Responsive Ad Slot

Hmar Biel ah Ruo Bawhawk a Sûr

Wednesday, December 31, 2014

/ Published by VIRTHLI
By Ramhluothang, Rengkai, Churachandpur

Fûr tui lienin vakam a thing bawng, ruo bawng le thil dang dang hai an nuom le nuom naw thu ni lova an cham loa a len ang el in, Date 17th December, 2014 (Wednesday) a Pherzawl khuo a ADC building hawng ding le thil dang dang hmasawnna thil hawng ding boruok in mi chìn le mi lien, hausa le rethei, a lal le lal naw, inhàwk le phûrtak hai le pei naw le phûr naw sa saa a ṭûlna leia fe lo thei lo hai a mi hang lênkhàwm tak tak kha chu.. a ropui dang dai hle el! Lungril sungrila lawm tak tak si lova, lawm hmel ang taka in lang ṭul si, lungril na zing si a na naw ang taka hmel hlim inlangtir ţul bawk si a, boruok rik taka hun hmang dàm kha ei lo um pal el dim maw! A ieng ieng khawm chu lo nisien, a ropui hrim hrim chu a nih!

Pathienin Manipur sawrkar hmangin Hmar Biel ah a malsawmna ruo bawhawk angin an sûrtir a; kha ni a ei Chief Minister in hmasawnna ding thil chi tamtak a puong le a hawng lai a pakhat chai khawm kha changkàngna chi khat a tlingzo ve leh, thil chi hran hran khang zo zai a mi hang pêk el kha, kei chun malsawmna ruo bawhawk angin a sûr ka ti naw thei lul nawh. Kha ni a malsawmna zozai hai kha Hmar mipuihaiin Pherzawl mipui le Parbung mipuihai ta chau an nawh ti hre a, Tipaimukh Biel mipui khaw lien le khaw chìn, motor la tlung thei naw na, ke a lawn ngaihai khawmin, phûr taka Pherzawl khuo ei pan khàwm tàwl a, khaw tin a inthawka a za tel, a sang têl têl a ei hang in phurlût zut zut el kha chu, a màwiin, a va ropui ngei deh! Hmar haiin thilţha ei dit zie le ei inlungruolzie ei inlangtir niin ka hriet a, a ropui hle a nih!

Ei politician hai tak tak kha an puitling in entawntlàk an va ni ngei deh! Ei Bible in, “Mani nêkin mi dang ţhalemah ruot sengro” a ti kha an tiem hmai naw ni ngei a tih. An mipuihai hmaah an MLA chanpuihai an ţhatna le an felnahai in phawrsuok pêkin, an hang in chawimawituo liem liem kha a va mawiin an va puitling tawl ngei de maw! Siemtu lung ni zawng tak khawm ni ngei a tih. Thil tamtak an mipuihai an min chûktir niin ka hriet. A ni ngei, insawisel ringawt hin chu in sawisel changkàng hi a lo harsa ding hrim a nih. A biktakin, Hmar haiin ei MLA neisun,Pu Dr Chaltonlien Amo ei Chief Minister-in mipuihai hma ah khâng lawm a a chungchuongna hril a a hang inpàk/chawimawi kha chu a makin a ropui hle a nih. State pakhat C.M. meu chun mipui hmaah khêl ringawt chun an pak awm si nawh a, tiin ka ngaituo a, ka lo hmudàn le ngaidàn khawm a mi ţhuoikawipêk tlat chu tie. Mi ṭhenkhat hrildàn le thingpui dawr titi chun, Tuiruong (Barak)leilâk khawm kha septic tank-a lo luong ri-ral vawng el amanta ka lo ti hlak a. Amiruokchu, kha ni a Chief Minister in a hung hril a inthawk khan E he! “Demlo saisuo khawm a tler in a dem” an lo ti hi a lo ni tak tak ding a ni hi tie ka ti hiel a, iengpo khawm chu lo nisienla, indem, le in sawisel hin mihriem nun le ram le hnam a siemţha nawh ti hi chu a chieng a nih.

Ṭhangkhat lien nêka tam zetliem ta an thawk khan Pherzawl tlàngdunga khuo pasari(7) hai chu Thanlon Assembly Constituency a rinlutin an um a, hi chungchàng a hin mi tamtak chun famtah, PuNgurdinglien (Ex-Minister) maw inphurtir in ama sawisêlna khawm hriet ding a tam hle hlak a nih. Thlìrna tukver pakhat chaua thlìr chun a àwm vieu reng bawk a, amiruokchu, khanglai huna PuNgurdinglien vision kha ei lo inţawmpui phàknaw lei a sawisel khawm ei lo ni el thei a nih. Pathien hriet hnamhai ta ding chun thil ṭhanaw anga in lang khawm a hun a hung tlung pha chu thilţha le malsawmna a lo ni peilem a nih. Khulai khuo pasari(7) hai khuThanlon A/C ah lo um naw nihai sienla tutaTipaimukh Biel-in malsawmna a dawngPherzawl ADC hi Hmar Biel ah a um kher dim? Ti hi ngaituo tham tak a nih. Pherzawl ADC hawngna programme a inthawka inchûk ding le hmasawnna ding chieng taka inlang chu in sawisel el lovin, ei politician hai le ei hnam organisation hrang hranga ei ţhuoitu (leaders) hai hi sawisel el lovin, an tha sukhràt zàwng a, an rim inhnik nalai hai phawrsuok pêk hi ei in sukhmu a hun ta hle a nih.

Hmar Biel ah malsawmna ruobawhawk angin a sûr a, ei làwm hle lai zingin, a enkawl dàn le a hmangdàn a ei fimkhur hle naw chun, ei hmasawnna dinga ei ngaihai hi hnam muolphona chau a inching rawi a tih ti hi inlau a um hle a nih. Churachandpur tlung kher ngai ta lova ei biel sung ngeia khawtlang pawimaw le Office thil hai ei sukfel zung zung thei hun nghàkhla a um ruol ruolin, ei inhêktuona hmun a hnai ting chau ni ringawt rawi a tih’ ti inlau a um hle a nih. Chuleiin, Pathienin hieng lawm a malsawmna a mi vur hin ama tieng bat ei nei ve a nih ti hre in, a malsawmna hi ei lungril put hmang indik nawhai sukdikna nisien, ei chìngdàn ţha nawhai in siem ţhatnaah inchang sien, a malsawmna chaua làwm el lova, a mi petu Pathien ţi na le ngaisakna ah ei nun mi ṭhuoitu ah in chang mawl raw seh.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate