Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 3 April, 2015

Saturday, April 4, 2015

/ Published by VIRTHLI
Local
Mithi hriet; Morgue­a inthawk  ruong lakdawk hnungin vui a ni tah
CCPUR: April 2, 2015 zana Pangzawl le Thingkangphai inkar Cemetry road­a tu ti hriet lo  han  an hang sie mithi kha CCPur District Hospital Morgue­a laklut a ni hnungin Mr  Ralkap\huom @ K| Hmar (44) s/o (L) Saikaplien of Muolvaiphei a nih ti  hriet a nitah. Zani khan Police le  Doctor han post­mortem an thaw zo hnungin  a sung hai kuta pekdawk a nitah. A ruong hi HYA Muolvaiphei Branch le V/A han  District Hospital Morgue a inthawk an lak. Mr Ralkap\huom hin  a nuhmei bakah nau 4 a thisan. Hi thina thua hin CCPur Police chun FIR No.26 (4) 2015 CCP­PS U/S 302/34 IPC  an registered.

Ei thu dawngnain a hril danin  Ralkap\huom hi  April 1, 2015 khan Muolvaiphei khuoa mithi um leiin sun dar 11:00 velin thlan chona hmuna fein a la um nia hril a nih.  Rengkai Cemetry road lai in pakhatah Varak sa an suong a, hi huna hin nuhmei pahni in an hung ko dawk a, chuonga a suok hnunga hienganga a ruong hmu a hung um ta niin ei thu dawngna dang chun a hril bawk. A ring­ah chema at/sunna be  hmu a ni bakah a awm­a khawm chema sun na be hmu theiin a um.

A ruong hi April 1, 2015 zan khan Morgue­ah tlawmngaipawl nunghak­tlangval tam takin  nghakin an khawvarpui  hnungah  hnam sunga Organisation tum tum hai inrawnkhawm a ni hnungin a ruong hi  lakdawk phawt dinga rel a ni hnunga  Morgue­a inthawk lakdawk  le a chengna khuo Muolvaiphei tieng phur a ni a, a ruong hi zani zantieng ma khan Muolvaiphei thlanmuolah vuiliem a nih.

Mr Ralkap\huom hienganga  rapthlak taka that a nina hi mitinin an dem hle a,  ZYA  GHQ khawmin hi thil tlung hi nasa taka an dem thu an puong. Zohnathlak hnam tum tum hai kara inremna le muongna sukse thei ding zawnga thisen insuona le inthatna tukhawma thaw lo hram dingin an ngenin hiengang remna le muongna sukse thei thil  hi tlung  nawk ta ngainaw sien an nuom thu an puong bawk.

Gas man Rs. 11 peia sukpung
CCPur:  Indian Oil Corporation (IOC) chun LPG (Non-Subsidized domestic cooking Gas) 14.2 kg a rik man chu Cylinder pakhat peiah Rs. 11 in a sukpung. Amiruokchu, CCPur a chun  Rs. 8  a sukpung a ni a, a hmaa Rs. 754 ni hlak chu tuhin Rs. 762 a ni tah.

MDC Election meeting nei
CCPur: Zani sun khan CYA Hall, New Lamka hmuna 24-Singngat ADC Constituency Election meeting nei a ni a, hi huna hin P.Sianzadong, MDC; Paolal MDC/Henglep; Minboi Vaiphei, MDC/Haopi Range han thuhrilna an nei.  P. Sianzadong chun  May 30, 2015 a MDC election hung um dinga hin hmeithai, rethei le harsa hai ta dinga sin la thaw a nuom  thu, mipui hai vote nawk  dingin a ngen.  24-Singngat  ADCC hnuoia hin polling stations 11 umin voters 5683 an um.

NFCH thuah meeting
CCPur: April 6, 2015, 12:00Noon khin DC Office Chamber-ah  Mr Lunminthang Haokip, IAS, DC, CCPur inrawinain National Foundation for Communal Harmony (NFCH) thua meeting um a tih.  Meeting-a hin SP/CCPur; Dist Planning Officer/CCPur; ZEO/CCPur, DSWO/CCPur; CMO/CCPur; Dy Director TD/CCPur; SDO/CCPur; Prisident KKL/CCPur; President YPA GHQ le  MHJU representative  hai \hang an tih.

PMEGP Beneficiaries in an hlip
CCPur:  PMEGP 2013-14 Beneficiares Assn/ CCPur   chun  Axis Bank, HDFC le ICICI Bank han beneficiaries tamlem an hnawl le loan an peknaw leia lungawi lova hieng Banks pathum hai an khar pek hnungin zanikhan hi Assn. a President Ch. Lunchon chun  S Khaikhopau Ngaihte, BO HQ an hmupui. BO HQ chun PMEGP District Task Force Committee koin PMEGP 2013-14 Beneficiaries hai harsatna chu a thei china a \hangpui dingin a hrilpui a, Bank 3 hai khawm beneficiaries hai   \hangpui dingin a hrilpui.  Hi dungzui hin Bank khara um hai hawng nawk dinga ngen a ni angin  PMEGP Benefiaries han Bank an kharna  chu an lakdawk nawk tah.

Mr Ch. Lunchon chun, April 10, 2015 chen PMEGP Dist. Task Force Committee thu ngaichang in nghak a ta,  thil thar iengkhawm a um naw chun nuorna hrat lema an thaw ding thu a hril.

Imphal
Headline:
April 6 in Union Ministry of Home Affairs  a Core Group team Manipur-ah an hung inzin ding
Imphal:  April 6, 2015 khin R.N. Ravi, Chairman, Joint Intelligence Committee (JIC) le India sawrkar le NSCN(IM)  hai inbieknaa Interlocutor inrawinain Union Ministry of Home Affairs (MHA) Core Group team chu Manipur-ah an hung inzin ding niin ei thu dawngna chun a hril. Hi team a hung \hang ve dinghai chu, MHA Joint Secretary (North East)  Shambhu  Singh le Joint Secretary (Border Management) H.K. Makwana hai an nih.

Manipur-ah an cham sungin Behiang, Churachandpur District; Somtal Ridgeline le Namphisa/ Chassad, Ukhrul District hai an sir ding niin ei thu dawngna chun a hril. Home Department, Manipur chun an inzinna ding District haia Deputy Commissioners le Superintendents of Police hai chu arrangement lo siem dingin an hriettir tawl tah.

April 6, 2015, 9:15AM in Helicopter hmangin MHA team hin Imphal suoksanin Behiang, CCPur district pan an ta, 26 Assam Rifles Post ah \umin  26AR Commandant le Civil Administration hai 9:40AM -10AM inkar sungin meeting neipui an ta, hi zo hin Behiang suoksanin Ridge Post (Somtal Ridgeline) pan an ta, hi hmuna an thaw ding hai an thaw zo hnungah Ridge Post suoksanin Nampisha/Chassad, Ukhrul District pan nawk an ta, 3 AR  Commandant, 44AR Commandant le Civil Administration hai meeting neipui an tih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Tulai hnaia helpawl han Nagaland, Manipur le Mizoram haia Security Forces an lambun le NSCN(K) in India sawrkar le Ceasefire an puong an hnukkir  thu an puongna thil hai le inzawma Security ngirhmun le thil um dan hung enfel dinga Home Ministry team hi  hung inzin tum ni dinga ring a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Driver le Second Driver himin
Imphal: Kuki  helpawl ni dinga ringhla han March 31, 2015 zana Tata Truck NL1G-3654  Sekmai Parking-a an innghatnaa intahwka an \huoihmang, FCI Driver Elangbam Kumar (43) of Top Khongnangkhong le Second Driver Era Khan hai chu a \huoihmang le hrentangtuhai kuta inthawk  dam le him takin an hung tlansuok thei ta tiin M. Tomba, General Secretary, Manipur Driver Welfare Association chun zanita Manipur Press  Club a Chanchinbumihai an hmupui huna a hril.

Nuhmei suolluitu Police SI a lak
Imphal: Mrs Achung Gangmei chun,  nikum (2014), kum thar nia a tunu suolluitu le case nei lai mek Asang (29), s/o Ahungsi Shimray of Dullalel chu Manipur Police Department hnuoiah  Sub-Inspector dinga lak le tuhin  Manipur Police Training College (MPTC), Pangei-ah training  a nei mek tiin zanita Chanchinbumihai an hmupui huna a hril. Nuhmei suolluitu le case nei lai Police Officer dinga latu Manipur sawrkar a dem thu Mrs Achung Gangmei chun a hrillang bawk.

KCP in Thabal Chongba an khap
Imphal: Cheiraoba K<t, April 14 ti lo chu Thabal Chongba tu pawk khawma an huoihawt phal lo le khap a nih. Hi khapna  thupek bawsetuhai chu hremna na tak pek ning an tih tiin Kangleipak Communist Party (KCP), Poirei Meitei Lup chun thusuok an siem.

Governor le CM han ditsakna
Imphal: Manipur Governor Dr K.K. Paul; Manipur CM O.Ibobi  Singh le Manipur Assembly Speaker Th. Lokeshwar Singh hai chun vawisuna Manipur-a Good Friday hmangtu ding Kristien-hai chu Good Friday  hlawtling taka hmang seng dingin ditsakna an inhlan tawl.

Contract basis-a CIAT   Instructor  ding 15  lak ding
Imphal:  Zani zingkhar khan  CM O.Ibobi Singh inrawinain  Cabinet meeting nei a nih. Hi huna hin Manipur sawrkar in Assam-a Cachar district le inrina Jiribam Sub-Divisional Headquarters-ah Counter Insurgency and Anti Terrorist (CIAT) School hawng a tumna chungthu hriltlang a ni a.  Cabinet meeting chun hi CIAT contract basis-a Instructors-cum-trainer 15 lak dingin an remtih.

Others
New Delhi-ah NEC meeting nei ding
Agartala:  April 9&10, 2015  khin Dr Jitendra Singh, Union Minister of State for Development of North Eastern  Region (DoNER) inrawinain North Eastern  Council (NEC) meeting nei ning a tih tiin NEC spokesman Suresh K. Vatta chun a hril. Narendra Modi  in PM a chel  hnunga NEC meeting a vawihnina ding a nih. NEC meeting a hin Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura le Sikkim  Chief Minister-hai \hang an tih.

Swine Flu leia thi mi 2,097 an tling tah
NEw Delhi: India ram hmun hran hran haiah Swine Flu leiin  mi 13 an thi belsa nawk leiin tuchena India rama  Swine Flu leia thi chu  2,097 an tling ta a, hi natna invawi khawm  le hi natna invawi chu 34,351 an tling tah tiin Union Health Ministry thusuok chun a hril. Hi natna leia mi an thi tamna tak   state chu Gujarat a ni a, thina tuok 434  an tling tah. A dawttu chu Rajasthan  a ni a, thina tuok 423 an tling ta a, a pathumna chu Maharashtra niin thina tuok mi 422 an tling tah.

SP \hangin mi 8 damsung lungin intang dingin
Patiala:  September 4, 1992 a Punjab state a hmun pahnia inkaptuona tehlem a Police han mi 4 an kap hlum leiin SP hlui pakhat \hangsain pension ta hnung Police 8 hai chu damsung lungin intang dingin CBI Court, Patiala chun zani hmasa khan thiemnaw an changtir. Damsung  lungin intang dinga thiemnaw inchangtira um hai chu, Ram Singh (Retd.  SP), Ajit Singh (retd. Inspector),  Ajaib Singh (retd.  Inspector), Amrik Singh (Retd. Inspector), Harbhajan Singh (retd.  Sub-Inspector); Sukhwant Singh (retd. ASI) le constables pension ta Rajinder Kumar le Nand Singh hai an nih.

BJP Natl. Executive meeting \an
Bengaluru: Ni 3 sung aw ding BJP National  Executive meeting chu zanikhan Bengaluru ah \an a nih. Hi meeting a hin PM Narendra Modi, BJP National President Amit Shah, Union Ministers, BJP inlalna state haia CMs, Dy. CMs le BJP hotulienhai an \hang. Meeting \an ni hin Office Bearers meeting nei a nih. BJP National Executive meeting a hin states 7, Assam, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu le Kerala haia an party suklienna dinga action plan thaw dan ding hriltlang an tih  tiin BJP General Secretary, P. Muralidhar  Rao chun a hril.

Telugu filmmaker ralthuom leh man
Hyderabad:  Telugu film director-cum-producer Bejjam Rajesh Putra  chu Jubilee Hills-a a chengna ina inthawk  country made pistol 2 le a mu 16 leh an man.  Bejjam  Rajesh hi criminal case iemanizat nei a ni a, Commissioner’s Task Force (Central Zone) in a chengnain an va dap huna hieng ralthuom hai hi dan lova a kawl a ni leia ama le an man a nih.

Rangkachak Rs. 17 lakh manhu leh man
Mumbai: April 1, 2015 khan Mumbai Airport-ah Airport Intelligence Unit (AIU), Customs han nuhmei pakhat, Gulshan Kukadam chu rangkachak  Rs. 17 lakh manhu leh an man. Rangkachak hi a hairband-a  a thupruk a ni a, Dubai a inthawka hung a nih tiin Customs thusuok chun a hril. Chun, Dubai a inthawka hung tho Danish Ahmad khawm rangkachak 1.5 kg, Rs. 39 lakh manhu leh an man. Chun, March 31, 2015 khawm khan Dubai a inthawka hung Kazi Mushtaq chu pawisafai  Rs. 51 lakh leh AIU han an man bawk niin Customs pawl thusuok chun a hril.

Interim DG, DD dingin C. Lalrosanga
New Delhi:  C. Lalrosanga, Additional Director General, AIR & DD chu Interim Director General, Doordarshan dinga ruot a nih. Hi sin hi Director General, Doordarshan (DD) thar ding ruot a ni hma khat a lo chel ding a nih. C. Lalrosanga hi Assistant News  Editor, AIR, Aizawl sin a lut \an le  kum 1991 a Union Public Service Commission (UPSC) huoihawtna hnuoia exam-ah hlawtlinga Director, AIR, Shillong a thawk \an a nih.

States 9 le UT 1 haiah Governor sin a ruok
New Delhi: States 9 le Union Territories pakhat haiah Governor sin a ruok mek. Hi lei hin sawrkar thlungpui chun Governor thar 9 le Lt.  Govenor thar pakhat ruot dingin an sinsa mek a, tuta inthawk hun sawtnawte hnungah Governor le Lt. Governor thar dinghai  hming puonglang ni dinga hril a nih.  Governor sin ruokna state-hai chu, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Bihar, Tripura, Telangana le Punjab hai an ni a, Lt. Governor sin ruokna chu Puducherry a nih.

Police 1 le Home Guard 1 kap hlum
Hyderabad: Zani 12:30AM khan Police han Nalgonda district, Telangana a Suryapet town ah motor inlawn vel hai an dap a, Bus pakhat sukchawla a sunga chuong pasal 2 hai chu  ringhla leia kodawkin an dap a, chu laizing chun pasal pahni hai laia pakhat chun a Pistol a pawtdawk a, a daptuhai a kap a, Police pakhat le  Home Guard pakhat a kap hlum hnungin an tlan hmang. An Identity Card an inentira chun Odisha mi niin an ziek a, sienkhawm an Identity Card hi a tehlem ni dinga ring a nih.

Minister PSO in helpawl a zawm
Srinagar: Haptakar liemta khan J&K Roads & Bridges Minister, Altaf Bukhari Personnel Security Officer (PSO) Constable Nasir Ahmad chu a umna chin hriet  lovin an hmang a, zawng hrep a ni hnung khawma hmu zo a ni ta nawh. Amiruokchu, Hizbul Mujahideen, Pakistan thlawp zawnga che helpawl spokesperson, Salim Hashmi chun  April 1, 2015 khan Nasir Ahmad hin an pawl a zawm  der ta niin an Chief Commander, Syed Salahuddin in Srinagar a Media hai an hmupui huna a hrillang tiin a hril.

Mizoram Local Body election April 30-ah
Aizawl:  Mizoram state  Election  Commission chun an state sunga Districts 6 haia Local body Election chu April 30, 2015 khan a puonglang. Local body tum tum haia seats umzat chu 2801 a ni a, hienghai laia seats 741 hai chu nuhmeihai ta dinga huol a nih tiin L. Tochhong, State Election  Commissioner chun a hril.

NLFT in  sawrkar leh inbiekna an nei ding
Agartala:  National Liberation Front of Tripura (NLFT) helpawl chun  sawrkar thlungpui le Tripura sawrkar hai leh April 4, 2015 khin  tripartite talks an nei ding niin zanita official thusuok chun a hril.  Tripartite talks hi Shillong hmuna nei ni el theia hril a nih.

Al-Qaeda han Yemen jail an run, mi 300 an suok
Aden: Al-Qaeda helpawl hai chun zanikhan  Yemen rama Hadramawt province-ah  jail an run a, jaila intang mi 300 chuong  an tlansuok niin official thusuok chun a hril.  Jail an runnaa hin Jail vengtu 2 le  jail-a intang mi 5 kap hlum niin official thusuok chun a hril bawk.

Kenya ramah  mi  15 an kap hlum
Nairobi:  Al-Shabab helpawl ni dinga ringhla hai chun zani zingkar khan  Kenya hmartienga   Garissa University College an bei a,  mi 15 vel an kap hlum bakah  midang 60 an kap hliem.  University beitu hai hin  mi hrentang khawm an nei ringhla a nih tiin Associated Press report chun a hril.

China President Pakistan-ah an zin ding
Islamabad:  China President, Xi Jinping chu Pakistan a ni 2 sung cham dingin April 10, 2015 khin Islamabad a tlung ding niin Pakistan Foreign Office thusuok chun a hril. April 10, 2015 in China President le Pakistan President   han economic le ram pahni hai inlaichinna thuah inbiekna nei an ta, April 11, 2015 in Pakistan Parliament Joint Session ah thu hril a tih tiin official thusuok chun a hril.

VAWISUN THUPUI
Chu zoa chun Isu annihai le chun, hmun pakhat Gethsemane an ti chu an tlung a, chun, ama chun a inchuktirhai kuomah, “Sawttaka ka va \awng\ai  sung po hitaka hin lo \hung ro,” a ta.  - Mathai 26:36

Editorial
Hun hmangthiem ding
Zohnathlak ni sukinhawitu tak pakhat chu sietni-\hatni haia ei inkantuo, ei in\hangpuitu, ei inraltuo, ei insunpuituo, ei inlawmpuituo le ei inchawimawituo hlak hi a nih. |ha tieng nekin  a se tiengpang hi a ni bik zuol. Hnam danghai hi an inralin an inlawmpuituo hlak a chu ei ni  Zohnathlakhai hi chu an mi tluk zo nawh ti inla ei hril suol taluo ring a  um nawh. Mihriemhai hi makhata  khawsa thei ei ninaw leiin sietni le \hatni haia ei inkantuo le ei in\awiawmtuo hi chu a \ha bek bek a, Zohnathlakhai hnam danghai neka ei vangneina le ei ham\hat bikna a nih. Hmatieng peiah khawm hi thaw  dan \ha hi chu uor  zuol pei inla nuom a um. Ei Society sunga inlaichinna le inunauna \ha lem siemtu a ni bawk.

Hun a hung fe pei a, tuhin chu fak le dawn a hung  harsa bakah mitin el hin mamaw le tlaksam ei hau leiin sin thaw tam a ngai ta hle. Mi tam lem hin chu ei hun nei hi ei hmang khawp ta nawh. Khawpuia lem chun a ni nawk zuol. |henkhat lem hi chu sun le zan zawma sin thaw an ni ta leiin mi ina leng ding khawma inhriettir hmasak naw chun an fuk naw le a remchangnaw chang a tam ta a nih.

Amiruokchu, a se tiengpang hi chu tu ta ding khawma inringlawk amani, lo insingsa lawk a thei der nawh. A tlung huna tlung a ni a, nuomin nuom naw inlakhawm ei tawng hun huna ei thu le hla lovin ei tawng el a nih. A thawngaina  dang a um nawh. A \ha tiengpang hi chu nuom ang ang a nih khawm ti thei a nih. Hun le hmun remchang khawm thlang le ruot thei a nih. Amiruokchu, sietna tiengpanga hin chu a hun le hmun ruot thei a ni der naw a, ei harsat tawpkhawk le a remchang naw lai tak khawmin ei tuok hlak a nih. Hiengang a hun  ei inditthaw seng ta si lei hin Biekin inkhawm, innei le Molawm, inkhawmpui, lungphun, inkhawmpui, mithi inleng le programme dang dang haia hin hun neia hmangtu le programme siemtu haiin hun ei hmang thiem le rem ei ruot thiem thil\ha ning a tih. Manin hun ei lo hau khawm a ni thei, sienkhawm ei va \hangna programme a \hang hai khan hun an nei tlawm a nih ti hrietpui chu a \ha a, mi bengvar hai thaw dan le mihai lawm a hlaw bakah hun hmangthiem, mi fel le var hlawna a nih. Mani birthday ang ela hun  inren der lova hmang hlak hai hin chu mihai lawm an hlaw bek ngai nawh ti hi hriet ding a nih.

Lawmpuituhai le sunpuituhai ta dinga hun he lo mawl hi tulai le \hangtharhai ta ding chun thil\ha le remchang a nih. |hangthar hun le tienlai hun hmang dan le nei dan an ang tanaw a, \hangtharhai chu minute le darkar tina hun nei le hmang hlak an ni ta leiin an hun nei hi hrietthiempui le ngaipawimaw pek ding an nih.  Tienlai anga sun le zana molawm ti dam hi chu thil thei lo ang a ni ta el bakah  \hangtharhai ta ding chun a \hing ta a nih.

Hun neituhai chau ni lovin Conductor annawleh hun vawngtuhai khawm hin hun an hmangthiem hle a \ul. Hun hmangtu \henkhatin an hril ding ni lo le an thaw lo ding an thaw hlak leiin hun a he a,  mihai lawm an ni ngai naw a, mihai dem le sawisel an hlaw lem hlak. Ram le hnam a changkang ang bawkin a mipuihai khawm an changkang pei ta leiin ei thaw dan, ei hun hmang dan le ei programme siem dan hai hi a hun le a hmun le inmil peia siem a \ul ta a nih ti programme siemtuhai  khawma hriet tlat ding a nih. Nuom dan dana hun hmang el hi chu a fe ta nawh.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate