Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 26 April, 2015

Monday, April 27, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung:
World Malaria Day hmang a nih
CCPUR: April 25, 2015 (zani), 11:00AM khan FHW Training School, CCPur­ah National Vector Borne Disease Control Program (NVBDCP)/ CCPur huoihawtnain ‘World Malaria Day” hmang a nih. Hi huna hin Dr Thangchinkhup Guite, CMO/CCPur chief guest in a thang.
    

Dr Thangchinkhup Guite chun, World Health Organisation (WHO) in April 24, 2007 nia 60th General Assembly an nei huna kum tin World Malaria Day hmang dinga an rel angin kum 2008 a inthawk World Malaria Day­a hmang hlak a ni ta thu a hril. Tulai h nai khan CCPur district a dingin DDT phit (powder) a hung tlung a, Govt. policy dungzuiin Indo­Myanmar border a khuo 40 chuong haiah Indoor Residual Spray program hnuoiah DDT kap a ni ding thu, DDT damdawi hmang zo a ninaw chun khawpui sunga hmun tum tum haia a tul angin DDT kap zawm a ni ding thu a hril. Malaria natna hi Thokang (mosquito) a inthawk a ni leiin zana zal huna thosilen (mosquito net) tha taka zar hlak dingin  mipui hai a ngen.
    
Thokang a inthawk hin Malaria chau ni lovin Dengue le Japanese Encephalitis hai khawm an kai thei a, Malaria le Dengue natna hai hi damdawiin a sukdam thei lo a ni a, JE natna hi damdawi (vaccine) a sukdam thei a ni thu a hril. WHO thiltum chu Malaria natna dona tuta ei fepui lai mek hi a ni anga sunzawm pei ding, kum 2030 chena 90% bek Malaria natna control ding ti chu WHO thiltum a nih.  ASHA Worker han Malaria natna le inzawma slide collection an thawnaa inthawk slide 1 peiah Rs. 15 pei lawmman pek an ni a, slide positive a lo ni chun Rs. 75 lawmman pek an ni ding thu hrilin Malaria Dept. hnuoia Multi Purpose Worker hai thla hlaw khawm sawtnawte hnunga sawrkarin a pek ta ding thu a hril.
            
Hi hun hmang naa hin Dr  F. Thienkhogin, District AIDS Officer, Goihzachiin, Principal FHW Training School le Seiboi Mate, Dist. Prog. Manager, NRHM/CCPur hai khawm thangin thu an hril ve.

Gilgal Children Home in 5th Graduation Day an hmang
CCPUR: Gilgal Children Home, Muolvaiphei, CCPur chun zani April 25, 2015 khan an campus­ah  5th Graduation Day ropui takin an hmang. Hi huna hin Rev. James Lalrobul, Administrator, Gilgal Children Home chun naupang14 garuaduate hai kuoma certificate an hlan. Programme hmang zo zantieng hlim takin ruoi an kiltlang.
    


Graduation hi kum tina nei hlak a ni a, tuhin naupang nu le pa nei lo mi 300 vel Orphanage Home­ah enkawl mek an nih. Gilgal Children Home hin riengvai, fahra le chanhai tam tak enkawl seilienin Pastor dam, missionary le sawrkar sin chen hmu tam tak a lo serdawk ta a nih. Pathienin an rawngbawlna malsawm pei dingin ei chanchinbu chun a ditsak.

Dr Amo in Barak leilak dawna ding lungphumna a nei ding
CCPUR:  Dr Chaltonlien Amo, Chairman, Hill Areas Committee (HAC), Govt. of Manipur le Tipaimukh MLA chu April 27, 2015 khin Lamphel, Imphal­a a chengna quarter suoksanin Tipaimukh biel­ah inzin a ta, Barak vadung chunga Bailey Suspension Bridge dawna ding foundation lung phumna nei a tih. Dr Amo hi Dr Kh. Ratankumar Singh, Minister (Workss & Transport), Govt. of Manipur khawmin a zui ding bakah Chief Engineer le a team hai khawmin an zui ding a nih.
            
Tour programme dungzui hin Dr Amo chun April 27, 2015 khin Lamphel, Imphal­a a quarter suoksanin Jibam pan a ta, 4:00PM in Jiribam PWD Guest house tlungin chawl a ta. April 28, 2015, 7AM in Jiribam suoksanin Patpuihmun pan a ta, 11:30AM in Patpuihmun Barak Bridge point tlungin sunbu fakna le function­ah thang a tih. Hi ni zantieng 3Pm in Patpuihmun suoksanin Jiribam pan nawkin Jiribam­ah chawl a ta. April 29, 2015, 8:30AM in Jiribam suoksanin Savomphai pan a ta, hi hmuna hin zing dar 10:00AM a Public meeting­ah thang a tih. Public meeting zo zantieng 4:00PM in Savomphai suoksain Jiribam pan nawk a ta, April 30, 2015, 7:00AM in Jiribam suoksanin Lamphel, Imphal hung pan nawk a tih.

Simte MIL lawmna hun hmang a nih
CCPUR: Zani zantieng 1:30PM khan Simte Inn, Simveng­ah Simte Tribe Council HQ hmalaknain  Simte tawng Manipur sawrkarin MIL­a an thangsatir (recognition) lawmna hun hmang a ni a, hi huna hin Health Minister Phungzathang Tonsing khuollienin a thang a, Vungzagin Valte, Parliamentary Secy. le M. Gouzamang, EM, ADCC le H. Jamkhanpau, MDC hai chu functional president, guest of honour le chief host in an thang.
    

Vungzagin valte chun  kum 1985 chena khan Naga le Non­Naga tribal hai lai Mizo MIL ti lo MIL nei ei la um naw  thu, Sawrkarin Vernicular subject pawimawna hrein Rishang Keising in Manipur CM a chel lai 1986 khan Manipur­a tlangmi MIL hmasa tak Paite MIL a ni thu, 1987 in Tangkhul MIL a um a, hi zo hin a dang hai khawm a hung um pei a, tuhin Language literature thuah unau Naga hai nekin CCPur district mi hai hma ei sawn hrat lem a, Unity (inthuruolna) tienga ruok chu unau Naga hai ei phaknaw ve thung a nih tiin a hril. Mani tawng ei inchuk hi English­a tlakhnuoi phana le competition­a chaunaa hmang lo dingin student hai an fui.

Black­a thatui zawr an dap ding
CCPUR: Tulai Manipur­a Petrol vang leia CAF & PD, Govt. of Manipur in District tina DC hai  an biel chitah enfel a, a tul le pawimaw anga action la dingin an hriettir angin DC, CCPur chun  SP/CCPur chu bazaar­a thautui black­a zawr a ni le ninaw enfel a, a tul anga action la dingin an hriettir. Hi le inzawm hin District Police chun bazaar­a thautui black­a zawr hai dapna sin an thaw ta ding a nih.

M/s Little Angels DIC Manager in a hawng
CCPUR:  Zani sun dar 11:00AM khan Y. Nabachandra Singh, General Manager, DIC/CCPur chun Tuibuong­a Vodafone  Tower complex­ah Advanced Technology machine hmangna Garment Manufacturing Centre “M/s Little Angels” chu khuolliena thangin a hawng. Y. Nabachandra chun hi factory hin ei district economy a dawmsang ding thu hrilin thuomhnaw machine hmanga siem inman taka ei hmu thei ta ding thu a hril.
    

J. Mate, Principal ATDC chun garment factory­ah kum 7 experience a nei hnunga machine hai CCPur­a phurlut a nuomna neia a hung tan a ni thu a hril a, machine hmang hin kum khatah puon 10,000­20,000 thui thei a ni thu a hril.

Headline:
Simkhawlei hrat taka an hning leiin India ramah mi 41 le Nepal ah mi 1,000 chuong an thi
NEW DELHI/KATHMANDU:  Zani 11:41AM vel khan India ramah simkhawlei richter scale 7.5 a hratin an hning. Hi Simkhawlei inhning hin Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Assam, Punjab le NE biel hai a sawi hning nasa hle a, mipui  nasa takin a sukthlabar pha. Hi thu ei lak chena hin India ramah mi 36 in thina an tuok ta a, Malda, West Bengal ah an School sawng kaina a chim lein students 40 an hliem. Hi thil tlung le inzawm hin PM Narendra Modi chun zani zantieng dar 3 khan high level meeting a ko. New Delhi a inzin Bihar CM Nitish Kumar khawm inrang takin New Delhi suoksanin Bihar tieng a kir. Simkhawlei inhning lei hin Bihar­ah mi 30, Uttar Pradesh­ah mi 8 le  West Bengal­ah mi 3, an rengin mi 41 an thi niin ei thu dawngna chun a hril.
    
Nepal a chun zani 11:50 vel khan richter scale 7.9 a hratin simkhawlei an hning a, building le thil tam tak sawi chimin a suksiet bakah vur nasa takin a suktawl pha a, hi thu ei lak chena hin mi 1,000 chuong an thi ta a, mi sangtel an hliem niin ei thu dawngna chun a hril. Simkhawlei inhning hin China, Bhutan, Pakistan le Bangladesh hai khawm a sawi hning phak. Simkhawlei inhning hung intanna hi Lamjung, Kathmandu a inthawka km. 80 vela hla nia hril a nih.
    
Kum 200 vela upa, sawng 9 zeta insang Dharhara Tower, Kathmandu’s Darbar Square le Pashupatinath Temple hai khawm a sawi chim vawng.
    
India sawrkar chun Nepal­a Simkhawlei inhning leia sansuokna le sawmdawlna sinthawtu dingin NDRF teams 10, sawmdawlna thil phurtu Indian  Air Force Vuongna 4, rescue team members 40 le thuomhnaw tonnes 4 phurtu chu Nepal­ah a tir nghal a, him le dam takin Kathmandu an tlung tah.
            
Nepal a hin India mi 125, Maharashtra le Telangana state mi an intang a, sawrkar chun thuoikir dan a ngaituo mek. Kathmandu a Indian Embassy thawktu pakhat nau chu an In chimin a del hlum a, a nuhmei khawm na takin a hliem. Kathmandu khawpui laili taka um Dharhara Tower chim hin mi 180 zet a del hlum nia hril a nih.

Imphal/Manipur:
OPD, Casualty le Emergency service khar
IMPHAL: JNIMS a thawktuhai, a bikin regular staff ni lo hai nuorna chu a la fe pei a, OPD, Casualty le Emergency services hai khar a ni leiin damnaw han harsatna nasa tak an tuok. Doctors, Nurses le Staff nghetlo a thawktuhai chun an sinthaw an la chawlsan a, April 27, 2015 a inthawk lem chun Mass Resignation an thaw el thei niin an hril.

ICAR Scientist han an suizui
IMPHAL: Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Lamphelpat a thawk ICAR Scientist hai chun iengleia Manipur­ah Bird Flu natna hung um am a na ti an suizui mek. Tuchen hin Vety & AH Department, Manipur chun Ar le Varak 20,000 chuong thatin an phum hmang ta bakah Artui khawm 2,000 chuong suksein an phum hmang ta niin Vety & AH Dept. thusuok chun a hril.

Congress ticket hni 205, BJP ticket hni 337
IMPHAL: June 1, 2015 a Manipur tlangram biela ADCs 6 hnuoia MDC seats 140 um haia ingtlangna hung um dinga khin Congress le BJP han party ticket hni theina hun an siem chena hnina lekha pelut zat hriet thei a ni tah. Congress party ticket ngen mi 215 le  BJP ticket ngen mi 337 an um niin MPCC le BJP pawl thusuok chun a hril. Naga People’s Front (NPF) ticket ngen mi 2000 vel an um a, NPF chun seats 93­94 vel inchu an tum niin an hril.

Manipur a khawm simkhawlei an hning
IMPHAL: Zani sun dar 11:50 vel khan Manipur a khawm simkhawlei seconds 21 lai an hning a, mipui a sukthlaphang pha hle. Simkhawlei inhning hrat dan hi richter scale 7.5 a  tling phak niin  Earth Science Department, Manipur University thusuok chun a hril. Simkhawlei inhning hin thil suksiet a nei thu hriet a ni nawh.

Petrol litre 1 ah Rs. 100­120 in
IMPHAL: Petrol harsatnain zuol tieng a pan pei a, Imphal khawpuiah Petrol litre 1 man Rs. 58 a ni laiin black market ah Rs. 200­120 a zawr a nih. Petrol pump hai khawm khar an la nih. Petrol man to le harsatna hi Petrol man sukhnuoi lei le phurlut a tlawm lei nia hril a nih.

Col. Rajveer in Sainik School a va kan
IMPHAL: Inspecting Officer Col. Rajveer Singh chu Imphal­ah a hung inzin a, April 22­24, 2015 inkar sung khan Sainik School, Imphal a va kan a, hi School hmalakna le a thil thaw that hai enna a nei. Hi School sin thaw that a hmuin Col. Rajveer Singh chu a lawm hle.

School zirtirtuhai ta dingin US­ah Fellowwhip
IMPHAL: Manipur, Mizoram, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Meghalaya, Tripura le West Bengal haia School teachers (Grade 6­12), English, Social Studies, Science le Special Education subjects la hai ta dingin United States­India Education Foundation, Kolkata chun 2015 International Leaders in Education Programme (ILEP) thaw thei a ni thu a puonglang. Hi Fellowship a inhnik le apply nuom han thu chieng lem  Career  Clinic, DM College of Arts Library, Chingmeirong le contact person  Anita (8575982447) ah ngaiven thei ning a tih. Application Form April 28, 2015 sun dar 12 chenin sem le lak thei ning a ta, fill up zovin hi ni ma 2PM a inthawk Career CliniQ Office­ah peklut nawk nghal ding ti a nih.

E.India Powerlifting  Championship
IMPHAL:  Zanikhan Sports Authority of India­Special Area Games Hall, Khuman Lampak Sports Complex, Imphal hmuna Eastern India Powerlifting Championship hawng a nih. Hi championship hi  Indian Powerlifting Federation (IPF) hnuoia All Manipur Powerlifting Association (AMPA) in  an huoihawt a ni a, April 26, 2015 chen aw ding a nih.

Others:
HPC(D) cadres 6  luman neia puong
AIZAWL:  March 28, 2015 a Mizoram Assembly Committee on Government Asurance Team lambunnaa thang HPC(D ) Cadres 6 hai chu Mizoram sawkarin luman neiin a puong. Hi le inzawma Notification chu April 24, 2015 zan khan insuo a nih. Luman neia puonghai laia mi 3, Biakliana, Lalneihkunga le Malsawmkima @ Danny hai chu luman Rs. 2,00,000 seng le midang 3, Reuben Lalromawia, Lalninghaka le Jehova hai chu luman Rs. 1,00,000  neia puong an nih. Malsawmkima hi AK­47 Rifle pakhat le a mu iemanizat le tlan hmang a, HPC(D) a lut a nih. Hieng mi 6 man theitu annawleh man an ni theina dinga an umna hril theituhai chu luman bituka um ang hin lawmman pek ning an tih tiin Mizoram sawrkar thusuok chun a hril.

NE nuhmei tam tak hlemtu mi 5 man
NEW DELHI: Kum tam takel NE biel nupui le nunghak hai hlema an pawisa Rs. 400 lakh neka tam lakpeknaa thang Nigeria mi 5 Delhi­ah man an ni bakah hi inhlemnaa thang ve NE nunghak pakhat South Delhi­ah April 23, 2015 khan man a nih tiin Robin Hibu, Nodal Officer for NE People in Delhi le DGP,  Delhi Police thun a hril. Hlema um hai hi sawrkar officer lien, doctors, nuhmei sumdawng, zirtirtu, Nurses le Airhostess dam an nih. A tlangpuiin hlema um hai hi Guwahati, Imphal, Kohima, Dimapur, Itanagar,  Gangtok, Aizawl, Chennai, Hyderabad,  Bengalore, Kolkata, Delhi le Gurgaon a cheng an ni tawl tiin ei thu dawngna chun a hril.

WB Municipal election­ah mi 1 kap hlum
KOLKATA: Zanikhan West Bengal ah Municipalities 91 haiah inthlangna nei a ni a. District tum tum haiah hi inthlangna le inzawm hin silai hmet puok ri, bomb puok ri le EVM suksietna thu hai hriet a nih. Burdwan le North 24­Parganas district haiah mi pakhat kap hlum le midang 5 silaimuin a deng hliem. Vote thlak dinga mi an buoi sup sup lai hin simkhawlei inhning hriet a ni bawk.

Thla 3 sungin TB leiin mi 23 an thi
AIZAWL:  January 1, 2015­March 31, 2015 inkar  thla 3 sung khan Mizoram hmun tum tumah  Tuberculosis (TB) natna leiin mi 23 an thi a, Mizoram pumpuiah Multi Drug Resistant ­TB (MDR­TB) leia thi mi 6 an um ta bawk tiin Health Department, Govt. of Mizoram thusuok chun a hril. Thla  3 sung hin TB invawi mi 540 hmusuok an ni a, mi 23 an thi a, mi 448 sukdam an nih tiin sawrkar thusuok chun a hril.

World Malaria Day hmang
NEW DELHI: Zanikhan khawvel pumpui huopin World Malaria Day hmang a nih. Malaria natna leiin nitin khawvel pumpuiah mi 1,200 an  la thi niin United Nations Childrens Emergency Fund (UNICEF) thusuok chun a hril. Kum 2000 a inthawk khan malaria natna hri leia thi hi an kiem pei a, tuta khawvela Malaria leia thi zat bituknaa chun 45% in a tla hnuoi a, Africa khawmuolpuia chun 54% a nih tiin WHO thusuok chun a hril.

Assam­ah doubtful voters 1.41 lakh
NEW DELHI: Election Commission chun, Assam state sungah Voter chiengkuong lo (doubtful voters) 1.41 lakh vel an um tiin a hril. Election Commission chun Assam­a Electoral Roll a enfelnaah hieng voters hai hi ‘D’ tiin a sinsie a, hienganga a sinsie voters hi Assam­a chun 1,41,733 an um a nih.  Hienganga sinsie  hai hi election huna vote an thlak phal  ni lo dingin Election Commission chun a hril. Assam rama ‘D’ voter tamna tak chu Dhubri niin ‘D’ voters 13,026 an um a, Nagaon ah 15,357 le Barpeta­ah 22,751 an um mek a nih.

Police le helpawl an inkaptuo, hel 1 kap hlum
DIPHU:  Zani hmasa zan khan Jari Teron village, Karbi Anglong district, Assam­ah Police le United Peoples Liberation Army (UPLA) le United Peoples Liberation Front (UPLF) thangruol hai an inkaptuo a, helpawl pakhat kap hlum a ni a, helpawl dang hai ruok chu an tlan hmang a, inkaptuona hmuna silai le thilpuokthei hmu a nih. Police tieng hliem le thi an um nawh tiin SP, Karbi Anglong chun a hril.

Bhalchandra Nemade Jnanpith Award inhlan
NEW DELHI:  Zanikhan Marthi Literateur Bhalchandra Nemade chu Parliament House Complex, New Delhi­ah Prime Minister Narendra Modi in 50h Jnanpith Award an hlan. Hi lawmman hin Rs. 11 lakh le citation a thangsa.

A thu le hla lova mihriem ek infaktir
MUZAFFARNAGAR: Uttar  Pradesh a chun zanikhan Kotwali Police station huop sunga Barkali village­ah Dalit mi kum 24 a upa Govind chu Tyagi hnama mi pasal pathum han hmun fienriela thuoiin a thu le hla lovin mihriem ek an infaktir.  Hi thil tlung le inzawm hin Police chun case an registered a, an thawtirtu pathum hai laia pahni­ Lovkush Tyagi le Vinod Tyagi hai chu Police han an man tah.

UN Peace keeping team member 3 thuoihmang
KINSHASA: April 23, 2015 khan Democratic Republic of Congo rama North Kivu Province sunga Kibumba hmuna inthawk UN Peace Keeping Mission team a members 3 hai chu thuoihmang an nih. UN le Congo sipaihai thangruolin thoihmanga um hai sansuok tumin zawngna sin an thaw a, sienkhawm sansuok an la ni nawh tiin UN thusuok chun a hril. Congo rama hin UN Peace Keeping  Forces 20,000 lai sie an nih.

Nagaland HSLC& HSSLC result
DIMAPUR: Nagaland Board of  School Education  hnuoia HSLC le HSSLC  Examination, 2015 result chu April 30, 2015 a  puong ning a ta, Result hi www.exametc.com ah hriet thei ning a tih tiin DIPR, Nagaland thusuok chun a hril.

Khawvela rambung hlim tak Switzerland
NEW YORK: Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in research an thawnaa chun, khawvela rambung hlim tak chu Switzerland niin a hril. Switzerland dawttu chu Iceland a ni a, a dawttu chu Norway le Canada an nih tiin SDSN report chun a hril. Khawvela rambung hlim lo hai chu Togo, Burundi, Syria, Benin le Rwanda hai niin report chun a zieklang. Rambung hlim ni thei ding chun muongna le inremna a um a tul. Buoina suok zingna ram haia hlimna a um thei ngai nawh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
In puon ni  loin, in lungril thler ro,” a tih. Lalpa in Pathien tieng chu ngha ro: ama chu lunginsiet theitak le lainatnaa sip, lunginuoi le zainemnaa sip, thil thanaw chu inlet hlak a nih. ­ Joel 2:13

Editorial:
Mipui han ei ngirhmun ei hriet naw lei a nih

Mipui ta dinga mipui sawrkar siemna ramah ei um a, ei bul ela democracy sawrkar ngir nawna rama um mipui han democracy sawrkar an inhnar a, inhnarum ei ni chie am ti hi ngaituo tham a tling a nih. A chang chun democracy hi a taluo le a se zawngin ei hmang am an ta aw ti theia a um chang a um hlak. Peon le Chowkidar thenkhat chun thlawptu le thangpuitu minister, MLA le MP dam an nei leiin an nina theinghilin an khawsa a, an officer­hai chen an thunun hlak. Hiengang Peon le Chowkidar hi ei rama iengzat am an um ding chu ti hi ngaituo tham tak a tling a nih.
    
Ei ramah corruption a hluor em em a. A thu le tawngbau chun a tha nawh ti ei hril hlak. Amiruokchu, a do ngam le a do nuom tak tak ei um naw niin an lang. Corruption dotu dinga hrat le thuneina lien tak nei chu Kohran Pawl tum tum hai an ni a. Nisienlakhawm Kohran Pawl tum tum hai chu corruption dona kawngah hin an innem a, an nakawr an sukset tlat niin an lang. Hiengang thil a tlung theina san chu mipiin ei ngirhmun ei hriet naw lei a nih.
    
Corruption hi suol a nih ti ei hriet seng. Amiruokchu, a  hlawkpuitu dam le a sawr theitu pawla thang ei nuom leiin do dinga hmalak nekin ei thlawp a, ei hrilmawi pui leiin bu a mi khuor khum a, a salah ei intang ta a nih. Tulai lem hin chu fakruk ei ti hi, fakruk khawm ni ta lovin a lang a changa fak mawl mawlna a ni deu tak tah. Hiengang thil a tlung theina san khawm mipui lei a nih. Mipui han hlaw neia ei ruoi hai hi faru thei ngirhmuna ei sie lei a nih ti thei a nih. Mipui leia sawrkar um thei, mipui leia sawrkar thawktu um thei a nih. Hi lei hin mipui han ngirhmun le nina insang dan hi hrie a, corruption le sawrkara thil indiklo um hai hi ei zawng suok a, ei tlangzar le do ngam ding a nih.
    
Hmasawnna sin thawna ding sum hi sawrkar thlungpui a inthawk a hung a ni a, hieng sum ei hmu hai hi a hmangna ding indik takah hmang ni ta sienla chu, Manipur state hi India rama dinga “Model State” tia hriet hlaw thei a hung ni ngei ring a um; sienkhawm chu thil chu hla takel a ni a, India rama state hai laia a rethei pawl tak, fakruk, thamna le indiklo taka thil thaw tamna state ah ei siem hlau si a nih. Hi hi mipui han ei indikna le chanvo ei hrietchieng tawk naw lei le a hrie hai khawmin ei rights ei humhal ngam naw lei a nih. Mani rights chen humhal ngam ta lo mihai chun ei tuok tuok hi lawm taka ei pawm thiem a tul el naw ding?
    
Khawpui amani, thingtlang amani sukhmasawnna ding sum hi sawrkar thlungpui a inthawka   Department, Ministry  hai fethlenga ei dawng hlak a nih. Hieng sum hung dan hi mipui han ei hmu phak ve nawh. A lo dawngtu le a lo hmutu thenkhat chun a nina ding le a hmangna ding chie ni lova an hmang a, a chang lem chun phuokfawm project hmangin sum tam tak an sukriral hlak.
            
Hiengang sum sukchingpena a um dan hi hrie kim vawng naw inlakhawm, ei hrietchieng sun sun haia khawm mipui han tumna ei nei naw a, ei thlir liem mei mei a, hi hin thil indiklo thawtuhai a sukhuoisen a, mipui chan ding hi mi tuhai in amani an hui nam rit a, ei  chier sip sep ngam chau hlak. Suol le thil indiklo ei do ngam naw hi a pawi a, a vangduoithlak hle a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate