Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | July 08, 2014

Tuesday, July 8, 2014

/ Published by VIRTHLI
HEADLINES:
Zanikhan Congress MLAs 20 han CM an inhmupui, an thil ngen Assembly Budget Session zova ngaituo dingin a lo tiem
IMPHAL: Zani zing dar 10 vel khan Congress MLAs 20, CM le Deputy CM ṭhang lova Assembly Speaker le Cabinet Ministers 10 hai peitla le bana Speaker thar le Cabinet Ministers thar 10 lalut a, Manipur a Pu O.Ibobi Singh Chief Minister nina hnuoia Congress Ministry sawidanglam dinga ngenna siem pawl han Manipur Chief Minister Pu O.Ibobi Singh an inhmupui a, an thil ngen chu Manipur Assembly Budget Session zova ngaituo dingin CM Pu O.Ibobi Singh chun thu a lo tiem niin ei thu dawngna chun a hril. Manipur Assembly Budget Session hi July 11-28, 2014 inkar sunga nei ding le Sitting vawi 12 um dinga ti a nih. Manipur Chief Minister le Finance Minister chanvo chelsa Pu O.Ibobi Singh chun kum 2014-15 sunga Manipur Budget chu July 15, 2014 khin Inpuiah a phar ding a nih. Tuta Manipur Assembly Budget Session hi 10th Manipur Legislative Assembly inṭhung (Session) a vawirietna ding a nih. Hieng laizing hin zanikhan Manipur Deputy Chief Minister le Manipur Pradesh Congress Committee (MPCC) President Pu Gaikhangam chun zanikhan Car eksiden leia hliem, Hijam Rajesh, Editor, The Sangai Express (English Edition), Shija Hospital a enkawla um mek chu a va kan. Hi huna Pu Gaikhangam in chanchinbumihai an hmupuinaa chun, Manipur a Congress Ministry- a buoina um der lo, buoina umanga Congress MLA ṭhenkhatin buoina um anga an inlangtir hi thil vangduoi thlak takel a nih. Manipur ah a zawnin Congress in term thum sawrkarna an chel ta a. Hi hun sung hin kum 2 le a chanve hnungah Ministry sawidanglam a, ministerhai ban a, minister ni lo hai minister-a laklut ning an tih tia CM in a hril hi kei chun hrietna ka nei nawh. Manipur- ah Selkaltu MLAs han Manipur Congress sawrkar sukbuoi lova an um ṭawk ṭawk laia Congress MLAs ṭhenkhatin Manipur Congress (I) sawrkara buoina um anga an suklang le a nuor pawl an hung um el hi a pawi a nih. CM le Delhi a kan inzin nuhnung tak um khan hi thu hi AICC President Pi Sonia Gandhi kan hung inhriettir a, insung buoina, chingfel harsa lo nia a hriet thu a mi lo hril tiin Pu Gaikhangam chun a hril.

LOCAL NEWS:
Hmar Inpui thuoitu han Union minister an inhmupui ding
CCPUR: India hmarsak biel hmun hran hrana cheng hai politics a ei hmakhuo phuisui taka a um theina dingin Hmar Inpui (HI) General Hqrts. chun sawrkar thlungpui palaihai an dawrpui mek a. Hi le inzawm hin Central sawrkar le inlaichinna thalem le inbiekna dawkan kil-tan dingin Hmar Inpui General Secretary, Pu David Buhril chun vawisun (July 8, 2014) hin New Delhi pan a tih. Pathien zara ei ram le hnam a hung parsuok ngei theina dingin hnam sunga kohran le mimal tuelkhawmin tawngtainaa nasa taka lo san dingin Hmar Inpui Gen. Hqrts. chun a ngen. HI General Secy. Pu David Buhril hi Pu L.B. Sinate le Pu Lalmuanpuia Punte han tawiawm an ta, Union Minister of State for Home Affairs Pu Kiren Rijiju chu New Delhi hmuna inhmupui an tih tiin ei thu dawngna chun a hril.

An bandh thaw tum an ṭhul
CCPUR: Thadou Students Association (TSA) in zanita inthawka Manipur pumpui huopa darkar 24 sung aw Bandh thaw an tum chu an ṭhul (call off) ta niin TSA, Chandel ṭhuoitu haia inthawka ei thu dawngna chun a hril.

State Teachers Award hni thei
CCPUR: State Teachers Award hni nuom Churachandpur District sunga Teachers hai ta dingin application form lak thei a nih. Hi Award hni nuom hai chun mani concerned DI hai inhmupui chu zova July 20, 2014 chenin application form lak thei ning a tih tiin ZEO, CCPur chun a hril.

SP in Police le VDF hai an fui
CCPUR: Mr K.Kabib, IPS, SP, CCPur chun zani sun dar 12:00 khan Police Officers hai a Office-ah meeting a neipui a. Police le VDF hai chu discipline ṭha taka um ding, Frisking/checking thaw huna mipui hai hawihawm le ṭha taka inbiekpui ding; Uniform a smart thei ang taka inbel ding, mani office chit fai le thienghlim taka siem zing dingin an fui.

UCC in Govt. NLUP a dodal
CCPUR: July 4, 2014 nia UCC, CCPur in Executive meeting an neinaa chun, Govt. in New Land Use Policy (NLUP) a thaw chu nasa taka dodal dingin resolution an pasi. Hi thu hi zanikhan ziekin Mr P.K. Jha, IAS, DC, CCPur kuoma an inhriettir.

Nampi Maicham kum 3 tlingna
CCPUR: Zani 10:30AM a inthawk khan Songpi Maicham hmuna Kuki Nampi Kipumkhatna Maicham Committee hmalaknain Kuki Nampi Kipumkhatna Maicham kum 3 tling lawmna le ṭawngṭai ruolna nei a nih. Hi huna hin Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC khuollienin a ṭhang a, President KIC, Chairman, ZC; President, MPC, President, ZORO Northern Zone le Chairman, KCLF hai guest of honour in an ṭhang.

July 9 chen Custody a um dingin
CCPUR: CCPur Policea Inspector M.A. Salam, OC, CCPur le a rawi hai chun July 6, 2014, 7:30AM vel khan Kwakta hmuna 2- wheeler inruhmang Pauzangam @ Pauboi Zou (23) s/o (L) Khamzathang Zou of HQ Veng an man a, zanikhan Chief Judicial Magistrate (CJM), CCPur hmaah an inlangtir a, CJM chun July 9, 2014 chen Police Custody-a la um phawt dingin a chungthu a rel.

Disability Certificate Form sem mek
CCPUR: CMO, CCPur Office- a chun tulai hin piengphunga ruolbanlo hai ta dingin Disability Certificate form sem mek a ni a, zani chen khan mi 80 chuongin form an lak tah. Form latu hai chun July 17, 2014 chen khin document ṭul hai leh kildein peklut nawk ding a nih.

Khuga Canal a chim rek
CCPUR: Daizan khaw sunga Khuga Right side Canal chu July 1, 2014 khan a chim a, Canal chimna hmun hi zani hmasa zingkar khan Ginsuanhau, MLA in a hmuna a va en fel. Hi huna hin IFCD official hai bakah Saikawt MDC le Eastern Khuga Right Side Canal Farmers Assn. Ṭhuoituhai le Daizang khaw mipui han an lo tawiawm. Ginsuanhau chun, canal sie hi karkhat sunga siem zo ni dingin a hril. Khuga Canal hi concrete-a siem a ninaw leiin fur ruotui hung tlak hun le tui inthlasuok a ni huna tuta hma khawm khan vawi tamtak a lo chim ta hlak a nih.

Electric in a man hlum
CCPUR: July 4, 2014 zing dar 6 vel khan Leijangphai khuoah Nehminlien (25) s/o Haokhosang of Leijangphai chun electric hrui intan (High tension Line) a sir fuk leiin a man a, damzo lovin a thi.

STATE NEWS:
Nupa tuokkhat hrentang an nih
IMPHAL: July 1, 2014 nia Sushila Keishamthong Elangbam Leirak-a an chengna insunga inkhai hlum sa le a naute thla 10 mi an khuma a thisaa hmu a nina le inawmin Sushila pasal Elangbam Dhiren (50) le a thaipui Bidyalaxmi hai chu Police Custody-ah hrentang an nih. Sushila hi Dhiren Thaikem a ni a, naupai lai a nih.

Thil nuizatum le Public interest ni lo
IMPHAL: Zanita CPI, Manipur ṭhuoitu Dr M. Nara Singh in Chanchinbumihai an hmupuinaa chun, Assembly Budget Session tawm ruoia Manipur-a sawrkar chelnaa ṭhang Congress MLA ṭhenkhatin Speaker le Cabinet Ministers 10 ban dinga ngenna an siem thi thil nuizat thlak, public interest ni lo, minister chanvo inchuna le thil vangduoi thlak takel a nih tiin a hril. Hi thil hi Congress sunga buoina a nih tiin a hril bawk.

Auto 4 Show Cause Notice pek
IMPHAL: Inlirthei khaltu han traffic rule an zui indik le diknaw zanikhan Transport Department in an enfel ṭan a, No Parking area-a Autorickshaw innghat 4 an man a, Show Cause Notice an pek. Traffic rule bawsehai chu an registration suktawp pek thei an nih tiin Transport Department chun an hril.

CM inrawinain Cabinet meeting nei a nih: Specialist doctor 79 le DDO post 41 lak ding
IMPHAL: Zanikhan Manipur CM O.Ibobi Singh inrawinain Cabinet meeting nei a ni a, Cabinet meeting chun health sector ah post 79 le rural development hnuoia post 41 lak dingin an remti (approved) niin Education Minister le Manipur sawrkar spokesperson M. Okendro chun a hril. M. Okendro in cabinet meeting zova a office chamber- a chanchinbumihai an hmupuinaa chun, health sector sukhmasawnna dingin cabinet chun Specialist doctors 79 lak dingin a rel a, hi thua hin sawkar chun notification insuo vat tang a tih tiin a hril. Sub-Divisional Officers (SDO) han sin an hau leiin NREGS sinthawna ṭha taka an enkai hnenaw leiin cabinet chun tlangram biel haia NREGS hnuoia sinthawna fel le ṭha lema thaw a ni theina dingin DDO post 41 lak dingin a remti bawk tiin a hril.
Cabinet meeting chun Village Defence Force (VDF) hai service hun chu kum 1 dang suksei dingin a remti a, Superintendent of Police (SP) tinin VDF hai an enkai hlak chu tuta inthawk chu DGP in a enkai vawng ta ding niin M. Okendro chun a hril. National Highway 37 (Imphal-Jiribam Road) a student pawl ṭhenkhatin teacher ngennaa bandh an thawna chungthu khawm Cabinet meetinga hin uluk taka hriltlang a ni a, students Union hai thil ngen chu sukpuitling pek dinga remti a nih tia hrilin bandh thawtu hai chu mipui hmakhuo ngaia an band thaw tawpsan ta dingin a ngen. (Universal News Agency).

FCI Godown thawktu han nuorna
IMPHAL: Manipur University hnuoia B.Ed. Examination, 2013 result chu puong a ni ta a, mi 1023 exam hai laia 823 an pass niin ei thu dawngna chun a hril.

Kum 12 mi inkhai hlum sain
IMPHAL: July 6, 2014 sun dar 11 vel khan Sacred Heart School, Porompat a Class V inchuklai W. Merajao (12) s/o W. Ibomcha of Nongreng Mamang Leikai, Lamlai, Imphal East chu a umna a upa chengna in Verandah, Kongpal Kongkham Leikai-ah inkhai hlum saa hmu a nih. Summer Vacation chawl lai a ni leia a uhai ina va um nia hril a nih.

NATIONAL NEWS:
Laldenga thi champha inser
AIZAWL: Mizoram CM hlui le MNF ṭhuoitu, Laldenga thi champha chu zanikhan (L) Laldenga thlan, Treasury Square, Aizawlah inser a nih. Hi hunsera hin CM hlui, Zoramthanga, (L) Laldenga nuhmei Lalbiakdiki le MNF ṭhuoituhai an ṭhang a, a sunna le inzanain a thlana par an va sie. Laldenga hi kum 1927 a pieng, US a damdawi pana fe, US a inthawka Aizawl a hung pan mek laiin July 7, 1990 khan London Airportah a thi a nih.

Parliament Budget Session ṭan
NEW DELHI: Zanikhan Parliament Budget Session ṭan a nih. Lok Sabha a chun thil man kaisang le Rel chuongmang sukpungna chungthu hai Congress, TMC le Selkaltu pawl members han hriltlang an ngen leiin inselbuoina a suok a, zanita dinga sukchawl a nih. Rajya Sabha a khawm hi thu bawk hi members han an hriltlang.

Governors 4 sawnkuol an nih
NEW DELHI: Rashtrapati Bhavan thusuok dungzuiin Governors 4 sawnkuol an nih. Gujarat Governor Dr Smt. Kamla Beniwal chun hun (term) a la nei sung po Mizoram Governor sin chel a ta, Mizoram Governor Vakkom Purushothaman chun hun a la nei (term) sung po Nagaland Governor sin chel dinga ruot le Tripura Governor thar ding ruot a ni hmapo Tripura Governor sin lo chelsang a tih. Rajasthan Governor Smt. Margaret Alva chu Gujarat Governor thar ding ruot a ni hma po Gujarat Governor sin lo chelsang a tih.

SC in Judges thar 3 an nei
NEW DELHI: Zanikhan Supreme Court chun Judges thar 3 an nei belsa a, Chief Justice R.M. Lodha ṭhangsain Supreme Court chun Judges 27 a nei tah. Zanita Supreme Court Judges sin chel thar hai chu, Justices Arun Mishra (59), Chief Justice Calcutta High Court; Adars Kumar Goel (61), Orissa High Court le Justice Nirman (58) hai an nih. Supreme Court a Judges sanctioned posts chu 31 a ni a, Judges 4 an la nei belsa thei a nih.

Heroin 12 kg leh mi 2 man
CHANDIGARH: July 5, 2014 khan Punjab Police han Taran Taran a inthawka hla rak lova Heroin a sumdawng, pasal pahni, Raman Pandit of New Delhi le Bhajan Singh of Kakkar Kalan Village hai chu Heroin Kg. 12, Rs. 60 crores manhu vel leh an man. Heroin hi Pakistan Occupied Kashmir a inthawka Pakistan Heroin smuggler Akram Dayal of Muzaffarrabad, PoK in a hung thawn niin Ishwar Chander, IG of Police chun a hril.

Kum tin fitness test nei dingin
NEW DELHI: India rama inlirtheihai po po kum khatah fitness test vawikhat pei nei dingin sawrkar thlungpui chun riruong a siem. Inlirthei ṭhat tawk naw leia eksiden tam le boruok a sukpawrche hi sawrkar chun a ngaimaw hle a, hi lei hin states le UTs tin haiah Public Private Partnership (PPP) model hmangin Model Inspection le Certification Centres indin ning a tih tiin sawrkar thlungpui thusuok chun a hril.

Karnataka CM hlui thamna thuah man
BANGALORE: Member of Legislative (MLC) ni nuomhai kuoma thamna Rs. 40 crores a ngen tia intumna leiin Karnataka Chief Minister hlui le Janata Dal (Secular) Floor leader ni bawk H.D. Kumaraswamy chu man a nih. MLC pakhat peiah Rs. 1 crore pei a ngen niin ei thu dawngna chun a hril.

Rs. 30 crore hmu beisei a nih
AIZAWL: MLTP Act thlakthlengna dinga Mizoram sawrkarin a riruong, Assembly budget session-a pasi dinga peklut tah MLPC Bill, 2014 hi Zu siem, Zu neizat, Zu laklut, Zu thawn suok le Zu zawr khau lema thunun theina ding le Excise Duty lakna dinga induong a nih. Chun, MLPC Bill, 2014 hmang a ni chun Mizoram sawrkarin kum khatah Sie (tax/revenue) cheng vaibelsie 30 a hmu thei beisei a nih.

Mizoram Synod in Poster an tar
AIZAWL: MLTP Act hlipa Zu zawr phalna dan hmang tum a ni ditnawzie suklangna dinga Mizoram Synod hnuoia Kohran, Aizawl khawpui sunga mihai chun Poster an tar. Poster hi Synod in an siem a, tuolsung kohran tin huomsungah hnatlangin an tar a nih. Mizoram Synod rawtna angin Synod hnuoia tuolsung kohran tum tum  haichun July 6, 2014 (Pathieni zan) khan Kohran inkhawmah MLTP Act hlip a ninaw na ding ;le Zu khap pei a ni theina dingin an ṭawngṭai ruol. An ṭawngṭai ruolna thupui chu, “ Kan rama Zu zawr phalna dan hmang a ninawna ding” ti le “Kan rama roreltu han Pathien dit dana ram ro an rel theina dingin” ti hai an hmang.

CBI in IT Dy. Commissioner an man
TIRUPATHI: CBI chun zanikhan Andhra Pradesha Tirupati hmuna Deputy Commissioner of Income Tax, Fazulullah chu thamna Rs. 3 lakh laa intumna leiin an man.

Molawmna ruoi fatu mi 35 an damnaw 
AGARTALA: Zani hmasa khan Tripura-a Madhupur hmuna molawmna ruoi fatu mi 35 hai chu an thil fak ngeinaw leiin an damnaw a, hospital tum tum haia enkawl an nih. Thil fak leia damnaw hai laia mi 5 hai chu an ngirmun a derthawng hle niin health department thusuok chun a hril. Official hai chun hi molawmnaa bu an fak hi enfel dingin sample an lak.

ULFA cadre 2 kap hlum an nih
GUWAHATI: Zani hmasa zan khan Police le Army hai ṭhangruola Assam a Goalpara District, Goalpara town sunga Pancharatna leilak bula dappui an thawnaah ULFA helpawlhai leh an inkaptuo a, ULFA cadres 2 kap hlum an nih. Kap hluma um hai kuta inthawk silai 2 le a mu iemanizat an hmu.

Bang chimin mi 11 a del hlum
TIRUVALLUR: Tamil Nadu a Tiruvallur District ah July 6, 2014 khan In inhuona bang, feet 20 a insang chu a chim leiin mi 11 a del hlum a, hi thil tlung le inzawm hin pasal 2 police han an man. Tamil Nadu Chief Minister J.Jayalalitha chun in inhuonna bang chimin a del hlum sunghai kuoma zangnadawmna Rs. 2,00,000/- seng le hliemhai chu ṭhangpuina Rs. 50,000 seng pek ning an tih tiin a puong.

INTRATIONAL:
Vietnam-a Helicopter tuoksiet-ah mi 16 an thi
HANOI: Zanikhan Vietnam ram khawpui Hanoi hmuna military helicopter MI-171 tuoksiet tuokin hnuoiah a tla thla a, mi 16 an thi bakah midang 4 an hliem. Helicopter hi Thach That district sunga tuoksiet tuok a ni a, thi le hliemna tuok hai hi sipai vawng an nih tiin Lt. General Vo Van Tuan, Deputy Chief of General Staff chun a hril.

Pasal 3 in nuhmei 1 an suollui
MUZAFFARNAGAR: July 6, 2014 zingkar inhma tak khan Harsoli village-ah nuhmei pakhat, kum 22 mi handpump- a tuichawi dinga fe chu pasal 3 han manin a thu le hla lovin an suol hrawn. Nuhmei suol hrawntuhai hi Intazar, Irfan le Harish hai an ni a, an tlan hmang leiin Police han man dingin an zawng mek. Hi thua hin case registered a ni tah tiin Circle Officer, S.P. Sharma chun a hril.

WC Semifinal
RIO DE JANEIRO: FIFA World Cup 2014 semifinals chu July 9, 2014, 1:30AM in a mikhuoltu Brazil le Germany han Belo Horizonte hmuna inkhel an ta, July 10, 2014, 1:30AM in Argentina le Netherlands hai Sao Paula hmuna inkhel an tih. Semi finals- a hrat lem lem han July 14, 2014, 12:30AM in Finals inkhel an ta, a hratnaw lem team hni han July 13, 2014, 1:30AM in third place inchu thung an tih.

VAWISUN THUPUI
Nisienlakhawm, Peterin, “Tangka le rângkachak iengkhawm ka nei nawh; nisienlakhawm, ka nei sun peng ka ti che; Nazareth Isu Krista hmingin kein lâwn ta rawh,” a ta.
- Thilthawhai 3:6

EDITORIAL:
Manipur tlangram bielah sawrkar a um am?

Imphal khawpui le District Headquarters pakuo haia chun DC le SP hai ṭhangsain Department tum tum office hai chun an thaw ding seng an thaw (function) tawl a, mipui duthusam tlungzo naw sienkhawm a zie zie an la um a. Amiruokchu, Manipur tlangram biela Sub-Divisional Headquarters haia chun SDO Office le Department hran hran office hai chu an function naw ang a nih ti inla ei hril suol bek bek ring a um nawh. Tlangrama cheng mipui han sawrkar a um am ti hrielo tam tak an um ngei ring a um. Hi lei hin Manipur tlangram haiah sawrkar a um am? ti hi indawnna um thei a nih. Tlangram biel mipui han ei rama sawrkar a um ti an hriet theina dinga state sawrkarin hma a lak a ṭul takzet a nih. Tlangram biela cheng hai laia a tam lem dai han tum an SDO/BDO ti le tu tu ham sawrkar thawktu an nia ti khawm hi an hriet tawl ring a um bek nawh. Hi thil hin Manipur tlangram biela sawrkar office hai an function ṭha naw hle a nih ti a tarlang chieng hle. Manipur a helpawl group tum tum hai an hrat hun le an chet tak tak lai khan chu venghimtu (security) ṭhat tawk naw leiin sawrkar office hai an function mumal thei naw a nih ti ei rama ṭhuoitu han an mi hril a. Amiruokchu, helpawlhai chetna damte tea hung tla hnuoiin a hung re pei a. Helpawlhai chun sawrkar office hai an sukbuoi bek bek khawm ei hriet ta nawh. Ei state ah sawrkar thar a hung um a, ei ram ṭhuoitu han Manipur tlangram biel haia khawm sawrkar office hai ṭha takin an function ta ding a nih an ti a, mipui an lawm hle. Amiruokchu, tuchen hin an la function ṭha thei chuong naw a. Hi thil hi ienglei am a na ti hi ei rama sawrkarna cheltu le roreltuhai hin mi hung ennawn pek hai sienla nuom a um ngei el.

Sawrkarna chela roreltu hai an fel a, an ngaipawimaw tak tak chun tulaia ei ngirhmuna chun Manipur tlangram biel haiah Police Station le SDO/BDO office hai ṭhangsain Department tum tum office hai ṭha taka an function ṭhat thei nawna ding san a umin an lang nawh. Hi thil tak hi chu sawrkar cheltu le roreltuhai mawphurna le an kuta innghat a nih.

Manipur tlangram biel haia Department hran hran office-hai ṭha takin function thei sienla chu, tlangrama chenghai hin pawisa tam tak, hun, tha le zung tam tak sengin phairamah an hung ṭul naw ni a, an ta ding chun hadam um a ta, pawisa a thlawnin liem mei mei naw nih. Ei hriet seng angin phairam biela an hung a, motor chuongman, lampuiah fakman le sengna neu neu an hung nei a. Phairam an hungtlung ta ngei a. Office thil chu ni khat thil thua zo fel el thei a ni ngai si naw leiin haptakar khat a inthawk thla khat sung bek an cham a hung ṭul a, an sum hmu ding a zatve neka tam an hmangral hman hlak. Lunginsiet an um el chau ni lovin sum, hun, tha le zung tamtak an seng pha hi an ta ding chun tuornat um takel a ni bakah a manhla naw em em el a nih.

Ei ram ṭhuoitu le roreltuhai chun vawi tam takel tlangram le phairam biel haiah development sin inangrawnga thaw ning a tih tiin an hril a. Nisienlakhawm tlangram biel haiah sawrkar office-hai a function si naw chun Development sin chu inangrawnga thaw thei ninaw ni a, ni thei ngai bawk naw nih. Hieng a ni lei hin Manipur a sawrkarna chela roreltu, Congress sawrkar hin phairam biel mihai chauvin hamṭhatna chi tum tum le Development Works chi hran hran an pumbil bik nawna dingin tlangram biela sawrkar a um ve theina dinga hma an lak a ṭul a nih.

Iengleia unau Naga (UNC) in Alternative Arrangement an ngen? Iengleia unau Kuki (KSDC) han Kuki State hran an ngen? tihai hi chik taka Manipur sawrkrin a ngaituo chet chet thil ṭul makmaw le ṭul bek bek el a nih. Phairam biel, sawrkarin a ngaisakin sukhmasawn sienla chu hienganga thil ngen nuomna lungril le ngaituona hi an nei dim ti hi Manipur sawrkarin chik taka a ngaituo a, an ennawn ve thil ṭul niin an lang. Thil hrim hrim hin san a nei vawng a, a pawng a taka mihai thiemnaw inchangtir el chu thil indik ninaw nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate