Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 11 October, 2015

Sunday, October 11, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung Headline
Krista pasaltha Dr Rochunga Pudaite  ei lo the tah; mi tam takin an sun thu an puong
A ruong hung phurna ding thuah a naupa Rev. John Pudaite thu nghak mek a nih
CCPur/Colorado Springs: Khawvel pumpui huopa Krista Chanchintha puongdarna sinthawtu; Bibles For The World founder President le EFCI Moderator Dr Rochunga Pudaite (1927­2015) chu kum 88 mi niin October 10, 2015 chawhnung 3:00PM (IST) vel khan Memorial Hospital, Colorado Springs, US­ah rawng a ibawlpek a Lalpa kuomah a lo chawlhadam tah.
   

Dr Pudaite hi October 7, 2015 chawhnungtieng khan a ke nat a sawisel leiin Memorial Hospital hi panpui a ni a, Doctor han theitawp suoa an enkawl hnungin thuok tieng a hung buoi nawk a, doctor han theitawp suoin an enkawl a, sienkhawm damzo ta lova Pathien kuoma lo chawlhadam ta a nih. Rev. Dr Rochunga Pudaite hin a nuhmei Pi Lalrimawi Pudaite bakah naupasal pahni Paul Rozarlien Pudaite (Mathematicians, US a khawm sierkawp thiema inlar phak), Rev. John L. Pudaite, President, Bibles For The World le a naunu Mary Pudaite Keating hai bakah a mo hai, a makpa le a tu le te hai thisan.
   
Dr Pudaite ruong hi a ma ditna angin Sielmat, CCPur­a vui ngei dinga beisei a ni a. A naupa Rev. John Pudaite le a nuhmei chu Tripura a rawngbawlna neiin an um a, an pa thina lei hin US tieng an pan nghal a, a ruong hung phur dan ding thuah John Pudaite a inthawk thu nghak mek a nih. Sapram a tlung huna remruotna a hung siem ang anga a ruong hi sawngbawl ni dingin ei thu dawngna chun a hril.
     
Dr Pudaite hi December 4, 1927 khan Phulpui, Vangai, Manipur­ah Pastor Chawnga Pudaite le Pi Daii hai inarkah pieng a ni a, Jorhat H/S ah kum 1946 khan Matric a zo a, Allahabad University­ah BA zoin Wheaton Graduate School­ah D.D, Northern Illinios University, USA ah MA, Malone College, Ohio, USA a inthawk D..Litt a zo a nih.
     
Chanchintha puongdarna an hnik an bawk hin ram le hnam ta ding khawma thaw hlawk takel a ni a, Hmar mi chau ni lo tribal hnam dang dang thenkhat hai ST­a zieklut an nina khawm ama hmalakna lei lieu lieu a nih. India sawrkar hnuoia sinthaw dinga fielna a dawng khawm hnawla Chanchintha puongdarna sin a hung thaw a ni a. Pathien rama rawng a bawl lai zing khawma Hnam thil thawna haia kut rawl zat zat hlak mi, Chanchintha puongdarna dinga kut a kei ngainaw ang bawkin ram le hnam ta ding khawma tlanse ngailo, hnam ta dinga mi tangkai le thaw hlawk em em a nih. Khawvel pumpuia Bible thawndarna dingin Bibles For the World chu kum 1972 khan an din a, a thiltum chu khawvela telephone ni po po kuoma Thuthlung Thar Bible semdar a ni a, kum 2009 chen khan Bible copy 19,00,000 a semsuok ta nia hriet a ni a, ama anga khawvel huopa hmalatu hi India rama inthawk chun kohran le mimal an la um thu hriet a ni nawh. A rawngbawlna leiin dual citizenship nei, a tul le pawimaw anga America le India ram inkar chau ni loa khawvel rambung tum tum kartawn hlak a nih.
   
Lekhabu khawm tam tak a ziek ta a, chuonghai lai chun “The Dime That Last Forever,” “Tlangchar Tuihnar” (Hmar), “Life Beyond Dissappointment”, “Tienami” (Hmar), “Lekhabu Hluber chu” (Lushei), My Billion Bible Dream (Thomas Nelson, 1982) le The Greatest BookEver Written (Hannibal Books, 1989) hai a thang a; chawimawina khawm tam tak lo dawng ta a ni a, chawimawina a lo dawng ta hai lai 1976 khan Cambridge Man of Achievement le Peru sawrkarin Medal of Honour a lo inhlan ta bakah Who’s Who in America le Who’s Who Among the Indian in America haia chuong phak a nih. “God’s Tribesman (By James & Marti Helfey) “Ro, the Boy from Assam” (by David C. Cook), “Let My Heart Be Broken” (by Rich­ard Gehmana), Joe Musser’s book Fire on the Hill (Tyndale House Publishers, 1998) lekhabu haia a chanchin chuong ve ngat a ni bakah a chanchin Beyond the Next Mountain ti chu saptawngin film­a siem a lo ni ta bawk a nih.
   
Dr Rochunga Pudaite thi hi mipui a bikin tlangmi hnam tum tum hai chun an sun hle a, Paite Tribe Council (PTC) GHQ chun zani zantieng khan an Office, Hiangtam Lamka ah sunna hun an hmang bakah Hmar Christian Leaders Forum OB hai chun fekhawmin zanikhan sunna hunser an hmang. Internet le social media haia khawm mi tam takin an sun thu an puong tawl. Ei Chanchinbu khawmin Dr Pudaite hi a sun hle. Ama ang miropui le thil thawthei khawvel huopa inlar; hi khawvel um sungin Zohnathlak hai lai an la hung pieng nawk dim!

Dr Rochunga Pudaite an sun thu an puong tawl
   
HSA GHQ: HSA GHQ chun Mihrang Hnam Pa Rev. Dr Rochunga Pudaite in chatuon ram a lo inlawina thuah a tuorin chan ropui an ti hle thu le hnamin a sun takzet thu a puong a. Hnam sung el chau ni lova rambung sung le tuipui ral chena mi ropui, mi tumru le Krista sipai tha, Hnam pa, fahra le pasie hai sawmdawltu le inchuklaihai entawntlak a nina po po hi HSA chun an zain a ngaina a, Krista­a rawng a bawlna Kohran, khawtlang, hnam le ram in ei chan hi ei ro hlu Hmar Arasi ei chan a nih tia hrilin lusun sunghai a tuorpui thu hrilin an chunga Pathien thlamuongna um mawl raw seh tiin ditsakna an inhlan.
   
Langkhanpau Guite: ADC/CCPur Chairman Langkhanpau Guite chun, Dr Pudaite thi thu a hriet chun a lung a thawng hle thu hrilin a sun takzet thu a puong a, a sung le kuo hai Pathienin thlamuong dingin ditsakna an hlan. Dr Pudaite thi hi Hmar tawng hmang hai chau ni lovin khawvel pumpuia Kristien hai ta dinga channa nasa tak a nih tin a hril.
           
HSA CCPur Jt. Hq.: HSA CCPur Jt. Hqrts chun zani zantienga Dr Rochunga Pudaite in Chatuon ram a lo inlawina thuah a sun takzet thu a puong a. Hmar hnam ta ding chau ni loa tlangmihai ta dinga hmasawna lampui siemtu, mi ropui Rev. Dr Rochunga Puidaite ruong vuiliem a ni hmapo chu insukhlimna thil chi dang dang hai nei lo dingin mipui kuomah ngenna a siem a. a maksan a nuhmei, a nauhai le a sung le kuo hai an sunpui takzet thu HSA CCPur Jt. Hqrts chun a puong.

Biekin khar ding ti thu a umnaw thu
CCPur: Rev. Jessai L. Neitham, Presbytery, Supdt., EFCI Saikat Presbytery chun zanikhan thangko le ngenna siemin Dr. (Rev.) Rochunga Pudaite (Moderator & Founder President EFCI/BFTW/PMS) chatuon ram a lo inlawina le inzawma sunna, ralna, vuini ding, a hmun ding le a dang dang hai thuthara inhriettirna la siem ding a ni thu a hril a. Dr Pudaite thina le inzawmin Saikawt Presbytery (Tuithaphai) huom sunga EFCI Biekin hai khar ding ti thu a um naw a, chu nekin Kohran le a hre phak taphawt han iengkim tha taka ngaituo a ni theina dingin ei tawngtaina haiah inkawltir lem ei tiu tiin a hril.

JPO kutah ralna Rs. 1,27,428 a lut
CCPur: District Hospital­a JPO donation centre­ah zanikhan mimal le pawl tum tum 9 han ralna an pek nawk a, zanita JPO kuta ralna sum lut po chu Rs. 1,27,428; Lemon Grass litres 10, Appy box 1, puon 9, Chini kg. 20 le Memento 12 a nih. JPO kuta zanita ralna petuhai chu Dr R.Sanga, Angel’s Place Lemon Grass litres 10; Huihchiim Media Appy box 1 le puon 9; Dr Gin Gangte, IIS, News Editor, Aizawl Rs.3,000/­; PCI (R) Singngat Rs.5,000/­; Tribal Movement WhatsApp Group Rs.2,008/­; Zomi Innkuan, UK Rs.60,000/­; Miss Moithangkim & Mrs Haunu of Old Lambulane, Imphal Chini (sugar) kg 20; BYF, EBCC Singngat Rs.5,000/­ le memento 12; Siliguri Eimi Society, West Bengal Rs.50,870/­ bakah gate donation­ah Rs.1,550 a nih.

Ralna sum a lut pei
CCPur: JAC hnuoia Finance Sub­Committee uta chun In tina martyrs hai ralna sum dawla um a lut zing a, zanikhan khuo 11 haia inthawk ralna sum Rs. 91,200/­ a lut nawk. Zanita JAC Finance  Sub­Committee kuta ralna sum petu hai chu­ Saikot block­a M.Lhahvom Rs.6,300/­; Tuibuong block­a Bethel Rs.13,600/­; Joljam Rs.7,100/­ le Lenglakot Rs.2,700/­ .Tipaimukh block a Rovakot in Rs.7,700/­; Senvon Rs.37,800/­; Sipuikon Rs.6,900/­;Tipaimukh Rs.4,000/­;Thingpan  Rs.2,100/­; Loibual Rs.1,000/­; Lenglakot Rs.2,700/­ bakah Singngat block a inthawk Kullian Rs.2,000/­ a nih. Finance Sub­Committee chu vawisun hin KKL Complex­ah 10AM­1:00PM sung an um ding a ni leiin Tribal martyrs hai ralna pelut nuom han pelut thei an tih. In tina ralna dawla um la pelut hai chun October 17, 2015 chena peklut hman seng tum dingin Finance Sub­Committee chun ngenna an siem.

Prayer Chain an nei mek
CCPUr:  Joint Action Committee, Camp: Churachandpur in Manipur Assembly in Bill 3 a passed hai hnawl a ni theina dinga Pathien kuoma tawngtai dinga ngenna an hmu angin Reformed Presbyterian Church North E ast India (RPCNEI) chun October 10, 2015 a inthawk khan darkar 93 sung aw dingin prayer chain (tawngtaina) an nei tan. Prayer Chain sung hin JAC hotu hai, tribe leaders hai bakah Bills 3 hai chungthua movemement fe meka stakeholders hai ta ding le India Presidentin remtina (assent) a pek nawna dinga Pathien kuoma tawngtaina an nei ding a nih. 

Pu P.C. Lawmkunga in Lib. -cum­-Conf. hall a hawng
CCPur: Manipur Chief Secretary a inthawk pension Pu P.C. Lawmkunga, IAS (Retd) le Chairman, Mizoram Public Service Commission chun zani zingkar 8:00AM khan Hmuia Veng­a YMA Complex­ah Mizo Literature Society (MLS) hmang ding Library­cum­Conference Hall a hawng a, Upa S. Vanlalruala, Chairman, MLS in Pathien kuoma inhlanna a nei.
   
Pu P.C. Lawmkunga chun Laibrary tha tak a hung ni pei a beisei thu le student le mipui a tam takin an sawr tangkai ngei a nuom thu hi huna thuhrilna hun a hmang huna a hril.

JAC, JPO le Women leaders han Fasting Prayer an nei ding
CCPur:  Zanikhan JAC, JPO le Women leaders han joint meeting an nei a, JAC hnuoia departmental Organisation/leaders han Octobe 11, 2015, 7AM­10:00AM sung Prayer Mountain, Muolvaiphei­ah fasting Prayer nei dingin an rel.
   
Hi huna Mangcha Thangjom, President (GYM­Manipur) in thu a hrilnaa chun, nuorna fe mek   ni 40 a la tlingnaw a, mipui in nuorna ei fepui ruok chu an phan deu deu nia an lang thu; tribal cause­a nuorna fepui mek hin ratha an suo theina ding le sawrkar na verna dinga economic blockade le a dang dang thaw tul a ti thu, chu dinga JAC thuoitu han mipui lai awareness an pek a pawimaw tiin a hril.
   
Tuta ei nuorna fepui dan (system of agitation) hin Manipur CM chau ni loin ei district­a Sr MLA/Minister Phungzathang Tonsing, Dr Chaltonlien Amo, T. Manga Vaiphei le TN Haokip hai nakawr a ver zonaw a nih tiin a hril a, anni hi an lim (effigy) raw leia inhning ding an nita naw a, Vungzagin Valte le Ginsuanhau hai ruok chu an vawikhat tlingna a ni leiin an inhning el thei; hi lei hin mipui han ei system thlenga, Manipur­ah Ngathu (Ngari) kg. ah Rs. 1000/­ chen a kai theina dinga Economic blockade thaw a ngai tiin  Mangcha Thangjom chun a hril.

CM in Surgeons Conference a hawng
Imphal: Manipur CM O.Ibobi Singh chun ni 2 sung aw ding Jubilee Hall, RIMS, Imphal­ah 20th Annual Conference of the Associations of Surgeons of India(ASI) Manipur State Chapter – ASIMANICON 2015 a hawng. Hi converence thupui chu “Early Diagnosis and Treatment” ti a nih. CM chun, damnaw enkawlna kawnga damnaw sung hai (patient party) han Doctor hai chunga thil ditum lo an thaw hlak dangna dingin a sawrkar chun dan siem a tum thu a hril.

DESAM in sawrkar a mawsiet
Imphal: Democratic Student’s Alliance of Manipur (DESAM) chun Manipur Education Department hnuoia  Primary Teachers 1675 lakna High Court in a kanselna thua mawphurtu chu sawrkar a nih tiin an tum.
   
DESAM President M. Anganba chun, Primary teacher 1423, Hindi Primary teacher 203 le Hindi Graduate teacher 49 lakna dinga advertisement Sept. 12, 2006 a insuo, written December 6, 2006 a nei le Viva  Voce Dec. 2009 a nie a ni a, appointment letters December 2011 a pek an ni thu a hril a. Recruitment thawnah pawl tum tuma inthawk sawrkarin complaint a dawng a, thil indiknaw um ti a hrietsa khawmin a fethlengpui a nih tiin hi thua buoina chu sawrkar lei a nih tiin an tum a, Teachers 1675 lak hai appointment kansel a ni chun student han harsatna nasa tak an tuok ding thu hrilin sawrkar chu indik taka rorel dingin a ngen. Candidates 9 tling zo lo han High Court fethlenga hekna an siem leia hi thil hi hung u m a nih.

PM in Sangai Festival a uop ding
Imphal: PM Narendra Modi chun November 21, 2015 a inthawka tan ding Manipur Sangai Festival a hung uop el thei nia hril a nih. Pu Modi hi November 24, 2015 khin Manipur hung a ta, SAI a Indoor Hall le khum 100 umna girls hostel a hawng beisei a nih. SAI complex, Takyel a chun sinthawna fepui mek a ni a, Indoor Hall hi international standard­a siem a nih. Pu Modi hi beisei anga a hung chun Manipur a hung sir vawi thumna ding a ni tah. Nikum Sangai Festival le 2013 a MP election huna khan campaign in a lo hung ta bawk.

NCHAC a Congress EM 5 han BJP an zawm
Haflong: NC Hills Autonomous Council (NCHAC)–a sawrkarna siemtu Congress Executive Members (Ems) 5 le MACs 4 hai chun zani hmasa khan BJP an zawm niin ei thu dawngna chun a hril. NHAC a hin members 28 le nomininate members 2 an um a, Congress chun MACs 21 le BJP in 7 an nei a ni a. EM 5 le MAC 4 han Congress an zawm lei hin BJP chun NHAC­ah member 16 an hung nei tling ta ding a nih.
   
Hieng laizing hin Dima Hasao district BJP Committee a President Ibeichung Jeme chun Congress members han BJP an zawm thu official­a hrietna a neinaw thu a hril. NCHAC hnuoia thawktu han hlaw le DA sukpung dinga ngennaa nuorna an nei leiin thla iemanizat liemtaa inthawka kha Council hi mumal taka function ta lo niin ei thu dawngna chun a hril.

KYKL cadre an man
Imphal: 45 Assam Rifles chun Oct. 9, 2015 khan KYKL cadre Mutum Naoren (23) s/o Mr Lukhoi of Nongren chu an man a, Lamlai Police kuta an peklut. Kum 2008 a KYKL zawm le Bangladesh a ni 70 sung training zo, tuta SS Sgt Laishram Naobi of KYKL hnuoia um niin zanita Assam Rifles thusuok chun a hril.           

AR han Rul chuk an sanhim
Imphal:  9th Sector Assam Rifles hnuoia 12­Bihar regiment hai chun Oct. 9, 2015 khan Rul in a chuk hliem Hirom Yumjaolai (53) of Kongba village, Imphal west chu rul tur damdawi kapin an sanhim. Chun, 20­Assam Rifles han zanikhan Kongbe vilalge­ah Rul chuk enkawl dan thuah awarness an buotsai a niin zanita Assam Rifles thusuok chun a hril.

Intang 150 chuong insuo zalen an ni ding
Guwhati: Assam state sawrkar chun Jail tum tuma damsung intang dinga thiemnaw inchangtir, jail­a intang mek hai laia mi 150 vel hai chu kum thar hma hin insuo zalen tumin hma a lak mek. Hi le inzawm hin Assam Home Department chun damsung lungin intang dinga thiemnaw inchangtir kum 14 le a chungtieng lo intang ta hai zawngsuokna sin a thaw mek a,  November thla vel hin insuo zalen dinga recommendation a thaw hai Governor kuomah a pawmpui dinga peklut ni dingin State Home Department thusuok chun a hril. 

IM kuoma thilpuokthei supply­tu 2 SA in a man
New Delhi: Saudi Arabian authorities hai chun Indian Mujahideen (IM) hai kuoma thilpuokthei supply­tu nia intum mi pahni­ Abu Sufiyan @ Asadullah Khan le Zainul Abideen @ Zahid Sheikh hai an man. Hieng mi pahni hai hi Saleem Ismael Afaque hnuoia sinthaw, Pune hmuna German Bakery a bomb sukpuoka um khawm kha anni supply ni dinga ring a nih. Kum 2013­a Hyderabad­a Dilsukhnagar hmuna bomb sukpuok a ni zova Saudi Arabia tienga tlan hmang nia hril an ni bawk.

Ni 6 sung thang dingin President an zin suok
New Delhi:  President Pranab Mukherjee chu Israel, Palestine le Jordan haia ni 6 sung thang dingin zanikhan New Delhi suoksanin an zin suok. Pesident hin Jordan ram sir hmasa tak a ta, ISIS han Iraq rama Mosul khawpuia India mi 39 an hrentang hai dam taka an hung insuo theina ding le thu pawimaw tum tum hai thuneitu hai hriltlangpui a tih. Jordan­a ni 2 a cham zovin President hi October 12, 2015 in Palestine pan a ta, Palestine suoksanin October 13, 2015 khin ni 3 sung cham dingin Israel pan nawk a tih. President hin King Abdullah inhmupuiin regional, international le thu pawimaw dang dang haiah inbiekna nei an tih. President hin University of Jordan a student le faculty hai hmaa khawm thuhrilna a nei ding bakah Amman­a Indian Ambasador huoihawtnaain Indian Community and Friends of India hai ta dinga programme a buotsai­ah thang bawk a tih.

SL Navy han Ngamantu 19 an man
Nagapattinam: Sri Lanka Navy hai chun zanikhan Tamil Nadu Ngamantu 16 hai chu International Matitime Boundary Line pel Sri Lanka tuipui­a Nga an man tia intumin an Lawng 2 hai leh an man niin Joint dirctor, Fisheries Dept. Subburaj chun a hril. Mana um mi 10 hai chu Akkaraipettai mi le a dang hai chu Keechankuppam mi an ni tawl. September 22, 2015 khawm khan SL Navy hai chun Ngamantu 15 an lo man ta bawk.

Assam in bandh leiin Rs. 2,943 an hmang
Guwahati: Assam­a chun kum 2014 sung khan bandh vawi 68  thaw a ni a, bandh thaw lei hin Assam chun nitin Rs. 43.28 crores an hmang pha a, vawi 68 bandh thaw a ni leia  sum inhmang chu Rs. 2,943 crores a  vela hisap a nih tiin zanita Assam sawrkar thusuok chun a hril.

Atomic Energy Commission Chairman dingin Shekhar
New Delhi: Bhabha Atomic Research Centre­a Director ni lai mek le Chief Executive, Nuclear Recycle Board Shekhar Basu chu Chairman, Atomic Energy Commission dinga ruot a nih. Mr Basu hin RK Sinha hmun a hung hluo ding a nih. October 23, 2015 a inthawk kum 64 a tling chenin a sin hi chel a tih. Basu hi Padma Shri khawm lo dawng ta a nih.

Ankara ­a bomb puokah mi 86 an thi
Ankara: Zanikhan Turkey khawpui Ankara hmuna leftist le pro­Kurdish opposition group han peace rally an nei hunah bomb hrat takel pahni a puok leiin mi 86 an thi bakah midang 186 velin hiemna an tuok. Turkey President Recep Tayyip Erdogan chun hi thil tlung hi nasa takin a dem.  Turkey sawrkar chun terrorist hai chetna ni dinga an ring thu an hril a, suizuina nei mek a nih.

Bihar­ah vote campaign hun a tawp
Patna: Bihar Asembly Phase 5­a inthlangna nei ding le inzawma First phase election October 12, 2015 nia nei dinga candidate hai ta dinga campaign theina hun chu zani zantieng khan a tawp tah. First phase a hin districts 10 haia Assembly seats 49 haiah inthlangna nei ding a ni a, candidates 583 an um a, hi lai hin nuhmei candidate 54 an thang. First phase­a election neina ding district hai laia district 5 Munger, Jamui, Lakhisarai, Nawada le Banka hai chu Naxalites helpawl hai hratna hmun a nih. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Office of the
HMAR CHRISTIAN LEADERS FORUM
Churachandpur, Manipur
Rev. Dr Rochunga Pudaite Sunna
Rev. Dr Rochunga Pudaite, Founder President, Bibles For the World le Moderator, EFCI  rouinaa Pathienin an kangsangtirna thuah Pathien ram ta ding le Ram le Hnam ta dinga a thilthaw that le ropuihai hrezingin Hmar Christian Leaders Forum chun a sun thu a puong.
   
A sunghai Pathien Thlarau Thienghlim thlamuongna ropuitak an dawng theina dingin Pathien Thlarau in umpui zing raw seh.

  Sd/­ Rev. Ros Infimate         Sd/­ Rev. Dr Lalhmuoklien
     Chairman, HCLF           Secretary, HCLF
----------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
“Hung ta u, Lalpa kuomah kir ei tiu, A mi keinawi tah a chu a mi lo sukdam nawk ding a ni sih a, A mi lo vuok ta naka chu a mi tuom nawk ding a ni sih a; ­Hosea 6:1

Editorial: Hung el tala Lalpa! ei ti ngam chie tam?

Kristien han ei nghakhla tak chu Isu Krista in a mi thienghlim hai lawr dinga a hung nawkna hun a nih. Tulai khawvela thil tlung le ei hun tawng mek ngaituoin khawvel hun ler tienga um ei   nita takzetin an lang a, hi lei hin in lusu hai ta ding chun thanghar a hun ta takzet. Ei thuring Bible in hun nuhnunga thil tlung ding a mi hril hai ei en chun, khawvel hih hun ler tienga um a nita zie hriet thei a nih. Khawvela suolna nasa taka a pung ding thu dam hi ei ngaituo chun a khawvel huop chau ni lovin ei ni lai ngei khawm suolna rapthlak tak takel ei khawtuolah a tlung mek a. Tuolthatna chau ni lov; mani inhmangaina, duam, mani hmasielna, tangka ngainatna, fakrukna, intivei, chapona hai nasa takin a pung a. Kristien ei ni am ei ni nawm, a tu el khawm sum ngainatna suolin ei lungril nasa takin a mi thuoi mek a, Pathien dit dan a ni le ninaw khawm dawn lek lovin nun ei khal mek an ta hi! Nu le pa thuawi nawna a pung a, lawm nachang hre lo, piengpui hmangaina nei lo ei pung tuol tuol bawk.
   
Simkhawlei inhning a pung ding thu Mathai ziek­ah ei hmu a, tuta hmaa simkhawlei inhning vangkhatte ni hlak kha tuhin chu a kum telin simkhawlei inhning a pung ta a, tulai hnai el khawm khan Nepal rama simkhawlei hrat taka an hning leiin mi zatelin hringna an chan a, kha hnung khawm khan vawi tam tak an hning nawk ta a nih. 15th Century laia simkhawlei inhning vawihni chau a tlung laiin 20th Century a chun vawi 120 chuong zet simkhawlei an hning a, 21st Century a chun vawi za tam tak simkhawlei an hning ta nia hriet a ni a, hi lei hin simkhawlei inhning hi nasa takin a pung ti hriet theiin a um.
   
Ram le ram el chau ni loin indona nasa taka a pung ding thu ei hmu a, tulai ei khawvel hun tawng ei hang thlirin, indona chu chawl lovin khawvel ram hmun tum tumah a tlung zing a, eini lai ngei khawm hnam le hnam indona le rapthlak tak taka inthatna hai a tlung zing a nih. Mi hausa, fak le dawna beidawngna hrim hrim nei lo tam tak an um lai zingin Tam leia fak ding nei lova phingtama thi khawvel hmun tum tumah an um zing a, eini lai ruok chu Pathien zarin phingtama thi em chu hriet ding ei la um nawh. Indona le buoina lei ni lo, khuonu ruot (natural disaster) sietna tlung leia thina le hliemna dam ei hmuin ei hriet.
   
Hieng hai bakah hun nuhnunga khawvel nasa taka a danglam ding thu, thiemna nasa taka a pung ding thu ei hmu a. Tulai khawvel thiemna insang tak zie chu a hretu seng ei ni a, ni danga thil theilo dinga ei ngai le, nei phak ve dinga ei inringlo thil tam tak ei insung haia ei senglut mek a. Inbiekpawna le chanchin inhrilpawna hmangruo haia lem chu a vawrtawp ei tlung mek ta a, tawngri chau ni lovin hmel inhmuzing pum khawmin tuipui ral chena mi hai le khawm ei inbiekpaw thei ta a nih. Khawvel mithiem hai chu van boruok­ah an inkapkai sawk zak zing bawk a. Khawvel sik le sa, van tieng thil inchukna ding hmangruo satellite hai kapkai zing a ni bawk. Chu lai zung Isu nia insal dam ei hung um mek bawk a, thuring indiklo fepui le hrilmawitu dam khawvela an pung pei a; sawrkar le sawrkar thangruol hai inbeituo ding thu dam, ram hrang hrang inzawmkhawm ding thu dam ei Bible in a mi ziek pek hai chu khawvela hin a tlung mek ta bawk a. Rambung inzawmkhawm thenkhat chun pawisa thuhmun an hmang mek ta bawk.  Nauhase chu an tan mek a nih tinaw thei a ni nawh.
   
Hieng  popo lei hin Isu Krista hung nawkna tlirtu hai ta ding chun totawka um hun ni tain an lang naw a, nangni pawl­ keini pawl tia insekhek hun ni tain an lang naw bawk. Kohran thuoitu hai ta ding lem chun thungmuong hun a ni tanaw hle in an lang. Hieng lai zinga nangni­keini tia  insekhek a, chunghnung lem inchuna dam, nina inchuna lei dama ei lan sekhek a ni chun ei inennawn a, hun tha a um laia ei insiemthat a pawimaw. Duamna, mani hmasielna, tangka ngainatna, kuttling lova sum laklut pawiti nawna, chapona hai sie tlain; Member pung ditna leia beram inthlem siek ei thaw dam; mani kohran ram zauna dinga mani unau inbeipui dinga inpeisa zinga ei um dam hi a pawi a; ei inennawn a tul takzetin an lang. Kohran thuoitu han hnuoia member pung nekin thlarau bohmang invawina lien tak neia thlarau bohmang a tam thei ang tak sanhim dinga kal an pen hun ta hle. Chu chu Kohran thuoitu hai ta mawphurna a nih. Hiengang bawk hin kohran member hai khawmin ei sunga intheidana le buoina intlun thei ding zawng nekin, Isu Krista lo hung ta sien, khawlam feng ka ta? tia ei ngirna hmun inenfel a hun ta takzet. A hun le ni Pa chau naw chun a hriet si nawh. Vawisun hin Isu lo hung ta ding ni ang sien, ei inzo tawl ta chie am! ‘Hung el tala Lalpa’ ei ti thei seng dim!


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate