Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 01 June, 2016

Thursday, June 2, 2016

/ Published by VIRTHLI
Miss East Queen India 2016 lawmpuina an nei
CCPUR:Kuki Women Union (KWU) chun zani zantieng 3:00PM khan Tuibuong Peace Ground, CCPur­a Indoor Stadium­ah Miss East Queen India 2016 title latu Miss Veineinem Singson d/o Paokhokam Singson of Sirhima, Dimapur, tuta  Nagland­a AG Colony, Kohima a um mek lawmpuina hun an hmang. 
     
Pu Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur khuollienin a thang a, Guests of honour in Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC; Brig. R.K. Sharma, Commander, 27 Secror Assam Rifels; L. Mangkhogin Haokip, IPS, SP/CCPur hai  an thang a, Special Guest  mi 5 le Special invitees mi 23 an um bawk.
   
Hi huna hin Rev. L.B. Angam, Executive Director, ECA(ECCI) in Miss Veineinem Singson ta dinga tawng­taipekna a nei a, District Administration aiawin Joel Haokip, SDO/BDO Thanlon le Seiminthang,SDO/BDO Kangvai han present an pek bakah KWU khawmin lawmpuina thilpek an inhlan.
   
DC/CCPur; ADC Chairman, Miss Veineinem le a sunghai baka mi dang dang khawmin thuhrilna hun an hmang.
   
DC/CCPur chun, Miss Veineinem Singson chu a lawmpui thu hrilin mihriem taksa mawina le hmelthatna hai hi bo thei a ni a, thiemna le varna ruok chu a bo thei nawh, mi tukhawm Pathien timi chun hlawtlingna a hmu hlak tiin a hril.
   
Miss Veineinem Singson hi Miss Mimkut, 2014, Miss Dimapur, Miss Nagaland, 2014, 1st Miss North East Jewel Queen 2016; Manapurram Miss Queen East hai khawm lo ni latah a nih. Ambassador NRHM 2014­2015, Ambassador State Election Icon Nagaland 2015­ till date, Ambassador Make in India, Make in Manipur 2016 ni lai mek a ni bawk.

HAA GHQ meeting in resolution 3 an passed
CCPUR:  May 28, 2016, 11:30AM a inthawk khan  Hmar Artiste Association (HAA) GHQ chun HSA Campus, Rengkai­a HAA Office­ah Executive meeting sitting vawi 4­na annei a, hi huna hin thupawimaw tum tum hriltlang a ni hnungin resolution 3 an passed. Resolution an passed hai chu ­1. Constitution ennawn a, siem­that tul hai siemthatu dingin Albert Thangthasiem, Legal Adviser HAA;  James Songrolal Songate; H. Zaneisang; David Buhrill; Lalvullien Hmar, President HAA le Joseph M. Pakhuongte, Secretary, HAA hai  an ruot.
   
2.  Hlasakthiem, Choir, Lam le lemchang theim le Live Band hai hrim hrim ko le ruoi anni chun HAA hrietpui/fethlenga ruoi le ko nit a sien;  HAA GHQ hrietpui a suokdawk hai chu an rate )hlaw) ding bituk pek ning an ta, hamthatna an hmu theina dingin hma la pek a tih.  HAA hrietpui lo hai ruok chu iengang harsatna/buoina an tuok khawmin HAA in ngaisak naw nih.
3. HAA Jt. Hqrts hai sukthar nawk nisien ti a ni a, Hmar umna taphawta Jt. Hqrts indin dingin an rel bawk.
   
Hieng an thurel hai hi  ei hnam, tawng le culture hmasawnna ding a ni leiin mimal, kohran le Pawl tinin ngaipawimaw­a zawm pek seng dingin HAA GHQ chun ngenna an siem.

World No Tobacco Day hmang
CCPUR: District Tobacco Control Cell, CCPur le The Educational and Social Upliftment Organisation (ESU), Mongjam, PO. Mantripukhri hai huoihawtnain zani 11:00AM khan CMO Conference Hall, CMO Campus, CCPur­ah ‘World No Tobacco Day, 2016’ hmang a nih. Program hi District Health Mission, CCPur le National Tobacco Control Program, New Delhi in a sponsored a nih.  Hi huna hin T.K. Simte, MCS, AC to DC/CCPur khuollienin a thang a; Dr Thanchinkhup Guite, CMO/CCPur le T. Goukhomang, ZEO/CCPur hai functional president le guest of honour in an thang.
   
Chief Guest of honour le functional president han thu an hril zoin Dr Ksh. Kala Singh, Heart Surgeon le Dr Ch. Narendra Singh, Advocate, Lecturer LMS Law College han “Health effects of tobacco use” le “An overview of COTPA” ti thupui hai hmangin  kisai CMO staffs le ZEO staff  hai hrilhrietna an nei.
   
Dr Thangchinkhup Guite chun, mimal le khawtlang hriselna dingin sawrkar thlungpui le state sawrkar han Immunization le control program tum tum a siem a, tobacco dona ding program khawm a fepui mek a nih. Khawvela tobacco siemsuok rawn hai lai India ram a thang el chau ni lovin duma siem thil fa le hawptu an tam em em a, chu lai chun India hmarsakbiel khawm duma siem thil thaw le ching tamna hmun a nih tiin a hril. Hi lei hin School thuneitu han school level le department khawmin department level­a dum thil dodal a pawimaw tiin a hril.

ADC Chairman rawiin EM han meeting an nei
CCPUR:  Zani zantieng 1:30PM khan Mr Langkhanpau Guite, Chairman, ADCC inrawinain a office chamber­ah ADC/CCPur­a Executive members han meeting an nei a, Mr Lalhossan, Vice Chairman, ADCC le Ms Mannuamching, CEO, ADCC hai khawm an thang. Hi huna hin National Food Security Act. 2013 thuah sawrkarin guideline a siem chu a ni ang anga zui dingin an remti a, concerned dept. Food & Civil Supply Dept. inhriettir dingin an rel.
   
Lamka block huomsunga Land Records thenkhat Tuibuong block­a transfer ding  le inzawma complaint tam tak a um leiin concerned department chu Land records la transfer lo phawt dingin an rel bakah MDC sitting nei ding le inzawma tentative program thu an hriltlang bawk.

AR Jawan ama le ama an kap hlum
CCPUR: Singngat, CCPur district­a um 26­Assam Rifles jawan Rakesh Yadav (24) s/o Raja Yadav of Junuwas, Haryana chu May 30, 2016, zan dar 12:45 vel khan a duty­na hmun (post)­ah a silai chawi lai hmangin ama le ama an kap hlum niin Police thusuok chun a hril. Mithi ruong hi RIMS, Imphal­a post­mortem thaw zo a ni hnungin Police han Assam Rifles kutah a ruong hi an pekdawk. Hi thua hin Singngat Police chun Unnatural Death (UD) case No. 1/2016 SGT­PS U/S 174 Cr.PC an registered.

Forms 4030 sem tah
CCPUR: Manipur Police Department hnuoia Police Constable, Follower le Riflemen lakna dinga Application form chu zani chen khan CCPur District­a dingin SP Office, Tuibuong­a inthawk forms 4030 semdawk a ni tah. Hi laia 2150 chu Police constable a ding, Follower a dingin 1050 le MR Riflemen a ding 830 a nih. Post lak ding zat hi Police Constable 2052, Follwer 64 le MR Riflemen lak ding zat chu 441 a nih.

Pulgaon­a Army hai silaimu sekkhawlna hmuna kangmei suokah Army officer 2 thangin mi 16  in thina an tuok
NEW DELHI: Zanikhan Maharashtra­a Pulgaon hmuna Indian Army hai silaimu sekkhawlna hmunpui/lien tak Central Ammunition Depot (CAD)–ah kangmei rapthlak takel a suok a, Army officer 2 thangin thangin mi 16 an thi tiin zanita Press Information Bureau (Defence Wing) Govt. of India thusuok chun a hril. Mi 16 thi hai laia 2  chu Army officer an ni a, pakhat chu Army Jawan niin a dang 13 hai chu kangmei theltu pawla civil (fire fighting staff) an ni a, Army jawan 9 le civil mi kangmei theltu pawla mi 6, an rengin mi 15 in hliemna an tuok tiin PIB Defence Wing thusuok chun a hril.
     
Kangmei hi zani zingkar dar 1:30 le 2:00AM inkara kha tlung a ni a, kangmei suok intanna tak chu thelmit nghal a ni a, sienkhawm silaimu le thil puokthei tam tak sekkhawl hai a lo kangkai leiin thelmit el thei loin kangmei nasa tak hi a hung suok a nih.
   
Army Chief General Dalbir Singh le Defence Minister Manohar Parrikar khawm a hmuna thil umdan an va enfel. PM chun hi thil tlunga thina tuok sung hai chu an lusunna a sunpui thu a puong.Director General of Military Operations Lt. General Ranbir Singh chun, kangmei suokna san hriet a ninaw a, thil a kangsiet zat enfel mek a ni a, kangmei suokna san suizui dinga Order insuo nghal a nih tiin a hril a, kangmei hi thelmit a nitah tiin a hril.
   
CAD, Pulgaon hi Nagpur, Maharashtra­a inthawka km. 115 a hla niin  depot hi ram acres 7000 a lien niin Indian Army hai silaimu sekkhawlna hmun pawimawtak le lien tak, khawvel pumpui huopa silaimu sekkhawlna  lien hai laia thang ve phak a nih.
   
Ei thu dawngna thenkhat chun hi kangmei suoka mihriem thina tuok hi 20 le hliemna tuok 17 an nih tiin a hril.  Defence Minister Manohar Parrikar chun kangmei suok hin anti­tank mines tonnes 130 vel a kangsiet niin a hril.

June 2­ah darkar 12 General strike
IMPHAL: June 1, 2016 zan dar 6 a inthawk Manipur pumpui huopin darkar 12 sung General strike an thaw ding thu KCP Poirei Meitei Lup chun an puonglang. ILPS le inzawma mipui hmalakna state sawrkarin a ngaitha leia general strike hi thaw tum niin an hril. Chun, nunghak le tlangval mawilo taka an um hlak leiin Hotel Krishna khar a nih tiin an hril.

Zing dar 7­10 inkar sung hraw thei lo ding
IMPHAL: NH­37 (Imphal­Jiribam Road) a Irang vadung chunga leilak dawa um chu siemthatna sin thaw mek a ni a. Hi lei hin thuthar um nawk hmakhat chu nitin zing dar 7 a inthawka zing dar 10 inkar sung chu motor hrawtlang thei lo dinga Order insuo a nih tiin Director (Transport), Govt. of Manipur chun a hril.

Office kai seng dingin
IMPHAL: June 1­3, 2016 inkar sung JCILPS in public curfew puong hai sienkhawm hieng  nihai hin sawrkar thawktuhai chu an office kai seng dingin O. Nabakishore, Chief Secretary, Manipur chun zanikhan Order an suo. Hi order zui lo hai chungah dan angin disciplinary action lak a ni el thei bakah sawrkarin ngaimaw hleng a tih tiin Chief Secretary Order chun a zieklang.

AMSU Volunteer han an khar
IMPHAL: Manipur­a ILP hmang sunzawm nawk dinga ngenna le nawrnain zanikhan AMSU Volunteers han Nityapat Chuthek hmuna Education (University) Office an khar. Hi huna AMSU Volunteers le Police hai inbeituonaah Nongmaithem Yaiphabi, Secy. Girls Common Room, Oriental College chu a luah hliemna a tuok niin AMSU thusuok chun a hril. AMSU chun Manipur Governor fethlengin PM kuomah Memorandum an pek bawk. An Memorandum a chun ILPS ngenna le inzawma mipui han harsatna chi tum tum an tuokhai an zieklang.

Thisen inpeknaa inthawk mi 2,234 in HIV an kai
NEW DELHI:  Thla 17 liemta sung ringawt khan India rama state tum tum haia chun thisen inpeksawng (blood transfusion) a inthawk mi 2,234 han Human Immunodefficiency Virus (HIV) an kai nia hril a nih. Thisen inpeksawngna leia HIV kai tamna tak chu Uttar Pradesh niin mi 361 in HIV an kai. Kar hmasa lai el khawm khan Assam­a Kamrup district­a cheng pasal naupang kum 3 mi meiin a kanghliem leia Gauhati Medical College & Hospital­a enkawl chu thisen pek a ninaa inthawk HIV a kai nia hril a nih. Thisen inpeknaa inthawk HIV kai tamna tak dawttu chu Gujarat niin 292 in HIV an kai a; Maharasthra­ah 276; Delhi­ah 264 han thisen inpeksawngnaa inthawk HIV an kai. RTI Activist Chetan Kothari in RTI fethenga indawnna an siem le inzawma National AIDS Control Organisation (NACO) in hi thu hi a hung puong a nih.
   
NACO 2015 report dungzuiin kum 2011 khan people living with HIV/AIDS (PLHIVs) mi 20.9 lakh vel an um a, hienghai laia 86% vel chu  kum 15­59 inkar mi an nih. Naupang kum 15 le a hnuoitieng 7% or 1.45 lakh le nuhmei 39% (8.16 lakh) vel an  nih.

Assam board hnuoia Class X result puong
GUWAHATI: Board of Secondary Education, Assam huoihawtna hnuoia kum 2016 Class X exam result chu zanikhan puong a nih. Candidates 3,81,585 an exam a, students 2.39 lakh chuong met an passed a, a pumpuia pass percentage chu 62.79 a nih. A pumpuia pakhatna latu chu Sarfaraz Hussain of Sankardev Sishu Niketan, Betukuchi, Guwahati a ni a, top 20­ah   students 232 an um. Assam CM Sarbananda Sonowal chun hlawtlingna chang student hai a lawmpui thu a puong. State Education minister Dr Himanta Biswa Sarma chun Sarfaraz chu middle class sungkuoa mi a ni leiin a lekha inchukzawm peinaa hmang dingin Rs. 5 lakh pek dingin a puong.  Hi baka hin sawrkar chun admission le inchuknaa sum seng hai a tum bawk ding a nih.

VAWISUN THUPUI
I vanglai nihaia chun nangma Siemtu che chu hre zing la, kumhai a hung hnai a, ni tha nawhai a hung tlung hma le;.~ Thuhriltu 12:1

Editorial: Taimakna indik le tha

Thil danghai ang bawkin taimakna khawm hi an dik le an diknaw, a tha le a thanaw a um ve a. Hi lei hin nu le pa hai hin mani nauhai taimakna tha le indik hi nghawk lova ei hril nawn rawp  hi ei mawphurna a ni a, thlathlam der lo ding a nih. Ei nauhai taimak dan an dik naw pha pha chu nu le pa chau a tawk buoi naw a, sungkuo pumpuiin a tuor pha bakah khawtlang, kohran, hnam le ram ta dinga mi hnawkdak an hung ni hlak. Ei nauhai hi thabo huolhuol chu an ni naw a, taimakna chu an nei seng. An taimak dan tha lo le indiklo hi ei tuorhla seng a nih. Taimakna lampui indik le tha an hraw a, an damsunga an zui theina dinga thunun theituhai chu mi vangnei le mi hlawtling an hung ni hlak. Taimakna tha le indik hraw ding hin thalaihai khawmin mawphurna ei nei ti hi hriet ve ding a nih. Taimakna tha le indik lampui ei hraw phawt chun  hmuingilna chu chan ding a nih.
   
Ei mimal, ei insung, ei ram le hnam ngirsuokna dingin iem a pawimaw tak a? ti indawn ta inla. Taimakna tha le indik neka sie le hril hmasak ding a vang hle awm ie. Mani le midanghai ta dinga tangkaina nei zawngin taima inla, ei nun sungril takah ringumna vawng tlat inla. Ei thil buoipuihai hi ngirsuokpui tham law lawa ei thaw indik a tih. Thaw lo ra sik tumna lungril ei nei khawm hi sim le bansan ding a nih. Taimakna indik le tha  nei han mani sin inrimna ni lo sik le fak an tum ngai nawh.
   
Tlangram lo neia bu ching hlak hai ta ding khawma tinkhat hmun chau vata silaizawn an thar suok thei naw a, sung ruol deuhai ta dinga fakkhawp thar suokna ding chun bu tin 5 vel bek tu a tul. Khuongchawipa ni tum lem chun bu tin 10 bek tu theina khawpa lien lo vat le nei a tul. Chuongang bawkin IAS, IPS, MCS, MPS Officer ni ding chun mihai neka lekha tiem taimak a tul. Chuong naw chun khuongchawi le a chunga ei hril ang officer ni le chang theina ding hrim hrim a um nawh. Bu le bala khuongchawi  tasa hai le officer lien ni tasa hai hi an taimak dan  an dik  le a that leia hiengang ngirhmuna inhlangkai thei an nih. Taimakna tha le indik hi chu hlawtlingna elchau ni lovin mihai inza le ngaisang hlawna a nih.
   
Zohnathlakhai hi pi le pua inthawka mi thabo le zawmthawa hril ei ni ngai nawh. Mani kutsuoka hring, mani thawsuok sa fa le dawn, khawtlang inthuruol, mihai thangpui pei, thangpui ngaihai thangpui a, mi harsa le sawmdawl ngaihai sawmdawla nun hmang a, taimakna tha le indik nunpuitu an nih. Mi hnuoihnung, chansie, mi riengvai, ruolbanlo le hmeithai hai thangpui le sawmdawlna kawngah khawm thangtharhai tluklo an nih. Chawimawi le hming­that kha an inchu ngai nawh. An tlawmngaina khawm kha tlawmngaina indik tak a nih. Tulaia thangtharhai ruok hi chu hmingthat hlaw lo le chawimawina dawng lo hi ei inlau dawp dawp el ta niin an lang.
   
Zohnathlak thalaihai hi ei tha a bo nawh. “Ei taimakna chi a danga mei a nih. Facebook le Whatsapp khel le tiem ei taima em em el. Hiengang bawk hin ei subject inhnikin tiem taima inla chu lekhathiem, competitive exam a tling thei inkat nuk el ei tih. Thaw ding tha thaw ni si lova zan meng sawt le zing zal sawt chu ei taima tawl thlawt el. Hiengang taimakna hai hi chu taimakna tha le indik chu a ni theiin anlang nawh. Zu dawn dam, zu zawr dam, drugs zawr le zawnghai khawm ei taima tawl hle. Hiengang thil hai khawm hi taimakna tha le indik chu a ni der nawh. Taimaknawna chi vawng le bansan hmak dinga tha a nih.
   
Tulai hin nu le pa thaw suok sa ring dam, sin thaw tak tak pei si lova an hnik hnik fa le dawn nuom si, sil le bil hlak chu branded ngei hak nuom, bun nuom, bi nuom le inbel nuom ei ni tawl ta si; nu le pa hai ta ding chun beidawngna le an harsatna tuokhai hi harsatna le beidawngna khel tieng deu vawng a ni tah. Zan huna zalna chang hre lo le zing thona chang hre bawk si lo hai hi ei bansan a, taimakna tha le indik zui le thaw dinga ei nun hi ei her danglam nuom a um hle. Chuongnaw chun mihai hnawtphak ngai nawng ei tih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate