Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 21 October, 2016

Friday, October 21, 2016

/ Published by VIRTHLI
UPF/KNO le sawrkar han Tripartite talk an nei
New Delhi/CCPur: October 19, 2016 khan KNO & UPF, Manipur sawrkar le Sawrkar thlungpui palai han New Delhi hmunah Tripartite talk a thawkhnina (second round) an nei. Inbiekna hi Mr Satyendra Garg, JS NE inrawina hnuoia nei a ni a, Manipur sawrkar aiawin P. Doungel, ADGP (int) a hang a, UPF­a inthawk Aaron Kipgen, Spokesperson inrawinain member delegation 6 an hang a, KNO tieng chu Seilen Haokip inrawinain palai mi 7 an hang a, KNO le UPF chun ‘A case statement for a Separate State for Kuki/Zo People’ ti hmingin India sawrkar kuomah Joint representation an pek an pek. tiin zanita KNO le UPF in joint Press Release an siema chun an zieklang.  
     
State an ngenna hin Sadar Hills district, Chandel District, Churachandpur district le Jiribam biel sunga Kuki/Zo mi han pi le pu haia inthawk ei lo hluo ram hai a huomsa vawng thu. Kuki//Zo mi a hin Manipur­a Tribes 23 an hang thu an press release a hin an zieklang a. An thil ngen le inzawma detailed documents an peklut hai chungthua JD NE (IB), DGMI le DGMO palai han indawnna an siem hai chu Negotiator KNO, Spokesperson UPF; Convenor UPF le KNO han chipchier takin dawnna an pek niin press release chun a zieklang bawk.
             
Joint representation an pek. Joint representation an pekluta hin Seilen Haokip, Negotiator, KNO le Calvin H, Convenor, KNO & UPF han hming an ziek. 

ATSUM le MUTSU bandh in thlawp a hlaw
CCPur: Manipur University ST seat reservation chungthua  All Tribal Students Union Manipur (ATSUM) le Manipur University Tribal Students Union (MUTSU) in October 20, 2016, 1:00AM a inthawk Oct. 21, 2016, 1:00AM inkar sung Manipur­a darkar 24 sung Bandh/shutdown an thaw chun thlawp a hlaw hle. Tulai hnai hun danga CCPur khawpui sunga bandh/shutdown thawa lo um ta hlak hai ang lovin hnam tum tuma Student Organisation han Bandh hi an thlawp leiin Bandh hin mipui thlawp a hlaw hle. Khawpui sung haia chun volunteer hran sie ninaw hai sienkhawm Dawr le Bazar hai khar vawng an ni bakah motor inlawn hmu ding an um meu nawh.

Dept. le ATMA han an va enfel
CCPur:  Saikawt, Valpakawt le Ngurte area haia Buhrik in bukung nasa taka an suksiet hai chu zani (Oct. 20, 2016) khan Agri Department, CCPur le ATMA han a hmuna an va enfel. Bukung suksiet hi BLH  (Brown Leaf Hopper) an ni a. Bukung an suksiet nasat zie a hmun ngeia an fa hmu a, thuneitu insanglem hai kuomah an thil hmu dan report an pek nghal bawk niin Pu Lalhmuok Famhoite chun a hril.
           
Buhrik in bukung an suksiet hai hi sawrkarin sawmdawlna pe  thei ngei sien nuom a um takzet.

JACAATB hotu hai New Delhi­ah; martyrs buk hawngna prog. hul
CCPur: Sawrkar thlungpui thuneitu hai le inhmaw taka inbiek ulna a um leiin Joint Action Committee Against Anti­Tribal Bill (JACAATB) hotu pahni H. Mangchinkhup le  Gousoanlian hai chu CCPur suoksanin New Delhi an pan. Hi lei hin Oct. 21, 2016, 6:00PM a Hiangtam Lamka hmuna tribal martyrs hai inzana bukte bawl thara um hawngna nei dinga ti chu hun remchang dana dinga la hul phawt niin ei thu dawngna chun a hril.

Activa a neitu hrietlo Police han an lak
CCPur:  October 19, 2016 zan khan Tuibong Traffic Point bul lai a neitu hrietlo Activa (black) MN02A­4098 hmu a ni a. Activa hi Police han an lak a, tuhin CCPur Police Station­ah siein Police han an kawl mek.

Manipur ram chiterek khawm Greater Nagaland­ah kawpsa ngai naw ni a; Sixth Schedule laklut ninaw bawk a tih: O.Ibobi Singh
Imphal: Manipur­ah law and order ngirhmun hat tieng a pan pei a, Greater Nagaland­ah Manipur ram chiterek khawm kawpsa ngai naw ni a, Manipur map khawm ziek hat ni ngai naw ni a, India danpui (Constitution) hnuoia Sixth Schedule khawm Manipur­ah laklut ninaw nih tiin Manipur Chief Minister O.Ibobi Singh chun INS in interview a thawnaah a hril. Tuta hma khan chu zan a hung inthim an leh dawrkai han an dawrhai an khar a, Bazar hmuna thil zawr han an thil zawr an tawpsan a, an In seng an pan nghal vat vat hlak. Tu ruok hin chu dawrkai le Bazar­a hunghai chu zan sawt tak tak chen an dawr­hai an hawng a, Bazar­a hunghai khawm zan sawt tak tak chen hungin an thil hai an zawr ngam ta a nih tiin CM chun a hril.
   
Manipur phairam bielah helpawl group tum tum, a lien le a chin 30 neka tam an um a, hieng helpawl group tum tum hai hi an i ta nawh. Helpawlhai chu Myanmar a intahwk Manipur­ah hung lutin thil suol an hung thaw a, Myanmar­a bawk an tlan lut nawk hlak. Bomb hmanga chetna chu an la nei hlak. Mipui an nghawk ta a, an chanchin thuneituhai kuomah an hril hlak. Tribal helpawlhai le Suspension of Operations (SoO) pact ziek le nun dan pangngaiah an hung um ta leiin tlangram biela khawm helpawl dang han awlsam takin inbiekrukna ding an nei ta nawh. Grond rule thuah chun Central. hung inrawl dingin sawrkar thlungpui inhriettir a nih. NSCN(K) chun India sawrkar le Ceasefire an ziek chu an hlip ta a, security force­hai an bei an nawk ta tiin O.Ibobi Singh chun a hril.
           
April 12, 2014 khan Greater Imphal aerea sunga Assembly Segments 7 haia inthawk AFSPA State sawrkarin a hlip a, tu hri hin chu Segment dang haia inthawk AFSPA hlip tumna a um nawh. Manipur ram 100 ah 90 chu tlangram biela um le 100 ah 10 chau chu  phairam biela um a ni a. Delhi a um officials henkhat, thil chinchang hrelo han Assam­a Bodo­hai India danpui hnuoia Sixth Schedule hnuoiah sie an ni a, iengleia Manipur­ah sie a ninaw? tiin an min dawn hlak. Hill Areas sunga autonomy pe thei ding Sixth Schedule provision chu Manipur­ah laklut ninaw nih tiin O.Ibobi Singh chun a hril.

CM in SIRD Complex a hawng: 
Joljam village in  Best performing  lawmman pakhatna
Imphal/CCPur: Zanikhan Rural Development and Panchayati Raj huoihawtnain State Institute of Rural Development (SIRD), Complex, Porompat, Imphal East District­ah 1st Mahatma Gandhi NREGA Mela­2016 le SIRD, Imphal Complex thar hawngna prog. hmang a nih. Hi huna hin Manipur CM O.Ibobi chu khuolliena hangin SIRD complex hi a hawng.
   
Hi hina CM O.Ibobi Singh in thu a hrilnaa chun, Gram Panchayat, Zilla Parishad le District Council elected members hai honorarium revise a ni ding thu a hril. Members hai honoriarium revised na nuhnung tak chu kum 2005 kha a nitah.
           
Hi huna hin CCPur District sunga MGNREGS 2015­16 sunga Best performing village thlangsuok khuo 3 hai kuoma lawmman pek an nih. Best performing village ( pakhatna) chu Joljam Village, Tuibuong TD Block kuoma inhlan a ni a, lawmmanin Trophy+certificate le Rs. 10,000/­ an dawng a; Kawnpui Village, Lamka TD Block le Torbung Village, Kangvai TD Block hai chu pahnina le pathumna niin lawmmanin  Trophy, Certificate bakah Rs. 5,000/­ le Rs. 3,000/­ an dawng.

Sarkar thawktu hai hlaw Oct. 24 a inthawk
Imphal: Commissioner (Finance) Govt. of Manipur chun, November 1, 2016 ‘Ningol |Chakkouba’ding le inzawmin Gazetted Officers hai hangin Manipur sawrkar hnuoia thawktu hai October, 2016 hlaw le allowances chu  October 24, 2016 a inthawk  semdawk dingin Order an suo. Order dungzui hin work charged/casual muster roll hai khawmin hlaw la thei an ta, sienkhawm adhoc, substitute, officiating, contract, casual MR appointment hai ruok chu hi thil hin a huom naw ding niin ei thu dawngna chun a hril.

MPP Office bearers recognised um lo
Imphal: Manipur a tuolo party hai laia a upa tak MPP Office bearers ECI recognised an la um naw a, hi lei hin recognition chungchang an hmatienga sukfel dingin MPP huoituhai Election Commission of India (ECI) in a hung inhriettir niin ei thu dawngna chun a hril
.
Students 500 chuongin Ids an surrendered
Imphal: Manipur University reservation chungthuah SC, OBC le UR University students 500 chuong han zanikhan an Identity Card (ID) chu Registrar kuomah an peklut (surrendered). October 8, 2016 nia Manipur Academic Council resolution inza dinga phutnaa hi thil hi an thaw a nih. Rally neiin relay­hunger strike an thaw bawk.
   
Hieng laizing hin ATSUM le MUTSU hmalaknain reservation chungthua Council thurel dodalnain Tribal students hai chun zani zingkara inthawk  Oct. 21, 2016, 1AM chena dingin bandh an lo thaw ta bakah  nuorna dang dang an thaw pei ding thu tuta hma khan an lo puonglang ta a nih.

Manipur DGP UK­ah an zin ding
Imphal: October 23­29, 2016 inkar sung khin United Kingdom­ah Impulse NGO Network huoihawtnain dankala mihriema sumdawngna sukre a hung ni thei dan ding lampui ngaituotlangna a um ding a ni a. Hi huna hin India rama inthawk mi 13 hang dinga thlangsuok anni a, hienghai lai hin Manipur DGP L.M. Khaute a hang niin Impulse NGO Network, Shillong­a innghat thusuok chun a hril. Hi hriltlangna huna hin India hmarsak biel, Bangladesh, Myanmar le Nepal ram haia mihriema sumdawngna chungthu hriltlang sa ni dinga hril a nih.

GNM& FHW entrance test result insuo
Imphal: Directorate of Health Services, Manipur huoihawtna hnuoia GNM & FHW Entrance Test, 2016 result insuo a ni ta a, result hi Medical Directorate website:www.manipurhealthdirectorate.in le Notice Board haiah en thei ning a tih tiin Dr O. Ibomcha Singh, Director, Health Services, Manipur chun inhriettirna a siem.

Rita Bahuguna in  BJP a zawm
New Delhi:  Uttar Pradesh Congress president hlui le Congress party mi pawimaw takel Ms Rita Bahuguna Joshi chun Congress suoksanin zanikhan BJP a zawm. Ms Rita Bahuguna Joshi hi BJP National President Amit Shah in BJP­ah a lo lawmlut. Ms. Rita chun, kum 24 sung zet Congress ta dinga sin lo thawta ani leia BJP zawm dinga thutlukna hi awlsam taka a siem el a ninaw thu hrilin ram ta dinga thil­ha ding ngaituoa BJP zawm a ni thu a hril. A apa (Rita unaupa) le Uttarakhand CM hlui Vijay Bahuguna khawmin  tukum May thla khan Congress suoksanin BJP a lo zawm ta a nih.

SUM Hospital neitu Manoj Nayak man
Bhubaneswar: October 17, 2016 zana Odisha­a Bhubaneswar khawpuia SUM Hospital­a kangmei suok leia mi 21 zetin thina an tuok bakah midang 100 chuongin hliemna an tuokna le inzawm khan hi hospital neitu le enkawltu Sikshya O Anusandhan Charitable Trust­a member trustee le founder Manoj Nayak chu  zani zingkar khan Kandagiri Police station­ah an surrender a, Police  han an man. Police chun Nayak hi thu indawn dingin hmun dangah an huoi. Bubaneshwar Commissioner of Police YB Khurania chun, thu indawn dingin midang khawm man belsa an la ul el thei thu a hril. Nayak hangin hi hospital­a kangmei suok leia mi mana um chu 5 an ni tah. Hieng laizing hin Special Investigation Team (SIT) on Black Money chun hi hospital financial transaction chu enfel dingin Enforcement Directorate (ED) thu a pek.

VAWISUN THUPUI
Chun, sandamna lukhum le Thlarau ngunhnam (pathien Thu chu) la unla, awngaina le hnina tinrengin, ieng huna khawm Thlaraua awngaiin, chu kawnga chun mi inthieng po pohai ta dingin hahnemngai tak le hni tlain ngaiven ro:   Ephesi 6:17­18

Editorial
Students le inchuknainhai inhuomsatir ngainaw inla

Lekha inchukna (education) ei ti hi ei ngaipawimaw seng a, Nu le pa, khawtlang le sawrkar khawmin an ngaipawimaw seng a, lawm a um. Amiruokchu, ei ngaipawimaw dan an dik am ti le a ha chie am ti hi uluk le chik taka ei ngaituo chet chet nuom a um. Sum le pai, tha le zung ei sengna hai leh education tienga ei hlawtlingna hai hi an mil tawk am ti khawm ei ngaituo le ei suichieng a ul hle. Division ha, grade insang le mark ha  tak tak hmu hi a ha a, lawm a um. Division haa ei pasina, grade ha ei hmu le mark insang tak takei hmu hai hi ei sawr angkai am, ei hlawkpui am, hlawtlingnain ei hmang am tihai khawm ei ngaituo chet chet nuom a um.
   
Pathien zarin kum bula inthawk kum tawp tieng ei lo tlung nawk der ta a. Inchuklaihai, a bikin School level­a student ni lai hai ta dingin final exam a hnai ta a, school kai le lekha tiem inhawmthaw zuol bik hun lai a nih. Tulai hun hi student­hai ta ding chun bu sik tawm hnai, an hun pawimaw le inhawmthaw lai a ni leiin ieng pawl khawm ni inla, an hmakhuo ding hi ei ngaipawimaw le ei hrietthiempui seng nuom a um. Inchuklaihai hmakhuo hi ei ngaipawimaw  naw chun a tuortu ding seng ei nih ti hi hriet tlat ding a nih.
   
Ei hriet seng angin ei state Manipur a hin  bandh, general strike, total shutdown le public curfew tihai hi inzing utin a um hlak. Hieng thil hai hi ei state a inchuknain le students han an tuorhla hle a, Academic session 2016­17 a ding syllabus la zo lo tam tak an la um ngei ring a um. A chunga ei hril hai leia hi thil hi a tlung a nih. Tuhin chu duthusam angin an syllabus  zona ding hun an nei tanaw leiin pawtsiet an ti ang deuin an syllabus la zo lo hai hi anthaw phelphuol el  ta ding a nih. Hiengang hi ei student le school hai ngirhmun a ni leiin bandh, general strike, total shutdown le public curfew hai hin student le inchuknain hai hi inhuomsatir ngai naw sienla, free zone in sie thei inla nuom a um ngei el.
   
Ieng pawl khawm ni inla student le inchuknain hai ei ngaipawimaw dan le ei thaw dan hi an dik am ti le a ha am ti hi ei ennawn thilha ning a tih. Education hi ngaipawimaw tak takah sie inla chu bandh, general strike, total shutdown le Public Curfew ei thaw hun haiah hin school khar, school bus le school motor dang tihai hi um ngai naw ni a, a pangngaiin an fe ngei ring a um. Lampui hraw ding ei ti hlak chun student­hai bawk sawngtawlawi le a tuortuin ei hmang hlak. Ei thil thaw dan hi a ha chie am, thaw zawngsak pei chi a ni am, thaw dan kalhmang ha a ni ngei am ti hai hi ngaituo chet chet seng ei tiu. Mi tam lem chun thaw dan ha niin ei ngai ring a um nawh.
   
Chun, Kohran pawl tum tum hai hangsain, ei society sunga pawl hran hran um hai hin inkhawmpui ding hun ruotna kawngah hin ei fimkhur hle nuom a um. School hran hran han final exam an nei tawma inkhawmpui programme siem hi chu thilha le remchang niin an lang thei nawh. Education ei ngaipawimaw tak tak a, student­hai hmakhuo ding ei ngaituo tak tak a ni chun exam tawm ruoia inkhawmpui programme siem hi ei tawpsan ngam ei ta dinga thilha lem a ni ngei ring a um.  Inkhawmpui le huou huou programme hin student­hai lungril a sukphawklek hlak.
           

Education hin ngaipawimaw a hlaw a nih ti chu Chief Election Commissioner, Election Commission of India thu hrila inthawk khawm khan hriet thei a nih. Kum thar khin India rama State 5 haiah Assembly election a hung um ding a ni a. School han final exam an nei ding le inruol le inkala election hun ruot a tum nawh. Exam hun ding le intawkbuoi lo dinga election hun hi ruot a tum a nih. Hiengang bawk hin ei rama pawl tum tum hai khawma inchuknain le student­hai ngaipawimaw tak tak lungril le ngaituona neia thil ei thaw hlak hi nuom a um ve khawp el. Student­hai hi ei hnam rohlu an ni leiin ngaipawimaw hi chu ei thaw ding makmaw a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate