Responsive Ad Slot

NANG MALSÂWMNA NI RAWH

Friday, April 24, 2020

/ Published by Simon L Infimate
True story
(Chanchin lung runthlâk tak)
~ John L. Pulamte

North Wales-a Abergele khaw bul, tuipui kama um khaw te pakhat Pensarn an tia chun unau inngai em em el pahni hi an um a. Annî unâu hi an chîn têta inthawka inpâwl ngei em em el, an puitling chena pindan hmunkhata riek hlak, tangka hmâi hnî anga inṭhe thei lo, khawlaia khawm kut insui riela lêng kawp zing zing hlak an nih. An pâ'n a thîsan tâk leiin an nu râwi chauva khawsa an nih.


An pahni hin missionary dingin Pathien kona an dawng ve ve a, an nu chun a pakhat lem infetira pakhat lem infetir lo bîk chu remchângah a ruot naw leiin, an pahnî chun a ruolin ngai em em pumin, Pathien kona tieng chun mittui tam tak leh a'n thla liem ta a nih.
Inhmû nâwk nî um thei a ti'm? tî chu hunin a la hung hril ding a nih.


A upa lem chu Edwin Rowlands a ni a, a naupang lem chu John Rowlands a nih. A upa lemin India ram tieng a pan a, a naupang lem chun America ram tieng a pan ve thung a nih. Pakhat thlang tieng, pakhat sim tieng.


Chun hieng hi a hung ni a, an tum ram tieng chu pana lawnga an intâwl mêk lai chun, a nâupang lem pa chunga chun thil vângduoithlâk tak el chu hung tlungin, a chuongna lawng chu sietna rûnpuiin a tlung chil ta rup el a. Tuifinriet inthûk taka chun pil el thei ding ngîrhmunah an um ta a. Sanhimna lawng tlâwm te chaua chun lawnga chuonghai chu an rêngin a keng naw ding leiin, chu taka chuong thei ding hai inthlangna ding chun lekha an pawt a. A vângneihai chu an sa himna dingin sanhimna lawnga chun an intâwl dawk zung zung a. John Rowlands khawm chu a vângneia siemin lekha chu a pawt fu ve hlau a. Sienkhawm vângduoithlâk takin a bul chara ṭhung tlângvâl pakhat la piengthar lo hin lekha chu a pawt fu ve ta tlat nawh. Chû tlangvâlpa vângduoina chu John Rowlands chunga chun a tla ta a nih. Mî tâ dinga malsâwmna nî ding chun, chânna le tuorna chau khawm a hun tâwk naw a, thîna chen khawm hmasawn a  ṭûl châng a lo um hlak. Chu chû thil ditum lo tak el chu John Rowlands-in a thil tawng mêk chu a ni ta si a. A mangangthlâkpêk ngei el.


 Tlangvâlpa kuoma chun, "Tlangvâl, kei chu thi lang khawm thlarâuva piengtharna indik tak chang ka nî tâk leiin, ka thi khawmin Vân ramah thlamuong takin ka fe ding a n'a, nang ruok chu i la piengthar sî naw leiin, i thi chun hremhmunah thlaphâng takin i fe ding a ni a; chuleichun hî sanhimna lawnga hin ka chuong âiin chuong el rawh. Nakie i piengthar hunah nang i anga la piengthar lohai ta dingin rawng la hung bâwl i t'a, Vân ramah hlim takin ei la'n hmu nâwk ding a nih," tîin chû tlangvâl chu sanhimna lawnga chun a âiin a'n chuongtir ta lem a nih. A'n pêkna hi a va ropui de aw. Hnukin a mi ul naw thei nawh.


Chuongchun sanhimna lawnga chuonghai chun vakam tieng him le dam takin an intâwl kai zung zung a, an sûng le kuohaiin hlim takin an lo hmuok a. John Rowlands chuongna lawng ruok chun thîna kawtsuo a pan mêk a, a lo hmuoktu um sun chu tû dang ni lovin, thîna nunrawng chau hi a ni ve thung a. Chuongchun chawm khat hnunga chun, a chuongna lawng chu inlâng nâwk ta lo dingin li mawngah a pil tla ta ruoi ruoi a. Chu ruol chun John Rowlands khawm chu, a ngai em em a ûpa le a nu chu hi khawvêla hin inhmu nâwk ta lo dingin, ropuina ram chu pan a, chû rama inhmu nâwk chau ta dingin a pil liem ve ta vung vung a.


India tieng pana lawnga intâwl mêk Edwin Rowlands chu Arabia tupuia a um laiin, a sangpa thî thû chu a nu'n thîrhruiin a zuk hril a, chu ruol chun hung kîr nghâl dingin a'n châ bawk a. Edwin Rowlands chu a mangang ta em em a, kîr le kîr naw ding thuah namên lovin a buoi ta a, ni sâwm lai zet chu lungâwpinkâiin a um a, a hmâ tieng thil ding ramtin ngaituoin âr bo a zawng vêl ruoi ruoi a, hmâ tieng le hnung tieng nghatna ding bîk khawm hre lovin a hawihâi a, a chi-âi zo ta a nih. Ṭawngṭaina neiin, a kîr ding le ding naw thuah Pathien a biek râwn ta a. A  dawnna ni fâwmin, a thutlûkna chu hî hla ropui tak hi a lo ni ta a nih:

I kuom tieng mi hîp rawh aw ka Pathien,
Kraws rinum put khawmin lo hnai ka  che...

Ka sûnghai an thi a, an pûr ka do laiin, Lalpa ka hung hnai hi,
Mi lo lâwm rawh.

Ka dit tak um ta lo chu  ngaiin khawsâwt takin ṭap lang khawm,
Hi hin a mi hnêm ka lungrilah, i thu ni sien

tî hla hin a hung pâwl a, hnung tieng kîr loa hma tieng pan pei dinga Pathien kona râwlah ngaiin, chû râwl chun hnung kîr lo dingin hmâ tieng pan ṭâl ṭâl dingin a kutin a hûi a; mihriemnaa chu manî insiengna nû thû zuk hnâwl el chu harsa ti vieu sien khawm, thî ngam lu putin Pathien kona tieng chu panin, a pieng le murna Wales ram le khawvêla a hmangai tak a nu chu hmû nâwk khawm inbeisei ta lovin a sangpa ang bawkin a lo inthla liem ve ta a. Koa a umna san chu va hlen ngei dingin Pathien hminga rimsik le iengkim tuor  huomin, manî in lum nêkin hriet lo rama va vâkvâi chu a thlang lem a, a rawngbâwlna dinga inṭhuta a umna hmun ngeia chun, ka sâwl ka kham ti lovin ringum takin a thî chenin a hun po po a va hmang ral ta ṭhak a nih. Chu zâra chun nang le keiin Isû Krista chu khawvêl Sandamtû a ni tî hrea ringin, Vân khuo le tui nîna ei lo chang thei pha ta hiel a nih.


Mîhai chun manî hringna nêkin mi dang hringna hi an ngai pawimaw lem a, einihai ruok chun mî tâ dinga hringna inhlân chu hril lo, ei hekna ding le hei sâwl metna dinga khawm mi hnawttu um lo khawmin ṭiin bak lêngin ei tlân se duoi duoi hlak. Mi huoisen tak taka ei ngaihai khawm mîhaiin mi pur râwi an tih tî inlâuin a zâm se sain ṭhang ei khâw nghâl hlak. A pawisa hau haua ei ngaihai hlak chu sêng le hek inlâuin, a tlân hmang hrât hrâta dâm ei la hei ṭhang vêl hlak a ni chu.  Mak ve mei mei!


Mî lai sâ lai ṭhangpui ngaihai um nawna hmuna chu Pathien hming lamin, Ama zâra malsâwmna dawnga inhrilin ei thil thar neihai dâm chu mîhaiin hre naw pal râwi an tih tî ni âwm fahranin ei nîna bâk bâkin ei inhril sathâu a. "Chû sin kha sin chelin mîhai inhnar lovin dit dit nei le du du fa le dâwn theiin Pathien a mi siem a..." tîin inzak inphak hre lo le sûmkârna nei dêr lovin ei inhril chethei a. Amiruokchu ṭhangpui ngaihai bula ruok chu hek le ṭhangpui inlâuin  annî nêka ṭhangpui ngai lem deu thawa retheiin ei inhril lût thiem nâwk lawi sî. Mak ve ang reng!


Mîhai ta dinga malsâwmna nî inlâu pumin iengtin am Pathien rawng bâwl thei ei t'a? Pathien ram chu tuorna le chânna ram vawng hi a ni si a.


Hla siemtu'n,
Mihai ta dinga malsâwmna nî ding chun,
Kei khawm ka kehai hi sukbâi a ṭûl si maw
 a lo ti a; chu leiin tuor le chân ei inlâu si chun mî tâ dingin iengtin am malsawmna niin Pathien rawng bâwl thei ei t'a?
Ei hmaa mi hrâng lo fe ta hai tam tak chu lu sûm bân sûm inhuoma Pathien tâ dinga inpê an ni a, chu zâr pei chun nang le keiin chanchin ṭha le malsâwmna tam tak ei lo dawng pha a. An' leh einî zârin tuhaiin am malsâwmna dawng ve ta'ng an t'a?
Mî thaw dawk sa ring le Isu thîna ei ring ringawt hi ei dittâwk el ding am a nih?
Thil thaw ṭhang si loa a thû ringawta rawngbâwlna hi ei damsan le khawvêla Pathien mi siem san ni thei a tî?

Chû zâwna chu i dawn dân ang dungzuiin nakie chu Pathien rorêlna râpthlâk, zângngaina ṭhang lo chu i la hmasawn ngei ding a nih. Pumpel tawp naw ti nih.

Lalpa'n a thû mal mi sâwmpêk raw se.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate