Responsive Ad Slot

Rawngbawl nuom hai tadi'n kawt a'n hawng

Saturday, September 30, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCPur, Sept. 30, 2017 (Virthli ONP): ICI KTP Tuithaphai Presbytery chun Food and Fun Fest vawisun Rengkai Community Hall ah an huoihawt mek. Hi huna hin a hmun ah fak le dawn thei nghal, chi tum tum, thlai thar lam hmeruo, inkhelna chi tum tum, zantieng bu le sa hai chen tuihnai tak tak khawm a um vawnga Pathien rama rawngbawl nuom hai tadi'n kawt lientak hawng a nih. Rev. L. Joshua, Chairman, ICI KTP Tuithaphai Presbytery hi leh inzawma ei in pawlpuina huna chun Pathien rama rawngbawlna ding tam tak um haia hmang ding sum hmuna a hi hun hi huoihawt a ni thu, fellowship programme a ni nghal thu le Oct. 27-29 lai vel hin KTP Conference, Muolvaiphei, CCPur ah a um ding thu le KTP Unit 21 vel ang an um phak thu, hi hun hi Manipur Capital, CCPur a'nthawka 60 KM vela hlaa um Imphal a'nthawk khawma an hung inthawk thu hai a hril bawk. Virthli tiemtu le group member a thei thei in rawngbawl nuom chun a tam, a tlawm hrillo a rawngbawl thei a ni ding a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate