dawng bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate