Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | July 03, 2014

Friday, July 4, 2014

/ Published by VIRTHLI
HEADLINES:
Assam CM ban a ni el thei;
Assam CM thar dingin Himanta Biswa Sarma ruot ni el thei a hril
NEW DELHI: Haptakar thar tieng khin Assam Chief Minister, Tarun Gogoi chu Congress High Command in CM a ninaa inthawk peitlain a ban el thei niin ei thu dawngna chun a hril. Tarun Gogoi (80) hin kum 2001 a inthawka kha Assam Chief Minister sin a chel ṭan a nih. 6th Lok Sabha election a khan Assam Congress chu an tlase nasa hle a, hi thil hi Tarun Gogoi ta ding chun tluksietna a hung ni pha ding niin an lang. AICC President Sonia Gandhi chun, AICC Vice President Rahul Gandhi foreign-a inzin mek chu la nghak a ta, New Delhi a hungtlung pha leh Tarun Gogoi chunga a hmalak dan ding chu a puonglang chau ding niin ei thu dawngna chun a hril. Tarun Gogoi Assam CM a ninaa inthawka peitlak le ban a ni hnunga Assam CM thar hung nia Tarun Gogoi thlakthlengtu ding chu Gogoi mi ringzo em em el, tuta Assam Education and Health Minister Himanta Biswa Sarma ni dingin ei thu dawngna chun Tarun Gogoi Himanta Biswa a hril. Himanta Biswa Sarma hi kum 46 mi chau a la ni a, kum 2012 a inthawka kha Tarun Gogoi le inmil thei rak ta lova um ṭan an nih. Congress MLAs nuor pawlhai chu ama hin an rawi tawl a nih. Assam Assembly-a MLAs 126 umah Congress chun MLAs 77 an nei a, hienghai laia MLAs 55 hai chun Sarma hi an thlawp nia hril a nih. Congress Observer, Mallikarjun Kharge Guwahati hmuna hunga, Congress MLAs le Minister-hai an hmupui huna khawm khan MLAs 47 zetin Sarma chu an ṭhuoitu thar le Assam Chief Minister thar dinga an dit thu, an ringzo thu Kharge kuoma an lo hril tawl nia hril a nih. June 26, 2014 nia Congress le an ṭhangruolna tawpsan ta Bodoland Peoples Front (BPF) chun MLA 2 an nei a, kum 8 zet Congress leh an ṭhangruol hnungin Congress inthlawppui ta lo dingin am maksan ta nih. BPF MLAs 2 han Union Minister of State for Home Affairs, Kiren Rijiju an inhmupui a, BJP leh an ṭhangruol el theia hril a nih. BPF le BJP an ṭhangruol chun kum 2016 a Assam Assembly Election hung um dinga chun Congress ta dingin sietna an tlun pha ring a nih. 16th Lok Sabha election, 2014 a khan BJP in Lok Sabha seats 7 an lak a, Congress le AIUDF hn Lok Sabha seat 3 ve ve an lak a nih. BJP chu hrat takel an nih.

LOCAL NEWS:
HSA PJCC in Dr Amo an inhmupui
CCPUR: HSA Platinum Jubilee Celebration Committee (PJCC) chun zanikhan Dr Chaltonlien Amo, Chairman, Hill Areas Committee (HAC), Govt. of Manipur chu Lamphelpat, Imphal-a a chengna quarter-ah an van hmupui. Hi huna hin HSA Platinum Jubilee hmangna ding chungthuah hun iemanichen zet an titipui a. HSA Platinum Jubilee hlawtling taka hmang a ni theina dingin kawng iengkima thlawp le ṭhangpui dingin Dr Amo chun PJCC hai a lo tiem. Hi huna hin Hill Area Committee hmalakna, hmatieng peia ramle hnam hmasawna ding thil chi tum tum hai an hriltlang bawk. HSA ṭhuoituhai chun inhawng taka a lo inpawlpuina thuah Dr Amo chunga lawmthu an hril.

Dist. Hospital-ah Disability Certificate
CCPUR: June 4, 2014 khan Churachandpur District-a dingin Disability Certificate Medical Board indin a nitah. Hi le inzawm hin CMO Office- ah Disability Certificate hni nuom hai ta dingin form sem mek a ni a, July 15, 2014 chenin application form hi sem ning a ta, July 17, 2014 chenin CMO Office-a peklut nawk thei ning a tih. Form pekluta um hai hi Medical Board in enfel an ta, Imphal fe kher ṭul ta lovin hi Board chun Disability Certificate an pek thei ta ding a nih. Hi Board-a Chairman chu Dr Thangchinkhup Guite, CMO le Member Secretary chu Dr V.C. Pau, DFWO a ni a, anni bakah hin members 8 an um.

Town sungah illegal connection drive
CCPUR: Electric power ṭha lema ei hmu theina ding le revenue tamlem hmusuok a ni theina dingin District Administration, Electricity Department le Security ṭhangruolin kar thar a inthawk khin CCPur town sungah illegal Connection mass drive thaw ning a tih. Hi huna hin meter box hlui hai chu meter box thara thlakthleng ning a ta, meter dungzuiin electric fee lak a nita ding a nih tiin DC CCPur chun a hril.

Manipur State Finance Commission Chairman 
CCPUR: Mr Rakesh, IAS (retd), Chairman, 3rd Manipur State Finance Commission chu July 12, 2014 chen cham dingin July 7, 2014 khin Manipur-ah hung inzin a tih. Mr Rakesh hi July 9, 2014 khin CCPur-ah hung inzin a ta, Chairman, ADC, CCPur le DC, CCPur hai inhmupuiin hmun tum tum sir a tih.

Nuhmei tleirawl a umna hrietloin an hmang
CCPUR: Ms Lhingneichong @ Chongpi (14) d/o (L) Thongkholun of S.Molcham, tuta Happy Heart School, Bethel-a Class VII inchuklai, June 30, 2014, 6PM-a an ina inthawka suok chu tuchen hin In inlawi lovin a la um niin a ni Ms Vahneichong Touthang w/o Mangkhogin Touthang of S. Molcham chun zanikhan CCPur Police- ah report a pek. A umna hrie hai chun Phone No. 8731839713-ah chanchin inhriettir ding a nih.

Thosilen zar dingin
CCPUR: Khuo a hung lum ṭan ta leia thokang an tam leiin zan zal ding huna thosilen zar seng hlak dingin Dr Thangchinkhup Guite, CMO CCPur chun mitin a ngen. Chun, khawsik nei chun thisen test ding le District Hospital-a CMO Office Malaria Clinic le PHC haia khawm thisen test thei a ni thu CMO chun hrilin PHSC haia thawktu hai chu Malaria damdawi inden thaw seng dingin an hriettir.

Pherzawl HWA in Inruithei leh mi 2 an man
PHERZAWL: June 29, 2014 (Pathienni) khan HWA Pherzawl Unit chun Pherzawl khuoah Mr Lallienkhum of Parbung chu damdawi inruithei (Spasmonidon) boxes 18 (mum 3750) leh an man. Mr Lallienkhum hi a hma khawmin vawikhat man lo ni ta le Bond sign lo thaw ta a ni leiin dan angin Rs. 1000 fine dinga a chungthu rel a ni a. A kuta inthawk inruithei mana um hai hi HWA Pherzawl Unit chun khawlaidung-ah mipui hmu thei dingin Lallienkhum hi an inrawhmang tir vawng. Chun, hi ni vek hin Mr Lalrothlang of Damdiei khawm Pherzawl khawsunga inruithei box 2 leh man a ni bawk. Mr Lalrothlang hi vawikhat man na a ni leiin dan angin Rs. 5000 inchawitir le bond sign inthawtir a nih. Mr Lalrothlang khawm hi a kuta inthawka damdawi mana um hai khawlaidunga inrawhmang tir a nih tiin Ms Rosemary, President le Ms Lallawmkim, Secretary han report an hung pek. HWA Pherzawl Unit chun tuta inthawk mi tuelkhawmin Pherzawl ram sungah inruithei phurlut ta lo hram dingin ngenna an siem.

DDT Focal Spay
CCPUR: Tulai hnaia Behiang
PHC hnuoia Malaria PF invawi mi 4 hmusuokna Suangphu khuoa chun vawisun hin Malaria Department in DDT Focal Spray va thawng an tih.

AIR, CCPur stn. Prog.
CCPUR: Vawisuna AIR, CCPur station-a Paite programme a chun Chinthianngai in hla sak a ta, sin ruok puong ning a tih. Hmar programme a chun hla thlang le sin ruok puong ning a tih. Thadou programme a chun Jangkhosei Doungel & party han hla sak an ta, sin ruok puong ning a tih.

Electric thuah meeting
CCPUR: Vawisun 11:30AM hin Mr P.K.Jha, IAS, DC, CCPur inrawinain a office chamber-ah Electric power thuah meeting um a ta, village wise energy outstanding dues and revenue collection, load shedding le a dang dang hai hriltlang ning a tih. Meeting a hin Executive Director, (Tech), MSPDCL, Gen. Manager Commercia-I, Electrical Circle No. II, President/Secretary, CCPur Consumers Club, President/Secy. Joint philanthropic Organisation (ZYA/KKL/HYA/YMA0 le BO Hq. DC Office le an zawmpui official hai ṭhang an tih.

NCHAC Chairman in bur le bel a sem
MUOLHOI: NC Hills Autonomous Council (NCHAC) Chairman, Pu Ngamrothang Hmar chun zani hmasa lai khan a biel Lower Kharthong- ah mipui hai kuomah thlai kak chi tum tum bakah bur le bel, blanket, bed-cover, sprayer, nihliep, Dekchi, kawlphe, filter le a dang dang a sema, a biel mipui an lawm hle.

Tuiruong vadungah a tla hlum
HMARKHAWLIEN: Mr Lalrobul of Parbung chu zani hmasa khan Hmarkhawliena Sonbari kai sak lai Tuiruong vadung-ah a tla hlum. A ruong hi HYA Hmarkhawlien le Val Upa hai inrawinain darkar 2 sung zawng a ni hnungin hmu le tuia inthawk lakdawk a nih. Lalrobul hi Parbung fe tum, Tuiruonga Launch (lawng) a chuong a nih. A ruong hi Parbung tieng panpui nghal a nih.

TSA in Darkar 72 Manipur bandh
IMPHAL: Chaoba Lokho, Commanding Officer (CO), 7th IRB a sina inthawk ban a ninaw chun July 6, 2014 zanrila inthawk Manipur pumpui huopin darkar 72 Manipur bandh an thaw ding thu Vum Khongsai, Vice President, Thadou Students Association (TSA), General headquarters le James Haokip, General Secretary, TSA General Headquarters han zanita Manipur Press Club, Imphala Press Meet an huoihawt huna an hril. June 16, 2014 khan Chaoba Lokho motor in Alto Car ML05F-2825 chu Koirengei le Khonghampat inkarah a baw leiin student pakhat ṭhangsain civil mi 6 an hliem a. Hi le inzawm hin State sawrkar kuomah Chaoba Lokho chunga action la dingin ngen a ni a, sienkhawm state sawrkarin an thil ngen hi a ngaisak naw leia darkar 72 Manipur bandh thaw dinga thutlukna an siem niin TSA chun an hril. TSA Generl HQ in darkar 72 Manipur Bandh thaw an tum hi TSA, CCPur chun an thlawp ding thu an hril.

ZEO Jiribam Officer raw
IMPHAL: Zani hmasa zan dar 11 vel khan tu ti hriet lo han ZEO, Jiribam Office an raw a, ZEO Office-a Celing Fan le lekhabu ṭhenkhat a kang a, kangmei hi Jiribam Fire Service han a hun takah an ṭhelmit. Thi le hliem an um nawh.

MSWC team in an va kan
IMPHAL: July 1, 2014 nia Keishamthong Elangbam Leikai a Nupui inrai lai, kum 33 le a naunu thla 10 mi a thisaa hmu an nina le inzawmin Dr Ibetombi, Chairperson, Manipur State Women Commission (MSWC) team chun nufahai thina hmun zanikhan an va sir a, suo moto case an lak.

Dr Kiran Bedi Imphal-ah a hung
IMPHAL: India rama nuhmei IPS Officer hmasa tak Dr Kiran Bedi chu zanikhan Imphal-ah a hung inzin a, Gandhi Memorial Hall, Imphal-ah “Aryans Super 50” thaw dingin a puonglang. Hi thil hi NE students, Aryans Group of Colleges, Chandigarh a kai hai ta dinga Scholarship Plan a nih. Scholarship hnina ding le inzawma information lakna ding le an inzieklut theina ding Toll Free Helpline 1800-30000-388 chu Dr Kiran Bedi hin a hawng bawk. B.Tech. MBA, BBA, BCA, BA, B.Com, B.Ed, Nursing, Polytechnic+1 (Non-Medical) an College haiah inchuk thei le Scholarship hmu thei a nih.

Nu le a nau thisa a hmu an nih
IMPHAL: July 1, 2014 chawhnungtieng khan Sushila alias Ibecha (33) w/o Elangbam Dhiren of Keishamthong Elangbham Leikai, Imphal West District chu an insungah inkhaihlum saa hmu le a naunu thla 10 mi chu an khum chungah a thisaa hmu a nih. Sushila hi inrai nau thla 3 mi pai lai a nih. Dhiren le a thaipuinu Bidyalakshmi hai hi nau nei lo an nih. Dhiren le a thaipuinu hi an tlan hmang a, sienkhawm a tawpah Imphal Police station- ah an inpe.

NATIONAL NEWS:
Mi 19 in quarter an suoksan
NEW DELHI: UPA-II huna Minister, 16th Lok Sabha election-a tlingzo ta lo mi 10 le UPA-II huna MP lo ni hlak, 16th Lok Sabha election-a tling zo ta lo mi 9, an rengin mi 19 han an quarter hai an suoksan tah. Minister hlui quarter suoksan hai lai hin Finance Minister lo chel P. Chidambaram a ṭhangsa.

Chennai building chima thi 46
CHENNAI: June 28, 2014 zantienga Chennai khawpui huop sunga Moulivakkam hmuna building sawng 11 zet chim hnuoia mithi ruong hmu belsa pei a la ni a, tuchena mihriem thina tuok chu 46 an tling tah. Mithi hi an la pung pei ring a nih. Ni 3 sung zet building chim hnuoia intang pasal pakhat chu zani hmasa zingkar 9AM vel khan National Disaster Response Force (NDRF) chun dam le himin an sansuok. Sansuoka um hi Vikash Kumar (29) of Orissa a nih. Vikash Kumar hin sansuok ni hnunga an dawn hmasa tak chu, ‘ ka slippers hai khawlam an um a’ ti a nih. Kumar hin sansuok a ni zo hin tui bottle khat ding a dawn zo pap nghal a, mak ti hmel takin van tieng a tang vang vang a, iemanichen hnungah hospital tieng phur a nih.

Vanapa Hall tuolah Vanapa lim
AIZAWL: Vanapa Hall tuola Vanapa lim chu zanikhan Mizoram Art & Culture Minister R. Romawia in an khumna hawkin mipui hmu thei dingin a pholang. Vanapa lim hi Art & Culture Department hmalaknaa Mizo hai laia Master of Fine Arts (Sculpture) hmasa tak James Khamliansawma in a siem a nih. Vanapa Lim hi James Khamliansawma in an chukna Santiniketan hmuna nikum October thlaa a siem ṭan le tukum April thlaa kha a zofel chau a nih. Vanapa lim hi feet 5 le inches 6 a insang niin dar pawl dal chikhat, bronze metal an ti hmanga siem a ni a, bronze metal kg. 250 hmang a ni a, hi thil siemnaa hin Rs. 9.5 lakh vel seng a ni a, a sum hi Art & Culture Dept. in kum 2012- 13 sunga Heritage Conservation hnuoia 13th Finance Commission a inthawk sum a hmu a inthawka sie a nih.

Zu sen chi um 907 leh mi 2 man
BAIRABI: Zani hmasa khan Bairabi Police han Bairabi Railway Station, Mizorama Truck pahni MZ02-4394 le MZ02-3995 hai an dapnaah Zu sen chi (IMFL) McDowells Rum um 907 dapdawkin a neitu Lalhmangaihsangzuali le Lalparmawii, Bairabi mi ve ve hai chu an man. Aizawl rate a chun Zu mana um haihi Rs. 4,53,500 manhu vel a nih. Zu hai hi Gathmora, Assam a inthawka an lak niin Zu le mana um nuhmei pahni hai hin an hril.

Goa MLAs 4 hai pawisa pe kir dingin
PANAJI: Brazil-a Football World Cup, 2014 khel mek en dingin Goa MLAs 4, Avertano Furtado (Fisheries Minister), Benjamin Silva, Glenn Ticlo le Carlose Almeida hai chun July 1, 2014 khan Goa an suoksan. Amiruokchu, an tour programme hi Goa CM, Manohar Parrikar chun a cancelled pek leiin Goa sawrkar chun MLAs 4 hai hi an pawisa hmang chu pekir nawk dingin an hriettir. Sandip Jacques, Director, Sports Authority of India (SAI) chun MLA 4 hai hi an sumhmang July 31, 2014 chena pekir dingin an hriettir. Hieng MLA 4 hai sum hmang dinga sangsawn chu Rs. 89 lakh zet a nih.

Paul Nagaland Governor dingin
KOHIMA: Meghalaya Governor, Krishan Kant Paul chu Nagaland Governor thar ding ruot a ni hma po Nagaland Governor sin lo chelsa dinga ruot a ni angin zanikhan Raj Bhavan, Kohima hmuna Nagaland Governor dingin Gauhati High Court-a Justice T. Vaiphei hmaah sesamna a nei. Paul (66) hi member, UPSC, Delhi Police Commissiner sin, Intelligence Bureau le Research and Analysis Wing (RAW) sin hai a lo chel ta hlak a nih.

PM Modi Paris inzin dinga fiel
NEW DELHI: July 1, 2014 khan French Foreign Minister Laurent Fabius chun New Delhi ah India PM Narendra Modi an hmupui a, an ram khawpui paris a inzin dinga an President Francois Hollande in a hung fielna lekha a pek. Fabius hin Union external Affairs Minister Sushma Swaraj le Union Finance Minister Arun Jaitley hai khawm an biekpui.

P.P. Reddy in CISC a chel ṭan
NEW DELHI: Air Marshal P.P. Reddy chun zani hmasa a inthawk khan Chief of the Integrated Defence Staff sin a chel ṭan. Reddy hi Fighter Pilot, kum 1977 a Air Force a lut ṭan, indona Vuongna chi tum tum khal thei vawng a nih.

Shah Rukh French legion of Honour inhlan
MUMBAI: India rama cham mek French Foreign Minister Laurent Fabius chun zani hmasa zan khan bollywood actor Shah Rukh Khan chu French civilian chawimawina insang Knight of the Legion of Honour award an hlan. Tuta hma khan bollywood actor Amitabh Bachchan khawm hiengang chawimawina hi inhlan a lo ni ta bakah Oscar wining Indian director Satyajit Ray le ‘Nightingale of India’ tia ko hlasakthiem Lata Mangeskar hai khawm inhlan an lo nitah. Shah Rukh hin Hindi films 50 chuong an chang ta a, kum 2005 khan Padma Shri inhlan a lo nita bakah France sawrkar chun Cinema tienga a thaw hlawkna leiin Ordre des Arts et des Lettres a lo inhlan ta bawk a nih.

Drugs a sumdawng mi 8 man
CHANDIGARH: Myanmar nuhmei pakhat ṭhangasain khawvel pumpui huopa drugs a sumdawng mi 8, India ram hmun hran hrana cheng hai chu an man niin Punjab Police han an hril. Mana um hai chu, R. Shiva Kumar, V. Venkatesh, M. Prabhu, R.V. Sanmugam, S. Mani, Chennai mi vawng, Sachin Sardarna, Delhi-a Cerboih alias Cherry, Myanmar le Devinder Kant Sharma, Haryana hai an nih tiin Paramjit Singh Gill, IGP, Patiala chun a hril. Mi 8 haia inthawk Rs. 1.6 crore, packing machines 2, computerised weighing machine 1, Cars 2, Pseudoephedrine mum 8.19 lakh, 6.5kg Narcotic power, bill tehlem le .32 bore Pistol 1 le a mu 8 man a nih tiin Gill chun a hril.

Mithiruong 21 hmu a ni tah
SHIMLA: June 8, 2014 nia Himachal Pradesh a Beas vadung a Larji Hydro Power Project a tui tinga um inthlasuok thut a ni leia Engineering students 24 a len hmang leia thi hai laia students 21 hai ruong hmu a ni ta a, tuhin engineering students 3 le Cotour Guide hai ruong hmu a la ninaw a, zawng zing a la nih. Engineering student-hai hi VNR Vigyan Jyoti Institute of Engineering & Technology, Hyderabad-a inchuklai an nih.

SPORTS:
Argentina le Belgium quarterfinals an lut; July 4 a inthawk quarterfinals
SAO PAULO: Fifa World Cup khel mekah zani hmasa zan khan Argentina chun Switzerland hnein quarterfinals a lut bakah Round of 16 kharna ah Belgium chun USA hnein quarterfinals an lut ve bawk. Round of 16 khel zo a ni le inruol hin July 4, 2014 a inthawka quarterfinals khel ding team 8 hai khawm a chieng tah. Quarterfinals khel ding rambung hai chu a mikhuoltu Brazil, Netherlands, Germany, Argentina, France, Belgium, Colombia le Costa Rica hai an nih. Vawizan chu inkhel um naw ni a, July 4,2014 (Zirtawpni) 9:30PM in quarterfinals-ah France le Germany inkhel an ta, July 5, 2014 (Inrinni) 1:30AM in Brazil le Colombia inkhel an ta, 9:30PM in Argentina le Belgium inkhel an tih. July 6, 2014 in Netherlands le Costa Rica inkhel an ta quarterfinals zo ning a tih.

VAWISUN THUPUI
Lalpa zainemna ruok chu a ṭituhai chunga chun chatuona inthawka chatuon chenin um a ta, A felna khawm an thlahai thlahai chenin; A thuthlung zâwm taphawt le A thuhrilhai awi tuma hre zinghai taphawt chunga chun. - Sâm 103:17-18

EDITRIAL:
A ṭha naw zawnga hmang

Thil ṭha naw ve hrim hrim hi chu a um ngei el. Thil hrim hrim hi a hmangtu izira ṭha le ṭha naw el a nina chen khawm sei tak a um thei awm ie. Thil tam lem hin ṭhatna le ṭhat nawna an nei vawng. Chun ei mi hriet zawng le ei mi ngaisang le a mi ṭhangpui hlaktu han thil ṭha lo an thaw leia thilṭha anga inpak ve el mi khawm ei bo bik nawh. Hi lei hin mithiem han leilunga ei nitin khawvel piengken ṭhenkhat a pawng a taka ṭha lo le ṭha ti hang hril ngawt chi nia an hriet naw khawm hi an dik hmel vieu. Mihriem hai hi um dan ding chin tawk ei hriet naw a, thilṭha tam takel hi a ṭha naw zawng kher khera hmang ei tum a, suol takel ei nih. Siemtu Pathien hin iengtin am a mi ngai ding ti hi ngaituo tham a nih.

Pathien thu khawm hi a ṭha. Amiruokchu, mi ṭhenkhatin an invetpui a, hi hi chu a ṭha chuong kher nawh. Pathien thua hlim leia lam a, nuhmei le pasal sex tienga fe suol iemanizat an um ta ti a hretu seng ei nih. Hi thil hi Pathien thu ṭha emem el kha a ṭha naw zawnga an hmang leia an sietpui a nih. Kohran Upa le Pastor hai ngei khawm nunghak annawleh nuthlawi le pawmlai neihai le chen sex thila suolna ah an tlu lut a, an bufai rel an inkhup der hlak. Mobile Phone le internet ei ti hai khawm hi fashion ang chauva dukdak naw deua hmang ding an ni nawh. Mihai ṭhangpuina, sin zawngna, pawisa hmusuokna le lekha thiemna ding haia hmang lem ding a nih. Tulai hin Mobile phone le internet hmang suolna hai hi a hung hluor hle a, hienganga a ṭha naw zawnga ei hmang pei chun ei ram le ei hnam sietna intluntu a la hung ni ding a nih. Khawvel hmasawnna le changkangna, Information Technology le Mobile Phone hai hi ei nun siem ṭhatna le inṭhanglienna haia ei hmang chun an dik zawngin ei hmang tina hung ning a tih.

Zu hi ei hril mawi nawh. A siemtu han dawn dinga an siem a ni leiin a du han an dawn chu hmusita va dem el thei ding chu niin an lang nawh. A dawn thiem han an sietpui ti ei la hriet ngai nawh. A sietpuitu chu a dawn thiem lo, a ṭha naw zawnga hmangtuhai an ni hlak. Zu dawn thiem hai chun thingpui ei dawn ang tho hin an dawn a, an inrui lai vawikhat khawm hmu ding an la um ngai nawh. Zu dawn thiem lo, an dik naw zawng le a ṭha naw zawnga hmangtuhai chu an inrui buoi a, a hratpa tak insawnin insuolpui ding an zawng a, khawlaidungah an khek indur a, insung buoina le tlaksietna bakah nupa inṭhena chenin an hmang a, a tawpa lem chun hun lo takin an thi pha hlak. Thil a ṭha naw zawnga hmang hi chu a pawi takzet a, boralna le suol a nih.

Heroin, nat sawkna damdawi le hriltlang damdawi hai khawm hi Zu ang tho a nih. A hmangna ding indik taka hmang chun thilṭha takel an ni a, mihriem ṭhangpuitu an nih. Heroin khawm ku hi Cancer leia natna rinum tak tuor a, damsuok zo ta lo ding, la thi si lo, la hung thi ngei ngei ding, natna rinum tak tuortuhai ta ding chun nat sawkna ṭha em em el a nih. An dik naw zawnga hmang an um leiin hritlang damdawi ṭha po po ei ramah khap vawng an hung ni a, ei ta ding chun vangduoina a nih.

Chem, hrei, bomb, silai le hriemhrei chi tum tum hai khawm ku hi a bova ei um thei lo, mihriem mamaw ngawi ngawi an nih. A hmangna ding indik taka hmang chun thilṭha em em el an nih. Nisienlakhawm a hmangna ding ni lo le a ṭha naw zawnga hmang chun mihriem le ran hai ta dinga thina an nih. Hiengang hi thil um dan a ni leiin thil iengkim el hi a ṭha nawzawnga hmang lova, a ṭha zawnga hmang seng dinga mitin mani seng ei inthunun a pawimaw bek bek el a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate