Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 14 August, 2016

Sunday, August 14, 2016

/ Published by VIRTHLI
HPC (D) Consultative Meeting nei; Inbieknaa Palai ha’n report an pek
CCPUR: Aug. 13, 2016, 11:30 AM khan VTI Auditorium, Rengkai, CCPur­ah Mizoram sawrkar le Aug. 10, 2016 a inbiekna nei a ni le inzawmin HPC­D chun Hmar hnam sunga pawl tum tum hai ko khawmin Consultative Meeting an nei pui nawk. Hi huna hin Mizoram sawrkar le an inbieknaa an palai han report an pek.

HPC (D) chun Sixth Schedule le Autonomous Council an ngenna chu an la tawpsan naw thu, Mizoram­ HPC MoS July 27, 1994 Accord thu a lungawi tawklo leia HPC (D) pieng a ni thu le Mizoram sawrkar khawmin tuta inbieknaa an hrietthiem thu, MoS 1994 Accord sukpuilting dinga Court a pawl thenkhatin Mizoram sawrkar an hekna chu a hran a ni a, an lo hlawtling a ni chun HPC (D) in a lawmpui thu. Sienkhawm, lo innghat burna tlak an naw thu, Court in a thaw thei chin a uma sawrkar le tuta inbiekna anga chingfel chu a pawimaw le a tha tak a ni thu, Court a Mizoram sawrkar khing a ni leia hi inbiekna hi Mizoram sawrkarin a rawt anga hril chu thu diklo hulhuol le ngaidan indik lo a ni thu hai an hril a. Aug. 10, 2016 a Mizoram sawrkar le inbiekna chu boruok a tha tawk thu, hmatieng peia khawm hnam sunga pawl tum tum hai, hnam mipui le demand area a mihai rawn pei anni ding thu hai an hril. A bul tan chau a ni leiin hnam mipuihai chu lung lo inhmaw lo dingin le thurawn tha hai lawmlut zing a ni thuhai an hril.

Hi huna fekhawm Hmar hnam sunga pawl tum tum hai chun Mizoram sawrkarin HPC (D) le demand Area a um hai harsatna hriea, inremna tluontling a um ngei theina dinga hma a lakna le Aug. 10, 2016 ni a inthawk inbiekna a tan pui thei ta chu lawmum an ti thu hi huna hin an puonga, hi inbiekna hin ra tha a hung insuo ngei an nuom thuhai an hril.

Mizoram sawrkar le hin September thla sung ngei inbiekna nei nawk dinga ti a ni a. Hi le inzawma Mizoram sawrkarin HPC (D) in an thil dit le nuom dan hai ziek suoka inbiek nawk huna phar dinga a ngenna le inzawmin fekhawmhai chun Drafting Committee an indin nghal a, tul anga hma lo lain, inbiek nawk hma ngeia la entlang nawk dingin thutlukna an siem. Social Media tum tum haia thuvuongva indiklo thedar le hril rika umhai chu a hranpa taka anni thusuok siem a ni ngawt naw chun lo awi ngai lo dingin le hi inbiekna hin hnam le ram tadinga ra tha a hung insuo ngei theina dinga Pathien kuoma tawngtainaa lo san dingin HPC (D) chun ngenna mipui kuomah an siem.

Drafting Committee­a Convenor dingin Dr. John H. Pulamte (Social Activist) le member dingin Lalthalien (Secretary Assembly, Hmar Inpui GHQ/Hmar Supreme House); Dr. Vanlalnghak (Assembly Speaker, Hmar Inpui GHQ/Hmar Supreme House); Francis Songate (Gen. Secy., Hmar Inpui GHQ/Hmar Supreme House); Lalthlamuana Hmar (Assembly Speaker, HSA GHQ) le David Buhril (Social Activist) hai ruot an nih.­ LRS Puruolte

Dist. level Independence Day
IMPHAL:  August 15, 2016, 9AM a inthawk khin Peace Ground, Tuibuong, CCPur­ah District level 70th India Independence Day hmang ning a tih. Mr Lunminthang Haokip, DC, CCPur khuollienin thang a ta, India flag keipharna, parade hai salute lakna le thuhrilna hun hmang a tih.

PROGRAMME:
09:00 AM Assemblies of Contingents & Invitees
09:15 AM Arrival of SP
09:30 AM Arrival of Chief Guest
09:32 AM Inspection of Parade
09:38 AM Hoisting  of National Flag
10:45 AM March Past
11:00 AM Address by the Chief Guest
11:10 AM Inspection of Stalls
11:25 AM Cultural Programme
11:40 AM Presentation  of Prizes & Awards

HSA in an inthielfaina sin an thaw
CCPUR: HSA CCPur Jt. Hqrts hmalaknain August 13, 2016 (zani) khan Unit dang danga thuoitu thahnemtawk tak fekhawmin SDO Office Complex, Saikawt le Industrial Training Institute (ITI) Saikawt compound le hmun hai inthielfaina le hlo hai samfaina sin an thaw.

SDO Office complex hi enkawltu mumal umlo a ninaah thuneitu han tha taka a function theina dinga hma an lak a tulzie le ITI, Saikawt khawm enkawltu mumal tak umnaw leiin compound le building hai a se hrat hle a, hi thil invawina lien tak neia HSA CCPur JHQ in member hai ko khawma sukfaina sin an thaw a nih.


HSA chun ei ram sunga sawrkar In hai enkawlna kawngah mipui hai chu mani theina kawnga thangpui dingin an fiel bawk. Hieng offices hai tha taka an function theina dinga hma lak pei an tum thu HSA JHQ thuoituhai chun an hril.

Lok Adalat nei
CCPUR: Zani zingkar 10:30AM a inthawk khan CJM Court, Tuibong, CCPur­ah CCPur District Legal Services Authority (CDLSA) huoihawtnain nikhat sung aw National Lok Adalat nei a nih. Hi huna hin sum le pai thuah relfel dinga lut cases 10 sukfel a nih.

Bolero kha zan kara inruk a ni lem
CCPUR: EAC Office, Rengkai Road­a campus sunga  Bolero inruk hmanga a um hun kha sun ni lovin Aug. 11, 2016 zan a ni lem tiin Pu Simon L. Hrangchal, Police a report petu chun a hril. Chun Bolero kha ama hmang lai nilo lem a ni thu a hril bawk. Ei report lakna Police han an hril chiengkuong naw deu lei a nih.

INDEPENDENCE DAY CHAWL
CCPur: Manipur Hill Journalists’ Union (MHJU) chun August 15, 2016 hi chawl­a a lo puong leiin hi ni hin MHJU  hnuoia nitin Chanchinbu office­hai khar ning a tih. Hi lei hin Hmasawnna thar thangsain MHJU hnuoia tuolsung nitin chanchinbu hai chu August 16, 2016 khin hung suok naw nih. Hi ni hin Imphal­a Tuolsung nitin chanchinbuhai khawm insuo ninaw nih.

DRDA Documentary hawng
CCPUR:  Pu J.C. Ramthanga, IAS, Principal Secretary (RD&PR) chun zanikhan khuollien ni pumin  Tuibuong­a DTC Hall­ah DRDA Documentary a hawng. Hi huna hin Brig. Ajay Kumar, CO, 27­Sector guest of honour in a thang a, MDCs, DLOs, Lalhai le Organisation tum tuma thuoituhai khawmin an uop.


J.C. Ramthanga chun, CCPur district chu a piengna le seilienna hmun a ni thu, CCPur khawpui nasa taka an thlakdanglam zie; Central le state Govt. a intahwk development scheme tum tum hai District tina DRDA fethlenga thaw a ni thu a hril. DC/CCPur le DRDA staff hai chu thla hlaw lakna ding chau ni loa, mipuiin hma an sawn theina dingtiengpang ngaituoa mipui ta dinga sin thaw zawm pei dingin a ngen. Hun le tha tam tak senga DRDA staff han documentary an siem chu lawmum a ti thu hrilin ama home town ngeia program a thang dinga fieltu DC/CCPur kuoma lawmthu a hril bawk.

Mobile Traffic Court an buotsai
CCPUR: CCPur District Legal Services Authority (CDLSA) le Traffic Police hai thangruolin zani sun dar 11:00 a inthawk khan CCPur Police station tuol, Tiddim Road­ah “Mobile Traffic Court” an buotsai.  Hi huna hin 2­wheeler motor hai driving licence, kum tling lo a motor khal, motor registration certificate, insurance certificate, registration number; speed limit pela hrat taka motor khal le Helmet khum le khum lo hai an check. Zanikhan Traffic Rules bawsie mi 85 le tinted glass (glass dum hmang) Car 1 manin TR­5 receipt katin motor neitu hai hi fine an inchawitir a, fine an hmusuok hi Rs. 10,200/­ a tling phak.


Rukru han In an rawk
CCPUR: Zani zingkar dar 1 vel khan Vanlalruot of Rengkai Road chengna in chu rukru han an rawk a, sumfaiin Rs. 3,500 an lakhmang takah rangkachak incheina Rs.10,000/­ vel manhu ding an lakhmang.

Mass sit­in protest/Dharna
CCPUR: Manipur sawrkarin an thil ngen inzana le ngaisakna a la nei der naw dodalnain August 15, 2016, 11AM a inthawk Salphate Pumbe, Hiangtam Lamka­ah Mass Sit­in protest/Dharna nei ning a tih tiin JAC Against Anti­Tribal Bills chun thusuok an siem. Hi Dharna a hin mipuihai thang dingin JAC chun ngenna a siem.

An nu le pahai kutah an inhlan
CCPUR:  August 10, 2016 zantieng dar 4:15 vela Thoubal Police han Kakching Lamkhai hmuna Myanmar rama thuoilut tum nuhmei pathum hai chu Thoubal Police han Child Welfare (CWC), Thoubal kuta an inhlan hnungin  CWC, Churachandpur in  naupang pathum hai hi an va laksuok tah. Hieng naupang hai hi CWC, CCPur in tha taka thu indawnna neia, counselling an pek hnungin zani ma khan an nu le pa hai kutah an inhlan tah niin CWC, CCPur chun an hril. Hieng naupang hai thu indawnna nei an ni hunah, tuhin Rangoon hmuna CCPur district­a inthawka agent thenkhatin an thuoilut naupang 100 vel an um mek niin an hril. Hieng naupang hai thuoitu Agent chu Thoubal Police kutah a um mek.

Parbung playground siemna ding Rs. 356,08000/­ a siem thar
CCPUR/SHILLONG: Churachandpur district sunga Tipaimukh Sub­ Division huopsunga um  Parbung  hmuna playground (mini stadium) siemna dinga North Eastern Council (NEC), Shillong in Rs. 7.197 crore a lo sanction ta chu NEC in tulai hnai el khan Rs. 356,0800/­ project dingin a siemtha/fel nawk niin ei thu dawngna chun a hril.

Hi project­a sum seng dinga ti hi a bul chun Rs. 7.197 crores a ni a, a hnungin Rs. 11 crores a siem thar nawk a ni a, tuhin Rs. 356.80 lakh project dingin a hung tlahnuoi ta a nih. Hi thil a hung puitling theina dinga hmlatu le tlanvir puitu deuhai chu Dr. John H Pulamte, Pu Hrilsangmawi, Imphal, techinical tiengpangah Pu Samuel Lalropar, Imphal, sawrkar tieng le NEC tiengpangah Pi Sherry Lalthangzo, IES le a pasal Pu Challien Songate, IRS hai an nih. Hi project le inzawm hin DPR  khawm vawi iemanizat siemthat le project hnawtnaah sum khawm tak an seng ta a hril a ni bawk. Chun, hi project implement­tu dingin  MTDC dande a ni a, NEC le ministry of DoNER hrietpuina loin playground hmun le facilities hai suktlawng thei lo ding; enkaina sin state sawrkarin maw a phur ding; Management committee indin ning a ta, Chairman dingin DC, CCPur; Concerned Dept. le state Planning Dept. Govt. of Manipur haia inthawk member lak ding le tuolsung mi representative lak ding ti a nih.­Virthli

HSA in John Pulamte a lawmpui
CCPUR:  HSA State Coordinating Committee (Manipur) chun, Manipur State Commission for Scheduled Tribe member dinga Manipur sawrkarin mi 2 a ruot hai lai  Dr John H. Pulamte ruot ve a nina thuah lawmum a ti thu Aug. 13, 2016 khan thusuok siemin Coordinator Lal Robul Pudaite le  Malsawmthang Ralsun, Secy. SCC han an puong. Dr Pulamte chu tribal ta dinga mi tangkai, ATSUM President term hni kum 2003­09 inkara a chel sung tribal rights kheksuok pui rawptu, seminars dang danga  papers lo present hlak, HSA le Hmar Inpui President lo chel tah, experience hau takel a ni thu hrilin a sin thar dinga ruotah hnesaw taka hung thaw dingin ditsakna an hlan bawk.

Independence Day lawmnaa thang lo dingin
CCPUR: Singngat A/C MLA G.S. Haupu boycott­na hlip a la ninaw leiin Singngat Public Ground­a Independence Day lawmnaah tukhawm thang lo dingin JAC Against Anti­Tribal Bills, Singngat area chun zanikhan press release an siem. Hi thusuok pawisa lo, hi Day lawmnaa thang an um a, buoina an tuok chun maw an phur naw ding niin Information Secy, JAC Singngat area thusuok chun a hril.

Manipur hmun hran hran haiah Patriots’ Day ursun taka inser a nih
IMPHAL: Kum 1891 a Anglo­ Manipuri War a Manipur ram sanhimna dinga an hringna lo inhlan a, martyrs hiel lo chang ta hai hrietzingna ni Patriots’ Day a vawi 125­na chu zanikhan Manipur State sunga hmun hran hranah ursun taka inser a nih. Imphal khawpuia chau ni lovin District Headquarters tin haia khawm Patriots’ Day hi ursun taka inser a nih. Pawl tum tum hai chun hi ni le inzawm hin Blood Donation camp an huoihawt a, mi tlawmngai han thisen a thlawnin an pek tawl. Kum tin August 13 zatin hi hun pawimaw hi hmang hlak a nih.

Zani zing dar 8 khan State sawrkar huoihawtnain  Hicham Yaicham Pat hmuna Patriots’ Day hi ursun taka hmang a nih. Hi huna hin Manipur CM O.Ibobi Singh, Deputy CM, Gaikhangam, Manipur Assembly Speaker Th. Lokeshwar Singh, Ministers, MLAs le Senior officials hai an thang tawl. Bir Tikendrajit le Thangal General lim haiah inzanain par an inhlan tawl.

State level­a Patriots’ Day inserna pui tak (main function) chu zani 3:30PM khan Kangla Utra hmuna nei a ni a, martyr­hai lungdawah par inhlanna nei a ni a, hi zo hin Saheed Minar ah par siena le Manipur Rifles han general salute an pek. Hi huna hin Manipur Governor V. Shanmuganathan, CM O.Ibobi Singh, Dy. CM Gaikhangam, Assembly Speaker Th. Lokeshwar, Ministers, MLAs le top ranking officials hai an thang tawl.

Manipur ram sanhim le zalenna dingin mihrang han British sawrkar chu huoisen takin an lo do a, ei ram ta dinga an hringna an lo inhlan hi a ropui a, Manipur mipuihai ta ding chun hrietzing hlak ni tang an tih. Ei mihriem pasalthahai sulhnung zui ngam dingin thang la veng ei tiu tiin V. Shanmuganathan chun thu a hrilna huna a hril.

CM O.Ibobi Singh chun, ei ram zalenna dinga lo martyr­hai hi inza an um a, inlakhran tum zawnga hma la lovin, ei ram inpumkhata a um theina dingin Manipur mipuihai thangtlang ei tiu tiin ngenna a siem.

Pineapple Festival­ ah Mary Kom
KHOUSABUNG:  August 27, 2016 khin Khousabung ground, CCPur district­ah 9th edition State Level Manipur Pineapple Festival a um ding a ni a. Hi huna hin International boxer le Rajya SAbha MP Dr MC Mary Kom chu Chief Guest in thang a ta, T Pamei, IAS, Commissioner (Horti & SC / TD) Functional President; Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur le Shri Genneikhup Vaiphei, Executive Member, ADC CCPur hai guests of honour in thang an ta, Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC chu Chief host in thang a tih. Pineapple contest um a ta, winner in first in Rs 40,000, 2nd in  Rs. 30,000, le 3rd in Rs. 20,000 dawng an tih.

Bu ngheia nuorna a tan
IMPHAL: Nupui nau pahni nei ta  le kum 32 mi Arambam Ongbi Robita Leima, Founder Secretary, Crime Against Women (CAW) chun Manipur a inthawk AFSPA hlip dinga ngennain thi chen huoma bu ngheia nuorna zanikhan CAW Office tuol, Canchipur­ah a tan. Mimal le pawl tum tum han a thil thaw tum thul dingin ngenhai sienkhawm a thul naw ding thu zanikhan a hril.

State level Independence Day
IMPHAL: State Level Independence Day, 2016 chu August 15, 2016 khin 1st Bn. Manipur Rifles parade ground, Imphal­ah hmang ning a tih. Hi ni zingkar 9:40AM in CM O.Ibobi Singh chun khuollien ni pumin India hnam puonzar keipharin parade­hai  chibai buk a tih. CM hin lawmman le medal chi tum tum sem bawk a tih. Zan dar 6:30 in O.Ibobi Singh le a nuhmei O. Landhoni Devi, MLA han Raj Bhavan, Imphal­ah thingpui ruoi buotsai an ta, fiel bika um hai thang an tih.

KNF in I­Day an boycott ding
IMPHAL: Kuki National Front (Nehlun) pawl chun Independence Day an boycott ve thu le hi Day an boycott­na le inzawmin August 14, 2016 zanrila inthawk August 15, 2016 nisa tlak chenin Manipur a Kuki mihai chengna biel haiah bandh an thaw ding thu Gogou Vaiphei, Information & Publicity Secretary, KNF(N) chun thusuok a siem.

Mi 12 rangkachak kg 58  leh an man
KOLKATA: Directorate of Revenue Intelligence (DRI) Officials han zanikhan chittaranjan Avenue, Kolkata hmuna Guest House pakhata inthawk mi 12 hai chu rangkachak kg. 58 leh an man. Rangkachak mana um hi Myanmar a inthawka intan, Moreh, Manipur fethelnga Kolkata phurtlung, Rs. 18.33 crore manhu vel niin DRI official thusuok chun a hril. Mi 12 hai laia pakhat chu nuhmei niin Manipur state mi le Mizo nia hril a nih.

VAWISUN THUPUI
Mi khawhlo inthawina chu Lalpa ta dingin tirdakum a na, Mi tluong tawngtaina ruok chu a lawm zawng a nih. Mi khawhlo lampui chu Lalpa ta dingin tirdakum a na, Felna hnawttu ruok chu a hmangai hlak. ­~ Thuvarhai 15:8­9

Editorial: Khawpui huop sung suklien

Ei khawpui intep takel le a bul hnai hla rak lova ram ruok awl dei duoi el bawk si hang hmu hin lung a awi thei naw a, lawm a kim thei  mawl nawh. Ei leilet le ei huon ram, bu le thlai chingna a tha em em hai hlak chu inhmunin ei thet zo tep. Tuta inthawka kum tlawmte hnunga chun a la umsun hai khawm hi inhmuna ei la thet zo ngei ring a um. Ei khawpui zau lien pei tum neka ei leilet le huon ram inhmun dinga ei thet zung zung el hi thaw dan tha ning a tim ti hi chik taka ei ngaituo nuom a um. Hmathlir hla tak nei ni inla chu hiengang hin ei leilet le huon ram tha lai hai hi inhmun dinga ei thet ring a um nawh. Ei insirna ding thil ei thaw niin an lang. Ei hmathlir le ngaituona hang suksei deu inla nuom a um khawp el.

Churachandpur town a inthawka hla rak lo, town puo a ei ngai, ei sir vela muolhlum le tlang chite tehai hi inhmun dingin siem inla, hieng hmun haia hin cheng inla chu ei town intep em em el hi inthawl hawkin hung um a ta. Town cheimawi le suk changkang khawm a hung awlsam pha ring a um. Chun, inhmun cheng nuoitela inchawk ngai nawng a ta, inhmun lien le tha tak tak hai khawm cheng nuoi khat tling lo khawma inchawk thei hung ning a ta, mani In ngei neiin inhawi le thawveng takin ei chengtlang thei seng ring a um. Tuta ei ngirhmuna hin chu nitina fakfawm zawnga kut sin thawhai ta ding chun inhmun inchawk ngaina a um ta nawh.

Ei town area in a huop sung hi ei suklien naw chun intep ngawi ngawiin um ei ta, kangmei suok chang khawmin ei In le a sunga um hai po po laksuok le san hman lovin a kang fai vawng pei el ding a nih. Ei town sunga inhmun neia In bawlhai hlak an duam deu deu a, kawmkar um thei ta lovin ei In le a building­hai kar­awl um ta lovin an mat vawng ta a, kangmei suok chang khawm kangmei theltuhai ta ding khawma chet ngaina a um ta nawh. Mani le mani harsatna ei insiemfawm a ni deu tak.

Khawpui sung annawleh town area sunga um ei nuom sengna san bulpui tak chu sawrkar office le inchuknain hai town area sunga an um lei a nih. Sawrkar office pawimaw le inchuknain tha hai hi ei khawpui puotieng, ei town puotieng um hai sienla chu ei khawpui le town area huop sung hi lo thei lovin a hung lien ngei ring a um. Hieng a ni lei hin khawpui annawleh town puotienga sawrkar office le inchuknain hai sawnsuok theitu sawrkar ei mamaw a nih. Ei khawpui le town sir haia hin ram ruok a la tam a, hiengang hmun le ram ruok haia hin sawrkar office le inchuknain hai sawnsuok inla chu Churachandpur town area sung hi hung inthawl hawk el a tih.

Ei state sawrkarin ring road a riruong le a siem hai khawm hi tuta nek hin siem that nisienla, ring road hi lo thei lova zui le hmang dingin sawrkarin hma hung la ngam bawk sienla chu ei town area huop sung hi lo thei lovin; saptawng takin automatically in a hung lien el ding a nih. Khawpui annawleh town suklienna dinga lampui tha tak a nih. Imphala inthawka hung motor­hai hrim hrimin direct­in CCPur town hung pan lovin Tuibong a inthawk ring road hi hung zui hai sienla, District Hospital, CCPur a inthawk New Bazar lutin, New Bazar a inthawk Tiddim Road hrawin Imphal tieng pan hai sienla Churachandpur town hi hung inthawl hawk el a tih.

Chuonga thaw le hmang nisienla chu Churachandpur town area huop sung hung lien a ta, Bazar hmun, dawr hmun le motor parking hai khawm inthawl deuin hung um thei tang a tih. Mi ram le mi nauhai chun Car man to, nal le tha tak tak neiin hrat le inrang takin an tum ram an tlan tlung zung zung a. Ei ni rawi ruok hin chu Car tha le nal ei nei tawla chu ei khawpui sung intep leiin Satel speed­a ei tlan a ngai a ni hi! Ieng chun am a mi dang a, iengleia ei khawpui  ei zau lien naw? Mipui thuneina a nih. Thangruolin ei khawpui huop sung suklien tum ei tiu.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate