Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 03 September, 2015

Thursday, September 3, 2015

/ Published by VIRTHLI
Headline
Mithi hai sunna nei; Hmar Inpui, Mizoram in mithi hai a tuom
JAC indin: School la hawng lo phawt ding; vawisun public meeting
CCPUR: Government Bills 3 passed­a um hai dodalna le inzawma nuorna fe mek le inzawmin zanikhan Joint Philanthropic Organisation in thusuok a siem angin zanikhan Bill 3 passed a ni leia buoina suoka thi hai sunnain CCPur khawpui sunga in tinin mani hnam puon an khai tawl bakah  mipuiin District hospital­ah mithi hai sunna hun an hmang. Hi huna hin mithi 7 hai ruong Hmar Inpui, Mizoram Region­a inthawk Secy. Lalbieksang le Treasurer H. Lalchhanhima han Thangsuopuon pakhat sengin an tuom.
   

Hi huna Lalchhanhima in thu a hrilnaa chun, tlangmi han ei rights humhalna dinga hringna inhlantu le hliemna tuok hai Hmar Inpui, Mizoram region chun a sun thu le a hliem hai a tuorpui thu a hril a. Manipur­a tlangmi han harsatna an tuok mek hi hrietnaw sak thawa an tlansan el naw ding thu; Manipur­a tlangmi hai harsatna thu Mizoram sawrkar khawmin a ngaipawimaw hle a, Central sawrkar chu hung inrawl dingin a ngen bakah Mizoram sawrkar chun Manipur­a tlangmi hai harsatna tuokah ensan lova a thlawp pei ding thu a hril.

Chun, zanikhan Churachandpur District­a Philanthropic Organisation le Student Bodies  thuoituhai inrawinain September 2, 2015 khan KKL Complex, IB Road, CCPur­ah Joint meeting nei a nih. Hi huna hin Joint Action Committee (JAC) an indin a, Chief Convenor in H. Mangchinkhup; Convenor in Lalkhohau  Chongloi, Richard Laltanpui, T. Lakhohao Haokip, Vanllalien, Paul Lalchhanhima, Co­Vonvenor in Lianzalal, Francis Songate, Mangcha Thangjom, Kamthang Haokip, ZMA, HWA, KWU, MPC (Women Wing), KWOHR, Spokesperson in JL Sawmi, Ngaineikim, Secy. Inf. & Publicity in Paukhenkhen, Sasang Vaiphei le Zaua hai thlang an nih.
    

Joint meeting nei huna JAC indina um chun thil ngen chi tum tum an nei a, official­a puonglangna la umnaw sienkhawm an thil ngen hai lai inbiekremna um hma mithi hai ruong lak lo ding;  Mithi 7 sung hai kuomah state govermment in sawrkar sin 1 seng a pek ding; Mithi hai a hrana vui lova hmun pakhata vui vawng ding; mithi hai vuina bulah Tribal Unity Complex bawl ding; Kum tin August 31, 2015 chu Tribal Unity  Day a hmang hlak ding ti hai a thang niin ei thu dawngna chun a hril.
  
Chun, JAC chun School hai la kai lothawng lo phawt ding tiin an rel bakah JAC inrawinain vawisun (Sept. 3, 2015) 10:00AM hin Public Ground, CCPur hmuna mipui fekhawma public meeting nei ding, hi huna hin sit in protest nei ni dingin JAC chun an hril.
             

A hma khan thina tuok 8 nia  hril a ni a, sienkhawm MLA Vungzagin Valte in rawna huna a kang hliem Enkhankhup (19) sto Nengzachin of  LV Lane, New Lamka kha thi lovin a la dam a, Imphal hmuna enkawl mek a ni a. Hi lei hin tuchena mithi chu 7 an nih.

KIC, HI le ZC han Joint Declaration an siem
CCPUR: Zanikhan Kuki Inpi, Churachandpur (KIC), Hmar Inpui (HI), Zomi Council (ZC) General Headquarters le frontal Organisation han UPF le KNO hai thuoinain Joint meeting an nei a, thutlukna pali an siem a, chuonghai chu, (1) Tulaia Manipur a political ngirhmun enin Manipur­a tlangmihai ta dingin rorelna hran (Separate Administration) nei a tul le tha a tih; (ii) September 2, 2015 a Kuki Khanglai Lompi Complex, CCPur­a Joint Philanthropic Organisation, CCPur le CCPur  District a um Students Organisations meeting­a Joint  Action Committee (JAC) an indin hi thlawp le hma latu ni dingin KIC, HI le ZC han tha kan ti tlang; (iii) September 1, 2015 a KIC, HI le ZC han Joint  Declaration an siem serial No. 4 (Ex­Gratia & Compensation) kha cancelled a nih ti le (iv) September 1, 2015 a KIC, HI le ZC han Joint Declaration an siem serial No. 4 na ti lo po chu a tul angin JAC in bawzui ta raw seh tihai a nih. Hi Joint Declaration a hin PresidenttSecretary, KIC; PresidenttSecretary, HI le ChairmantSecretary, ZC han suoi an thaw.

HYA GHQ in inhriettirna a siem
CCPUR: Hmar Youth Association (HYA) General Headquarter chun HYA Branch tina thuoitu hai kuoma inhriettirna a siem. Hi dungzui hin tulaia CCPur District­a protest fe meka hliemna tuok hai thangpuina dingin UnittBranch tina thuoitu hai chu an rang thei anga mani biel  huom chit sengah thangpuina sum dawl seng dinga ngenin an hriettir a. Sum dawl suoka um hai an hma thei angin Upa Lalthlanmawi, Saikawt le Lalthangkima Tusing, Lamka hai kuta peklut ding a nih. Inhriettirna a hrana siem a ninaw a, Hmasawnna Thar­a inhriettirna siem hi UnittBranch tin han official­a inhriettirna anga lo pawm seng dingin Secy. Info. & Publicity chun ngenna le inhriettirna a siem.

CCPur­ah Internet Service that
CCPUR: Churachandpur district­a chun Internet Service that hmak a nih. Hi thil hi CCPur district­a Government Bills 3 passed­a um hai leia boruok sosang le buoina tlung mek leia hnam buoina thil intlungtir thei ding le buoina boruok suk sosang zuol thei ding laka himna ding a thaw niin ei thu dawngna chun a hril. Internet service chau ni lovin Mobile SMS hai chen khawm thawn thei lo dinga khar a nih.
            
Mobile Service Providers tum tum haia Internet le SMS hai chu September 1, 2015 zana inthawk khan khartthat tan a nih. Hi lei hin CCPur­ district­a chun chanchin thedar le lakkhawmna kawnga harsatna an tlun mek.

Bill 3 passed a um hai dodal tlat dingin an rel
CCPUR: September 2, 2015 (zani) khan ADC Chairman Langkhanpau Guite inrawinaa MDCs han special meeting an nei a. Hi huna hin security forces hai chetna leia thina tuok hai minute 2 sung totawkin sunna hun an hmang bakah thutlukna iemanzat an siem. Thutlukna an siem hai lai­ August 31, 2015 a Assembly in Bill 3 an passed han tribal hai a tawkpawi lein nasa taka dodal ding; Security hai chetna nasa taka demin Judicial inquiry thaw ding, inquiry thawtu dingin an hnuoi takah High Court Judge a ni ding; thina le hliemna tuok su nghai a thei chena Council a inthawk thangpuina pek ding; Mipui ditna angin JAC indina um chu full support an pek ding; Indian Constitution in a phalpek angin Separate Administration movement khawm full support pek ding ti le Thina tuok hai ta dinga Memorial Complex bawlna dingin Bungmual­a Council ram pek ding, JAC in a hmun an ditnaw chun an ditna, hmun dang khawm pek ding ti hai a thang.

Mipui an pungkhawm nawk; ZEO Office raw
CCPUR: Zani zantieng khan mipui chun CCPur Police station hlukhum tumin an inhawrkhawm nawk a, sienkhawm nuhmei volunteers le JAC members han thangruolin Police station hlukhum tumtu mipui hai chu an khap dei thei hram.
    


September 2, 2015 zantieng 3:00PM vel khan tutu ti hrietlo mipui fekhawm hai chun Zonal Education Officer (ZEO), CCPur Office an raw a, thingphek a bawl a ni leiin a kang nuom hle a, ZEO Office hi a kangfai deuthaw a nih. Chun, Bijang­a Transport Office khawm pawl khatin meia raw an tum a, sienkhawm Police le nuhmei ruol hai nasa taka thangruola an dang leiin raw loin a him. Chun, New Lamka, Hebron Veng­a Airtel Tower chu mipui pawl khatin meiin an raw bakah zani zantieng khan Bijang Family Lane (Opp. Sielmat Christian Hr. Sec.) a Dr Chaltonlien Amo building chu  an raw nawk.

Sapam Robinhood ruong rawna
IMPHAL: Sapam Robinhood ruong chu vawisun hin Wakha, Baruni Range, Imphal East district­ah raw liem ni tang a tih. ILPS ngenna le inzawma JCILPS hmalaknaa nuorna nei a ni huna kap hlum a nih. Chun, JCILPS le State sawrkar inbiekremna dungzuiin ILPS ngenna le inzawma man, lungina khum hai chu zanikhan insuo anni tawl tah.

Sadar Hills a khawm Cr.PC 144
IMPHAL: Zanita inthawk khan Sadar Hills sunga khawm SDM, Saitu­Gamphajol chun Cr.P.C.  144  a puong. Hi Order hi thuthar um nawk hmakhata dinga puong a nih tiin SDM thusuok chun a hril.

Moreh a DC CCPur in raw tum
IMPHAL: Moreh a Mr Lunminthang Haokip, DC, CCPur In (building) chu zanikhan tu ti hrietlo han raw an tum a, sienkhawm raw a ni hmain sanhim a nih tiin ei thu dawngna chun a hril. Chun, Moreh town sunga Dawr thenkhat hawng anni ta a, inlirthei hai khawm an tlan tan nawk ta niin ei thu dawngna chun a hril.

Nupui 1 a thisaa hmu a nih
IMPHAL: Zani zingkar khan Yaingangpokpi Awang Leikai Pukhri Achouba an ti hmuna nupui pakhat a thisaa hmu a nih. Mithi hi Naorem Achouba (55) of Yaingangpokpi Awang Leikai ni dinga ring a nih. A taksa hi a thu ta leiin ni iemanizat liemtaa that ni dinga ring a nih.

Commandos le IRB tirlut belsa
IMPHAL: Bishnupur District Police Commandos le IRB hai chu Churachandpur ah venghimna sin thaw dingin tirlut belsa an nih. Hieng Police Commandos le IRB hai hi September 1, 2015 zan khan CCPur an hungtlung nia hril a nih. Chun, CCPur town sunga sawrkar Office hai chu Security Forces han uluk takin an veng vawng tah.

Sawrkar offie­hai khar
IMPHAL: ADC, Tamenglong huop sunga MDC­hai sawrkar insiemtir an la ninaw leia lungawi lovin MDCs han sawrkar office­hai po po an khar bakah Rel lampui siemna sin hai an dang niin ei thu dawngna chun a hril.

Delhi a khawm tribal student han rally an nei
NEW DELHI: New Delhi­a khawm zanikhan Manipur Assembly in Bills 3 a passed leia Manipur  tlangram district­a buoina tlung mek le inzawmin Manipur Tribal Students han Rally an nei. An thil ngen hai lai tribal hai ta dinga roinrelna hran, bill pathum hai  lakkir ding, tribal MLA hai inban ding, mi kap hlumtu Police personnel hai suspend ding ti hai a thang. Chun Manipur CM O.Ibobi Singh lim khawm an raw bakah PM Narendra Modi kuomah Memorandum an pek niin ei thu dawngna chun a hril.

Rs. 1,000 note thar siem tum
CHENNAI: Tuta i nthawka hun sawtnawte hnungah Reserve Bank of India in Rs. 1,000 note thar siem a tum. Hi note thara hin rupees symbol le “L” ti inziek a tih. Tuta hma deu khan hiengang hi Rs. 500 note ah siem le mipui hmang dinga semdar a ni tah tiin RBI thusuok chun a hril.

Rs. 50 lakh ngentu mi 3 man
ETAH: Uttar Pradesh state­a Etah district sunga Nidholikalan Kotwali an ti hmuna inthawk pasal 3, Ranjit, Vijay le Himanshu hai chu Police han zani hmasa khan an man. Anni pathum hin Gang group nia inhrilin  Zakir Husain, Chairman, Private Group of Colleges, Etah chu Rs. 50 lakh pe dingin an vau niin ASP, Visarajan Singh Yadav chun a hril. Ranjit kuta inthawk hin tuolsuok pistol pakhat le a mu hmu le man a nih tiin Police thusuok chun a hril.

BJP le RSS han Coordination meeting
NEW DELHI: Ni 3 sung aw ding BJP le RSS Coordination meeting chu zanikhan New Delhi­ah tan a nih. Hi meeting a hin Finance Ministers Arun Jaitley, External Affairs Minister Manohar Parrikar; Transport Minister Nitin Gadkari, Urban Development Minister Venkaiah Naidu, Chemical & Fertilizer minister Anant Kumar; Health Minister JP Nadda; BJP Chief Amit Shah le Union Ministers dang danghai an thang. Hi meeting a hin OROP, Census figures, Organisation le Patel hnam han Quota an ngenna thu hai hriltlang an tih.

NIA in LeT thangpuitu an man
NEW DELHI: Zanikhan National Investigation Agency (NIA) pawlin Lashkar­e­Toiba thangpuitu  Showkat Ahmed  Bhat an man. Showkat Ahmed Bhat hin LeT Cadre mana lo u m ta Mohammad Naved Yakub le Pakistan helpawl dang dang, Pakistan Occupied Kashmir (PoK) a inthawka Jammu & Kashmir a lut theina dingin a lo thangpui hlak niin NIA kuomah an puong. Bhat hi Pulwama district, J&K a Khadermoh an ti hmuna cheng, LeT pawlin pawisa pea Overground worker­a an hmang a nih.

Congress MLAs 9 hnawtdawk ding
NEW DELHI: Assam state a Congress MLA­hai laia BJP a lut ta Himanta Biswa Sarma thlawptu Congress MLA 9 hai chu an Party­a inthawk hnawtdawk dinga ti anni bakah Assam Asembly Speaker chu Himanta Biswa Sarma chungah anti­defection Law hmanga action la dinga inhriettir a nih. Hi thu hi Assam CM Tarun Gogoi le APCC President, Anjan Datta han New Delhi­a AICC President Rahul Gandhi an inhmupui huna an rel a nih.

C. Hari in Eastern Air Command
NEW DELHI: September 1, 2015 a inthawk khan Air Marshal C. Hari in Air Officer Commanding ­in ­Chief, Eastern Command sin a chel tan. Air Marshal C. Hari Kumar hi December 14, 1974 a inthawka Commission (Fighter Stream) a lut a nih. A hma chun Air Officer Command­in­Chief, South Western Air Command sin chel, a sin thaw that leia Presidential Award of Vayu Sena Medal le Vishisht Seva Medal lo dawng ta a nih.

Odisha ah naute 5 an thi  belsa
CUTTACK: Zanikhan Sardar Vallabhai Patel post Graduate Institute of Paediatrics, Sishu Bhawan tia ko bawk, Cuttack a chun naute 5 an thi nawk. Ni 12 liemta sunga naute 59 zet an thina a lo ni tah. Zanikhan Central team, Specialist Doctors 7 thangin Sishu Bhavan hi an va sir a, nau neina kawngah hi Hospital a nau neina tienga mawphurtu doctor­hai thangpuiin an hriet naw a lo um leh hril an tih. Indian Association of Paediatrics, National Neomatalogy Forum le Indian Medical Association hai khawmin Doctors le hi Hospital hi an thlawp le thangpui ding thu an hril.

J&K­ah Army pakhat kap hlum
SRINAGAR: North Kashmir­a Baramulla district sunga Rafiabad area hmuna security forces han dappui an thaw a, hi huna helpawl hai le inkaptuonaah Army personnel pakhat kap hlum a nih. Dappui hi zani zing dar 7­a inthawka thaw tan a ni a, inkaptuona hi a la fe zing niin ei thu dawngna chun a hril.

Bus eksidenah mi 18 thi, mi 15 hliem
KINNAUR: Zani hmasa khan Himachal Pradesh state a Kinnaur district­a Sutlej vadung bulah passenger Bus pakhat, Tapri a inthawka Rampun pana fe chu a eksiden a, lamthlang tienga ruomah an letthla a, mi 18 an thi bakah midang 15 an hliem. Hliem hai hi Bhawa Nagar Hospital panpui an nih. Hliem hai laia 4 an hliem inrik hle a hril a nih. Bus dang pakhat lepel a tumnaa Bus hi eksiden niin mita hmutuhai chun an hril. Bus a chuonghai hi tuolsung mi deu vawng an nih tiin Rahul Nath, SP, Kinnaur chun a hril.

CWG Scam­ah mi 5 Jail intang dingin
NEW DELHI: Kum 2010­a India rama Commonwealth Games um le inzawma corruption thawa intum mi 5 hai chu zanikhan Delhi  Court in Jail intang dingin thiemnaw an changtir. Jail intang dinga thiemnaw inchangtir hai lai hin MCD officials 4 an thang a, street lighting thawna ding sum fakruka intumna leia thiemnaw inchangtir an nih. Chun, Jail intang dinga court in thiemnaw an changtir pakhat dang chu Sweka Powertech Engineers Pvt. Ltd. a Managing Director a ni a, ama hi kum 6 sung jail intang dinga thiemnaw inchangtir a nih. Anni 5 hi CWG scam thua Jail intang dinga Court in thiemnaw an changtir hmasa tak an la nih.

Constitution thar leia buoina suokah mi 15 an thi tah
KATHMANDU: Nepal ramah Constitution thar hmang tum a ni a, mipuiin an dit naw a, dodalna an nei leiin buoina a suok a, zanita mipui pungkhawm hai hnawt darna dinga Police han silai an hmet puoknaah mi 4 an thi. Police le inbeituona hi an state hmun hran hranah a suok a, a hmain mi 11 an lo thi ta a, hi buoina leia mihriem thina tuok chu an rengin mi 15 an tling tah. Buoina suokna hmuna hin an ram sawrkar chun Army a tirlut.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Suok ni lo dingin Krista chun a min suoktir ta kha; chuongchun, ngir det unla, suok ringkawla chun intang nawk ta naw ro.  ­ Galati 5:1

Editorial
Ngaituo chet chet a tul ngei de!

Manipur Assembly chun 31­08­2015 khan Government Bills 3 a passed a. Hieng Bills 3 hai hi Inner Line permit System (ILPS) le inzawma passed a ni a. Amiruokchu, hieng Bills 3 haia inziek hi ieng thil thil am anni a ti chieng taka hriet a ninaw a. Hi lei taka hi kakhawk tha lo an tlun pha a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. Manipura tribal haiin ILPS an dodal naw a, sienkhawm Govt. Bills 3 passed a um haia hin tribal mipui  han lungril himawna lien tak an nei tlat leia buoina hi tlangram biel haiah a hung suok pha niin an lang. Hi thila a thiemnaw le an diknaw, a mawphurtu chu State sawrkar niin an lang. A bik takin Manipur Land Revenue and Land Records (7th Amendment) Bill, 2015 hin Manipur­a tribal mihai lungril a khei tak a nih.
    
August 31, 2015 chawhnung tieng khan CM O.Ibobi Singh inrawinain State Cabinet Emergency meeting a um a. Hi Cabinet meeting zo hin State Govt. Spokesman M. Okendro Singh chun Manipur Land Revenue and Land Reforms (7th Amendment) Bill, 2015 hin Manipur­a tribal mihai ta dingin ieng thil khawm tawkpawi naw nih tiin Chanchinbumihai kuomah a hril a. Amiruokchu, hi thil hin Manipur tribal mihai a hnem naw a, an awi thei zawng a ni bawk nawh. Iengleia Bills 3 passed a um hai hi a sung thu chipchier tak tribal mipuihai hriet theia puonglang a la ninaw zing? Puonglang sienla, tribal mihai a tawkpawi naw ding tak tak chun buoina suok naw ni a, mihriem thina le hliemna hai khawm suok naw nih. Hi tak hi tribal mipuihai lem thei lo a nih.
    
Churachandpur District a inthawk mi 7 zetin thina an tuok pha ta hnung khawma iengleia hieng Bills 3 passed a um ta hai hi mipui hriet theia Manipur tribal ministers le MLAs han an la pholang ngam naw? Mipui aiaw dinga thlangtling le thlanglal an ni a, iengleia mipuihai hriet nuom le hriet pawimaw bek bek el chu hnam thuoituhai kuoma bek an inhmutir thei naw? Manipur­a tribal mipuihai lungril himawna le lungsenna sukrena ding chun hieng bills 3 a inziek a sunga thu indik tak hriet a pawimaw bek bek a nih. Bills 3 sunga inziekhai iem a na ti hrietchieng a ni hmaa tribal mipuihai ei lungawi a, mithi sunghai kuoma zangnadawmna state sawrkarin a pek ding ei lungawipui el chun tribal mipuihai ei nep hle tina a ni naw ding maw?
    
Manipur Assembly in 31­08­2015 nia lungruol taka Bills 3 an passed hai hi  ei hriet chieng hmakhat chu inthuruol taka thang ei lak pei chu ei thil thaw dan ding niin an lang. A tul chun hieng Bills 3 hai chungthua hin Delhi­a Constitutional expert cheng nuoitel senga ei ruoi ngam a tul a nih. Ukil ruoina ding pawisa ei mamaw a ni chun mipui lakah thawlawm ei khawn el ding a nih. Hi thila ding hin ei p awisa neihai ei thawlawm phal seng ring a um. Ei hmalakna kawnga hin mipui chau ni lovin ei hnam thuoituhai khawm an fimkhur, an huoisen le hmathlir hla tak an nei a ngai a nih. Iengma lovin thina le hliemna tuok pal ei tih ti hi inlau a um khawp el.
    
Tuta tuma ei buoina hi Manipur­a Tribal mihai ei tangruol intanna tak tak hung ni thei ngei sienla nuom a um. Manipur mi indik tak ei ni a, foreigners ei ninaw a, a ram mi indik tak ei ni a, India danpuiin chanvo le rights a mi pekhai chu ei hmu el chau ni lovin ei venghim ding a nih.  Chuonganga ei thaw ngam naw chun ei chan ding hi a chau hle ding a nih.

            
Tuta tuma ei hnam ta dinga thina tuokhai hi ei ni rawi khawma Zohnathlakhai ta dinga Martyrs ti hiela ei ko le sie hi a tha ve el naw ding maw? Hmun pakhatah phumin, an hrietzingna lung khawm tha le mawikhai takin daw inla a tha naw ding maw? Sawrkar sin le zangnadawmnain ei lung ei sukawi pei el ding a ni? State sawrkar indawrpuina kawnga hin ei innem taluo deu niin an lang. Hiengang chau dinga thina hi ei phutawkah ei ngai le pawm thei a ni chun mi hnam hai tluk ngai nawng ei tih. Ngaituo chet chet a va tul ngei de!


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate