Responsive Ad Slot

TU - HMA LE TU - HNUNG VANGAI TLÂNG

Monday, July 18, 2016

/ Published by VIRTHLI
~ L. Thanmawia Pajamte

TU-HMA : Tu-hma, kum zalai liem ta le tulai hnai kum 6 lai liem ta china khan Vangai tlâng lam chu a se em em a. Vangai phai Tuisuoliena inthawkin kein ei fe a. Thangbawi a khuo (Gotraikhal) - ah Tuiruong tannin Cachar ei lût a. Ramhnuoia fein Ankhasuo zawna Tuiruong tan nawkin Manipur ei lut nawk a, ni khat ei aw a. Ankhasuoa inthokin kein ei fe nawk a. Ei hang hawphurtak chu KHARKHUPLIEN TUNG a ni hlak. Lamthlang chu œenbaram, fit 300 vela sei anni a, œi a um thei em em. Kum 1976 Patpuihmun inkhawmpuia kan fe ṭum lem chu kan nunghakhai 2 an chau letder a, kan zawn hiel a nih. Ankhasuoa inthokin Kangreng ei ban hne œawk hlak. Kangrenga inthokin Patpuihmun/Sartuinek ei ban nawk a, ni 3 lam a nih. Zeikhan le Kangreng inkar hi a hla a, keite le savom dam lamsira thinga hai chun an lo um hlak. Invotin an min hmin nasa thei em em.

Kum 40 lai liem taa khan chu MLA hai khawmin an ngaisak naw leiin In le lo, lampui le mihriem an la chau hle. Lohma infûk naw lei le Mautâm leiin œâm an tuor rop hlak a. Hieng bâka hin ramhnuoimihai leiin harsatna namenlo an tuor hlak bok. Khawsak harsat lei le ramhnuoimihai nghok leiin hmun danga inpêm an tam pha a. Population tlawm leiin MLA biel khat ei la tling naw el awm de aw a’n ti thei hlak.

 Lampui tha a umnaw leiin lohmasuok, thlai-le-an, silepat hai khom zawrna ding a um nawh. Aithing le thing-âthai chu Vangai tlângpui put liemin Tuiruonga an zu zawr hlak a, a rimsik thlak em em. Vaihaiin bufai le thuomhnawhai lawnga tawlin Ankhasuo, Kangrengdawr, Tieulien le Mahasuoa hai an hang zawr hlak. Lampui Tha an poimaw em em.

TU-HNUNG : Kum 40 neka tam liem taa inthok khan Manbahadur (JT) Road chu Tuiruong zula a fe suok a. Vadung po pova chun thîr leilak daw a ni vawng a. Kor suk le tung phurrik puma harsa taka fena hlak chu awl deuvin fe kai thei a ni ta a, lawm a um em em. Kangrengdawr chen Bus a fe thei leiin Bazaar khom a um a, Vangai mipui ta dingin a remchang em em. Electric khom Tieulien chen a var a, an hawi em em.

Amiruokchu tuhin thir leilakhai popo chu tuhaiin am a nih an ât bong vawng a, an zawr vawng tah. Electric ban le a hruihai khom chu hmu ding a um ta nawh. JT Road khom chu phûlin an chang zo tah. Kangrengdawr chen Bus fe hlak chu mihriem takngiel khom fe thei an ta nawh. Tuhai lei ? Tuhai zawr zo? Mi rapthlak tak chu ei nih.

Dr.Rochunga Pudaite (RIP) in a seilienna Phulpui khuo, kum 70 neka sawt a hmu ta naw chu a thi hma ngeia hang hmu a nuom leiin March 25, 2013 khan Hmarkhawliena inthawkin motor 7 œhuoiin kan fe a. An hril sakhming thang Chaltawn a Saitolrawt tunga  chun kan tlan kai ta zuoi zuoi a. Tu hmaa khuol inzin changa ṭamsawl invoia chauna hlak Kharkhuplien Tung chu minit 10 sûng chauvin kan tlan kai a, lawm a umin a va ropui ngei ! Tu siem le tu thaw’manih ti chu a demtuhai ngei khawmin hre tho an tih.

Vangai tlâng khaw tina an mi lo welcome a. Kohran, tu pawl-kha pawl ti lovin Join Churches-haiin Public Meeting an lo huoihot a. Dr. Ro chu hlângin an zawn a, “Hmarhai Arasi, Hmarhai pa, mautâm laka mi’n damtu, damsawt raw se” tiin mipui an khêk a. Hmarhai lai hin inthuruolna œha a lo um takzie le chawimawi tlâk chawimawi hi ei thiem takzie kan hmuin lawmum kan ti em em a nih.

Kum 2014 Dec.5 khan Vangaia Join-in Hmar Sikpui Ruoi, Ngampabunga an huoihot a. Chu huna chun Pu Lalthomlien Hmar, Chairman, BVHTDC chu Chief Guest-in an fiel leiin motor 2 le bike 3 œhuoiin kan fe a. Chaltawn a Saitolrawt khom chu a lo um ta nawh! Lampheia tluong takin Patpuihmun chen kan tlân a, inhoi kan ti em em. Lampui intluonin elekœik ban a lo um a, transformer la bunlo dam anlo um bok a. Vangai Development Block hiel a pieng ta leiin sorkar bilding le sikul In œha tak tak dam an lo ngir ferfur a, lawm a um takzet el.

Hmarhai ram Sinlung Hills Dev. Council le insirpawna dingin Sartuinek ram hmor chen lamlien norsuok a ni ta a. Sakawrdai kai Zilthaw suoa lawnga inthakkaiin awl takin an fe thei ta a nih. Hieng popo thawtupa hin a sin hmabak a sunzawm pei theina dingin ditsakna inhlan thei inla chu a ram mipuihai ta dingin a va ṭha awm de.
     
Phaia inthoka Sartuinek chen ni 3 lam ni hlak chu Vangai tlânga inthawkin Hmarkhawliena zingbu an hung hnot phak ta a nih. A va danglam ta deh! Mi retheihaiin thing an ât a. Suotienga inthawka tlaktieng Tuiruong chen dâra puta ni 2 an aw hlak le aithing ni khata voikhat Tuiruong an intlun thei œawk chu tuhin chu an kotkaia motor innghatin an zawr thei tah. A va lawmum ngei !

Ei ram a phûl ta a, bu le thlai an œha ta nawh ei ti a. Ram sietna le a phûlna hmunhai chu Hmunphi bilin an changnawk ta a. A hringin kg.1-ah 20/30 in an kot bula an zawr nawk thei ta a. Israel ram thlaler chu par a la vul nawk dinga zawlnei Isaiin a lo hrillawk angin ei ram phûl ta chu kong dangin a hung vulnawk ta a nih. Lalpa chu inpakin um raw se.

Vangai tlâng motor a tlung ta hi lawm a umzie chu inchuklaihai olsam takin Hmarkhawliena sikul an hung kai thei ta a. Kum 2/3 sung hin Vangai inchuklaihai Hmarkhawliena an pung pha ta a nih. An nuhai khawmin an nauhai hme ding le thingher chenin an hung tawl thei ta bok a nih. Tulai khom hin lam siemna khawl le hmangruo dang dang Vangai tlânga an um remrum a. Lunghai khom mi retheihaiin inhlawnan an hmang a, ni khata tam tak tak an hlaw thei a, a remchangpek hle. A fûr a ṭhala motor fe theina dinga peace road a ni vat chu ei beisei. British hun laia inthok motor tlung tah- Hmarkhawlien khawlaidung, mitkhapkar tina motor inpel zut zutna hmun hman hi voisunni chen khom hin ke khawma hraw theinaw vâng vâng a la ni a; Vangai tlâng peace road ding chu lo nghak hram hram ding ni naw ni’m.

Vangai tlâng dunga motorin ei tlân zuoi zuoi el ta chu an hoi em em a, ei mang ei sawn el a nih. Infepawna œhatnaw leia kha hmaa In le mihriem se taka um hlakhai chu an hung œha œan ta a. MLA pa’n Solar Light a sem ti dam ei hriet a. Mimal inchawk khom chu ning an ta, khawtin a de cheichuoi a, an hawi ta ngei el. Mobile charging-na le top-up thun theina dam a um ta leiin social media khom thon le hriet thei zung zung a ni ta a. TV-a hai chanchin thar le inkhelnahai khom an hmu ve thei ta a, hma ei sawn thar mek a nih. Hausak chau ei bak an tah. Bieltu MLA hai pu nasa raw hai seh.

Hmar pilepuhai sulhnung tamtak umna; sakhuo tienga ei mihrâng Pastor Thangngur le Dr. Rochunga Pudaite hai tuollengna le an sulhnung la umzinghai; Vangai Sumtuk Hmar Lal hlun umna ram hi humhim le cheimawi ei sin a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate