Responsive Ad Slot

Tuolpui NC Hills ah Pu Zakham Zate hai pafa'n bufai le thil dang dang an sem

Tuesday, August 22, 2017

/ Published by VIRTHLI
Muolhoi, August 22, 2017, Virthli (ONP): Tukum ruotui tlak nasat leiin tlangram hmun tam tak chu motor fe paw thei lovin a um a, lampui chim leiin chakkhai lak a suk tak bawk a, chuongang bawkin tlangram lo sinthawhaiin an lo sin thaw ṭha thei lovin nun harsatakin an hmang mek a, an ta ding chun ṭampui a tla a ni zing el tah a nih. Hieng lai zing hin khawpuia chenghaiin, tlangram nun harsatna hriethiem puiin ṭhangpuina an pek zing bawk. Thilṭha thaw a, mani chipuihai hmangaina a tak ngei a suklanga a um hi lawmum le ropui an ti thu hi thu lo hrietu le dawngtu hai chun Virthli palai kuomah an hril.Chuongang peiin zani khan Tuolpui NC Hills ah Pu Zakham Zate le a naupa Tv. Lalnunthar Zate hai chun Bufai, Tel, Chini semna an nei a. Hi khawsunga nitina in hlawa fakzawng hlak haiin an lawm zie an hril seng naw thu, mipui harsatna phuhruk nuom hnam sungah mi tam tak an la um pei chu ropui an ti tak zet thu an hung intlun. Tv. Lalnunthar Zate (Zatea Hn Zate) hi British Army Hmar hnamin a nei laia mi a nih a, tuhin London a khawsa mek a nih. Pu Zakham Zate hi Engineer niin, a nuhmei nauhai leh Muolhoi a um an nih. Chun, hiengang mipui harsatna sawmdawltu sungkuo hi inpak um an ti thu, dam vawng vawng ding le malsawmna tam lem hung dawng pei dingin an ditsak thu an i thangpuina dawngtu mipui ha'n an inhlan a nih.

Bufai an sem zat hi 42 Bags (@50kg /- bag), Dal = 2. 70 Bags (@50kg/ bag), Tel (M.Oil) = 3 Tin (20litres/- tin) a nih. Hieng thilthlawnpek hai hi Pro Pastor James Lalremthang in Pathien kuoma inhlanna a nei zoin bufai hi Valupa haiin semna sin an thaw a, Valupa le Village Authority khawmin an lawmthu an hril mawl mawl a nih. Tuolpui khuo hi an fak zawngna tak hi Aithing a ni a, 2015-16 khan Aithing man thlakhnuoina leiin harsa em em a khawsa an ni a, kum dang a hai chu hieng ang em em hin harsatna an tuok ngai naw niin an hril. Hiengang thilthlawnpek an dawng hi mipui an lawm hle a, lawm lei a lungriem i thlak mittli hul lo tam tak hmu ding an um thu le an sem ding hai an sem zo hin bufaktlangna an nei niin Virthli chun chanchin ei dawng bawk.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate