Responsive Ad Slot

HNA indintu Pu Thangsang Intoate nunrawng taka that; pawl tum tumin an dem thu an puong

Wednesday, July 6, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: Hmar National Army (HNA) indintu le Kuki National Organisation (KNO) a Vice­President ni laimek Pu Lalthangsang Intoate (55) s/o (L) Khamlien Intaote of Sielmat chu July 5, 2016, 1:00AM vel khan tuti hrietlo han Hmarveng, CCPur­a a chengnain gate tuol lai silaiin na taka an kap hliem a,District Hospital, CCPur panpui a ni a, sienkhawm a hliemna tuorzo lovin a thi.

A ruong hi Postmortem thaw dingin District Hospital Morgue­a sielut a ni hnungin zani sun dar 10:45 vela inthawk 2:00PM vel chen khan Police le Doctor han District Hospital, CCPur Morgue­ah Postmortem an thaw a, Postmortem thaw zo zani zantieng khan Hmar Ambulance a phurin a hnungah KKL Ambulance in a zui a,  two wheeler han hma thuoiin a hnung takah four wheeler motor han zuiin Hmarveng­a a chengnain panpui a ni a. Hmarveng­a a inah sunna hun iemanichen hmangpui a ni hnungin Sielmat­a a ruong innghatna dinga ruot Vanso Cottage, Sielmat CCPur panpui le, a ruong mengkhawvarpui a ni a, July 6, 2016 hin Sielmat thlanmuolah a ruong vuiliem ning a tih.A nuhmei Ramdinmawi hril danin, Pu Thangsang hi zan dar 9 vel khan ina inthawk a suok a, a khawlai leng hung tin zing dar 1 vel khan a in gate bula tu ti hrietlo han silaia an lo kap niin a hril. Hospital panpui a ni chen khawmin biek la hrein a la tawng thei niin ei thu dawngna dang chun a hril bawk. Hi thu ei sut chena hin tu pawl khawmin anni thaw a ni thu an la puong nawh. A nuhmei Ramdinmawi le hin naupasal 2, a upa lem kum 4 mi le a naupang lem kum 2 an nei. Pu Thangsang taksa a phingnem vawitieng le changtiengah silaimu lutna hmu theiin a um a, Police chun Pu Thangsang thina le inzawm hin FIR No. 35 (7) 2016 CCP­PS U/S 302/34 & 25 (1­C) A. Act. an registered.

Pu Thangsang sunna le inzanna in HSA CCPur Jt. HQ in CCPur khawpui sunga dawr le bazar hai khar dinga ngenna (appeal) an siem angin zanikhan CCPur khawpui sunga dawr le bazar hai chu khar an nih.

Pu Thangsang hi hnam ta dinga mi thahnemngai em em, HPC Movement hun lai khawm a thil nei le sum le pai hai inro der loa lo thaw lawm a, a nei popo hnam ta dinga lo vuihmang vetu, thuziek thiem le ngaidan tha le vision tha takel nei le mi lungril lien takel a ni a, Hmar hnam sunga chawi pawl pathum um hai pumkhata an um theina dinga nasa taka hmalatu, hnam ta dinga mi tangkai mi hlu takel a ni a. A bik takin HNA Command area sunga cheng mipui hai chun an inro le inpam takzet thu an hril tawl.

Pu Thangsang nunrawng taka that a nina thua hin Hmar Inpui, HYA, HSA le HWA hai bakah Hmarveng Village Authority chun  tuolthattu hai an dem thu an puong tawl.
 
Lusun sungkuo hai ei chanchinbu chun a sunpui hle.

Source: Hmasawnna Thar
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate