Responsive Ad Slot

Hmar MIL inchawk thei dinga tlangzar

Wednesday, February 18, 2015

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, Feruary 18 (HT) : Hmar Literature Society (HLS) Manipur in Manipur Board hnuoia Class IX & X inchuklai hai ta dinga Hmar MIL a sut thar chu inchawk thei dingin zani zingkar khan tlangzar a ni tah. Hmar MIL sut thara um hai chu- SINLUNG Course Book-9; Nunrobu IX (Literature Reader); SINLUNG Couse Book-10; Nunrobu X (Literature Reader le Hmar Grammar bu hai an nih. Hieng lekhabu hai hi Rs. 100/- peia inchawk thei a ni tah.

Hmar MIL bu HLS in a hmaa a lo sut le hmang ta hai kha National Curriculum Framework- 2015 (NCF-2015) dungzuia sut thar dinga Board of Secondary Education Manipur (BSEM) in Literature Society hai kuoma inhriettirna a hung siem leia Hmar MIL Class IX & X le Grammar bu hai hi sut thar nawk a nih. Board of Secondary Education chun National Curriculum Framework dungzuia MIL lekhabu hi kum 2014 a inthawka hmang hman dinga Literature Society hai a hung inhriettir a ni a. Hun intep tak karah HLS, Manipur chun NCF dungzuiin MIL bu hi a buotsai map map a, thla 5 sung theitawp suoa an buoipui hnungin October 21, 2013 khan MIL/ Syllabus thar Manuscript chu Board-ah peklut hman a ni a. Amiruokchu, a sutna ding sum le pai indainaw lei le Tribal Research Institute, Govt. of Manipur a inthawk Textbook sutna ding grant hnia um hmu el theia a um naw leia a bu thar hi kum 2014 a hmang hman ta lo a nih.

MIL Class IX & X le Grammar bu hai hi National Curriculum Framework- 2015 dungzuia siem a ni leiin, hun sawtnawte sunga buoipui a ni leiin duthu a sam nawna khawm tam tak a um HLS chun a ring a. Chu kawnga chun a tha lem le fel lema annawleh suksuol siemthat tul um hai siemthat a ni theina dinga an kuoma intlun dingin HLS chun mitin a ngen.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate