Responsive Ad Slot

Guwahati Sikpui Ruoi cum Welfare Meet 2012 ropuitaka hmang a nih

Sunday, February 12, 2012

/ Published by Simon L Infimate
Guwahati,12 Feb, 2012: Zani khan Guwahati a Hmar nau hai’n hun sawttaka inthawka an lo buotsai le an tung em em Sikpui Ruoi cum Welfare Meet 2012 chu ITA Centre, Mackhowa hmunah ropuitaka hmang zo alo ni tah. “Our Custom, Our Identity” ti thupui a  hmang’n hi huna hin thu ngai nuom um tak tak,Hnam ta dinga tangkai le hlawkpui thei chi ei mithiem inlar haia inthawkin ngaithlak a nih. Sikpui Ruoi hi Assam sunga chu 5th December a hmang hlak ania, amiruokchu Hnam thila buoina neu neu aum leia February thla a hmang anih.

Tukum Sikpui –Pa Pu. David Neitham, Superintendent of Police, Lakhipur  ni’n mipui an fe khawm tha hlea. Pu. Sumhlihrawng Thiek, Deputy Commissioner, Hailkandi le Pu P.K Singson, Deputy Director General, NER (Retd.) hai Khuollien a hmang an nih. Hi hai baka hin Special Guest ah  Pu. L Keivom , Pu. Rohminglien Buhril, IFS le Pu. David Buhril hai hmang anni bawk. HSA Genaral Hqrs, HSA Shillong le Assam sunga hmun dang dang ainthawk’n mi iemanizat’n hi hun hi an zu hmangpui ve  a nih.

Tuta tuma Sikpui Ruoi le Welfare Meet hi danglamna riu a neia, kum danga um zen zen ngailo, a thupui le inmilin “Hmar Custom & Practices”  ti thupuia hmangin discussion le interaction hun Pu Louis L Keivom, Shillong in hnesaw takin a hmang. Hi hun ahin ei mithiem haiin, Hnam inthuruolna ei mamaw zie, ei dan le dun hai ngaipawimaw nawk zuol, Hnam tadinga ei theitawk insuo le ei Hnam thanghar a tulzie thu hai hi an hril tlangpui.

Rimawi tieng pang khawm a hlawtling hlea, Guwahti Hmar mipui lungril kuoitu le anlo nghakhla em em Mami Sinate le Sinlung Rock Star Pu Laltuoklien Hmar hai’n mipui an hei in awi chuh an sukhlim hle a, taksa bung iemani bek sukchanglo an um naw ang a nih. Anni baka hin local artist thiem tak tak haia inthawk’n hla mawi tak tak ngaithlak ani bawk.

Hi hun ahin Guwahti Hmar nunghak le tlangval piengnal le hmetha tak tak haiin Hnam incheina dang dang fashion parade nei’n suklangna an neia, Hnam lam chidang dang in entirna nei ani bawk. Ei Hnam thuom hausakna le hmeltienga khawm ei duoi biek naw zie a suklang hne  hle.  Kum tina nei hlak angin Mr. le Miss Sikpui Ruoi thlang dawkna nei ani bawk.

Guwahati Sikpui Ruoi cum Welfare Meet 2012 prokram hi a hlawtling hle, buoina bek bek um lovin, a bul tan ainthawk, zantieng Sikpui ruoi kil tlang chen ani ding angtak’n ani tlap vawng ti thei ang a nih.

 

Thlalak hai hi hin en thei Guwahati Sikpui Ruoi cum Welfare Meet 2012 (Pics)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate