Responsive Ad Slot

Bieltu MDC le HSA thuoitu han an va enfel

Saturday, March 5, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPur, March 04, 2016: CCPur khawpuia inthawk km. 7 vela hla Thenmuol khaw lut le suokna tak RCC Bridge, Khuga Dam right side canal chunga daw chu chim el thei ding ngirhmuna a um ta leiin hi leilak hrawtu khaw mipui han a vel a vela sawrkar thuneitu han an hmatienga ngaivenin hung siemtha hai sien tia an nuom thu an hril an hril leiin Saikawt bieltu MDC Pu Lalhrillien bakah HSA GHQ thuoitu Richard Laltanpuia le Tv. Lalthanzau, interim President, HSA CCPur Jt. Hq han zani zingkar 8:50AM khan a hmuna fein an va enfel. Thenmuol hi Saikawt MDC biel nisien khawm Singngat A/C MLA biel sunga  um a nih.
            


Hi huna hin bieltu MDC le HSA thuoitu hai chun lal le khawsung thuoituhai inhmupuiin hmalak dan ding an hriltlang a. Bieltu MDC hun concern MLA GS Haopu khawm March 3, 2016 khan Imphal­a a van hmupui thu, chu huna khawsung aiawin HSA thuoitu hai khawm an thang thu hrilin MLA chun an hmatienga hung bawzui dinga an tiem thu bieltu MDC hin a hril. Tui tiengpanga harsatna an tuok rawpna thuah a fur a thala tui hnienghnar tak an nei theina dinga MLA kuoma an lo intlun khawm ngaipawimawin April/May fela implement hman dinga hma lak dingin MLA hin tawngbauin a lo hril niin bieltu MDC chun a hril.  
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate