Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 04 December, 2015

Friday, December 4, 2015

/ Published by VIRTHLI
Intl. Day of Persons with Disabilities
CCPUR: Nehru Yuva Kendra, CCPur le Centre for Community Initiative hai thangruola huoihawtnain zani 11:00AM khan Malsawm Ability Resource Centre, Pearsonmun­ah Observance of International Day of Persons with Disabilities’hmang a nih.


H. Doungel, District Youth Coordinator, NYK/CCPur chun, Pathien mita chau ni loin mihriem hai hi Indian Constitution le Indian Judiciary hnuoia angkhat ei ni leiin, piengphunga ruolbanlo hai hmusit ding an ninaw thu; famkimlona khawvela cheng ei ni leiin IAS le IPS officer hai khawm thil iengkimah an famkim bik nawh. Hi lei hin piengphunga ruol ban zolo deu hai hmusit le hnuoisiena hi mitinin tawpsana ngaisak le thangpui lem ding ei nih tiin a hrilin, chu chu Kristien hai thaw ding awm hrim a nih tiin a hril.

Nov. Thla sung Malaria Positive 22
CCPUR: District Malaria Department chun November, 2015 thla sung khan damnaw mi 1397 hai thisen lain an enfel a, Malaria Positive 22 an hmudawk. Hi laia 17 hai chu Malaria PF ann ni a, 5 hai chu Malaria PV an nih. November, 2015 thla sung khan Department record­ah Malaria leia thi an um nawh.

Entrepreneurs training a um ding
CCPUR: General Manager, DIC/ CCPur huoihawtnainb District Training Centre (DTC), Tuibuong­ah Trade 46 hnuoia Intrepreneurs training a um ding a ni a. Inhnikna nei hai chun December 3­10, 2015 inkar sungin GM/DIC CCPur Office annawleh DC/CCPur Office­ah application lak thei le hi hmun haia hin thu chieng lem indawn thei ni bawk a tih tiin DC/CCPur chun zanikhan inhriettirna a siem.

State official han DMO an inhmupui
CCPUR: Dr Rita Mohon, State Consultant, MNE le A. Manihar, State Consultant, PSCM hai chu zani zingkar khan CCPur­ah an hung a, Dr Liankhawjam Guite, District Malaria/Nodal Officer, NVBDCP/CCPur le Malaria staff hai an inhmupui. Hi huna hin slide le projector hmangin Malaria affected area le khuo hai enpui an ni bakah Thosilen (mosquito net) sem dan ding chungthu an hriltlang bawk.

ZEO in a vailiem
CCPUR: GM Hall, Imphal­a State Level World Disable Day, 2015 programme­a thang ding hai zani 8:30AM khan T. Goukhomang, ZEO/CCPur in CCPur Govt. H/S campus­a SSA/RTE Resource Centre­ah a vailiem.World Disable day­a thang dinga inthlaliem hai lai hin regular students 10 le Children with Special needs mi 10 an thang.


Uttarakhand BJPMP in RS ­ah Manipur Tribal issue a khekpui
NEW DELHI: Uttar Pradesh­a BJP MP Tarun Vijay chun zanikhan Rajya Sabha­a zero hour huna Manipur­a Anti­Tribal Bills pathum hai dodalna le inzawma Tlangmi hai thil ngen chungthu a khekpui. Mr Tarun Vijay chun, Manipur tlangmi hai chu India mi, Mother India nauhai an ni a, an thil ngen chu ieng khawm nisien ngaipawimaw ni raw seh tiin a hril­a, an thil ngen le inzawma mithi hai ruong vui loa la um zing a ni thu Rajya Sabha­ah a hril a. Manipur Police chun an nuom leh a tul chun tear gas an hmang thei, phairam biela protestors hai chungah rubber bullet an hmang a. Tribal protestors hai chunga warning iengkhawm um lovin ‘Live bullets” an hmang a nih tiin a hril.

Manipur Tribals han Assembly in Bill pathum a passed chungthuah Sawrkar thlungpui enfel dingin an phut a, ei nauhai an ni a, an harsatna hi ei ngaisak ding a nih; Jantar Mantar­ah ni 92 chuong relay sit in protest an nei ta a, sawrkarin a ngaisak naw nia an hriet leiin an aiawin ka hril a nih, state sawrkar chau ni lovin sawrkar thlungpui khawmin an harsatna hi a ngaisak raw seh tiin Tarun Singh chun a hril.

Rajya Sabha a chun zanikhan Congress leader Kumari Selja in Dwarka hmuna temple a va sir thuah inselna nasa tak a suok nawk bakah Union Minister V.K. Singh in Haryana­a Dalit naupang pahni raw hlum an nina thua Ui tekhinnaa a hmang le inzawma Congress le BSP han ban dinga an phutna thuah Opposition le sawrkar tiengang nasa takin an inhnieltuo bawk. Hi chungthua inselbuoina um lai hin V.K. Singh khawm Rajya Sabha­ah a um ve zing a nih. leiin inpui inthung chu zani zantieng 2 PM chena dingin sukchawl pha a nih.

Mizoram­ah leilak chim leiin 1 a thi
AIZAWL: Zanikhan Mizoram­a Sihmui le Lengpui inkar, Tlawng vadung chunga daw bailey bridge (leilak) chu mi pahni chuongna AMW Truck (ke 12 nei) MZ­01 J 0741 in a hraw lai mekin a chim a, truck­a chuong helper Lalremsanga (24) of Champhai chu a hmuna a thi a, a khaltu (driver) Lalrammawia s/o Vanlalduha of Bawngkawn Red Rose chu na takin a hliem a, a ru tam tak a tliek a, sienkhawm a ngirhmun a derthawng nawh tiin Police thusuok chun a hril. Tuta tum hi Tlawng leilak vawi 3 a chimna a ni tah. A hmasa takin October 31, 2014 khan a chim a, December 8, 2014 khan a lo chim ta bawk a nih. Hi thiltlung le inzawm hin Opposition Mizo National Front (MNF) chun Public Works Dept. cheltu Mizoram CM Lal Thanhawla chu inban dingin an phut bakah judicial inquiry thaw dingin an ngen bawk. Truck hi rora phur a ni a, Aizawl pan a nih.

PM in tuilien thangpuina dingin TN kuoma Rs. 1,000 Crore pek belsa dingin a puong
CHENNAI: Prime Minister Narendra Modi chu zaniakhan Tamil Nadu­ah an zin a, National Disaster Relief Fund a inthawk tuta hmaa Tamil Nadu­a tuilien leia harsatna tuortu hai thangpui le sawmdawlna dinga Rs. 940 crores a lo pek ta bakah tuilien thangpuina dingin Rs. 1,000 crores pek belsa a ni ding thu a puong.

PM Narendra Modi hin zanikhan Chennai, Kanchipuram le Thiruvallur district­a tuilien in a chimna hmun hai Helicopter­a chuongin chungtienga inthawk a va thlir bakah PM hin INS Adyar­a regional Naval headquarters hmunah Tamil Nadu Chief Minister Ms J. Jayalalitha le Governor K. Rosaiah hai an hmupui.

Hieng laizing hin Chennai (Tamil Nadu)­a tuilien leia mihriem thina tuok chu 269 an tling ta a, tuta nek hin mithi an la hung tamlem ring a nih. Tuilien ngirhmun hin zieum tieng pan deu ta sien khawm Chennai Airport le Chennai Egmore haia inthawka suok ding Express train hai chu sukchawl vawng a la ni a, sansuokna le sawmdawlna sin thaw zing a ni bawk.

Union Home Minister Rajnath Singh chun Tamil Nadu, Puducherry le Andhra Pradesh haia tuilien leia harsatna tuor hai sawrkar thlungpuiin thangpuina a pek ding thu zanikhan Lok Sabha hmuna a hril a. Andhra Pradesh­a khawm tuilien leiin mi 54 an thi ta niin a hril.

UK sawrkarin Syria rama ISI hai a bomb tan
LONDON: Britain Parliament in Syria rama US inrawinaa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) hai tukdawlna thlawp dinga an rel sawtnawte hnungin Cyprus­a Royal Air Force (RAF) base a inthawka vuong suok indo vuongna Tornados 4 hai chun Syria rama Islamic State (ISIS) hai hratna a bik takin ISIS hai control Oil fields hai an zu bomb. Syria rama ISIS hai beina thlawp ding le dingnaw thua Britain House of Commons in zani hmasaa hriltlangna darkar 10 lai zet an nei hnunga vote an lak huna MPs 397 hai laia 223 han ISIS hai bei tha an ti a nih.

UN Security Council chun rambung 5 le a neka tam hai inrawlna indona chu World War a nih tiin a hril a, tuhin ISIS hai donaah US, Russia, Germany, France, Iran le Iraq hai an inrawl taa nih. UN Security council president chun ISIS Supreme Commander Abu Bakr al­Baghdadi an pe (surrender) hmakhat chu ISIS hai beina hi sunzawm pei a ni ding thu a hril bawk.

Torbung­a Police picket ladawk dingin an ngen
IMPHAL: Torbung Area Social Development Organisation a Advisor, Kh. Basantakumar Singh chun, Bishnupur district, Torbung Gram Panchayat Ward No. 3 area­a Churachandpur district police picket chu Torbung mipui han lakdawk nita sien an nuom tiin zanita Manipur Press Club­a chanchinbumihai an hmupui huna a hril.Torbung hmuna Police picket hi Manipur Assembly in Anti­Tribal Bills 3 a passed le inzawma Churachandpur District­a nuorna nasa tak um leia sie an nih.

3rd Winter Disable Mela tan
IMPHAL:International Day of Persons with Disalities 2015 le inzawmin zanikhan Kebol Girls’ School, Tera hmuna 3rd Winter Disabled Mela for Inclusive Society tan a nih. Hi Exhibition hi Relief for the Welfare of Differently Abled Person (RCWDAP in Life Line Development Organisation le thangruola an huoihawt a nih. Exhibition hawng le tanna hun hi Secretary, Art & Culture Radhakumar; RCWDAP President Ch. Upendra le Kh. Loyalakpa, Editor, Naharolgi Thoudang hai khawmin an uop ve.

Home Guard han an allowance sukpung dingin
IMPHAL: Manipur Home Guard Employees Welfare Association chun zanikhan Khuyathong Durga Mandop hmuna Chanchinbumihai an inhmupui a, Manipur­a Home Guards 2196 an duty allowance sukpung dinga vawi tam tak ngenna an siem hnung khawma sawrkarin a ngaisak nawna chungthuah an lungawinaw thu hrilin December 6, 2015 (52nd Raising Day of the Home Guard Organisation of Manipur) chena an thil ngen hai sawrkarin a sukpuitling naw chun nuorna chi dang dang an nei tan ding thu an hril. Home Guard hai chun an duty allowance sukpung dingin an ngen a nih.

JAC in bail­a insuo lo dingin an ngen
IMPHAL: School Headmaster Md. Hashmad Ali @ Babu thina le inzawma indin JAC chun Babu thinaa inrawlna nei ringhla hriet a ni hnung khawma Police in an la man naw chu demin hi thina thuah investigation thaw dingin Police an ngen a, investigation thaw vat a ninaw chun independent Investigating Agency kuta pedawk dinga hma an lak ding thu an hril bakah hi thina thua intum Md. Amu an kuta a um a ni chun bail­a insuo lo dingin an ngen. Police in investigation hrat taka an thaw ding thu an intiem leiin JAC chun ruong an lak bakah an nuorna an tawpsan.

Justice TS Thakur in CJI dingin intiemkamna a nei
NEW DELHI: Supreme Court a Judge senior tak Justice Tirath Singh Thakur (63) chun zanikhan Rashtrapati Bhjavan, New Delhi­ah Chief Justice of India (CJI) 43­na dingin President Pranab Mukherjee hmaah intiemkamna a nei. Hi huna hin Prime Minister Narendra Modi le Union Cabinet Ministers Rajnath Singh, Sushma Swaraj, Arun Jaitley, D V Sadananda Gowda, Harsh Vardhan, Smriti Irani le senior BJP leader L K Advani hai bakah Justice Thakur piengna nu Saraswati Thakur khawm a thang a, Chief Justice hlui hai­ H L Dattu, K G Balakrishnan, S H Kapadia, Rajendra Mal Lodha hai khawm an thang. Justice Thakur hi January 4, 1952 a pieng niin January 4, 2017 in a pension ding a ding a nih. Justice Thakur hin CJI a inthawka pension Justice HL Dattu a thlakthleng a nih.

UP ­ah Tekin mi 2 a deng hlum
RAEBARELI/KAUSHAMBI: Zanikhan Uttar Pradesh­a Kaushambi le Raebareli district haiah Tek tlain mi 2 a deng hlum. Tekin a deng hlum hai chu Kaushambi district­a Jagatpal Raidas (40) le Raebareili distfict­a Raijan (22) hai an ni a, Lo a sin an thaw laia Tek hin a deng an ni a, a dengna hmuna hin an thi nghal ve ve niin Police thusuok chun a hril.

VAWISUN THUPUI
Nauhai, thu chauin inhmangai nawm ei niu, lei chauin inhmangai naw bawk ei tiu; thilthaw le titakzetin ni lem raw se. ­1 John 3:18

Editorial: Manipur hmakhuo an thim

Joint Committe on Inner Line Permit System (ILPS) inrawinaa Manipur­a Inner Line Permit System hmang nawk dinga ngennaa phaimi han nuorna le helna thla 2 vel deuthaw an nei hnungah state sawrkar le JCILPS chun August 25, 2015 khan agreement an siem a. Agreement an siem dungzuiin Manipur Assembly chun special Session koin August 31, 2015 khan JCILPS hai thil ngen sukdanglam iengkhawm um lovin Bills pathum­ Protection of ManipurPeoples Bill, 2015, the Manipur Land Revenue; Land Reformed (Seventh amendment) Bill, 2015 le the Manipur Shops and Establishments (Second amendment) Bill, 2015 a hung passed a. Hi le inzawma phairam biela nundan pangngai a hung um nawk char le inruolin Bills 3 hai lakkir dinga dodalna nasa tak hung umin, Ministers le MLA hai in chen raw a ni bakah mi 9 zetin hringna an chan pha a, tuchen hin Bills 3 hai dodalna leia thi mi 9 hai ruong chu District Hospital, CCPur Morgue­ah a la um zinga, Bills pathum hai lakkir dinga nawrna chu a la fe zing bawk a nih.

Hieng laizing hin JCILPS han sawrkar leh agreement zieka, totawka sawrkar hmalakna an thlir hnungah November 27, 2015 nia Cabinet meeting in 10th Manipur Legislative Assembly session vawi 12­na December 18­21, 2015 inkar sung nei dinga a rel le inzawmin sawrkar nawrnain JCILPS chun sawrkarin agreement an ziek anga December 15, 2015 chena a sukpuitling naw chun December 16, 2015 a inthawk helna le nuorna nasa tak an thaw tan nawk ding thu zani hmasa khan an hung puong zui nawk nghal a. Manipur chun iengang buoina am ei la hung tuok pei ding ti hi hril a harsain ei hmakhuo an thim hle a, District Hospital Morgue­ah Tribal Martyrs 9 hai ruong phum lova an la zal zing bawk leh, Kristien han ei hun pawimaw Krismas khawm hi tukum chu mumal takin ei hmang thei dim hriet a ni nawh.

Ministry of Home Affairs (MHA) in November 9, 2015 nia thusuok a siem­a khan Manipur Assembly in Bills 3 a passed hai chungthuah Manipur sawrkar, phaimi le tlangmi hai bakah Stakeholders hai thurawn la hmasa loa thutlukna siem a ninaw ding thu an ziek a. Hi thil hin Tlangmi hai lungril natna le beidawngna iemanichen a hnem a, sienkhawm lunghimawna a la lien leiin New Delhi hmuna chun MTFD hmalaknain rally an nei zing a, ruong hai khawm vui lovin a la um zing a nih. MHA thusuok in tlangmi hai lungngaina iemanichen a hnem laiin JCILPS ruok chun MHA thusuok anga Bills pathum hai chungthua State sawrkar, stakeholders, phaimi le tlangmi hai rawn chu an ditdan a ninaw a, hienga thaw a ni chun Bills nasa takin a sukchau ding nia an hriet leiin an dodal tlat bawk ding niin zani hmasaa state sawrkar kuoma deadline an pek huna an tawng dana inthawk an lang a nih.

State sawrkar ta ding khawma ei ngirhmun hi luhai um tak chu ni ngei a tih. Pawlkhat ei lungawi leh pawl dang ei nuor nawk pei bawk si. State sawrkar chau ni lovin sawrkar thlungpui ta ding khawma rel thiem harsa tak ni ngei a tih. Buoina dang a um ngawt naw chun dan pangngai angin Manipur chun kum 2017 khin Assembly Election ei nei nawk ding a ni a. Hi taka hin Centre­a sawrkarna siemtu BJP chu India hmarsak biel­a hmaitha chang nuom lai tak an ni bawk leh, Bills pathum hai chungthua ei buoina chungthu hi nuom el chun an sukfel zo ring a um naw a, hiengang bawk hin NSCN­IM le sawrkar thlungpuiin Framework Agreement an ziek khawm khan Manipur a nghawng sa ding tlat leiin hmaitha chang nuom Centre­a BJP inrawinaa NDA sawrkar chun thut le thut in thutlukna le inremna a siempui ring a um nawh.

Hieng issue dang dang hai sukpuitling lova an chie chun nuorna dang dang a la hung um nawk pei ring a ni leiin Manipur hmakhuo hi an thim a. JCILPS hai hin ienganga nuorna nei am an tum ti suklang naw hai sienkhawm Manipur Assembly Session sukbuoi chu an tum rek niin an hmalak dana hin an lang a. JCILPS thu a lak le hlak Tlangmi hai tuong se nawk ei ta, Bandh/ Blockades, General Strikes hai chu ei hmabak a thil la hung tlung ding hai niin an lang a, tukuma ei buoina neka buoina nasa lem hi kum hung thar ding 2016 hin a hung phur suok el dim ti khawm hriet a ninaw bakah hringna chan tuta nek hin ei la hung tam lem el dim ti khawm hriet a ni nawh.

Hieng a ni lei hin State sawrkar le sawrkar thlungpui han Manipur­a buoina hi ngaitha loa inremna a hung um vat theina dingin hma hung la hai sien nuom a um takzet. Mipui a tu tieng tieng khawmin inrem taka ei um tlang zing theina dingin pawm thei chin tawk ei nei a tul ding niin an lang. Kohran le mipui hai khawmin ei buoina a hung re vat theina dinga thuoitu, hotu le sawrkar tawngtaipui zing chu ei mawphurna a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate