Responsive Ad Slot

⁠Dr. Jire Pudaite in a sin a sunzawm nawk tah: Aug. 23 in Deafness School Screening Programme tan a tih

Tuesday, August 22, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, August 22, 2017, Virthli (ONP): Hrietsuol le indik naw taka Suspend-a hun iemani sung lo um, Dr. Jire Pudaite chu Manipur Govt. le thuneitu insangha'n thudik an hung hriet hnungin suspend a nina Order chu cancel pek a ni tah leiin a sin pangngai sunzawm nawk dingin Aug. 22, 2017 sun dar 11:30 AM khan hi thil a pawimaw lekha copy chu CMOs, CCPur le Pherzawl hai kuomah a pek. Manipur Governor Office a'nthawk thusuok dungzui chun Dr. Jire Pudaite hin a sin a sunzawm nawk thei ta ding bakah suspend a ni hun sung po khawm sinthaw anga pawmpek a ni ding thu a hril.


July 31, 2017 khan Dr. Chaltonlien Amo, MLA, Tipaimukh A/C chun Dr Jire Suspension Order chu cancel dingin Manipur Legislative Assembly Session hun a khawm khekpuiin ngenna a lo siem a nih. Dr. Amo chun kha huna khan CCPur District le Pherzawl District a DC le CMO hai khawmin a join chu an hriet vawng thu, Nodal Officer khawm a ni a , Senvon le Henglep khawm a join veve kei ngei khawma ka hriet ti hai a hril bakah an transfer-na date hai khawm a hril vawng a, Saikot ainthawk a transfer ni, Henglep a a join le an transfer ni, Senvon a join ni hai a hril vawng a nih. Dr. Jire suspend a aumna hin mihai makti le hril a hlaw hle a. Manipur CM chen khawm Social Media tum tum hai hmanga suosal pawl an um hman a nih. Rorelna indik ngenin Dr. Jire chungchang a hin hnam le tlawmngai pawl thuoitu le inchûklai thuoitu tum tum hai chu thuneitu insanglem hai kuoma tlanin rorelna indik ngenin an invir nasa hman hle a, Social Media a hai a suksuoltu lem suspend/hrem ni ngei raw seh, tia khek tam tak khawm an lo um hman hiel a nih.

Dr. Jire chun a chanchin lo hrie a Pathien kuoma tawngtainaa lo santu hai le a tul ang anga ama tadinga inpe a tlan pektu hai popo kuomah lawmthu a hril a. National Programme for Prevention and Control of Deafness a District Nodal Officer a ni angin Aug. 23 a inthawk School Screening Programme um tasa haiah a sin a thaw nghal ding a nih. Schedule a ni angin Saikot ah tan phawtin a sunzawm pei ding thu le first three school a Headmaster hai inbiekpuiin date fix thar pei ning a ta, sunzawm pei ning a tih tiin a hril bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate