Responsive Ad Slot

Tribal movement, Total Shutdown/Bandh le Manipur a tribal hai hmakhuo ding

Monday, August 29, 2016

/ Published by VIRTHLI
Aug. 29, 2016 ni a 6 am - 12 noon chen JACAATB in CCPur khawpui sung le a sevel haia Total Shutdown a puong chun hmun thenkhat ah nundan pangngai a chawkbuoi hle a an lang laiin hmun thenkhat a ruok chun umzie a nei naw a, nundan pangngai a ni zing thung. Hieng a ni lei hin JACAATB hi Manipur a tribal hai ta dinga hmalatu le Anti-tribal bills do anga a um zing laiin hnam le hnam kar buoina lien lem la hung chawkdawk thei ding ngirhmunah a um zing ta a, hnam le hnam kar buoina a siem mek zing tah a nih.

Thil um dan tak nia inlang ta chu Bill thu el ni ta lovin Politics le MLA election hung um ding hai lei khawmin Manipur a tlangmihai harsatna chingfel ding tam tak a um zing laiin tlangmi le tlangmi inkara buoina neu neu intluntu a um zing tah a nih. Hiengang a ni lei hin Manipur a tlangmihai hmakhuo ding chu a pik hle in an lang a, Total shutdown lei hin venghimtu Police, VDF, CRPF le a dang dang hai ruoi hiel an hung ngai ta pei a. Tharum insuona le thisen insuona nasatak la hung intlun pei thei ding ngirhmun ah Manipur chu a ngir zing ta a nih.


Tuhin hmatieng ah Bandh huoihawt, inchuknain khar le helna le nuorna chi hran hran hai la hung um pei dingin an langa, hieng thil hai hi ieng leia thaw le huoihawt am? iem a hlawkna? sawrkar in a mi ngaisak pha sawt am? hmalak dan ding indik tak a ni am? inthuruolna le inremna um si lo chun hlawtlingna a um thei chie ding am? Manipur hi ieng chen am him deuin um thei a ta? a sunga chenghai hi unau, inngei diel diel a umkhawm ding, inhriethiem intuo ding, mani hnam chit hmasielna le duamna in a mi sukdar a nih ti hrie a bansan ngam hmak ei ni hma chu a tutu khawm ngirsuok nawng ei ta. A mihriem hringzinga boral ding hnamhai chu la ni vawng tho tho ei tih, ti hi ei hriet tlat nuom a um.

Hnam tina thuoitu le hnam tum tuma CSO/CBO thuoitu haiin an rang thei angtaka mipui ngaidan le ditdan hai hriet tuma hma an lak vat vat a pawimaw hle. Total Shutdown/Bandh/Strike/Dharna leia ei channa hai le mipui laia harsatna intluna aum hin thiltha a ra suok am? Sawrkar ah ngen ei lo nei a ni khawmin a thaw dan dang deu, mipui harsatna intluntu nilo deu, sawrkar ngaimaw ding si hmalak dan chi dang deua siem lem ni thei sien, Inchuknain hai kharlo a, zing huna ei ram le hnam thuoitu dinghai an hmakhuo ngaituoa hmalak lem hi tum inla a tha lem naw ding maw? Ei rama sawrkar ta inchuknainhai an kai tha naw dam ngaimawa, an kai that dan ding ngaituo lem chi a ni naw maw? Chuongang peiin sawrkarin mipui mamaw le thil a ni dan dinga ni lo hai chu huoisen takin doin hma la tlang lem inla, ei ram hi ram inhawi el hmasawn a siem lem inla.

A iengtak him a ni a? ei la buoina mipui lai hnam aiawtuhai khawmin chiengtaka an puongsuok hi a tul tah tak zet. A tu le a khaw hnam khawmin mani hnam khata hlawtling thei ei ni naw a, ei in pawimawtuoin ei inzatuo seng hi makmaw chu a nih. 31st Aug. Manipur a "Tribal Unity Day" dinga rawtna siema um hi a tha a, amiruokchu Manipur a hnam tum tum hai hin a taka ei inser thei seng si naw chun umzie bo a ni ding a nih. Chuleiin, Manipur a "Tribal Unity Day" hi a hung hlawtling ngeina ding chun tuta Manipur a Anti-tribal bills a hmalatutak anga um tah JACAATB hi a fimkhur le a che thiem hle a hung ngai tah a nih. "Lamka" ti thumal leia inremnawna a pieng nek chun lungril lientak puta "Lamka" ti amani "Tuithaphai" ti amani "Tuibong" ti amani, Zogam, Zalengam, Nagalim ti hai chu la hrilrik naw khawm hi thil tha tak a la ni hriin an lang.

Mipui hi rawn ve ni hlak hai sienla chu hiengang hin Manipur tribal movement hi a hung um naw el thei. Tribal movement, Total Shutdown/Bandh le Manipur a tribal hai hmakhuo ding hi ngaituo chik chu a ngai tah khawp el.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate