Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 27 March, 2015

Friday, March 27, 2015

/ Published by VIRTHLI
LOCAL NEWS
Phaibawk ramah Sai in pasal 1 a that; Rs. 2.5 lakh a inbiekrem
CCPur: March 24, 2015, zantieng 4:30PM vel khan Mr Lalhlimlawm (32) s/o (L) Kaplien of Ankhasuo chu Tuiruong pang Phaibawk rama thing an laknaah thing lakna dinga an ruoi/sawr Sai chun a ngawna lain hnuoi leh nawrdein a that. Mr Lalhlimlawm hin a nuhmei le nauhai pahni a thisan. A ruong hi March 25, 2015 khan an khuo, Ankhasuo-ah vuiliem a nih tiin Pastor Jones R. Joute a inthawk ei thu dawngna chun a hril.

Ei thu dawngnain a hril danin Sai hi Kapte of Ankhasuo in thing lak dinga a sân/hire a ni a. A Sai neitu tak chu Moma Norul of Silchar a nih. Hi Sai hin tuta hma khawmin mi 8/9 vel a lo that ta niin ei thu dawngna chun a hril a ni a. Thina tuok sungkuo le Sai neitu hai baka Sai sân/hire-tuhai chun inbiekna an nei a,  inbiekremna an nei dungzuiin  Sai neitu Moma Narul of  Silchar chun  thina tuok sungkuo hai kuomah zangnadawmna Rs. 2,50,000/- a pek ding ti a nih. Hi baka hin Sai ruoi/sân-tu Mr Kapte of Ankhasuo chun Mr Lalhlimlawm ruong hi March 25, 2015 khan puomdum le Thangsuopuon in an khum  bakah zani (March 26, 2015) khan  Vawk fun 6 thatin mithi hi a ral a, Sai in a that Mr Lalhlimlawm-in In a bawl lai mek, a la bawl zo lo chu Mr Kapte hin a thei ang anga a bawlzo pek ding  ti a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Mr Lalhlimlawm hi a awmru hai khawm an hawp deu vawng nia hril a nih.

DLCC Meeting with Dr Ginlianlal Buhril
CCPur:  Zani zingkar khan DC Office-a BRGF Resource Centre-ah  Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur inrawinain  DLCC Meeting  nei a ni a, hi huna hin Dr Ginlianlal Buhril, Director Institute of Business Studies & Research, Mumbai khawm a thang.
             


Dr Ginlianlal Buhril chun hi meeting huna hin khawvel rambung tum tum hai changkang dan projector hmangin District Level Officers (DLOs) hai an entir a. A bik takin Singapore ram changkang dan angin ei rama hmasawnna le changkangna iengtin am inumtir thei ei ta?  Ti thuah  an changkangna le hmasawnna dinga an thilthaw dan hai study-a entawn a pawimaw thu Dr Ginlianlal Buhril chun a hril.

Pasal pakhat Well-ah a tla hlum
CCPur: Zani zingkar khan Mr Vanthuama (32) s/o Liantluanga of Vengnuam, CCPur chu an compound sunga Well-ah a tla hlum.  Mr  Vanthuama ruong hi mipui le Fire Brigade thangruol han an lakdawk a, zani ma khan  Lamka thlanmuolah a ruong vuiliem a nih.

MU a tribal student hai Education Tour in
CCPur:  DM College of Arts, Imphal-a inthawk Tribal students Union (TSU)  mi 100 vel hai chu zanikhan Education Tour-in CCPur-ah an hung a. KSO/CCPur thuoitu han Tuibuong bazaar-a Sumkong Kaimun ah an lo lawmlut.  Lawmlutna huna Paulalthuom, Manager,  Canara Bank in thu a hrilnaa chun, student hai ta dingin Tour hi thil pawimaw le experience tha tak a ni leiin CCPur District chau ni lovin state dang dang haia khawm tour-a fe pei dinga infuiin, tour sunga thil a tam thei ang tak inchuk suok dingin  student hai chu  thurawn a pek.Hmar Leaders’ Retreat March 28 in Bethel CCPur-ah a um ding
CCPUR: Hmar Inpui (HI) huoihawtnain March 28, 2015 (Inrinni) 7:00AM a inthawk 3PM inkar sung khin Happy Heart School Auditorium, Bethel, Churachandpur (Manipur) hmunah Hmar Leaders’ Retreat 2015  um a tih.

Hmar Leaders’ Retreat 2015 hi Session 3-a the ning a ta. 1st Session chu zingbu fak hma 7AM a tan ning a ta, hi huna thanghai chun hi hmun a hin zingbu fa nghal an tih. 2nd Session chu 11 AM a tan ning a tih. 1st Session huna Main Speaker-in Pu Joseph Lalrothang, Ex-President, HYA, GHQ thang a ta, “Strengthening of Hmar Civil Societies & Organisations” ti chu thupui a neiin hriltlang ning a ta, Moderator-in Pu Lalhmuok Famhoite, Ex-Gen. Secretary, HYA, GHQ thang a tih. 2nd Session huna chun Speaker-in Pu Lalthalien, Ex-Gen. Secretary, Hmar Inpui thang a ta, “Manpower & Financial Resources for Hmar Civil Societies & Organisations” ti thupui a neiin hriltlang ning a ta, Moderator-in Upa Laldawnlien Varte, President, HYA GHQ thang a tih. 3rd Session chu general le group discussion hun a hmang ning a tih tiin  HI thusuok chun a hril.

Hi hun a hin Hmar hnam sunga kohran le khawtlanga hnam pumhuop a pawl tum tum a thuoituhai, abikin Imphal le Tuithaphai laia mihai baka inhnikna nei hi huna thang ve dinga hming peluthai an  thang ding a nih. Pu Lalhossan, EM (CCPur ADC), Pu Lalhmangpui, Member, CCPur ADC, Pu Lalhrillien, Member, CCPur ADC, Pu Lalditsang, Member, CCPur ADC le Col. Anil Kumar NR, CO, 5 Madras Regt., Khuga Battalion, CCPur hai khawmin hi hun hi uop vein thuhrilna hun an nei ding niin thu ei dawng bawk.
– LRS Puruolte

Ksh. Tomcha Singh in EE/DRDA
CCPur: DC, CCPur Order dungzuiin Ksh. Tomcha Singh, AE chun EE/DRDA sin thaw dingin zanikhan DC, CCPur –ah a join.

Awareness on SAGY
CCPur:  Vawisun March 27, 2015, 10AM hin Kangvai Community Hall, Kangvai Village,  CCPur-ah Awareness Campaign of Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) um a tih. Hi huna hin Pu Lunminthang Haokip, DC CCPur chun keynote address hril a ta, Thangso Baite, MP, Outer Manipur  chun thuhrilna nei a ta,  Charge Officer, SAGY  Leimaton Devi chun activities report peng a tih.  Hi huna hin Concerned line dept. hieng Argri/ Horti & Soil Conservation/Medial/Vety./ Forest/PHED/PWD/Electricity/ICDS/Edn./ PMGSY/DIO/Sports/Social Welfare/CAF&PD le a dang dang le  officials hai thang an tih.

Imphal
Headlines:
MLAs 3 hai disqualify tumna MPTC in a hnukkir tah
CCPur:  Manipur Pradesh  Trinamool Congress (MPTC) in an Party MLAs 3, Kh. Joykishan, O. Lukhoi le Thongam Biswajit hai Suspension Order,  primary membership a inthawka a hnawtdawk an nina le MLA an ninaa inthawka disqualify tumna chu zanikhan a hnukkir tah. Shyamkumar President, MPTC chun disqualify tumna hlip a nina Order zanikhan an suo bakah  Speaker, Manipur Legislative  Assembly chu hi case hi suktawp ta dingin a ngen.

December, 2014 a an party executive meeting recommendation, Party thupek ang le an party sukhratna dinga hi thil hi thaw a nih tiin Shyamkumar, President, MPC chun thusuok a siem. Hi thusuok a siem zo hin Kh. Joykishan chu Working President; Biswajit le O. Lukhoi hai chu Vice President, MPTC  ni ve ve dina a ruotna Order an suol. Kh. Joykishan hi 9-Thangmeiband A/C; O. Lukhoi hi 22-Wangoi A/C le Thongam Biswajit hi 5- Thongju A/C haia inthawka thlangtling an nih.

VDF 3   an hliem, 8 man
Imphal:  Zanikhan VDF 100 velin an thil ngen nawrnain ABC Godown, Thangmeiband bula inthawk rally an nei nawk a, CM Office pana  Memorandum pek an tum a, sienkhawm Police han ABC Godown bula an lo dang a, Police le VDF hai hi  an inbeituo a. Police han VDF hai hnawtdarna dinga blank fire thawin tear gas an kap leiin  VDF 3 an hliem a, RIMS  panpui an nih. Chun,  rally a thang VDF 8 Police han an man bawk. Zani hmasa khawm khan VDF 16 man an lo ni tah.

Imphal vadung tuichawi khap
Imphal:  Tui harsat leiin Khurai  Salan Thong le Kairang khaw mihai chun Water Tankers han Imphal vadung hmun palia inthawk tuichawi an khap thu Pritamjit, Secretary, United Youth Club chun thusuok a siem.

BJP Yuva Morcha in debate dingin Congress
Imphal: National Yuva Morcha, BJP National Executive Member (Nagaland in Charge) Ch. Chidananda chun, Centre-a NDA sawrkar le  UPA sawrkar han North East-a  development activities an  nei hai thuah ieng platform a khawm debate thawpui dingin Congress party a cho thu zanita Manipur Press Club-a Press Conference huna a hril. 

Others
Geo-Textile a dingin Rs. 430 crore
Gangtok: India hmarsak biela Geo-textile Project a hmang dingin Rs. 430 crore riruong a nih tiin Gangtok khawpuia Apparel & Garment Manufacturing building bawlna ding lung a phum huna Union Minister of state for  Textiles Mr Santosh Kumar Gangwar in a hril. Chun, State a scheme hran hran thawna dingin Rs. 5 crore sanctioned a nih tiin a hril bawk.

MZP in Vai dawr 11 an khar
Aizawl: Zani hmasa khan MZP chun Khatla le Tennis Court bul vela dan lova hnam dang sumdawng  dapna sin an thaw a, dan kala sumdawng Vai dawr 11 an khar pek. Ni kuma MZP General Assembly chun dan kala hnam dang sumdawng hai dapdawk ni raw seh tiin an rel a, chu dungzuia hi thil hi an thaw niin MZP thusuok chun a hril.

Padma Shree Khawlkungi a thi
Aizawl: Padma Shree Khawlkungi (88) chu zani zing dar 7:45  khan Kal natna leiin a thi a, zani 3PM khan Mission Vengthlang thlanmuolah vui liem a nih. Drama le tienami ziek thiem,  English a inthawka Mizo tawnga  lekhabu inlettu a nih.  A thu ziek Zawlpala Thlan Tlang ti le Sangi Rinawmna ti hai chu tienami inlar em em, BA inchuklaibua hmang a nih. Pi Khawlkungi hi 1987 a kha Padma Shree inhlan a nih.

Kristienhai Vawksa fa tia ko
Panaji: March 25, 2015 khan Goa Assembly-ah Goa Vikas Party (GVP) MLA Caitu Silva chun a biel mihai chu sawrkar officers lien thenkhatin (bureaucrats) han hmusitna le eselnain a biela kristienhai chu vawksa fa mi (Pig Eaters) tia an ko hlak chu tha a tinaw thu le a dem thu a hril. Caitu Silva hi Kristien tamna, Benaulim A/C, South Goa a inthawka thlangtling a nih.

Nun suolluina thuah mi 1 man
Kolkata: Nadia district, West Bengal a Nun suolluina le inzawmin West Bengal CID han Md. Salim Sheikh of Mumbai an man. Nun suolluina thua mi mana um hmasa tak a la nih. Md. Salim Sheikh hi zani hmasa zana Mumbaia man le thu indawn chieng dingin Kolkata tieng hung phur a nih tiin Mr Rajib Kumar, Deputy Inspector  General, CID chun a hril. Hi Case suizuina hi West Bengal sawrkar chun CBI  suizui dinga a pek ta a nih.

Manmohan Singh in SC-ah ngenna
New Delhi: Coal Block allocation Scam case a CBI in India Prime Minsiter hlui Dr Manmohan Singh a taksa ngeia Court hmaa inlang dinga a kona thuah zani hmasa khan Dr Singh chun Supreme Court-ah hi kona hi cheltang dingin ngenna a siem. CBI chun Hindalco Coal allocation case ah Dr Manmohan Singh, Kumar Mangalam Birla le midanghai chu April 8,  2015 nia CBI Special  Court hmaa inlang dingin a ko tawl a nih.

Bawng that leiin mi 3 case siem khum
Mumbai: Maharashtra state a Azad Nagar Police station huop sungah Bawng that a ni a, hi bawng thatna le inzawmin mi 3, Asif Talathi, Hameed alias Landi le Rashid alias Pandiya hai chungah Maharashtra Animal Prevention (Amendment) Act, 1995 dungzuiin case registered khum an nih. Mi 3 hai hi an tlan hmang a, man tuma zawng mek an  nih.  Bawngsa kg. 150, Rs. 35,000 manhu man a nih tiin Sunil Kadasana, Additional SP, Malegaon chun a hril. Maharashtra a bawng that khapna dan siem that a ni hnunga case um hmasa tak a nih.

April 4 ah thla awklem a um ding
Indore:  Hungtlung ding April 4, 2015 khin thla awklem a um ding niin Dr Rajendraprakash Gupta, Superintendent,  Ujjain Jiwaji Observatory, Indore chun a hril.  Thla awklem hun ding hi 3:45:04 PM to 7:15:2PM (IST) inkar ning a ta, darkar 3 le a chanve sung hun awng a ta, an lang chieng  ding hun  tak chu 5:30:30PM niin Dr Gupta chun a hril. Thla awklem hi India hmarsak biela chun mita hmu theiin an lang ding nia hril a nih.

MEA  Spokesperson thar dingin  Vikas Swarup
New Delhi: Ministry of External  Affairs (MEA) Spokesperson thar dingin Vikas Swarup  ruot a nih. Mr Swarup hin thla thara inthawk Syed Akbaruddin thlak  thleng ding a nih. PM Narendra Modi  France, Germany le Canada ram hai an zin zo India rama a hung kir hnung April 18, 2015 khin Mr Swarup hin  a sin thar hi a chel hman beisei a nih.

Swarup hi 1986 batch IFS officer niin MEA hnuoia UN Political division-a Joint Secretary sin chel lai mek  a ni a, a novel ziek  ‘Slumdog Millionaire’ Q and A  film-a siem khan Oscar awards tum tum a lo dawng ta a nih. Swarup hi Turkey, US, UK, Japan le  South  Africa haia khawm lo thawk ta niin  a novel Q & A kha tawng tum tum 43 vela inleta sut  a nitah.

MEA Spokesperson ni mek Syed Akbaruddin chu, Chief Coordinator, India-Africa Forum Summit dinga ruot a nih. India-South Africa Summit hi October 29, 2015 a New Delhi hmuna um ding a nih.

MP Governor Lucknow panpui
Bhopal: Inthuok harsa ti leia Bansal Hospital-a enkawla um mek, Madhya Pradesh Governor Ram Naresh Yadav (86) chu a naupa Shailesh (50) ruong rawna hunsera thang dingin zanikhan Air Ambulance in Lucknow tieng phur a nih. Ram Naresh Yadav hi Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS), Lucknow-ah admit le enkawl ni dingin ei thu dawngna chun a hril.

Assam Rifles Jawans 4 an hliem
Kohima:  Zanikhan Kohima khawpuia inthawka Km. 5 vela hlaa um 19th Assam Rifles Post chu tu ti hrietlo han an va kap a, Assam Rifles Jawans 4 an hliem a, pakhat chu a hliem inrik hle nia hril a nih. Tu pawl khawmin hi thil hi an thaw a ni thu an la puonglang nawh tiin Assam Rifles thusuok chun a hril.

Zokhawtharah Land Custom Station
Aizawl: Zani hmasa khan Mizoram le Myanmar inrina, Champhai District sunga Zokhawtharah  Union Minister of State for Commerce & Industry, Nirmala Sitharaman in Land Custom Station a hawng. Hi lai hmuna hin India le Myanmar hai chun items  62 ah an insumdawng tawn thei ding a nih.

RNSS-1D March 28 a kap suok ding
Sriharikota:  Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) chu March 28, 2015 khin Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, Andhra Pradesh a inthawk kap suok dinga hmalak le kap suok dinga intintuona chu tan a ni tah. IRNSS series hmasatak chu kum 2013 khan Sriharikota a inthawk kap suok a lo ni tah.

India team ICC World Cup  Cricket Final an kai ta nawh
Melbourne: ICC World Cup Cricket khel meka chun India team in zanikhan an  inkhingpui  Australia chu runs 95-a an hnenaw leiin second semi-final-ah tlain final an kai zo ta nawh.  Australia chun  semi-final hmasa (bat hmasa) in  runs 328 an siem a.  India team chun hi hih khum ngei tumin an bei a, sienkhawm  overs 46.6-ah an out vawng leiin runs 233 chau an siem hman a nih.  Final chu March 29, 2015 (Pathienni) khin  Melbourne Cricket Ground-ah  Australia  le New Zeland han inkhel an tih.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Leilung hi Lalpa ta  a na, a sunga um po pohai leh, Khawvel le a sunga  chenghai le hin.  ­ Sâm 24:1

Editorial
Mihriem nuna pawi tak chu ei inzaumna inhmang hi a nih

Tuta hmaa ei la hriet ngailo thil thar danglam tak tak  hung suok tharin, changkangna le hmasawnna chitin rengin a mi hung nuoi  khawm ti inla ei hrilsuol taluo ring a um nawh.  Amiruokchu, thil pawi tak chu khawvel hmasawnna (materialism) a ei inthang hrat hle lai hin a pawimaw tak morality ah ei tlahnuoi pha em em niin an lang. Ei ramah suolna a hung pungin hlemletna chitin reng a hung inzarphar a. Mi tin a mi nuoi dar ta  niin an lang. Hi  Changkangna (materialism) in a ra suok chu “its my life”  tia khuokhirna a inthawka intaldawka zalenna famkim sukvulna niin ei ngai an naw mani ti theiin a um. Hi hin ra suok tha lo tak a nei a, chu chu ‘ka nun chu ka nun an nawm’ tia suol palzamna a nih. A dawta chun hi changkangnain a rasuok tha lo tak pakhat chu thabona le um awl nuomna a nih. Sawl taka hlawsuok nek chun a awlsam le a zangkhai ang taka hlawsuok nuomna lungril a min puttir a, chu chun an hnik hnik fa a, a thei chinah um awl nuomna bakah a mi  thuoi lut nawh.

Ei rama suolna a pungin khawtlangah hlemletnain nasa takin bu a khuor ei ti  rawpna san  chu thalai han ei hlutna ei hriettawk naw lei niin an lang. |halaihai lai inthladana suol le zawmthawna a pung nasain, indikna le takna nun ei maksan tan ta tiel tiel a, a mangang thlak hle. Thil pawi takel chu thalai tam lem hai lai dawtheina, indikna, ringumna le taimakna hai sirdea a um ta hi a nih. Pathien biek inkhawmna le vantlang inkhawmna haiah   atawp hmaa in­tinsan ei ching rawp le inthiemnawna um der lova suol a nih ti hriezing sia ei zuk thaw nuom el hlak hi a nih. A ruk a rala thil thaw inhlem hai khawm pawitina ei neinaw deu deu a, hieng thil hai hi ei bansan le sim a va tha awm de aw!

Ienganga lekhathiem, hausa le inchuk sang khawm ni inla, ei nunah  ringumna, indikna le inzaumna ei nei sinaw chun hlutna ei neinawin,  mihai nuizat le endawng ei ni ding a nih.  Chuleiin, indikna, ringumna le inzaumna tungdingna ding a ni phawt chun tia chan a tul chun ei chan ngam, muolpho a tul khawma ei muolphopui ngam a tul a, chu ding chun ei ramin thalaihai a kovin a ko takmeu cheu a nih. Midanghan  ringtlak le innghatna tlaka an mi ring theina dingin indikna le ringumna ei nunpui a tul bek bek el a nih. Ei ram le ei hnam ei hmangai a, hlemletna le duamna suolin ei hnam a bawpil ei phal a ni ngawt naw chun, thalaihai hin lungril nei tak le inzaum taka ei nun ei hmang seng nuom a um.

Sap thuvarin, “If wealth is lost, nothing is lost; If health is lost, something is lost” a lo ti angin ei mihriem nuna a pawi chu ei inzaumna inhmang hi a nih. Mihriem ei indittawkna dam, tha ve tawk le tling ve tawk nia ei inhrietna ei inhmang a ni vai chun ei ta dingin hi khawvela hin beisei ding  vang ta hleng a tih.

Mihriem inzaumna pawimawzie hrie lo hin mi tam tak chun hi khawvel parmawi tlanin an nun an lo inhmang ta hlak a, a pawi hle el. A bik takin vairam um mek hai lem chu ei fimkhur zuol a ngai. Ei rama nu le pa uopna hnuoia khawsa ei ninaw leiin iengkim el a zalen em em a. Sum le pai hmanga nuomchenna chitinreng a hung inlar zut zut bawk si a, lungril puitling nei kaka ei khawsak a tul a nih. Mi tam takin vai rama an um leiin Pathien an theinghil a, thenkhat lem chun Zohnathlak an nina chen khawm  an theinghil bawk hlak. Hiengang mihai hi mi hlawtling an um inkhat khawp el.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate