Responsive Ad Slot

JOINT ADVENT CHRISTMAS 2019 GUWAHATI-A HMANG A NIH

Tuesday, December 10, 2019

/ Published by LALRINTLUONG KUNGATE
JOINT ADVENT CHRISTMAS 2019 GUWAHATI-A HMANG A NIH

December, 10, 2019 Virthli(ONP): Mîmtukthlâ ni 8, 2019, zân khan, Guwahati lê a sê vêlâ khawtlâng khâi

khâwmtû, ‘Hmâr Welfare Society Guwahati’ (H.W.S.G.)-in hmâ lain, kohran palî – G.H.C.F., I.C.I., E.F.C.I., P.C.I. hâi lê inthuruolin, E.F.C.I. ‘Evangel Fellowship Hall’, Mission Center, Pillangkatta-ah, Luka 2:14-â inziek, “Inremna thû inlêng râw se…” tî thupuiâ hmangin, Joint Advent Christmas 2019, hun ser phûisui lê ursûn takâ hmang a nih.

H.W.S.G. nihliep hnuoia, kohran intling khâwmâ hieng ang Krismâs uor lâwkna hun ser hi a vawi khatnâ a nih. Kohran dang dangâ unâu inlâwi hâi kârâ,Krîstâ chanchinṭhâ lê inhme â, tûtâ nêkâ inlâichinna lê inngâinatna hung detzuol pei beiseina lei lê Krismâs hmang dingâ mâni vêng tieng fê hmâin, thû lehlaâ inpâwl tlângna nei nisien tî leiâ JAC hi rawt lê buotsai a nih.

Thlaphal ni 10, 2019 khan H.W.S.G. Executive Committee-in JACOrganising Committee (J.A.C.O.C.) a indin â, Chairman dingin Pu JoshuaNeitham (Secretary, H.W.S.G.) lê Secretary Pu Lalremthang Khawzawl (Asst.Secy., H.W.S.G.) a ruot. J.A.C.O.C. member dingin kohran palî K.Ṭ.P. Chairman lê Secretary hâi bâkah ex officio member dingin Pu Thanghlun Hmâr (Chairman,H.W.S.G.), Tv. Lalramvulzing (President, H.S.A. Jt. Hqtrs, Guwahati) lê Tv. Eric L. Ralsun (Gen. Secy., H.S.A. Jt. Hqtrs, Guwahati) hâi khawm a ruot sâ bawk.

Inkhâwm chu Pu Philip Khawral-in a ṭhuoi â, hun hawng ṭawngṭâinâ Upâ Lalmalsawm-in (P.C.I.) a nei zovin, Pu Joshua Neitham-in, H.W.S.G. lê J.A.C.O.C. âi âwin, inkhâwm hâi advent Krismâs chibai bûkin, a lo lâwm lût. Kohran âi âwin, Pu James Lallungawi (Asst. Secy., E.F.C.I. Pillangkatta),  Upa Lalchawisang Infimate (Vice Chairman, G.H.C.F.), Upa L.K. Varte (Chairman, I.C.I.) lê Rev. Kawlthanglien Infimate (P.C.I.) hâiin, thûhrilin, mipui  Krismâs chibai an bûk seng â. Pathien thû lê hla ruoi kîltlâng dingâ hma latû  H.W.S.G. chunga lâwm thû hrilin, hmâtieng peia khawm hieng ang inhmû khâwmna hun lâwmum rawtna hi thlawp pei an tum zie lê phûisui nâwk zuolâ sunzawm a nî ngêi an beisei thû hâi hrilin, an dûthû an insam seng.

Kohran tinâ inthawkin, Pathien inpâkna hlâ mâwi tak tak el, hla pâwl lê mal zâi hâi ngâi thlâk a ni bawk. Pathien kuomâ thâw lâwm inhlânnâ, Upa R. Chawngkam-in (I.C.I.) a nei  zovin, Pastor Fimthasang Infimate-in (E.F.C.I.), “Inremna thû inleng râw se…” tî thupui bêsanin, thû a hril. Isu Khrîstâ zârin, hnuoiâ mihriem hâi lâi inremna thû  inlêngin, thlamuongnâ a hung umâ, vânram mi nîna indik tak nei thei ngîrhmunâ  ei ngîr thû lê, mihriem hâi lâi khawm inlâichinna lê inngâinatna hung det zuol pei dingâ hmâ la seng ding ei nî thû a hril bawk.

Pastor Vanlalsang Khuptong-in (G.H.C.F.) hun khâr ṭawngṭâinâ a nei zovin, fâk le dâwn inhnik tak el kîl tlâng a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate