Responsive Ad Slot

Swachh Bharat Mission (Making India Clean) BDO, Saikot TD Block in a vailiem (Flag-Off)

Monday, October 6, 2014

/ Published by VIRTHLI


-LRS Puruolte | Photo: Alan Famhoite

Tuithaphai/CCPur:  Oct. 6. 2014 zing dar 8:30am – 9:00am inkar sung khan Saikot Youth Club Hall/Community Hall, Saikot, Churachandpur ah Saikot TD Block sunga Job Card Holder hai le hi Block sunga khuo Lal le Village Authority Thuoitu hai chun Swachh Bharat Mission chu Saikot TD Block huoihawtna hnuoiah nei a nih a. Innauguration (hawngna hunser) ursuntakin an hmang. Hi hun hi Pu Ng. Shanti Singh BDO, Saikot TD Block in a vailiem (Flag-Off). Hi hun a hin hi ni pawimaw tak hi a pawimwna le sawrkar thil tumhai hrilin, Saikot TD Block hmasawnna dinga a thei tawp suo a, hma a lak ding thuhai a hril. Hi hun hi Bieltu MDC ni lai Pu Lalhrillien chun uopin hi hun a hin thuhrilna hun a hmang ve a. Thienghlimna pawimawziehai hrilin, ei Pathien biek khawm hi thienghlimna ngainatu a ni a, Pathien dawttu chu thieghlimna a nih. Thienghlimna ei ngaitha leia ei khawlai dunghai a tawp chu pawi a ti hle thu, Sawrkar-in Scheme a siem ang tak 100 ah 50 bek hi lo sukpuitling thei ta inla chu ei ram le khawtlangin hma a sawnpui hrim hrim ding a nih ti thuhai hrilin, thangtlang a hma ei lak tlang a tulzie hai a hrilsa bawk. Hi zo hin Sawrkar ram le hmun le hmang hieng Saikot TD Block Area a um BDO Office Complex, Hospital (CHC/PHC/PHSC), Government School Compound le a dang dang hai chu sukfaiin, umnikhamin hnatlang (Social Work) an nei tawl. Saikot TD Block sunga hin Job Card Holders 2,909 le ti lai an um a nih.Hi hun a hin Bieltu MDC chun ei inpawlpuina a zawna dawnin hieng thuhai hi a hril, Saikot BDO Office chu thataka a function theina dingin hma a lak mek a, Quarters, Bank (SBI Branch), Police Out Post, Dinning Hall building hai khawm bawlzo vawng a ni tah a, a lampui khawm Black Topping a intlungtir dinga hmalak mek a ni thu hai a hril. BDO Office Complex sung a Office le Quarter hai infepawnahai chu black topping a siemzo vawng tah le Solar khawm Company tha tawk tak siem inbuk zo vawng a ni ta thuhai a hril. Hmatieng ah Sugnu Road, Saikot a inthawka hi BDO Office Complex panna khawm Black topping thaw a la ni ding thuhai a hril bawk.  

Saikot khuo hi Churachandpur District a Tuithaphai ruom a khuo um hai laia khuo upa pawl ve tak. Indian National Army (INA) Hotu Pu Netaji Subash Chandre Bose khawm khan a damlai khan a lo sir ve ngat a nih. Saikot hi Manipur a Assembly Constituencies 60 um hai laia Assembly Constituency pakhat, chuhai laia  59-na a ni a. Saikot hi Block chau nilovin a phu ang hrimin Sub-Division a hlangkai dingin Sawrkarin hma a lak chu a phu hle. Saikot Block hi Sub-Division a hlangkai a ni ngei theina dingin Saikot Sub-Division Demand Committee hai chen indin a lo ni tah a. Strike/Bandh hai chen huoihawtin, Sawrkar le khawm in biekna a lo um rawp ta hlak. Vawisunni chen hin Saikot hi Sub-Division a in um tir ding a Sawrkar tienga inthawka thusuok a la um naw zing chu a biel a cheng mipuihai mak ti a tling tak zet a, Sawrkar le thuneituhaiin hma hung la hai sienla an nuom hle thu a biel mipuihai hin an hung intlun.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate