Responsive Ad Slot

Hill Town FC'n The 12th Hmar Martyrs' Trophy 2015 ropuitakin an lawm

Tuesday, July 7, 2015

/ Published by VIRTHLI
Hill Town FC'n The 12th Hmar Martyrs' Trophy 2015  ropuitakin an lawm; Organiser, HMARTOP Chairman le Gen. President, Hmar Inpui Special Guest-in an ṭhang

CCPUR: July 4, 2015 chawhma dar 11 AM a inthawk khan Hill Town FC chun umni khamin Synod Hall, IB Road, Tuiṭhaphai, CCPur hmun ah The 12th Hmar Martyrs' Trophy 2015, April 7 – May 16, 2015 inkar sunga Saikot Khelmuol a football inkhelna nei a ni huna an lak lawmna hun puithu takin an nei. Ran that meuin zantieng ruoi an kiltlang a nih. Hi huna hin Chief Guest in Pu T. Manga Vaiphei MLA, Henglep & Chairman, MTDC; Guest of Honour in Pu Langkhanpau MDC, Tuivai & Ex-Chairman; ADCC, Functional President in Pu Lunkhosei Haokip, Dist. Sport Officer, CCPur; Chief Host in Pu T. Dongzakai Gangte Chief of Hill Town hai an ṭhanga.


Special Guest in Pu, Dr. John H. Pulamte President, Hmar Inpui; Pu Lalhrietzing Famhoite Chairman, HMARTOP (Hmar Martyrs' Trophy 2015 Organiser) le Pu Khatkhotong Baite President, VPC hai an ṭhang baka Nk. Gladys Lalparzo Sanate chun hi hun a hin mipui fekhawmhai hla’n an awi bawk.

Hill Town FC hin Final Match hun a khan Lamka Sports Club (LSC) chu full time a 1-1 a an indraw leiin Penalty Kickin 5-3 in an hneban tah a nih. Lawmmanin INR 1 Lakh le Trophy an dawng a. Kha hun a khan Team 34 an suok a nih. Kum nawk 2016 hun a chun hi Trophy Final inkhelna hun ah Boxer Pi MC Mary Kom chu Organiser-hai fielna le ama intiemna angin Chief Guest dinga beisei a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate