Responsive Ad Slot

OFC khur, sietna intlun theitu ni zing

Thursday, July 12, 2018

/ Published by VIRTHLI
CCPur, July 12, 2018; Virthli (ONP): CCPur Town Zero Point le Police Station a inthawka 1 KM vel a um, CCPur-Sugnu Road i hrawtlang, Rengkai Bazar/Vengpui lunna lai tak (Mercy Medico tuol zawn) le lamkawina sir el a um, OFC phum a um a kar laka hawng le khar thei dinga siem hlak le chu dinga cho khur a um, hun iemanichen a inthawk ta khan sin zo lo le sunzawm ta loin a um a, a dai hlak um mumal lo. Sinsiena (Sign) hlak um mumal ṭha bawk lo, motor le mihriem thawpal a tlakna thei ding a ni leiin a'n zawmpui, a contractor/company in uksak vat hai sienla ṭha hleng a tih. Sietna ditum lo tak el Accident intlung tir theitu a ni zing a nih. OFC le Pipeline siemna le inzawm hin khur cho a um an zo vawng hnung a hai khawm an uksak ṭha tawk ngai nawk ta lo a tam hle a. Lampui an suksiet a, mipui ta dinga harsatna a'n tlun rawp hlak bawk. Hieng a ni lei hin District Administration in enfel sienla ṭha hle hlak bawk a tih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate