Responsive Ad Slot

Dec. 15 in CCPur hmun ah Manipur Idol Season 1 Finalist’s Promotional Tour um a tih

Wednesday, December 14, 2016

/ Published by VIRTHLI
Dec. 15 in CCPur hmun ah Manipur Idol Season 1 Finalist’s Promotional Tour um a tih; Christina Shakum in fielna le ngenna a siem

CCPUR | Dec. 14, 2016, Virthli (ONP): Manipur Idol Season 1 Finalist’s Promotional Tour chu Manipur a District hran hran haia thaw a ni a, Dec. 15, 2016 zantieng 4pm hin Churachandpur hmuna khawm thaw ning a ta, YPA Hall, Upper Lamka, CCPur hmun ah huoihawt ning a tih. Hi huna hin Manipur Idol Finalists hai po an kim ding a nih. Nang khawm hi hun hi uop ve dingin huoihawttuhai le Finalist haiin an fiel che a nih.

Manipur Idol Season 1 la hung ni ngei dinga mi tamtak lo beisei le Finalist’s laia mi Hmar Nunghak Christina Shakum khawm hi huna hin thang a tih. Hi huna uop dingin ama sung-le-kuo,a u-le-nau, a ruoltha hai, supporter/fans hai kuom ah fielna le ngenna a siem a, tawngtainaa lo san dingin a ngen bawk. Ama hi zani lai khawm khan Chandel ah Manipur Idol Season 1 Finalist’s Promotional Tour neiin a fe a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate