Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 21 February, 2016

Sunday, February 21, 2016

/ Published by VIRTHLI
Guite road siemthatna sin thawtu ding hai inthlaliem
CCPUR: JAC against Anti­Tribal Bills hnuoia Manipur Tribal Movement Road Construction Committee chun Feb. 23, 2016 a inthawk khin Sinzawl le Tuivai leilak (Mizoram le ramri) inkar lampui siemthatna sin tan an tum a, hi le inzawm hin an hmangruo hmang ding JCB 1 le Truck 1 hai chu zani 8:00AM khan Tiddim Road, Dorcas Hall tuolah JAC Chief Convenor H. Mangchinkhup in a vailiem a, Rev. V. Thangkhangin, in Pathien kuoma tawngtainain an thlaliem. Hi huna hin JAC thuoituhai, Road Construction Committee thuoituhai, YPA GHQ, SSPP GHQ thuoitu hai Hmar Inpui GHQ President Pu Joseph Lalrothang le Gangte Tribe Council thuoitu hai khawmin an uop ve.


Construction Committee Chairman, Nengdouthang Guite chun, mipui thangruolna leia Guite Roade Sinzawl-­Tuivai leilak chen sin tan thei dinga um a ni thu a hril.  H. Mangchinkhup chun, Bills 3 hai leia people movement fe mek hin iengchen am a la aw ding ei hriet naw leiin Mizoram le infepawna ding lampui siemthatu dinga Construction Committee indin a ni thu, mimal thenkhatin elected hai beina le chona nia an hril chu an diknaw thu hrilin, Mizoram­a inthawk nitin mamaw ei phurlut theina dinga a sietna hai siemthat tum ei nih tiin a hril.  

IPPI/NIDs 2nd Round
CCPUR: February 21, 2016 hin IPPI/NIDs 2nd round thaw ning a ta, CCPur district­a Polio Booth 444 haiah naupang kum 5 le a hnuoitieng hai kuomah Polio (Zenghri vengna damdawi) indawntir ning an tih. Hi thila ding h in Divisional Supervisor 19 le Sectoral Supervisor 87 ruot an nih. Hi baka hin Feb. 22 le 23, 2016 hai khin Booth Day nia Polio damdawi dawn lo an um le umnaw zawngsuoka indawntirna dingin house to house visit thaw ni bawk a tih.

Teacher hai ta dinga Legal awareness nei
CCPUR:  Feb. 20, 2016, 10:30AM khan Synod Hall, IB Road, CCPur­ah Child & Women Empowerment Society, CCPur Dist. Legal Service Authority & CCpur Dist. Private School Assn. huoihawtnain ‘One Day Legal Awareness Prog. with Teachers of School in CCPur Dist. nei a nih. Doutong Haokip, President, CDPSA in tawng­tainain hun a hawng a, Letkho Kipgen, CJM/Secy. CDLSA in keynote address hrilin Technical session­ah Salam Imocha Singh MJS, Dist. & Session Judge, Imphal East in “Human Rights, Fundamental Rights & Duties with Special Reference tor RTC ti thupui hmangin le Goulen Haokip MJS, Judicial Magistrate First Class, Jiribam in Cyber Crime ti thupui hmangin thu an hril.


HAA Conf. le Election
CCPUR: February 27, 2016 (Inrinni), 10:00AM a inthawk khin Muolvaiphei Community Hall­ah Hmar Artiste Association (HAA) General Conference­cum­Election um a tih. Hi le inzawm hin HAA a inregister ta le inzieklut thar nuom hai thang seng dinga inhriettir an ni a, zantieng bufaktlangna a um ding leiin member hai chu Rs. 100/­ chawi seng dinga inhriettir an ni bawk.

Exam ding hai tawngtaipekna an nei
CCPUR: HSA CCPur Jt. Hqrts chun BSEM le CoHSEM huoihawtnaa Class X, XI le XII Exam­a thang ding CCPur District sunga HSA member hai chu an umna Hostel chita kanin tawngtaipekna Feb. 20, 2016 zantieng khan an nei. Hieng hun haia hin Rev. Dr Lalhmuoklien, senior Director, EAC in student hai ta dinga tawngtaipekna a nei a, HSA CCPur Jt. Hqrts thuoitu han an uop. Students tawngtaipekna an va neina hmun hai chu­ Emmanuel Hostel, Parbung Hostel, Vision Academy, Sielmat Hostel, Faith Hostel, El Shaddaai Hostel, Kinship Hostel; Douglas Hostel, NECA Hostel le HSA Hostel­a um hai an nih.

Hmun hran hranah 68th Zomi Nam Ni hmang
CCPUR: Zani Feb. 20, 2016 khan khawvel hmun tum tum haiah 68th Zomi Nam Ni hmang a ni a, CCPur District­a khawm hmun  iemanizata hmang a nih. Zomi Council Office, ZC Colony, N. Lamka­ah ‘68th Zomi National Day’ Flag hoisting prog hmang a ni a, B. Dongzalian Simte, Chairman, ZC in flag keipharna neiin thuhrilna hun a hmang. Hi huna hin Tribal martyrs hai sunna hun khawm hmang a ni a, ZC hnuoia tribe tum tuma thuoituhai an thang.


Tedim Chin Union, GHQ huoihawtnain Lanva hmuna zani 11AM khan 68th Zomi Nam Ni Flag Hoisting & Consultative meeing nei a ni a, hi huna hin mi dang dangin thuhrilna hun an hmang bawk. Zantieng huna consultative meeting nei a ni a, TCSA, TCYA; TCCC; TCU le TCZR hai an thang tawl.

Legal Awareness prog. hmang
CCPUR: Zani 11:00AM a inthawk khan District Hospital Morgue­ah All Manipur Tribal Women Union (AMTWU)/CCPur Dist. huoihawtnain Legal Awareness programme hmang a nih. Hi huna hin Advocate vawng Khupchinpau; Mayon Koi Malum; Arun Kesishing le LH Disemring han dan le dun tiengpang kawngah nuhmei pawl hai hrilhrietna an nei. Nuhmei Pawl hai chun Manipur Tribal Forum, Delhi in pasaltha h ai hrietzingna dinga Calender Rs. 1.5 lakh senga an siem hai an zawrnaa inthawk Rs. 1 lakh an thawn ta thu an hril.

HSA thuoitu hlui le thar han charge inhlanna
HMARKHAWLIEN: Hmar Students’ Association (HSA) General Headquarters thuoitu hlui le thar hai chun Feb. 20, 2016 khan RPC Training Hall, Hmarkhawlien­ah charge inhlanna an nei. Charge inhlanna huna charge latu hai chu President L. Rothanglien Khawbung, Aizawl; Vice President Simon L. Infimate, Shillong; Gen. Secy. Joseph V. Tuolor, Haflong; Asst. Gen. Secy. Laltanpui Hmar, CCPur hai an ni a, Finance Secy. Nk. Margareth Tryte aiin President in a lak. Charge inhlanna nei zo hin Office bearers meeting nei nghal a ni a, Departmental Secretaries ding hai bakah CEC Members; Auditors dingin mi 9, senior Advisers ding mi 4 le junior advisers in mi 3 an ruot. (virthli)

Papui pakhat a ringah at hlum; tuolthattu ni dinga ringhla Tejbati Devi le a pasal hmasa man
IMPHAL:Chingkham Panchon (42)  s/o (L) Apabi of Andro Khoibi Shantipur Leikai, Imphal East District chu Feb. 19, 2016 zan khan a chengna in compound sungah  nunrawng taka that a nih. Panchon luah chema vuokna be le a ringah chema atna hmu a nih. Panchon le a nuhmei Puthem Ningol Chingkham Ongbi Tejbati Devi (42) hai chu Feb. 19, 2016 zan dar 9:30 vel khan an in huong sungah a pasal leh zu an dawntlang lai an veng han an hmu thu an hril. Hi zan dar 9:45 vel khan Tejbati Devi hi a pasal hmasa Yumkhaibam Kulachandra Singh (47) s/o Y. Herachandra hai inah a va fe a, a pasal chu that a ni thu a va hril a, sienkhawm a nau han an lo hnawkir nia hril a nih.

Thla 7 liemta khan Tejbati  Devi hin a pasal Yumkhaibam Kulachandra Singh, a nau pasal  2 le a nau nuhmei 3 hai  tlansanin Ch. Panchon hi pasalin a va nei a, um hmunkhat zing an nih. Panchon khawm hi Tangkhul mi, Tangkhul Nongdam khuo mi nuhmeia nei, nau 4 nei tasa (nau pasal 1 le nau nuhmei 3) a ni a, a pasalin nuhmei ang a nei leia a nauhai leh a pasal maksana an in tienga an kirsan ta a nih.

Hi thil tlung le inzawm hin zanikhan Ando Police han Tejbati Devi le a pasal hlui Yumkhaibam Kulachandra Singh hai hi an va man a, tuolthatna case an registered khum. Tejbati Devi le a pasal hlui Kulachandra hai hin thangruola Panchon hi an that ni dinga ringhla a ni a, hi leia Police han mana case an siemkhum a nih.

General Strike thlawp dingin
IMPHAL: Maoist Communisty Party chun vawisun hin General Strike an puong a, an general strike hi Manipur mipuihai chu thlawp dingin an ngen. Fake encounter le dan kala Indian Security Forces han pawitawklo mihai an that hlak dodalnaa General Strike hi an thaw niin an hril.

KCP (P) in Hotel Classic an khar
IMPHAL: Kangleipak Communist Party (poirei) chun Hotel Classic an khar (banned) thu an puong. Hi Hotel a hin politicians le sawrkar thawktu hausa deu deu han nunghak, zu le sa chenna a an hmang hlak leia an banned niin KCP(P) thusuok chun a hril.

Mi 5 silai leh man an nih
IMPHAL:  Zani hmasa zan dar 7 vel khan Bishnupur Police le Assam Rifles thangruol han Moirang Police Station huop sunga Kwakta le Phagatchao biela dappui an thaw a, Diesel  Auto pakhat sukchawla an dapnaah Machine Guns 2 (MA­3 & MK­2), magazines 2 le silaimu iemanizat an dapdawk a, Auto a ch uong mi 5 h ai leh an man niin Police chun an hril. Mi 5 mana um hai laia 3 hai chu nuhmei an nih.

Jat han OBC ngenna an sunzawmpei; thina tuok 5 an tling tah
ROHTAK/HISAR: Haryana-a Jat hnam han Other Backward Classes (OBC) category­a zieklut le reservation pe ve dinga an ngenna leia zani hmasaa inthawka Protest an nei chu zani khawm khan an la sunzawm pei a, protest naa Police hai le inbeituonaa thina tuok chu 5 an tling tah. Protest nasatna hmun tak Meham district­a chun zanikhan Police station, Petrol pump, Govt. buildings le banquet hall hai an raw. Protestor han Rel lampui le motor lampui an dang hai chu zanikhan Army han flag march neiin an inthielfai pei a, Rel tlan ding tam tak sukchawl pha a ni bawk. Hmun thenkhatah Jat hnam ni lo hai le Jat hnam hai inbeituona a tlung bawk. Hliem thahnemtawk tak an um ta bawk a, hliem hai laia thenkhat an hliem inrik leiin thina tuok hi an tuta nek hin an la hung tam ring a nih.

Sawrkar thlungpui chun buoina suokna hmun districts  9 haiah security/army tamlem a tirlut bakah Union Home Minister Rajnath Singh inrawinain zanikhan Delhi­ah high level meeting nei a ni a, hi huna hin Finance minister Arun Jaitley, Defence minister Manohar Parrikar, BJP President Amit Sha hai khawm an thang.

Sawrkar thlungpui chun Jat hnam hai chu an thil ngen le inzawm hin inbiekpuina nei a nuom thu Union Rural Development minister Birender Singh chun zanikhan hrilin, sawrkar le inbie dingin Jat thuoitu hai a fiel. Zani zan khan Jat hnam thuoitu hai chun Home Minister Rajnath Singh an inhmupui ding niin ei thu dawngna chun a hril.

Haryana-a khawpui 5­Sonipat, Gohana, Rohtak, Bhiwani le Jhajjar haia chun Curfew puong a nih.

Delhi University­a Jat hnam hai khawmin zanikhan North campus­ah protest an nei ve leiin Mall road­ah chun traffic nasa takin a Jam pha.

MNF in Mizoram sawrkar an dem
AIZAWL: Mizoram in State puitling a hmu champha vawi 29­na le inzawma zanita Mizoram sawrkarin official function a buotsainaw bakah State holiday­a a puong nawna thuah Opposition MNF President Zoramthanga chun Mizoram sawrkar a sawisel. Hieng laizing hin Mizoram agriculture minister R. Lalzirliana chun, thawktu han sin thaw hun tam lem an nei theina dinga statehood day hi public holiday­a puong ta loa um a ni thu a hril. Zoramthanga chun, MNF an sawrkar nawk huna statehood Day hmang sunzawm a ni ding thu a hril.

Kalikho Pul in CM dinga intiemkamna a nei
ITANAGAR: Arunachal Pradesh politics buoina leia President Rule zama um hlip a ni le inzawmin dessident Congress leader Kalikho Pul chun Feb. 19, 2016 zan khan Itanagar­a Raj Bhawan hmuna Governor JP Rajkhowa hmaah Arunachal Pradesh Chief Minister 9­na dingin intiemkamna a nei. Pul in intiemkamna a nei huna hin ama thlawptu Congress le BJP MLA hai bakah Independent MLAs 2, an rengin MLA 31 hai khawm an thang. Arunachal Pradesh BJP President Tai Tagak chun, BJP in Kalikho Pul inrawi Arunachal Pradesh a sawrkar thar chu puotienga inthawk an thlawp ding thu a hril.

President Rule hi January 26, 2016 a kha zxam tan a ni a, Kalikho Pul in Assembly seats 60 umah thlawptu MLA 32  a nei nia hrila, sawrkar insiemtir dinga Governor kuoma a ngen leia Feb. 19, 2016 zana kha President Rule hi hlip a um a ni a. Sawrkar siem dinga Governor in an hriettir anga a zan la laa Pul hin CM dinga intiemkamna a nei a nih. Kalikho Pul inrawi Congress MLA thenkhat han an CM Nabam Tuki dit lova an hel leia Arunachal Pradesh­a buoina hi hung um a nih.

CRPF 2 kap hlum
SRINAGAR: Zani zantieng khan Srinagar a inthawka km. 16 vela hla, Pampore an ti hmuna CRPF Bus, Convoy fe chu helpawl han IED hmangin an lo lambun a, CRPF constable 2 an thi a, CRPF dang 8 an hliem niin J&K Police Chief K. Rajendra chun a hril.

Left Parties han countrywide protest
NEW DELHI: JNU a anti­India slogan khekpuia intumna leia buoina suok chungthuah Left Parties­ CPM, CPI, NCP, RJD le JD(U) hai chun zanikhan President Pranab Mukherjee inhmupuiin buoina sukre a ni theina dinga kut rawl dingin an ngen bakah JN University President Kanhaya Kumar chu insuo a, a chunga sedition case um khawm hlip dingin an ngen. Left Parties hai chun JNU buoina thua sawrkar thlungpui hmalak dan an lungawinaw leiin Feb. 23­25, 2016 inkar sung khin India ram pum huopin‘Defend People’s Constitutional Rights' ti thupui hmanga protest nei an tum.

Nuhmei kum 18 hnuoi tieng Mobile an chawi a khap
AGRA: PM Narendra Modi in Digital India hnuoia India ram mitinin smartphone an nei ngei theina dinga hma a lak mek laiin Uttar Pradesh­a Aligarh village Panchayats chun nuhmei kum tlinglo han Mobile phone an chawi khapna thupek an suo. Hi dungzui hin nuhmei kum18 le a hnuoitieng hai chun Mobile phone an chawi khap a ni a, khapna thupek bawsetu nu le pa hai chunga action lain khawsunga lampui hai  metres 500 a sei ni 5 sung inphitfaitir annawleh fine Rs. 1,000 inchawitir ning an tih tiin panchayat thusuok chun a hril. Kum 2014 khawm khan Muzaffarnagar­a Panchayat chun hiengang khapna thu hi a lo insuo ta bakah UP a panchayats dang hai khawmin hiengang order hi an lo insuo ta hlak a nih.

SRS in Inruithei Rs. 900 lakh manhu an man tah
AIZAWL: April 11, 2015 a inthawk February 18, 2016 inkar sung khan Central YMA hnuoia Supply Reduction Service (SRS) chun  inruithei chi tum tum Rs. 9,00,50,600 manhu ding an man ta bakah hienghai le inzawm hin mi hran hran 1,235 an man ta bawk niin SRS thusuok chun a hril. Inruithei an man hai lai hin Heroin hawng 166, can 1,720 le sin sen 149; Methamphetamine mum 2,52,800; Alprozelam strip 1,794 le Ganja kg. 4.6 le pack 94 a thang. Inruithei le man hai laia 720 hai counselling pek an ni hnungin insuo an ni a, mi 42 home­a sie; mi 64 Excise & Narcotics kuta inhlan le 28 hai Polie kuta inhlan an nih.

RS Chairman party leaders hai meeting a neipui
NEW DELHI: Feb. 23, 2016 nia Parliament Budget Session hung um ding le inzawmin Rajya Sabha Chairman Mohammed Hamid Ansari chun zanikhan Rajya Sabha­a political party leaders hai an hmupui. Hi huna hin Budget session tluong taka nei a ni thei dan ding an hriltlang. Hienganga RS Chairman in session nei hmaa political party leader hai an hmupui vawikhatna a ni leiin Budget session hung um ding hi boruok rik hle dinga ngai theina a um.

Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan le Parliamentary Affairs Minister Venkaiah Naidu hai khawmin Feb. 22, 2016 khin all political party leader meeting an ko b awk a nih.

Kum 2015 sung Pak. ah mi 324 khai hlum
ISLAMABAD: Kum 2015 sung khan Pakistan ramah mi 324 khai hlum an nih. Khawvel pumpui huopin mi khai hlumna tiengpanga a tam tak pathumna a nih. China a pakhatna niin Iran a pahnina a nih tiin International Human Rights Group le Justice Project Pakistan report chun a hril. Kum 2014 a inthawk khan Pakistan rama hin monotorium on execution dan a hlip tan a, hi dan hlip a nia inthawk hin mi khaihlumna hi a hung pung nasa hle a nih.

VAWISUN THUPUI
Mi tinin taksaa  ei thilthawhai a sie a thaa ei thaw ang peia ei hmu seng theina dingin, Krista rorelna thungpha hmaa chun suklangin ei um vawng ding a ni sih a.  ~2 Korinth 5:10

Editorial
Lekhathiem h mangtlak ni dingin

Lekhathiem le sin tha tak nei ei nuom seng leiin lekha ei inchuk sup sup a. Lekha inchuk chu tu lai khavela ding chun makmawah ei ngai leiin, a nei le neinaw hai khawm theitawp tak meu suoin thang ei lak tawl a nih. Inelna tha takel a nih. Lekhathiem ni hi a thain a hlu em em leiin theitawp suo a bei ding hrim a nih. Lekha  inchuklai mek han pawl insang ni lova thiemna thlungpui indik tak nei ngei dinga thang an lak  a tul. Tulai khawvel hi a thiem thiem hai dingchangna a ni ta leiin enruka pasi ti vel hi chu a fe ta nawh. Inelna ram an ta leiin pasi chau tum lova thiemna indik tak nei a tul tah. State level chau ni lovin national level le international level a competition exam haia thang ngam le hlawtling thei ding hiel khawpa thiemna nei hi lekha inchukhai po po thiltum a ni a tul ta a nih.

Manipur a chun Class X, Class XI le Class XII final exam nei dingin student singtel an inbuotsai mek a. Hieng Board le Council hnuoia exam hai hi thienghlim tak le tluong taka nei dingin state sawrkar le mawphurtuhai khawm an insingsa a, lawm a um. Amiruokchu, exam thienghlim le tluong taka nei a ni theina ding chun sawrkar le mawphurtuhai chau mawphurna a ninaw a, nu le pa hai khawmin mawphurna ei nei seng a nih ti hi ei hriet thar nuom a um. Thangruol sup sup ei tiu. Chun,Exam thienghlim taka nei theina dinga mawphurtu tak chu student annawleh candidate hai an nih. Hi lei hin exam a thang ding han lungril thienghlim tak puta hi exam hi pe thei ngei dinga an insingsa seng nuom a um.

Board le Council chun Exam thienghlim tak le tluong taka nei a hung ni theina dingin Flying Squad le Micro­Observer hai a ruot bakah Class XII exam centres 18 zet haiah ensinna dingin CCTV inthut dingin hma a lak a. Hi hmalakna hi a thain lawm a um. Amiruokchu, mihriem lungril le tumna hai hi  thunun hne vawng thei a ninaw ding leiin, enruk thawtu annawleh ruolhai ta lo copy sawnghai po po chu an rengin hmu le man kim vawng chu thil harsa tak ning a tih. A pawimaw tak chu student/candidate hai an nih. Enruk le copy hi suol a ni el bakah mani ta dinga tha lo a nih ti pawm thei dinga candidate tin hai lungril le ngaituona ei hne a pawimaw takzet a nih. Enruk le ruolhai ta copy sawng hi thil inzakum le suol a nih ti student­hai po po lungrilah ei tuhne pha pha leh chau enruk le copy ti hai hi a hung re thei chau ring a um.

Zirtirtuhai, ram le hnam thuoituhai, nu le pa han inchuklai hai chu lekhathiem mi hmangtlak ni dingin an infui rawp hlak. Degree nei ringawt a h untawk naw a, lekhathiem mi hmangthlak ei ni ding a nih. Hi thil hi h ril liema ngaithlak liem mei mei a hun ta naw a, a tak taka nunpui a hun ta takzet a nih. Degree insang tak nei si, sin hmu zo lova um mei mei ei tam taluo ta hi inzak a um el chau ni lovin ei insung, ei mimal, ram le hnam ta ding khawmin sietna nasa tak an tlun mek a nih. Hieng a ni lei hin lekha inchuklaihai po poin mi hmangtlak ni ngei dinga lekha ei inchuk hi a tul bek bek a nih. Tumna ei nei chun lekhathiem, mi hmangtlak hi ni thei a nih. Lekhathiem le thluok tha, officer lien tak niin IAS, IFS, IPS, MCS etc hiel khawm ei ni theizie chu ei hmaa eini mi ngei hiengang ngirhmuna lo um ta hai le la ni mek haia inthawk hin a chieng em em a nih.

Lekhathiemhai ta dingin degree insang le officer lien ni chau hi a huntawk nawh ti lekha inchuk mek le sin insang la hung chel dinghai khawm hin ei lungrilah ei siet tlat nuom a um. Ei thiemna, ei varna le officer lien ei nina hai hi mani mimal le sungkuo ta ding chau ni lova a taka ei ram le hnam ta dinga ei hmang a hun tah. Hlaw hmuna ding ringawta thaw lovin ram le hnam hmangaina lungril put puma ei theina, thiemna, varna le insangna hai hi ei hmang a hun tah. Mi a ram ta dinga thiltha thaw ding hrie sia thaw si lo chu a ram leilung naua ko le inbuk tlak a ni nawh.

Khawvela scientist ropui takel Albert Einstein chun, hlawtlingna chungchang hiengang hin a hril, Try not to become a man of success but a man of value” tiin. A umzie le a kawk chu, mi hlawtling ringawt ni tum lovin, midang hai ta dinga mi hlu le tangkai ni tum rawh tina a nih. Ei ramah politician hlun le ropui tak tak dam, lekhathiem le degree insang tak tak nei an um fer fur tah. Hiengang mihai hlawtlingna le hlawtling dinga lampui, a suk le a tung an lo hrawna hai a ropuiin ngaisang an um takzet. Amiruokchu, hiengang mihai hlawtlingna hai hin midanghai ta dinga malsawmna an tlun am? ti ruok chu ei ngaituo a tul hle. Ei degree insang le ropui tak tak hai hi ei ram le hnam ta dingin hmangtlak a ni ngei a tul a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate