Responsive Ad Slot

“ASSIMILATION HI KAN DITNAW” TI A HLA A SAK TU HAI

Tuesday, June 12, 2012

/ Published by Simon L Infimate
~Ngurrivung Hmar

Tipaimukh Dam an siem kar nghakhla le zangnadawmna (compensation) lak vat vat nghakhla a, Dam an siem zo phât chu sawrkarin mi ngaisak a ta, lamlien (road) ṭha tawk tak hung siem a ta, ei ram ah inhlawna ṭhâng a ta, ei thaw suokhai khawm a zawrna ding awlsam tâng a ta, sawrkarin khawpui hung siem a ta, ei nauhai ram hla tak tak a sie ngailovin, ei ram ngei a school ṭha a kai tâng an ta, hotelhai siemin inhawi deuin khawsâng ei ta, lawnga intawlin ngahai manin, khuolzin hip ning eita, meivar dittawk athlawnin hmung eita, ei ram, ei khawlaidung chu zan a khawm sûnlai ang elin êng ter tuor a ta, thilsiemsuokna khawl lien tak takhai electric tha hratna ringsanin siem eita, ei ram chu vânram tlafuol, kan Sinlung khawpui chulhnung indintharnawk hung ning a tih, ti tu hai Zinga chun ieng am ahung tlung ding ti inhriet si naw a?

Eini, Hmarnau tlâwmte chauhai ta ding hin Tipaimukh Dam hi ei ngirsuokna dinga Pathien remruot anih, ti ringtu hi tam tak um ngei ei tih. A mi chenghai suk changkang in um inlakhawm, hnam ang a thlir chun Hmarnauhai, hnamdanghai chîmral a ei umna ding ni lem in an lang. Pathienin ram a mi pek Hmarbiel ei ti ngei a hin Tipaimukh Dam a hung puitling phat chu hnamdanghai (Vaihai le Meiteihai) a singtel a enkawltu ding sawrkar in hung sieng a ta, eini hlak chu ei thawthei ve sun (kuli) tharum hmang a nitin a in hlawna khawm vai kuli ruolin an mi lân awm si a, a ZING a chun ei ram, Kristien ram a hin Vai (Hindu le Muslim)  pathien biekna inhai ngir tâng a tih. Entirna hnai tak chu Aizawl khawpui lailung lai (Assam Rifle Ground bul tak, Lampui-in khing tieng khing tieng an kuolkhum) tak Vai (Hindu) pathien biekin a ngirruou el a ni saw, chun, saw A.R. Ground saw Aizawl mipui chau nilovin, Mizoram mipui popo deuthaw’n Kûtpui, entirnan Chapchar Kût, Remna Ni (M.N.F. le India inremna) le thil pawi maw popo deuthaw, thawna hmun a anneina hlak a nih. Sâwng a Kristien khawpui a Hindu Biekin a ngir theina sanchu hnamdang, sakhuo dang biehai sawrkar sinthaw lei a an khawsa ve lei a nih. Tipaimukh Dam lei a, ei ram a Hindu le Muslim tamtak an hung um phât chu India dânpui (constitution) ṭhangsanin Hindu biekin, Muslim biekin hung in din an ta, ei rama hin milim biekna leh ei kat nuk el ding a nih. Eini, Hmarnau tlâwmte chauhai hi, Vai(hnamdang) a sîng têlin an mi delchil hun a chun ngirsuokna ding nei ta naw ma’nih. Chuleiin, a mi cheng(Hmar) hai ta dinga India dânpui (constitution) hnuoi a inhumhimna pek hmasa ei ni phawt naw chun tipaimukh dam hi ei dodal tlat a ṭul a nih.

Ei ram politics, ei hang thlir chun, duamna a sip ei ni si a, sum a ring um lo, a sâwt a sei ding ngaituo mang lo, mani hlawkna chau hnawt, sawrkar a inthawka ei dawng ve thil chi te te, entirna’n tar chawmna (old age pension) chen khawm faru nuom ei ni si a. Dam a hung puitling phat chun vai sîng tam tak a enkawl tu dingin hung sieng an ta, MLA tling na ding a ni phawt chun ti’n thuneitu ṭhenkhatin vai tam tak ei ram ah vote in neitir ei ta (dodal rak inlakhawm India khuo le tui an ni tlat chun sawt nawte a vote nei tho an tih), vel khat, vel hni chu eini mi hang vote an ta, chu hnung ah anni (vai) ai a ngir ding vai hung sieng an ta, a tawp a chun MLA khawm Hmarhai hin nei zo talovin, vaihai hi ei MLA dingin ei la vote ei la vote el ding a nih. Ṭhenkhat chun Tribal quota a Vai( general category) ngirthei nawni hai an ti khawm a ni thei, hi thil a hin chu ei hmu phak le ei hriet phak hnai tak chu Assam le Tripura state-ahai a ram neituhai chu mikhuol ang elin hmun tam taka chun an um an tah, eini Hmarnau tlâwmte chau MLA bielhim pakhat nei ve ṭawk ṭawkhai tading hin, ei inchukna ding, ei darthlalang ding a ṭha tak an nih.

Ei ram, Hmarram ei ti ve sun khawm hi, tukhawmin Hmarram tiin an mi hrietpui nawh, mihai(hmandanghai) in an hrietthei dân um ve sun chu 55 Tipaimukh constituency of Manipur Legislative Assembly ti le Sub-Divisional Office, Parbung Churachandpur, Manipur ti hi a ne’l annaw manih. Anleh, Hmarnau MLA hi Tipaimukh biel a chau hin an um amanih?  ti inla. Ni love, Mizoram a khawm Hmar mi MLA le sawrkar a khawm Minister ni hiel khawm an um an nâwm, chun Assam a khawm MDC dâm, chu nawakhawm Churachandpur District a khawm MDC dâm ei nei ve an naw manih, chuelkhel ah, Hmarnau MP ni thei hiel khawm ei nei annaw manih. Tuta, ei tarlanghai popo khi Hmarnauhai ta ding chun suong um le muong pui um khawp chu annih naw’m manih? Amiruokchu, Hmarnauhai ta ding chun Ruonglevaisuo (Tipaimukh) biel sung hi hnam anga ei ngirsuokna hmun, ei mi hmasaha’n Hmartlâng dung, Hmartlângmawi ti a hla a an lovin awina hmun a ni a, ei Kristien hla tamtak hungsuokna hmun, Hmarram ti a Hmarnauhan ei ko ve theina hmun um sun chu a ni bawk. Hmarnauhai tading chun ei Jerusalem, ei ngai pawimaw emem le ei theinghil theinaw chu a nih. Chuleiin, hnamdang(Vaihai)hai kut ah atlûk lut el ding chu phal naw ma’nih.

Tipaimukh Dam hi a puitling phat chu Hmarnauhai vakvâi nading la ning atih, ti inla, ti suol kher nawmanih. Entirna pakhat chu- Karnafuli vadung a um Kaptai Dam, Bangladesh a mi khu hang thlir inla. Hi Dam an bawlna hmuna, ami chenghai chu Chakma hnam annih, Dam an bawl lai chun a mi chenghai chun ieng a khawm an ngai nawh, amiruokchu tui a hung intling khawm a, an chengna hmunhai hung chîmin, an ram ṭhatna lai hai tuiin a chîmpil zova, Lo kum sâwm dan vel a annei hlak kha kum thum dan vel peia annei a hung ṭul a, sâwtnawte a ṭam an hung tuor a, chunaksap ah sawrkarin Dam bul hnai a an khawsak a phal nâwk naw a, chuongchun Chakma mipui Nuoikhat (1,00,000) nek a tam chun an chengna hmun suoksan in an vakvai tah a nih, mi singli vel in India ramah ah hung lut a, sing hni vel Burma ramah an tlan luta, chun mi tam tak chu Bangladesh, an piengna ram ngei a mivakvai/michavei an hung ni tah a nih. Chun, India le Burma rama lut hai khawm a ram neituhai hmusit in an um a, Arunachal Pradesh a lem chun a ram mihai leh an buoi rawp hlak a nih.Hmarram ti a, eini a sung a cheng han ei ko ve na hmun a hin, Gospel Bi-Centenary ei hmang meu hun a chun Hindu le Muslimhai biekin ngir nâwng a tih, tu’nam ti thei ei ta. Tipaimukh Dam lei a hnamdang mi’n an mi del chil tlat chun ṭhang khat, ṭhang hni bâk ei do thei di’manih. Ei ram a Vai, kuli lamlien siem a hung mei meihai khawmin ei nau nunghakhai mi nei pekin, ei tu le te tam takhai chu Vai an ni si a, ei Pathien thu awina in hang ṭhe thlak hlak chu ei thei si nawh. Tuta Vai a hung um dinghai hlak hi nawkawr a inthawk a Officer lien tak tak chen an ni awm si a, ei nau nunghakhai ta ding hlak chun sin thaw lova an khawsak theina ding a ni phawt chun hang nei el an rin awm sie naw a, Unau, tiemtu dittak inngaituo chieng a hun tak zet naw maw? Pastor Thangngurin “Tuta kum za hnungtieng khawlam um I ta” ti a hla a alo insam kha tuta kumzabi ral hun a chun ei chengna hmun, hmaram/biel ei ti hi, ei mikhuolna ram a ni el naw ding  maw!!

Ei hnam/ram boral nawna dingin vawisun hin tu rawng amana ei bâwl ding? Kei le ka pa sunghai chun Lalpa rawng a nih kan bâwl ding, ei ti a ni maw! Nang le kei Milim biek na nun nei tuhai hin iengtin am Lalpa rawngbâwl thei ei ta. Ei thuring in nghatna Bible meuin DUAMNA chu milim biekna a ni a ti si a. Ei Politicianhai chau ni lovin, ei Kohran ṭhuoituhai ni leh duamna a sip ei ni si a. Kohran ṭhuoitu tam takhai hlak chun mani hlawkna ding a ni phawt chun  Kohran Pawl hran hran ei phun a, In zahni/zathum vel chau umna khuoa khawm Biek In tam tak ei bawl a, chuel khel ah, Pawl insawn pawi ti lo, kohran inang zing khawm hmun khat a um theilo, entirnan mani pansak a EFCI/ICI um zing khawm in, veng danga EFCI/ICI a van khawm kher kher ei chîng si a, asanchu mani hmasiel lei le ei duam lei a nih, ti inla ti suol kher nawmanih.  Tipaimukh Dam siem a ni chun Kohranin pawisa hmuna ding hau ei ta, missionay thawnsuok uoi uoi eita, nasatakin ei ram lalpan malsâwm a ta, thlarauah chau damna ni lovin taksa a khawm mihai tading a damna (malsâwmna) intluntu ni tâng ei ta, tiin duthu ei sâm lai hin, sum le puon hausakna hai ringawtin eiram, ei pi le puhai tuol chaina hi Esauvin a upa nina bu vawikhat fâk ringawta a zawr ang khan ei ram hi ṭhangkhat (one generation) chau hamṭhatna ding in ei zawr di’manih? Ei pi le puhai tuol chaina, kumkhuo a hnamdang(vai)hai awpbetna hnuoia a lut hma’n inngaituong ei tieu.

Eini, Hmarnauhai tading hin iem thlang dingbiek  khawm hi a hrietthiem an tak hle’n ka hriet. Vawisun hin Tipaimukh Dam hi hang dodal bur ei tih, ti ding ni inla, ei ram, ei thlir in lainat a um si, in fepawna lamlien hlak ṭhalo, Bank hlak pakhat khawm umlo, inchuknahmun (school) le damdawiin a umvesunhai hlak chu akawruok, a enkawltu umlo ang el, sawrkar a inthawka developmental project reng reng hlak za ah sawmhni khawm a tlung phak di’m ti ding in a um si. Tipaimukh Dam hi dodal lovin suk puitling ngei ni rawse ti ding ni inla, ei pi le pu hai tuolchaina a hin ahring pum a Seol a fe ang el in, a tlâng le muol in dang lovin, ei ṭawng, ei mizie le ei sakhuo chen in a la dang lam âwm si a. Vâwisun a ei ngir hmun chie hi chu Samari Kulpuo a phar palihai ngirhmung ang el kha ni’n ka hriet. Tipaimukh Dam dodal khawmin ei ta di’n phingṭam a thina tho, hang lawmlut ding hlak chun chatuon a thonawk ta ngai lo dinga a hring pum a Seol a min fetirtu ding. Aw! Lo inngaituo raw!!!


Tarik: Ni 14,Thlavul, 2011

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate