Responsive Ad Slot

Pu Lalvulmoi Amo, Chief of Vangai Sumtuk le Patpuihmun Vangai Sumtuk VA han thlaithleng an buotsai pek

Thursday, August 6, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Patpuihmun, August 6, 2020, Virthli (ONP): Vangaitlâng-a covid 19 Positive nuhmei pakhat hmusuok ani leia Dr. Phirthanglien Buhril-in Emergency Medical Team a  tir hai chu zani 5 August 2020 khan an sin hai an thaw zo vawng hnungin Patpuihmun tieng an kir  nawk tah. Medical Team-haiin inrang taka hma an  lâkna le an inpêkzona hai leiin  Patpuihmun Vangai Sumtuk Village Autority-hai le Pu Lalvulmoi Amo (Chief, Vangai Sumtuk) hai chun an lawmthu hrilna-in August 6, khan zîngbu an kîltlâng pui.Medical Team hai fe-le-hung na ding Pu Lalvulmoi Amo (Chief of Patpuihmun, Vangai Sumtuk) in awlsam taka a lo hei ngaituo pek leiin Medical Team ha'n an sin inrang taka an thaw thei pha leiin Medical Team chun Vangai Sumtuk Lal- Pu Lalvulmoi a chungah lawmthu an hril a. Hieng ang Lal tiktlai le remhrie Vangai Sumtuk han an nei hi mipuihai an vangnei hle thu an hril bawk.


Medical Team hai hin Patpuihmun, Phulpui, Ngampabung, Thingkal le Kangreng a hai ringhlel le positive nu'n a lo inpawlpui hman nia hriet hai po Rapid Antigen Test zu nei a ni a, an rengin an negative vawng thu Pherzawl CMO anthawk thu dawng a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate