Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 02 August, 2015

Monday, August 3, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuithapui vadungah a tla, Tlawmngai Pawl han an zawng mek
CCPUR:  August 1, 2015 zantieng khan Don Bosco Hr. Sec. School­a Class XII inchuklai  Tv. Hmanglienlal (17) s/o Varthangkhum of Rengkai, Bible Hill chu Neihsial Veng kai lai Tuithapuiah changsuolin a tla a, a ruong hi tlawmngai Pawl han an zawng mek. Tv. Hmanglienlal hi a ruol hai le hi lai hmuna fe an ni a, Tuithapui kama an fe lai mekin vakam pil a chim, a ruol hai chu an inhamtang hman a, ama hi inhamtang thei ta lova tuia tla niin ei thu dawngna chun a hril. 
Hi thil tlung an hriet le inruolin Rengkai khawsung nunghak­tlangval le thenum khawveng haia inthawk tlawmngai pawl hai chun fekhawmin an zawng nghal a, sienkhawm hi thu ei sut chena hin an la hmuzo nawh. A fepui a ruol hai tukhawm tui inhlieu thiem an umnaw ni a hril a ni a, Nga mana fe niin ei thu dawngna chun a hril. 


Zani zan khan Saidan, Khawmawi, Bethel, Ramthar le Thingchom a Nunghak­tlangval han khawvar zakin nghak an tih. Ruong zawngna le inzawm hin Information Centre pahni­ 9856972428 (lalthangvung) le Rengkai a 9612500688/9774982389 hai hawng niin hieng h mun h aia hin chanchin inhrietpaw thei ning a tih. Chun, Aug. 2, 2015, 9AM ­ 11:30AM inkar sung hin Khuga Dam a inthawk tui intlasuok lova khar ning a ta, hi hnunga hin tui inthla nawk a ni ding a nih. Hi lei hin tlawmngaia ruong zawnga tui lo lut ei um khawmin 11:30AM hma ngeia  tuia inthawk suoka, lo inthierfihlim  dingin HYA GHQ Gen. Secretary chun inhriettirna a siem.      
Vawituk zing khawvar hlima inthawk Rengkai khuo HYA/Val Upa hai inrawina hnuoiah nunghak­tlangval le tlawmngai Pawl han Neishiel Veng playground­a innghakkhawm a, Saidan leilak chen dap ni dingin HYA thuoituhaia inthawk ei thu dawngna chun a hril.
          
Tv. HMANGLIENLAL RUONG HI JULY 2, 2015 zingkar khan TLAWMNGAIPAWL HAN AN HMU TAH.
--------
Electric lakna sut pek le FIR registered
CCPUR: Electricity  Dept., CCPur a Dy. Manager inrawinain July 30, 2015 khan CYA Road, New Lamka (G) a meter activate le spot regularization an thaw a, hi huna hin Nangliankham of Lunggual Street, CYA Road chun a electric regularize a remtinaw leiin a electric lakna an sut pek a, an suichiengnaa phalna nei lova la a nih ti an hrietsuok a, hi le inzawm hin Police­ah report an pek a, Police chun FIR No.64 (8) 2015 CCP­PS U/S 135 of Electricity Act 2003 an registered.

SDC puitling in an kaisang
CCPUR:  Pu Sangremsiama SDC, SDO Office, CCPur le Pu Chalmawilien SDC, Accountant (General), DC Office, CCPur ­a thawk lai hai chu  July 30, 2015 in SDC puitling dingin an kaisangna order Manipur sawrkarin an suo ta niin ei thu dawngna chun a hril. Probation in   kum 2 la um phawt an ta, order thar insuo nawk hmapo chu tuta an umna Office pangngai seng ah la um hri phawt dinga ti niin ei thu dawngna chun a hril bawk.

Freshers meet an hmang
CCPUR: SSPP VK Tawna College Branch chun zanikhan Synod Hall, IB Road, CCPur­ah Freshers Meet, 2015 an hmang. Hi huna hin 14­ Hiangtam Lamka MDC G. Thangkhosuanmung khuollinein a thang a, 16­New Lamka West MDC  C.T. Lian le S. Lamkhankhual, President, SSPP JHQ hai guest of honour le functional president in an thang. Khuollien chun discipline neilo student a hlawtling ngai nawh tia hrilin discipline thatak nei dingin student hai an fui.

HWA Hmarram Region in an inhmupui
CCPUR/IMPHAL: Hmar Women Association (HWA) Hmarram Region chun July 31, 2015 khan Pu B. John Tlangtinkhuma, IAS, Director, Commerce & Industries, Govt. of Manipur chu a office­ah an inhmupui a. Puonlaisen le Ngotekher hai The Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 hnuoia registration thaw dan ding hai an hrilpui. Pu John B Tlangtinkhuma chun HWA hmalakna chu lawmum a ti thu le hlawtling ngei dingin a ditsak thu a lo hril. (Virthli)

TKSU in Get Together ­Career Guidance
CCPUR: Thadou­Kuki Students Union (TKSU) chun zani 11AM khan B. Vengnom Community Hall­ah “Striking the Chord” ti thupui hmangin Get Together­cum­Career Guidance prog. an hmang. Hi huna hin Dr. S. Chongloi, Principal, Restoration Theological College, Imphal le James Doujapao Haokip, MCS han thuhrilna an nei.Dr Chongloi chun The de­rigueur for inculcating the spirit of Nationalism in the Kuki Society” ti thupui hmangin thu a hril a, James Doujapao Haokip chun “My experience as a student in Civil Services” ti thupui hmangin thu a hril a, tumruna le titakna  hi  hlawtlingna  a nih tiin a hril.

Orientation on IDCF nei
CCPUR: District Health Society, Churachandpur huoihawtnain zani 11:00 khan CMO Conference Hall­ah CHCs, PHCs le Medical Officer i/c  hai bakah, Block Program Management Unit Staff­ hai,  ASHA facilitator hai le District Hospital a Nurse han ORS Zinc thuah ‘District Orientation on Intensified Diarrhea Control Fortnight (IDCF) programme an hmang.  Hi huna hin Dr. VC Pau Tonsing,DFWO/CCPur; Seiboi Mate, District Programme Manger, NRHM/CCPur le Vung Mary, District Coomunity Mobilizer, NRHM/CCPur hai resource person in an thang a, Intensified Diarrhea 2015­16 hlawtling taka thaw dan ding chungthu hai an hriltlang.55th HSA General Assembly Haflong­a nei ding
HMARKHAWLIEN: Hmar Students’ Association (HSA) 20th Executive Council chu August 1, 2015 khan Development Department Hall, RPC NEI, Hmarkhawlien­ah nei a nih. Hi huna hin state hran hrana HSA Jt. Hqrts, Branch le Unit haia inthawk palai mi 40 vel an thang. Council inthung hi HSA Assembly Speaker Joseph  R. Hmar inrawina hnuoia nei a nih.
          
HSA Council inthung chun HSA General Assembly neina hmun ding le General Hq. Election neina hmun ding hai chipchier takin an hriltlang a. 55th HSA General Assembly le HSA General Headquarters Election chu NC Hills, Haflong, Assam­a nei dingin an rel. Assembly nei hun ding ruok chu Local organizing Committee le HSA GHQ in an sukfel dingin an rel. (Virthli)

Chandel District­a Joumuol khuoa mimkei leiin mi 20 an thi; Thoubal District­ah tuilien leiin mi 1 a thi
IMPHAL:  Zani zingkar dar 6:30 vel khan Chandel District a Khenjoy Sub­Division huop sunga Pu Thongminlal Baite inlalna Joumuol khuoah ruosur nasa taluo leiin mimkei rapthlak takel a tlung a, mi 20 a vur hlum a, mi pakhat sansuok a nih tiin ei thu dawngna chun a hril. Joumuol Village hi Myanmar le inrina bula Aibol Joupi khuo bu la um, mihriem chengna i n 17 vel umna, Imphal­a inthawka km. 170 vela hla a um a ni a, a khuo pumpui hi mimin a kei zo vawng el nia hril a nih. A khuo bul hnaia mi chenghai le Assam Rifles um han mithiruong zawngna sin, sawmdawlna le thangpuina sin an thaw mek. Tui a lien nasa lei in infepawna lampui le leilak hai a suksiet leiin ke le inlirtheia infepaw thei lovin khuo tam tak an um.
  

Thoubal District sunga tuilien khawm a nasa hle a, mi tam tak umna ding In nei lovin an u m a, Relief Camps haiah an khawsa tawl mek. Leilak tam tak a suksiet bakah tui tam leiin veng le khuo hran hran hai khawm infepaw thei lovin an um tawl. Zanikhan Thoubal district sunga Langmeijing khuoah mi pakhat tuilien in a len a, damzo lovin a thi niin ei thu dawngna chun a hril.
    Joumuol khuo a mimkei rapthlak takel a tlung leia thina tuok mi 19 hriet ta hai chu,
1. Semkhothong Baite (60) S/o Ngamjaon Baite
2. Khamneng Baite  (60) W/o Semkhothong Baite;
3. Semkhothang Baite (60)  S/o Ngamjaon Baite
4. Semkhoson Baite (65) S/o Khupjang Baite
5. Khanching Baite (60) W/o Semkhoson Baite
6. Hamlet Baite  (45) S/o Lamkhojang Baite
7. Semkholet Baite (50) S/o Khupjang Baite
8. Jangminlen Baite (20) S/o Semkhoson Baite
9. Mangkholet Baite (40) S/o Ngohkang Baite
10. Hoineilhing Baite (30) W/o Paolet Baite
11. Doujam Baite (3) S/o Manglet Baite
12. Paojamang Baite (1) S/o Manglet Baite
13. Thangmang Baite(40)
14. Holmang Baite (40)
15. Thangkhenlal Baite(40)
16. Mary Baite  (35) W/o Thangkhenlal Baite
17. Lhunkhomang Baite (25)  S/o Ngamlet Baite
18. Jangginlal Baite (25) S/o Jamkholun Baite
19. Tongkhothang Baite (35)  S/o Hemlet Baite
hai niin ei thu dawngna chun a hril. DC Chandel chu thil umdan enfel dingin hi thil tlungna hmun hi a pan a, sienkhawm hmun tam taka mimkei a tlung leiin tlung thei lovin a um a, Khengjoi Block SDO Mary Memi chu hi thil tlungna hmun hi a pan mek niin ei thu dawngna chun a hril.

Imphal khawpuia khawm tui a let
IMPHAL: Ruotui tam leiin Imphal, Nambul, Iril le Naga vadung hai khawm a luongliem leiin Imphal khawpui sungah khawm tui a let a, mipuiin harsatna nasa tak an tuok pha. Tuilien va enkai dinga fe Chief Secretary, Additional Chief Secretary, Chief Engineer/ IFCD le DC, Imphal West hai chu mipui lungsenin an lo hnawt hmang niin ei thu dawngna chun a h ril. Tuilien leia harsatna neihai ta dingin IFCD in Control Rooms an hawng a, tuilien leia harsatna tuok le thangpi ngaihai chun telephoen numbers 0385­2651550 le 0385­2451188 haiah contact ding a nih tiin IFCD chun thusuok an siem.

In 300 vel an tawl pha
IMPHAL: Ruosur nasat leiin Ukhrul District a Kasom Khullen hmun tam lem chu a tlahnuoi bakah chirhak intawlin mihriem chenna in 300 vel a suktawl pha a, mihriem thi le hliem ruok chu an la um nawh. Umna ding In nei lo hai chun Yairipok an pan niin ei thu dawngna chun a hril.

Curfew darkar 15 inthlazal nawk
IMPHAL: District Magistrates, Imphal East & West hai chun hieng districts pahni haia in vawisun khawm darkar 15 sung, 5AM­8PM inkar sung Curfew inthlazal nawk a ni ding thu zanikhan an puong nawk.

Nurse inchukna ding Form
IMPHAL: FHW/ANM inchuk nuomhai ta dingin FHW/ANM Application form August 1, 2015 a inthawk Directorate of Health Services, Lamphel, District tina CMO Office­hai,CHC, Kangpokpi le Jiribam haia MO i/c hai kuoma lak thei ning a tih tiin Director, Health Services, Manipur chun inhriettirna a siem.

Trucks 300 vel an intang
IMPHAL: Imphal­Jiram Road a Tuiruong (Barak) leilak siet leiin Leingangpokpi ah Manipur mipui mamaw chi tum tum phur, Imphal pana hung Trucks 300 vel an intang. Chun, passengers 25 phur, motor (Cruiser) pakhat Leingangpokpi Police Station tuola inghat chu misuol han an suksiet bakah passenger pahni hai chu an mobile phones an an lakpek nia hril a nih.

Imphal­ Moreh Road­ ah motor la fe thei lo
IMPHAL: Mimkei leia leilak le lamlien hmun thenkhatah a siet leiin Imphal­Moreh Road­a chun motor an la fe theinaw zing. Lamlien an diek taluo leiin hmun tam takah motor tlan hlei thei lovin an intang bakah Haollienphai le Moreh inkara Suspension bridge khawm tuilienin a fen hmang niin ei thu dawngna chun a hril.

Assam­ah Special NE Cell indin
GUWAHATI: Commissionerate of Police, Guwahati hnuoia Assam state sawrkar chun Special NE Cell of Police an din. Special NE Cell of Police hin India hmarsak biela state hran hrana inthawk Guwahati a inzin le um han harsatna le thangpui an ngai changin an buoipui hlak ding a nih. Thangpuina hni nuom le tul hai chun Special Cell Helpline numbers 0361­2457917 (Dial 100 PCR) le 0361­2461556 (PCR City) haiah phone hlak ding a nih. Special NE Cell of Police hi Ministry of Home Affairs, Government of India remtipui le hrietpuinaa indin a nih.

Transfer & Posting
Manipur sawrkar chun IAS/MCS le MSS Officer an rengin mi 113 hai sin chel ding  a siemtha (transfer/posting order an suo). Hieng hai lai hin
1. Rachel N Guite MCS, Deputy Director (tsm) & Deputy Secretary (Sc & Tech) as Deputy Secreatary (MAHUD/ Sc. & Tech)
2. T Kammuanlal Simte, MCS, AC to DC, Churachandpur as AC to DC< Churachandpur & SDO, Sangaikot In addition
3. Lalthazam, MCS as AC to DC, Bishnupur on completion of Training
4. Thangboi Gangte MCS, as SDO, Mualnuam on completion of Training
5. Jameson Sehlal hangsing, MCS, as SDO, Bungete Chiru on completion of Training
6.Seiminthang Lenthang, MCS as SDO, Thangting on completion of training
7.Alfred Jamlalun Khaute, MCS as AC to DC, Churachandpur & SDO, Vangai Range
8. Sona Khaikhopau Ngaihte, MCS, as Administrative Officer (Hort)
9. Laltanpuii Vanchhong MCS, Dy. Secy (DP.ACR?Health & FW & Staff officer in addition as  Dy. Secretary DP/ACR/C& I) & Staff Officer to Chief  Secretary in addition.
10. Derick L. Khobung MCS as AC to DC Tamenglong on completion of training
11. Chunglienmang Kipgen, MCS, AC to ADC Kangpokpi as Administrative Officer (Works)
12. Lalthanghlun MSS, Dy. SEcy (Lab & Emp/Sishery) as Dy. Secy. (Hort & SC) hai an thang.

Bihar final voter list siem zo
NEW DELHI: Bihar state Assembly Election hung um dinga final voter list chu Election Commission of India in siem felin a puonglang ta a, vote nei thar mi nuoi 11 an um a, voters po po vaibelsie 6, nuoi 68 le sang 26 chuong zet an nih. Pasal voters vaibelsie 3 le nuoi 56, nuhmei voters vaibelsie 3, nuoi 11 bakah pasal nuhmei anga um le nuhmei pasal anga um vote nei mi 2169 an um tiin ECI thusuok chun a hril.

NE nunghak suollui tumtu man
NEW DELHI: July 31, 2015 sun dar 11:30 vel khan Khirki Extension Area, South Delhi a cheng Nagaland nunghak pakhat chu a in hluona sungah pasal pakhat Aditya an ti chun suollui a tum leiin a kheksuok a, a bul hnaia um han an hriet le inruolin an va san nghal leiin Police an phone a, Police han  Aditya hi an man.

ULFA Cadre 1 silai leh an pe
TINSUKIA: July 30, 2015 khan ULFA cadre pakhat, Mohidhar Moran @ Ravan Asom chu AK seriis Asault Rifle 1, magazine 1 le a mu iemanizat leh Tinsukia Police station­ah S.N. Singh,  DIG (Law & Orders) le Mugdha Jyoti Mahanta, SP Tinsukia hai hmaah an pe.

Maxicab eksiden­ah mi 3 an thi
LUNGLEI: Zani hmasa zing dar 3 vel khan Lunglei district sunga Mualthuam le Sekhum inkarah Saiha le Guwahati inkara service Maxicab AS­11AC­7722 a eksiden a, lamthlang tieng metres 150 vela insangah a tla thla a, mi 3 an thi a, mi 5 an hliem. Maxicab hi Guwahati pana tlan, a sungah mi 11 an chuong a, an rengin Vai vawng an nih. Motor neitu khawm hi Saiha a sumdawnga um Vai a nih.

Petrol le Diesel man a tla hnuoi
NEW DELHI: Indian Oil Corporation chun zani hmasa zanrila inthawk khan Petrol man litre khatah Rs. 2.43, Diesel man Rs. 3.60 le LPG Cylinder (14.2 kg) chu Rs. 23.50 in a sukhnuoi. International­a thautui man a tla hnuoi leia Petrol, Diesel le LPG man hai hi sukhnuoi a nih. Tuta thla sunga Petrol le Diesel man sukhnuoia a um vawithumna le LPG man sukhnuoi a vawihnina a ni tah.

NSCN(K) 1 le a thlawptu 1 man
GUWAHATI: July 31, 2015 khan Army le Assam Police thangruol han Welcome Lodge, Ulubari ah NSCN(K) cadre pakhat K.N. Cingmak Chang (36) le NSN(K) thlawptu Nazimudin Hazarika (42) hai chu an man niin Defence  Spokesman chun a hril. Independence Day hmang huna buoina siem tu ma hung inzin ni dinga ring an nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Private vuongna tuoksiet tuokah mi 4 an thi
LONDON: Zani hmasa khan Britain a Blockbushe Airport, Hamsphire a inthawka vuong suok private vuongna tuoksiet a suok a, Car Auction site­ah a tla thla a, mi 4 an thi. Vuongna hi Al­Qaeda thuoitu tak (L) Osama­bin­Laden sunghai ta a ni a, thina tuok hai lai hin Osama bin Laden nuhrawn le a farnu hrawn hai an thangsa nia hril a nih. Saudi Arabia Ambassador to Britain in thina tuok sunghai a sunpui thu a hril.

Pakistan PM in UN ah RAW chungthu
ISLAMABAD: Indian Spy Agency Research and Analysis Wing (RAW) chu Pakistan ram  sung thilah an rawl ve leiin Pakistan Prime Minister in UN ah RAW chungthu hi a putlut ding a nih tiin Pakistan National Security Adviser, Sartaz Aziz chun zani hmasa khan a hril. Hi thua hin Pakistan National Assembly ah khawm indawnna a um pha a nih tiin a hril. Kashmir chungthu khawm UN thutlukna anga chingfel ding a nih tiin Sartaz Aziz chun a hril.

Helpawl han Police 3 an kap hliem
SRINAGAR: Zani hmasa zan khan helpawl han Baramulla district sunga Pattan hmuna Police check post an va kap a, Station House officer (SHO) pakhat thangsain Police 3 an hliem a, Hospital panpui an nih. Police hai khawmin helpawlhai hi an kaplet ve leiin thimtham hnuoiah an tlan hmang tiin J&K Police thusuok chun a hril.

Colombia sipai vuongna tuoksietah mi 12 thi
BOGOTA: Zani hmasa khan Colombia sipai vuongna chu a khawl siet leiin Las Paloma Region­ah tuoksiet a tuok a, mi 12 an thi tiin Colombian Air Force thusuok chun a hril. Thina tuokhai hi sipai an nih. Colombia President, Juan Manuel Santos chun Vuongna hi a khawl siet leia tuoksiet tuok a nih tiin a  hril a, mithi sunghai a sunpui thu a puong.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
I suolna chu hre phawt phawt la, Lalpa I Pathien chunga chun i lo bawsiet tah a, thing hring tin hnuoia chun hmelmakhai kuomah i lo inphal tah a, ka rawl khawm chu i awi bawk ta nawh a, Lalpa chun a tih.  ­Jeremia 3:13

Editorial: JCILPS demand le tlangmihai

Inner Line Permit System (ILPS) chungthua Joint Committee on Inner Line Permit System (JCILPS) hmalakna hrat takin a fe pei a, an hmalakna hi tawpsan el nekin a hma neka hrat lema fepui pei an tum thu JCILPS  a  Convenor in­charge Kh. Ratan chun a hril. JCILPS hmalakna leiin Imphal East le West district haiah Curfew puong a ni bakah hieng district pahni haia inchuknainhai chu July 9, 2015 a inthawk khar tan an ni ta a. Inchuknain khara um hi a tha nawh ti chu an hriet chieng em em el. Amiruokchu, an thil ngen le nawr sukhrattu pakhat a ni leiin a hre lo ang elin an la um a, an la tosan hri phawt niin an lang.
  
ILPS hi Manipur a cheng le a rammi ve tho tlangmihai ta ding khawma thil tha le ei mamaw ve tho a nih. Amiruokchu, JCILPS in Bill thar siem dinga hin points 5 inthangsatir dinga ngenna siemin State sawrkarin Bill thar siemna ding thuah Drafting Committee an din  kutah a peklut ta a nih. JCILPS in Drafting Committee kuoma an thil dit points 5 an peklut hi uluk le chik taka ngaituo hi Manipur­a Tribal hai ta dingin a pawimaw bek bekin an lang. Hi thil hi Manipur a tribal hai ta ding chun tosan el thei ding chi niin an lang nawh.
    
JCILPS in Drafting Committee kuta an thil dit le ngen points 5 an pekluthai  chu (i) Manipur a pieng ni lo (non­indigenous people) taphawt Manipur­ah an hung lut ding huna phalna (Pass or Permit) an nei ding (Issuance of Pass or Permit) to all non­indigenous people coming to Manipur), (ii) Kum 1951 hnunga Manipur a hung lut (non­Manipuri) po po suidawk ding (a cut­off base year of 1951 to check the influx of non­ Manipuris into the state, (iii) Manipur khuo le tui nina neilo (non­indigenous people) in Manipur state sungah hmun le ram an nei thei naw ding (No Land ownership rights for non­indigenous people in the state (iv) State pakhata inthawka state sinthaw a inpem inpemhai hming zieklutna ding le enkaina dinga Labour department puitling siem ding ( A full fledged labour department for registration and regulation of inter­state migrant labourers) le (v) Dan phalna lova ram nei (illegal migrants) hai suidawk a, hnawtdawk ding (detection and deportation of all illegal migrants) ti hai an nih.
  
Hi baka hin Kh. Ratan chun, Kum 2011 Census dungzuiin Manipur­a mihriem umzat (Population) 2,721,756 a ni a, hienghai laia mi nuoi 17 hai chu indigenous peoples anni a, midang nuoi 10 hai chu a puotieng mi (outsiders) an nih tiin a hril bawk. Hiengang mihai hi outsiders ti an nina san chu Manipur state puotienga inthawka Manipur­a hung lut anni lei a nih tiin a hril bawk.
  
An thil ngen hi bill ah inthangtir le bill siema passed le hmang a hung ni vai chun Police le thawluina hmanga hnawtsuok ding hi tribal mi ei tam hle ring a um. Hi thil hi tuok nawng ei tih tia thangkhaw bur el thei hlak a ni awm si nawh. Hi lei tak hin Manipur­a tribal mihai khawma ILPS thua bill thar siemna ding kawnga hin hma ei lak a, ei hmakhuo ding lampui ei zawng ve  hi a tul takzet a, topui el ding ei ni nawh.
          
Tribal thuoituhai thanglak le thangruol hun a nih. Manipur a tribal ministers, MLA, MPs le MDCs hai khawma hi thu hi ngaitha lovin lungril le ti takzeta an ngaituo a, tribal­hai kal le tuorna ding zawnga bill siem a lo ni chun an dang le do tlat ngam a tul. Hi thil hi ei unau Meitei­hai theidana lei le an thil thaw kalna lei a ninaw a, constitution ang le rights ei nei anga ei damna le himna ding ei zawng vena a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate